Kroniek van de maand september 2016

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandNa een zomerpauze van enkele weken begint Orphée Social Singing op 25 augustus 2016 aan haar derde jaar.
Dirigente Jessie van den Boorn heeft de groep na twee jaren verlaten om haar studie te gaan vervolgen in Engeland. Ellen Verheijen (21), studente aan het conservatorium in Maastricht, is haar opvolgster. Onder leiding van Ellen staan ook komend seizoen weer optredens en activiteiten op het programma, waar de jongeren met veel enthousiasme voor willen repeteren.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 3 september 2016)

Zaterdag 3 september 2016 vindt op de schietweide bij Château St. Gerlach het traditionele koningsvogelschieten plaats. Schutterij Sint Martinus krijgt die dag maar liefst drie nieuwe koningen.
Solist tamboer Niek Ruiter wint het jeugdvogelschieten.
De burgervogel geeft het op na 245 schoten, Stef Vrancken is de gelukkige die met een raak schot de vogel naar beneden haalt. Hij mag zich dan ook burgerkoning seizoen 2016-2017 noemen.
Na 23 ronden en 402 kogels staat René Curfs op het juiste moment onder de buks en schiet het laatste restje van de vogel naar beneden. René is geen lid van Schutterij Sint Martinus Houthem, maar schiet als burger mee op de koningsvogel. Dit is mogelijk door een wijziging van het Huishoudelijk Reglement in 2015. Samen met zijn echtgenote Kim Curfs-Vangehuchten zal hij trots prijken op de kiosk als op 18 juni 2017 het 248ste bondsschuttersfeest van de Rooms Katholieke Zuid-Limburgse Schuttersbond (RKZLS) in Houthem plaatsvindt. Kim is tweede klaroenblazer in het klaroenkorps. Zij hebben twee kinderen, Lou en Juul. Lou is tamboer in het klaroenkorps en Juul wordt volgend jaar bordjesdraagster.
(bron: http://www.schutterijhouthem.nl 4 september 2016, Facebook Schutterij Sint Martinus Houthem, www.tvvalkenburg.tv 5 september 2016)

Wethouder Carlo Vankan brengt in het najaar van 2016 weer werkbezoeken aan diverse kernen in Valkenburg aan de Geul. Tijdens deze werkbezoeken maakt de wethouder lopend een rondgang door de kern. Behalve praten met de inwoners, wil de wethouder van het fysieke domein ter plekke indrukken opdoen en bekijken welke zaken om aandacht vragen. Het werkbezoek aan Houthem staat gepland op 22 september 2016 vanaf 15.00 uur, vertrek vanaf De Holle Eik.
(bron: www.valkenburg.nl 14 september2016, http://wijhouthemsintgerlach.nl/wethouder-carlo-vankan-op-werkbezoek-houthem/, 19 september 2016)

