Verenigingskroniek 2010


1 januari 2010
Met ingang van dit jaar legt bestuurslid Harry Becker de belangrijkste gebeurtenissen in Houthem in chrono-logische volgorde vast in maandkronieken. Deze kronieken, te lezen en te raadplegen op onze website www.houthem.info groeien na verloop van tijd uit tot een naslagwerk waarin vragen kunnen worden beantwoord over wat er in een bepaalde maand of in een bepaald jaar in Houthem gebeurde. De (oud-)Houthemers kunnen op deze manier op de hoogte blijven van wat er zich zoal in Houthem voordoet. De belangrijkste bron vormen de regionale kranten, meldingen en websites van verenigingen of personen en persoonlijke getuigenissen van de samensteller.

16 januari 2010
Mevrouw José Koopman-Bergsteijn overlijdt op 65-jarige leeftijd in Valkenburg aan de Geul. Zij is sinds 26 november 2006 lid van onze vereniging.

21 januari 2010
De workshop inventarisatie van straatnamen, locaties en streeknamen in (de voormalige gemeente) Houthem wordt door 24 personen bezocht. Doel van de avond is om de nog bij ouderen bekende veldnamen, toponiemen, te achterhalen, de betekenis daarvan vast te stellen en vast te leggen, voordat ze in vergetelheid raken. Uitgangspunt is de namenlijst (met 132 namen) en plattegrond voor-komende in Houthems Verleden van de heer H.J.J. Philippens, uitgaande van het grondgebied van de vroegere gemeente Houthem. Gezien de belangstelling, het geanimeerd onderling van gedachten wisselen en ophalen van herinneringen is een dergelijke workshop zonder meer voor herhaling vatbaar.

20 februari 2010
Mevrouw An Krutzer-Groen overlijdt op de leeftijd van 91 jaar. Zij is sinds 9 juni 1994 lid van onze vereniging.

28 februari 2010
Het bestuur van de heemkundevereniging heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul schriftelijk om ophel-dering gevraagd over het inmiddels verdwenen voetpad Goudenroodsweg. Dit voetpad, een met zwarte palen afgezet wandelpad, ligt 100 meter parallel en zuidelijk van de Elsenweg tussen Houthem en Haasdal (Schimmert) en loopt midden door de landbouwgrond van boerderij Willems (naast huize Holswick) nabij de Klevertweg aldaar. Plotseling blijkt dat dit pad, einde van 2009, vanaf het beginpunt vanuit een der weilanden is weg geploegd. Ook is de toegang die via een open stegelke tot het wandelpad leidde, met een afrastering van prikkeldraad volledig geblokkeerd. Iets verder richting Houthem ligt het plaatselijk bekende “Eikeböschke”.
Naar onze mening is de weg op een ontoelaatbare wijze opgenomen in het aanpalende bouwland. Het is een historische weg die vroeger door de landbouwers uit de richting van Sittard en Geleen als pelgrimage werd gebruikt om naar het graf van St. Gerlachus te lopen om daar gezegend en geneeskrachtig zand tegen allerlei vee-ziektes op te halen rond de winterkermis en het octaaf op 6 januari.

Maart 2010
Lidy Mulders uit Enschede, lid van onze vereniging en in Houthem-St. Gerlach opgegroeid, is de auteur van het kookboek Smaak van toen, dat bol staat van nostalgie rond eten. Zij groeide op in een familie die eten meer dan belangrijk vond en voor haar boekje dook Lidy in de familiegeschiedenis en schetst zo een mooi beeld van hoe onze eetcultuur veranderde. Dagblad De Limburger wijdt op 14 juni 2010 een paginagroot artikel aan haar kookboek vol met recepten, verhalen en prenten met als kop Trends en rages op ons bord.

9 maart 2010
Nadat enkele jaren geleden de opheffing van de fanfare St. Joseph te Broekhem vanwege een groot tekort aan leden niet meer te vermijden was, zijn de vereffenaars van het bestuur op zoek gegaan naar een passende bestemming voor het archief en voor enkele andere zaken die niet voor de verkoop geschikt zijn. De heren Ton Bielders (voor-malig secretaris-penningmeester) en Sjir Laheij zijn tot de conclusie gekomen dat de nalatenschap (archiefmateriaal, vaandel, wimpels, e.d.) bij de heemkundevereniging in goede handen zal zijn en hebben deze nalatenschap dan ook vol vertrouwen aan de heemkundevereniging overgedragen.

