Verenigingskroniek 2011


1 januari 2011
Wij beginnen het jaar 2011 met 385 leden-abonnees.

17 januari 2011
Secretaris Harry Becker stuurt in verband met het verdwijnen van de Goudenroodsweg een brief naar de Landinrichtings-commissie Centraal Plateau te Roermond met het verzoek om de sluiting van deze weg te heroverwegen. Bij de herinrichting van het plateau is deze oude bedevaartsweg komen te vervallen. Ondanks het feit dat onze zienswijze bij de gemeente bekend was, heeft deze niet adequaat gereageerd tijdens de inzageperiode van 6 weken.

27 januari 2011
De heer P. van Hees houdt met veel succes de lezing met beamerpresentatie “Van lust, spot en zinnelijk genot”.
Deze lezing gaat over spotten en lachen over huwelijk, overspel en hoorndragers (mannen van wie hun vrouw liefdesbetrekkingen met een ander onderhoudt) in de Late Middeleeuwen. De lezing verhaalt over het zinnelijke genieten van alle rangen en standen van boeren, burgers en buitenlui. Ook geeft hij een bloemlezing over de verschillende literaire genres uit de middeleeuwse literatuur, waarbij de nadruk ligt op de boerden en sproken, kortom op de schelmenverhalen, van de Late Middeleeuwen.

22 februari 2011
Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie reageert op onze brief van 17 januari 2011 onder meer met de mededeling dat de Goudenroodsweg niet is opgenomen in het zogenaamde begrenzingenplan van de gemeente Valkenburg aan de Geul, zoals dat op 26 september 2006 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Hierdoor werd het pad aan de openbaarheid onttrokken. Verder geeft de Dienst in haar brief een opsomming van de hele procedure. Meer achtergrond-informatie is te vinden in ons verenigingsblad ’t Sjtegelke nummer 36, dat in november 2011 is verschenen.

17 maart 2011
De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt plaats in dorpscentrum de Holle Eik. In een dik half uur zijn de gebruikelijke agendapunten, zoals vaststelling van de
notulen van de algemene ledenvergadering van het jaar 2010, het jaarverslag 2010, het financieel verslag 2010 en het verslag van de kascommissie, afgehandeld. Fons Heijnens en Jos Lodewick stellen zich voor een nieuwe periode van drie jaren herkiesbaar. Zij worden met een instemmend applaus door de vergadering herkozen.
Na het officiële gedeelte en na een korte pauze houdt Els Diederen een heel interessante en vlot gebrachte diashow met als titel ‘Vakwerkhoes in Limburg’, waarbij niet alleen alle mooie plekken en ‘vakwerkhoezer’ van Zuid-Limburg maar uiteraard ook de bekende plekjes van Houthem de revue passeren.

9 april 2011
Ons bestuurslid Rinus Suijkerbuijk heeft registers gemaakt van de
Rolle van de Bank Houthem (1724 -1744). Ook van eerdere jaren (1681-1685 en 1685-1692) zijn getranscri-beerde* registers op onze website site aanwezig.
De handgeschreven tekst van de ’rolle’ is volledig getrans-cribeerd. Het geheel is voorzien van een persoonsnamen-register.
Alweer een waardevolle aanwinst voor onze vereniging en historisch geïnteresseerden.

Mei 2011
Verenigingsblad
’t Sjtegelke nummer 35 verschijnt. In deze uitgave zijn onder meer de volgende onderwerpen opgenomen: Daniël Isaac Croon: Van ‘deserteur’ tot drager van de militaire Willemsorde, van Rinus Suijkerbuijk; L. Vaassens, pagter te Vasshartelt onder Meerssen, van Fons Heijnens; Houthemse zaken, door Jos Bielders; Goudsbloemen zijn geel/oranjekleurig, van Rinus Suijkerbuijk en verder de gebruikelijke onderwerpen, zoals de verenigingskroniek 2010, schenkingen, nieuwe leden en uiteraard de vermelding van onze sponsors.