Integrale weergave van de ingezonden brief over geluidsoverlast Goudenrood van Werkgroep Geluidsoverlast A79, geplaatst op website http://wijhouthemsintgerlach.nl/geluidsoverlast-goudenrood-ingezonden-brief/:
“Het was een bericht in dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad dat door de Werkgroep Geluidsoverlast A79 met veel plezier gelezen werd: de A79 krijgt in 2017 een nieuwe asfaltlaag en die zal het verkeerslawaai merkbaar reduceren.
Was er dan toch na meer dan 25 jaar soebatten bij de gemeente Valkenburg aan de Geul en Rijkswaterstaat enige verbetering te verwachten? Was er dan na al die gesprekken met burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren van gemeente en Rijkswaterstaat eindelijk vermindering van geluidsoverlast voor de bewoners “achter de baan” in Houthem en met name voor de bewoners aan de noordkant? Konden nou die dikke mappen met volledig achterhaalde geluidsrapporten en verzoeken aan politieke partijen en alle mogelijke instanties nu bij het oud-papier dat de Brassband zo keurig ophaalt bij ons?
Sinds 1980 ijvert de Werkgroep Geluidsoverlast A79 voor verbetering van de situatie. Langs de A79 ligt er tussen Maastricht en Heerlen geen enkele woonwijk zo dicht aan de weg zonder enige geluiddempende voorziening. Meerssen bouwde in de jaren tachtig gigantische geluidswallen. Heerlen verminderde de maximum snelheid tot 80 km per uur en wat deed Valkenburg aan de Geul? Niets. Het heeft bij de gemeentelijke instanties steeds ontbroken aan de politieke wil om met kracht een oplossing bij Rijkswaterstaat af te dwingen. Voor deze partijen had dat stukje ongemak voor een deel van een kleine kern als Houthem geen enkele prioriteit. Het contrast tussen een geringe investering voor het welbevinden van een groep burgers en de geldverslindende ambities in Valkenburg-Centrum is onbegrijpelijk. Men verschool zich steeds achter oude geluidsrapporten. Nieuwe metingen werden er niet gedaan. Voor een gesprek werd de Werkgroep steeds welwillend uitgenodigd, dat zeker, maar er is nooit enig resultaat geboekt. Alle verkiezingsbeloften van de politieke partijen verdwenen in de diepe la naast die van de vorige verkiezingen.
Maar ja: verkiezingsbeloften….
Alleen de Dorpsraad van Houthem vormde een uitzondering. Weldadig was het voor de Werkgroep dat daar meteen en met overtuiging gehoor werd gegeven aan de werkelijk rechtvaardige wensen van een kleine groep. Het is helaas ook de Dorpsraad ondanks dappere pogingen niet gelukt een oplossing te vinden.
Maar nu er plotseling gesproken wordt over het toestaan van de maximumsnelheid van 130 km per uur is de Werkgroep verbijsterd. Dat kan toch niet waar zijn. Hoe is het mogelijk dat men zo met gezondheid en belangen van burgers om gaat. Burgers die jarenlang met het geduld van een marmot in de winter hebben gewacht op een gedeeltelijke oplossing die de ZOAB-laag zou brengen. Cynisch, niet meer en niet minder, zou de houding zijn van raadsleden en gemeentebestuur die dit zouden toelaten. In de toekomst zal deze maximumsnelheid in Houthem en het hele Geuldal een intensieve Co2-plaag veroorzaken. Diverse wetenschappelijke onderzoeken tonen de effecten op onze gezondheid daarvan aan. Wat een onbegrijpelijk beleid van onze gemeente om enerzijds toeristische fietsroutes en natuurgebieden aan te leggen in het Geuldal en anderzijds in datzelfde landschap het milieu en de gezondheid zo ernstig te belasten. Geluidswanden werden in het verleden niet aangebracht o.a. met het argument dat het uitzicht op het prachtige dal vanuit de auto toch zo mooi was. Als de keuze van de politiek nu valt op 130 km per uur op de A79 moet men op zoek naar een ander argument.
Beste lezer: u merkt het: de Werkgroep is na jaren actievoeren ontgoocheld.
Mochten de jongere bewoners van Houthem in het belang van hun gezondheid in de toekomst een heel nieuwe ‘Werkgroep Co2Geuldal’ oprichten dan kunnen ze beschikken over de 5 dikke ordners van de Werkgroep Geluidsoverlast A79.
Ger Waltmans, Giel Franssen, René Corten”

(bron: http://wijhouthemsintgerlach.nl/geluidsoverlast-goudenrood-ingezonden-brief/ 14 september 2016)

Op zaterdag 17 september 2016 – feestdag van de H. Hildegard van Bingen – heeft het nieuwe icoon van Sint Gerlach een vaste plaats gekregen in de dagkapel van Houthem (Gerlachuskapel). Diverse parochianen, genodigden, en gasten zijn hierbij aanwezig.
(bron: http://www.st-gerlach.nl/pages/actueel.htm 17 september 2016)