18 maart 2010
Om 19.30 uur begint in gemeenschapshuis De Holle Eik de jaarlijkse algemene ledenvergadering, nummer 17 in ons bestaan. Deze vergadering wordt bijgewoond door circa 55 personen. Na het welkomstwoord memoreert onze voorzitter een aantal activiteiten van het jaar 2009 en tevens wordt tijdens een minuut stilte even stilgestaan bij de in 2009 overleden leden van onze vereniging. De notulen van de algemene ledenvergadering 2009 en de verenigingskroniek 2009 worden door de vergadering goedgekeurd.
Harry Becker geeft een uitgebreide toelichting op de jaarrekening en de balans van zowel het jaar 2008 als 2009. De dames An Boersma-Vos en Trix Frissen-Backbier zijn helaas verhinderd de vergadering bij te wonen maar heb-ben beiden een schriftelijke verklaring afgegeven dat zij kascontrole hebben gehouden over de boekjaren 2008 en 2009, dat zij de boeken in orde hebben bevonden en ver-zoeken de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen.
De aftredende bestuursleden, de heren Rinus Suijkerbuijk en Ger Sleijpen, stellen zich weer herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaren en worden door middel van een goedkeurend applaus van de vergadering herkozen. Uiteraard zijn meer zaken besproken op deze vergadering, maar die zullen in het verslag van de algemene leden-vergadering naar voren komen.
Na een korte pauze houdt Valkenburger Jacques Diederen een boeiende diapresentatie, waarin de grotten van Valkenburg en omgeving centraal staan. Hij gaat dan onder meer in op de geschiedenis van de mergelwinning, het ontstaan van de gangen en het onderaardse land-schap. Ook komen het ontstaan van de mergel en de toepassing er van uitgebreid aan de orde.

3 april 2010
Eén dag na zijn 97-ste verjaardag overlijdt in zorgcentrum Vroenhof de heer W.C. Suijkerbuijk. De heer Suijkerbuijk is vanaf 3 februari 1993 lid van onze vereniging.
  25 april 2010
Mevrouw Anjes Goessens-Ackermans, woonachtig in Reijmerstok, overlijdt op 84-jarige leeftijd. Mevrouw Goessens-Ackermans is vanaf 2 april 2008 lid van onze vereniging.

25 april 2010
Op deze schitterende voorjaarsdag is een bloesemwandeltocht door Eijsden georganiseerd. Het is echter niet zozeer een bloesemwandeltocht, hoewel we heel wat bloeiende fruit- en andere bomen en struiken hebben gezien, maar eerder een interessante ontdekkingstocht door Eijsden zelf. Stan Spauwen, onze gids, laat ons genieten van de mooiste plekjes in en rondom Eijsden, zoals de oude historische kern, het kasteel, diverse molens, het riviertje de Voer en uiteraard de Maas. Stan Spauwen draagt onderweg zelfs een zelfgeschreven gedicht voor, uiteraard over Eijsden en in onvervalst Eijsdens dialect. De wandeltocht, waaraan liefst 48 leden plus introducés deelnemen, wordt besloten met een kop soep, broodje en een kop koffie of thee.
Gezien de reacties na afloop zullen zeker weer een aantal personen op eigen houtje naar Eijsden teruggaan en zelf op ontdekkingstocht uitgaan.

20 mei 2010
Verenigingsblad ’t Sjtegelke verschijnt voor de 33ste keer. In deze uitgave zijn de volgende artikelen opgenomen: Welkom in Hotel Van de Weijer (deel 2); Stationschef Arnold Priem op ansichtkaart uit het jaar 1903; Boekbespreking: 100 jaar voetbalhistorie in Houthem-St. Gerlach 1909-2009; Jan Tillemans, priester-kunstenaar: “De artiest van de congregatie”; Recent verschenen: Smaak van toen; Herinneringen uit mijn Houthemse jeugd (13): Wandelingen met vader; Verenigingskroniek 2009, Errata / Nieuwe leden; Voormalige Broekhemse fanfare St. Joseph draagt materiaal over aan onze vereniging; Schenkingen; Houthem Sint Glimlach: Humoristisch voordrachtje uit 2007. Uiteraard ontbreekt de lijst van sponsors ook in deze editie niet.

5 juli 2010
Mevrouw Janneke van den Berge-Naninck, woonachtig in St. Gerlach, overlijdt op 58-jarige leeftijd. Mevrouw van den Berge-Naninck is vanaf 29 mei 2003 lid van onze vereniging.