1 juli 2011
Het gratis huis-aan-huis blad Markant wordt vanaf het juli/augustusnummer ook in Houthem-St. Gerlach (inclusief Strabeek en Vroenhof) verspreid. Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach verleent op verzoek van de uitgever graag haar medewerking. Zij zal regelmatig één pagina aanleveren als bijdrage van onze vereniging. Het kan dan gaan om een artikeltje met foto, (een (samenvattend) artikeltje uit ’t Sjtegelke of van de website of een suggestie voor een artikel. Dit is een mooie manier om gratis aandacht te schenken aan niet alleen Houthem, maar ook aan de activiteiten van onze vereniging. Bestuurslid Fons Heijnens fungeert als contactpersoon.

9 juli 2011
In verband met de spoorloze verdwijning van het informatie-bord bij het oorlogsmonument Bronsdaelgroeve in Geulhem stuurt secretaris Harry Becker een brief naar de gemeente Valkenburg aan de Geul, het IKL (Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg) en naar het kernoverleg Berg en Terblijt om een en ander uit te zoeken en ter plekke een nieuw bord te plaatsen.

11 juli 2011
De gemeente Valkenburg aan de Geul, in de persoon van de heer ing. Roy Hennekens, beleidsmedewerker cultuur en techniek, reageert uitermate snel en adequaat naar onze vereniging toe en deelt mede dat (aan de hand van een door onze vereniging ter beschikking gestelde foto met de originele tekst) meteen een offerte is aangevraagd voor het maken van een nieuw informatiebord bij het oorlogs-monument Bronsdaelgroeve in Geulhem. Het nieuwe informatiebord is enkele weken later op kosten van de gemeente Valkenburg aan de Geul herplaatst.

13 juli 2011
Op FamilySearch zijn gescande
Houthemse akten te raadplegen. Het zijn inmiddels 28 films met in totaal 8.454 pagina's. Op onze website kunt u de gedetailleerde links naar de verschillende films vinden.

20 augustus 2011
Het
traditionele uitstapje brengt ons dit jaar naar Roermond. Bij de Oranjerie worden de 45 deelnemers ontvangen met koffie en thee en natuurlijk een punt vlaai.
Vanaf dit punt wordt het gezelschap gesplitst. De ene groep gaat rechtstreeks naar de Caroluskapel met het voormalig Kartuizerklooster (waar ooit de religieuzen van St. Gerlach waren neergestreken nadat ze Houthem hadden verlaten), de andere groep gaat een geleide rondwandeling maken door de Roermondse binnenstad met als bestemming de Munster-kerk.
De groep die in de kapel en de kruisgang van het Kartuizer-complex wordt rondgeleid door de zeer welsprekende en goed geïnformeerde gids, krijgt niet alleen een goed verhaal te horen over de kapel zelf en over de Kartuizers in Roer-mond, maar kan ook enkele zaken bewonderen, die door de Houthemse religieuzen waren achtergelaten, zoals een offerblok met een afbeelding van Sint Gerlach erop en een fraaie biechtstoel.
Om half een is het gezelschap weer verenigd in de refter van het Caroluscomplex, om zich daar te goed te doen aan de belegde broodjes met koffie of thee.
Natuurlijk komt het al direct tot het uitwisselen van de recente ervaringen, want het is wel duidelijk dat beide groepen hebben genoten van hetgeen er is gezien en gehoord.

Na de lunch worden de rollen gewisseld. Degenen die de wandeling achter de rug hebben, kunnen nu kennis nemen van de mooie kapel. Ook hen zal wel zijn opgevallen dat de glas-in-loodramen van de kapel eenzelfde tekening vertonen als de ramen van de kerk in Houthem.