Maandagmorgen 19 september 2016 vindt een politieactie plaats in het Goudenrood in Houthem. Het gaat om een persoon die op het station van Houthem-St. Gerlach uit de trein springt en achtervolgd wordt door de dienstdoende conducteur. Deze persoon neemt de benen via de Meerssenderweg richting Goudenrood.
De persoon wordt aangehouden op een oprit. De politie heeft na onderzoek een mes in de heg bij de plaats van aanhouding gevonden.
(bron: Frits Feuler via Facebook 19 september 2016, www.tvvalkenburg.tv 19 september 2016)

Het plan om de weg door de kern Houthem-St. Gerlach aan te passen is gereed. Op maandag 18 april 2016 zijn de eerste schetsen gepresenteerd van de reconstructie van de voormalige Provinciale weg St. Gerlach (fase 1 en 2) en de Stationsweg. Tijdens deze inloopmiddag is er door de aanwezigen veel input gegeven ten aanzien van het ontwerp.
Nu ligt er een (besteks-)plan waarin deze input grotendeels is verwerkt. Het plan is ook opgesteld op basis van de visie van de Provincie Limburg (Buitengoed Geul en Maas) en de wettelijke eisen die gelden voor weginrichting.
Vanaf maandag 19 september tot en met woensdag 19 oktober 2016 kunnen geïnteresseerden dit (besteks-)plan inzien.

Onderstaande tekst is gepubliceerd in de Staatscourant. De tekst wordt onderstaand integraal weergegeven:

Verkeersbesluit: verplaatsen bushaltes St. Gerlach te Houthem
Logo Valkenburg aan de Geul

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

Overwegende dat:

het wegvak Sint Gerlach onderdeel uit maakt van het lokale gemeentelijke wegennet en een functie vervult voor het lokale verkeer tussen Houthem-Sint Gerlach en Valkenburg v.v.;
de huidige functie en inrichting van het wegprofiel van het wegvak Sint Gerlach niet passen bij het gewenste verkeersgedrag;
de gemeente Valkenburg aan de Geul een reconstructie van de het wegvak Sint Gerlach voorbereidt die conform de actuele planning in 2017 zal worden uitgevoerd;
de gemeente Valkenburg aan de Geul voornemens is het wegvak af te waarderen naar een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een maximum snelheid van 30 km/u;
dit betekent dat het wegvak zodanig heringericht wordt dat het gewenste verkeersgedrag en het nieuwe snelheidsregime redelijkerwijs wordt afgedwongen;
hierdoor positieve effecten op de verkeersveiligheid en/ of de leefbaarheid zijn te verwachten;
alle keuzes en afwegingen ten aanzien van het nieuwe snelheidsregime en de gewenste inrichting uitvoerig zijn besproken met alle belanghebbenden;
het ontwerp aldus het resultaat is van een zorgvuldige belangenafweging;
in het ontwerp voorzien is in voldoende openbare parkeergelegenheid naast de rijbaan van het wegvak Sint Gerlach en dat aanwonenden beschikken over parkeervoorzieningen op eigen terrein;
vanwege de herinrichting van het gehele wegvak het noodzakelijk is bushaltes, ten behoeve van een comfortabel instap en bijbehorende vormgeving van de bushalte, te verplaatsen;
alle in dit besluit genoemde wegvakken in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Valkenburg aan de Geul en dat de gemeente de rol van wegbeheerder vervult;
overleg is gevoerd met de politie, basiseenheid Heuvelland, en dat de politie positief adviseert aangaande dit verkeersbesluit.

BESLUIT

1. Het verplaatsen van de bushalte aan de noordzijde van het wegvak Sint Gerlach ter hoogte van huisnummer 46 naar een nieuwe locatie in westelijke richting ter hoogte van huisnummer 60.
2. Het verplaatsen van de bushalte aan de noordzijde van het wegvak Sint Gerlach ter hoogte van huisnummer 18 naar een nieuwe locatie in oostelijke richting ter hoogte van huisnummer 2.
3. Het verplaatsen van de bushalte aan de zuidzijde van het wegvak Sint Gerlach ter hoogte van huisnummer 9 naar een nieuwe locatie in oostelijke richting ter hoogte van huisnummer 2.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant waarna de stukken vanaf dinsdag 6 september 2016 gedurende zes weken ter inzage liggen bij het Klanten Contact Centrum (KCC) van Valkenburg aan de Geul.