21 augustus 2010
De oude domstad Aken is dit jaar de bestemming van de traditionele zomerexcursie. De ruim 40 deelnemers beginnen op de zonnige Rathausplatz uiteraard met Kaffee mit Kuchen. Ir. Piet Mertens geeft daarna enige architectonische uitleg over de kroonjuwelen van Aken, te weten de Dom, het Rathaus en de vermoedelijke woning van Karel de Grote. Het enige minpuntje is dat door de grootte van de groep en het lawaai van de stad niet iedereen alle details van zijn betoog meekrijgt en dat de Dom, wegens een bruiloft, niet met een gids te bezichtigen is. Na de lunch wordt onder leiding van twee gidsen een wandeling door de stad Aken gemaakt, waarbij de meer populaire plekjes worden toegelicht. Tot slot wordt alsnog de Dom bezocht, waarbij de heer Mertens ook weer de nodige architectonische en historische feiten weet te vertellen. Rond 17.00 uur wordt de dag afgesloten op een van de vele terrassen in de nabijheid van de Dom.

18 september 2010
Onze bestuursleden Wim Boersma, Jos Lodewick en Ger Sleijpen verzorgen samen met ons lid ir. Piet Mertens voor leden van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) een middag over het landgoed Château Sint Gerlach en de Sint Gerlachuskerk. Na een diapresentatie in hotel Vue des Montagnes in Geulhem over de restauratie van het landgoed en de kerk wandelen de 70 deelnemers via het Ingendael naar het landgoed en de kerk voor een rondleiding. Bij de afsluitende borrel mogen de organisatoren heel wat complimenten voor deze uiterst interessante dag in ontvangst nemen.

18 november 2010
Verenigingsblad ’t Sjtegelke verschijnt voor de 34ste keer. In deze uitgave zijn de volgende artikelen opgenomen:
Invloed van de Postwetgeving op de ontwikkeling van prent-briefkaarten van Geul(h)em, Houthem en Broekhem; Graasden ooit oerossen in Houthem?; Gracias a Dios por Chili; nieuwe leden; Onze trouwe viervoeters; Herinneringen uit mijn Houthemse jeugd (14); Houthem Sint Glimlach; Speciaal aanbod voor lezers van ’t Sjtegelke en ten slotte is de lijst met sponsors opgenomen.

In december verschijnt een nieuwe publicatie van onze vereniging. Het 209 pagina’s tellende boekwerk is het resultaat van het ‘monnikenwerk’ van bestuurslid Rinus Suijkerbuijk die een index heeft gemaakt op de circa 3.900 pagina’s van de akten van overdracht en verbintenis (gichtregisters) over de jaren 1621-1795. Tevens heeft hij een transcriptie gemaakt van de voor leken moeilijk leesbare gichtregisters uit de periode 1621-1649. Bij het boek zitten twee dvd’s met daarop de 3.900 gefotografeerde folio’s van de gichtregisters. De verwerking van de gegevens en van de foto’s, alsmede de eindredactie wordt verzorgd door Fons Heijnens.
De publicatie is verschenen onder de titel “Index op de gicht-registers van de Schepenbank Houthem”.

november 2010
Onze vereniging heeft ook dit jaar recht gedaan aan (een van) haar doelstellingen door sponsoring van een in 2011 uit te geven DVD door Brassband St. Gerlach en een eveneens in 2011 uit te geven boek over de schilder Jacques Vonk. Daarnaast heeft onze vereniging 23 jaarboeken over de jaren 1996 tot en met 2000 om niet ter beschikking gesteld aan de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, omdat een aantal jaargangen bij genoemde stichting niet meer voorhanden was en zij een trouwe sponsor van onze vereniging is.

9 december 2010
In gemeenschapshuis De Holle Eik wordt voor de vierde keer de “Houtemse aovend” georganiseerd. Na een kort openingswoord door voorzitter Jos Lodewick leidt Ger Sleijpen de ruim 40 aanwezigen door de volgende programmaonderdelen:
• Videoverslag van de bloesemwandeling door Eijsden;
• Mergel en kalk in onze omgeving (dia’s);
• Allerlei, waaronder een overzicht van andere activiteiten van bestuur en leden (dia’s);
• Voorproefje van de presentatie over houtskeletbouw op de komende jaarvergadering (dia’s).
Na de pauze vertellen Jim Pepels en Hub Pisters iets over het archeologische en oudheidkundige verleden van Houthem en omgeving. Aan de hand van een film en een diapresentatie worden gedane opgravingen en vondsten becommentarieerd.

 

naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!