  De andere groep gaat nu door Roermond wandelen. De gids vertelt over het rijke verleden, wijst op oude huizen en deftige gebouwen, maar ook op verstilde plekjes, waar ooit de waterputten voor gezamenlijk gebruik waren, waaromheen zich een soort buurtverenigingen ontwikkelden. Er wordt stil gestaan bij Jugendstil en Art Deco, stijlen die nog rijk vertegenwoordigd zijn in de straten van Roermond.

Natuurlijk is de Munsterkerk alleen al een bezoek aan Roermond waard. Het bezoeken van een dergelijke ruimte doet meer dan wat een toeschouwer kan beschrijven. Op het plein rondom de kerk is het trouwens een drukte van belang, met een soort sjoemelmarkt voor de kinderen.
Door alle drukte in de stad is het even zoeken naar een geschikte plek om gezamenlijk nog wat na te kletsen onder het genot van het een of ander. Dat wordt uiteindelijk een groot terras aan de Roerkade, waar vrijwel alle reisgenoten terecht kunnen.

26 september 2011
Camille Oostwegel, niet alleen als lid maar ook via Château St. Gerlach als sponsor aan onze vereniging verbonden, ontvangt uit handen van de Franse ambassadeur Pierre Ménat de belangrijke Franse onderscheiding “Officier dans l’Ordre National du Mérite” niet alleen vanwege zijn persoonlijke verdiensten, maar ook vanwege de inspanningen die hij heeft gedaan via zijn diverse functies om de banden tussen Frankrijk en Nederland te versterken. Ook vervult de heer Oostwegel sinds juli 2002 een actieve rol als Honorair Consul van Frankrijk te Maastricht.

13 oktober 2011
De heer Chris Willems uit Ubachsberg heeft in de regio Zuid Limburg alle kruisbeelden in kaart gebracht, gefotografeerd en perfect in systeem opgeborgen in wel twintig prachtige albums.
Daarnaast bezit hij liefst 4.600 foto’s van wegkruisen, waarvan 2.900 op Limburgse bodem. De overige foto’s heeft hij in België, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk gemaakt.
Het Bisdom Roermond is ook opgevallen dat de heer Willems een expert is op het gebied van wegkruisen en heeft hem gevraagd een en ander voor “Roermond” op papier vast te leggen.
De devote plekjes krijgen vervolgens een officieel nummer en coördinaat en blijven op die manier geregistreerd.
Tijdens een boeiende twee uur durende dialezing met als titel 'Wegkruisen in het Heuvelland' kun je je een beeld vormen van al die prachtige devote plekjes in onze regio en zien we devotie-, moord-, grens-, memorie- en de zogenaamde pestkruisen en verder ook nog speciale kruisen.
Verder zitten in deze serie de nodige oude boerderijen, flora en fauna, molens en folklore. De Geul meandert als een rode draad door deze serie net zoals ze slingert door ons landschap.

15 oktober 2011
De heer
Gèr de Heus overlijdt op 87-jarige leeftijd in Houthem-St. Gerlach. Mede op zijn initiatief is de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach in 1993 tot stand gekomen. Van 1993 tot 2003 is de heer de Heus bestuurslid van onze vereniging. In die periode van tien jaar heeft hij vele initiatieven ontwikkeld en is hij ook de drijvende kracht achter de expositie en uitgave van het jubileumboek over de kunstenaar Charles Eijck in 2003. Wij verliezen in de heer de Heus een trouw lid met uitzonderlijke verdiensten voor onze vereniging. Op onze website is een uitgebreid in memoriam geplaatst.

27 oktober 2011
De heer Jef Knols overlijdt op 87-jarige leeftijd in Valkenburg aan de Geul. Hij is sinds 16 november 1995 lid van onze vereniging. Verder is de heer Knols ruim vijfentwintig jaar lid van de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul, waarvan een korte periode als wethouder. In 2009 publiceert Knols een boek over zijn leven:"' Gang naar het verleden', waarin hij onder meer uitgebreid vertelt over zijn levenswerk, dierentuin en dressuurschool Klant op de Cauberg in Valkenburg.

1 november 2011
Voorzitter Jos Lodewick ontvangt een e-mail van de heer Peter Nouwen van Monumentenwacht Limburg met de mededeling dat door verschillende externe oorzaken de werkzaamheden aan de Calvariekapel tot in het voorjaar zijn uitgesteld.

17 november 2011
'
t Sjtegelke nummer 36 ziet het daglicht, hierin prijken weer een aantal artikelen en wetenswaardigheden over ons prachtige dorp en zijn buurtschappen.
Allereerst is er aandacht ingeruimd voor Gèr de Heus, die onlangs op 87-jarige leeftijd overleed..
Willem Boersma gaat in op het voormalige grottenaquarium Aqua Fauna, gelegen in de Slangenberg bij Geulhem. Monda Heshusius beschrijft hoe Houthem veranderde in de periode dat kunstenaar Jacques Vonk er actief was in de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Rinus Suijkerbuijk gaat in op de oorsprong van de naam Houthem en de opmerkelijke gelijkenissen met het Duitse dorpje Holzheim.
Harry Becker vertelt over de familie Coonen, die zich rond 1932 vestigt in Houthem, waar ze Villa De Adelaar liet bouwen, genoemd naar een sigarenfabriek in Echt.
Jos Bielders beschrijft de teloorgang van een eeuwenoude veldweg, de Goudenroodsweg.
Verder zijn er nog aanvullingen op eerdere artikelen over de familie Croon en over ongelukken bij de Geulhemerberg. Ook wordt aandacht geschonken aan een onderscheiding, die Camille Oostwegel heeft ontvangen.

28 november 2011
Mevrouw Phil van Wersch-Jennekens overlijdt op 62-jarige leeftijd in Strabeek. Zij is sinds 14 september 1999 lid van onze vereniging.

9 december 2011
De heer Jef Mans overlijdt op 88-jarige leeftijd in Valkenburg aan de Geul. De heer Mans is sinds 4 april 2006 lid van onze vereniging.

15 december 2011
In gemeenschapshuis de Holle Eik vindt voor de vijfde keer de “Houtemse aovend” plaats, het eerste lustrum. Deze keer staat de Geul centraal in films en presentaties. Jef Boosten en Ger Sleijpen hebben het bronnengebied van de Geul en de omgeving van Kelmis doorkruist met fototoestel en filmcamera en dat leidde tot heel wat interessante wetenswaardigheden, niet alleen over de Geul zelf maar ook over flora en fauna en de voormalige lood- en zinkindustrie. Vóór de pauze wordt ook kort ingegaan op waterputten in Houthem die als drinkwatervoorziening de kunstmatige opvolger waren van de Geul. De bouw van een waterput was een moeizame, kostbare en gevaarlijke onderneming. Helaas zijn in Houthem veel waterputten verloren gegaan, maar er zijn er nog een paar. Tevens worden twee films vertoond die het bronnengebied van de Geul laten zien, de geboorte van de Geul in een boerderij in Lichtenbusch, de plek die algemeen gezien wordt als de bron van de Geul. De tweede film dient als inleiding voor de diapresentatie die na de pauze gegeven wordt. Deze diapresentatie gaat in op de ontstaansgeschiedenis van Neutraal Moresnet en het vierlandenpunt, de vroegere lood- en zinkindustrie in Kelmis en de gevolgen daarvan voor flora en fauna. Uiteraard wordt de typische zinkflora vertoond maar ook de Geul fauna.

18 december 2011
De heer Wiel Quaedvlieg overlijdt op 76-jarige leeftijd in Valkenburg aan de Geul. Hij is sinds 1 januari 2007 lid van onze vereniging.

---------

* afgeleid van transcriptie: weergeven in leesbare lettertekens


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!