Valkenburg 2 september 2016

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul

(bron: www.valkenburg.nl , www.tvvalkenburg.tv 19 september 2016)

Computerclub CCH Houthem houdt op zaterdag 24 september 2016 haar jaarlijkse inloop dag in Dorpscentrum De Holle Eik, waarbij de gelegenheid bestaat om je weer op weg te helpen met kleine probleempjes aan laptop of IPad. Ook kun je je inschrijven voor cursussen Tablet IPad, Windows 10, Office, Word, Excel, etc.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 24 september 2016)

Wandelvereniging Vilt heeft voor de gratis diensten die zij heeft mogen ontvangen voor het ter beschikking stellen van de aula van het college Adelante in Houthem tijdens de jubileum- en sprookjestocht in het weekeinde van 4 en 5 juni 2016, een cheque aangeboden.
Voorzitter Léon Philippi van de wandelvereniging Vilt overhandigt de cheque van € 400,00 aan Veronique Maessen, teammanager Servicebureau Kinderen, Chantal Gilissen, directeur Onderwijs en Marianne Oligschläger, managementsecretaresse van Adelante.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 24 september 2016)

Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants gaat voortaan verder onder de naam Oostwegel Collection. Een aanpassing van de huisstijlen zal de merkbeleving beter presenteren en grotere aantrekkingskracht genereren voor Nederlandse en internationale gasten. De onderneming uit Limburg bestaat uit drie luxe hotels en zeven restaurants en is sinds 1980 een begrip in Nederland en daarbuiten. De nieuwe huisstijl is een initiatief van Oostwegel junior en is uitgewerkt door VBAT Branding & Design, dat ook de restyling van de Brand bierflesjes deed.
(bron: http://www.oostwegelcollection.nl/footer/nieuws/oostwegelcollection 29 september 2016, De Limburger, 30 september 2016)

Sinds vrijdag 30 september 2016 kunnen nu ook kinderen in een rolstoel klimmen en klauteren in een rolstoeltoegankelijke boomhut, die gebouwd is in de tuin van vakantiehuis Kindervallei in Houthem. Het idee voor een boomhut waar je met een rolstoel in kunt, komt van de elfjarige Sayen Leyenhorst uit Bilthoven. Sayens zus Faye (14) maakt een eerste tekening, die de basis wordt voor het uiteindelijke ontwerp. Het is voor de maker, timmerman Sander Boom, een hele klus om het speelse ontwerp in de praktijk uit te voeren. “Het moet er krakkemikkig uitzien, alsof het door kinderen zelf snel in elkaar is getimmerd, maar tegelijkertijd moet het natuurlijk wel stevig en stabiel zijn, zodat kinderen zich niet kunnen bezeren”, aldus Sander Boom.
De uiteindelijke boomhut is ontworpen door Suzanne van Ginneken uit Leiden, zij heeft een gekozen voor een schip. “Toen ik zag waar de hut zou komen, vlak bij de Geul, stond voor mij vast dat het een boot moest worden: een boot die na een overstroming in de boom was blijven hangen”, aldus van Ginneken.
De boomhut heeft dertigduizend euro gekost en dat geld is bijeen gebracht door de luisteraars van het populaire radioprogramma “Evers staat op” van 538-dj Edwin Evers. Evers is deze dag met zijn complete radioploeg naar Houthem gekomen om die boomhut tijdens een live-uitzending vanuit Kindervallei te openen.
(bron: https://www.kinderfonds.nl/kindervallei/de-kindervallei/nieuws 30 september 2016, De Limburger, 1 oktober 2016)

Mariet Dexters uit Houthem volgt de plotseling teruggetreden Roel Schurgers op in de fractie van Algemeen Belang (AB) in de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul. Dat heeft het bestuur van AB bekend gemaakt.
(bron: www.tvvalkenburg.tv 30 september 2016)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier