Verzamelingen


Aanwezig in het verenigingslokaal:

In het verenigingslokaal worden de collecties boeken, foto's, krantenknipsels, bidprentjes, archiefstukken e.d. bewaard. De verzamelingen zijn zo goed mogelijk opgeborgen en toegankelijk gemaakt. Daarbij is gebruik gemaakt van de mogelijkheden die computers ons tegenwoordig bieden.

De bibliografie van Fons Heijnens (Houthem en St. Gerlach in de literatuur) is o.m. volledig ontsloten en toegankelijk gemaakt met behulp van het programma Micro OPC, waardoor het mogelijk is op elk woord of combinatie daarvan (middels Booleaanse operatoren) te zoeken en zoekresultaten eventueel uit te breiden of in te perken.

Het voor de regio zo belangrijke en inmiddels opgeheven weekblad 'Het Land van Valkenburg' bevat een schat aan informatie over o.m. Houthem, Broekhem en Geulhem. Ruim 7.500 artikelen uit dit blad zijn reeds ingevoerd en via de computer terug te vinden. Artikelen over Houthem, Broekhem en Geulhem, zijn via het zoekscherm in het bovenste frame op te zoeken.
Van dit weekblad zijn overigens slechts enkele exemplaren bewaard gebleven: o.a. in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, het Rijksarchief te Maastricht, het gemeentearchief van Valkenburg aan de Geul en in het Martin Stevensfonds, dat op de eerste verdieping in de Openbare Bibliotheek in Valkenburg gehuisvest is. Daar kan men elke donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur terecht.

Ook is een begin gemaakt met het invoeren van beschrijvingen van de foto's in de computer en met het scannen van foto's. De vereniging bezit vele honderden foto's en oude ansichtkaarten, waarvan er enkele op deze site zijn opgenomen..

Op de computer van de vereniging kan men vrij snel gericht zoeken in de meer dan 10.000 items over Houthem.

De vereniging bezit verder kopieŽn van de zgn. DTB-registers: de doop-, trouw- en begraafregisters van Houthem. Belangrijk materiaal voor mensen die op zoek zijn naar hun voorouders.

Aanwezig zijn:

Band 1   Dopen 1611-1673   Huwelijken 1611-1673

Band 2    Dopen 1673-1744

Band 3   Dopen 1673-1755   Huwelijken 1673-1754  Overlijden 1673-1754

Band 4   Dopen 1755-1798   Huwelijken 1755-1798  Overlijden 1755-1798

Band 5   Dopen 1755-1800

Band 6   Trouwen 1755-1797

Band 7   Overlijden 1755-1800

Band 8   Dopen 1800-1850 Confirmanten 1820-1850

Band 9   Trouwen 1801-1850

Band 10  Overlijden 1800-1850

 

Verder zijn onderstaande indexen op geboorte-aangiften en huwelijkssluitingen aanwezig:

Index op de geboorte-aangiften van de gemeente Houthem 1903-1940 / samengest. door M.W. Suijkerbuijk. - Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2003. - 49 p. (dubbel)
Vermeld zijn: geboortedatum en -tijd, voornamen, familienaam van de vader, voornamen van de vader, leeftijd van de vader, beroep van de vader, familienaam van de moeder, voornamen van de moeder, beroep van de moeder, straat en huisnummer, aktedatum en aktenummer. 

Index op huwelijkssluitingen en afgegeven verlofbrieven in de rooms-katholieke parochie Houthem, 1801-1850 / samengest. door M.W. Suijkerbuijk. - Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2004. - 20 p (dubbel)
Uitgave samengesteld ten behoeve van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach. Het is een index op de o.m. in ons archief aanwezige kopie van het huwelijksregister van de R.K. Parochie te Houthem over de periode 1801 tot 1850 (Band 9). In deze index zijn ook de zgn. verlofbrieven (litteras dimissoriales) opgenomen. In genoemde periode werden van 284 huwelijkssluitingen of afgiften van verlofbrieven aantekening gehouden.
Vermeld zijn: datum, voornamen en familienamen van de partners, doopplaatsen (c.q. parochianen van), voornamen en namen van de getuigen, verlofbrief naar plaats van bruid of bruidegom en eventuele opmerkingen.

Index op de huwelijkssluitingen van de gemeente Houthem 1923-1940 / samengest. door M.W. Suijkerbuijk. - Houthem: Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2003. - 17 p. (dubbel)
Vermeld zijn: naam van de partner1, voornamen van de partner1, leeftijd, geboorteplaats, beroep, voornamen van de vader,  familienaam van de moeder, voornamen van de moeder, aktedatum en aktenummer, naam van de partner2, voornamen van de partner2. In de periode 1923-1940 werden er geen echtscheidingen aangetroffen. In totaal waren er 222 akten. 

Fons Heijnens maakte in 2003 zo’n 1000 foto’s van (vrijwel alle) woonhuizen, gebouwen, straatbeelden en diverse interessante panorama’s van Houthem en Geulhem en legde hiermee een belangrijk stuk historie voor het nageslacht vast. De foto’s zijn op een cd-rom gezet en aan de vereniging geschonken.

Houthem en Geulhem anno 2003 / samengest. door Fons Heijnens. - Houthem: de samensteller, 2003. - [cd-rom met foto's]
Met aparte foto-index op papier (46 p. A4) met afdrukken van de ca. 1000 foto's en een naamregister van de bewoners van de gefotografeerde woonhuizen.

 

Aanwezig in het Rijksarchief Limburg:

12.045 Houthem

In de Franse tijd maakte Houthem deel uit van het departement Nedermaas, en behoorde van 1796 tot 1800 tot het kanton Fauquemont (Valkenburg); in de jaren 7 en 8 werden de huwelijken in de kantonnale hoofdplaats gesloten. Van 12 september 1814 tot 12 mei 1815 behoorde de gemeente tot het nieuw gevormde departement Meuse-&-Ourthe (Maas en Ourthe), dat Luik tot hoofdplaats had, en dat ressorteerde onder het Gouvernement Generaal van de Neder- en Middenrijn. Sinds 1815 behoort de gemeente tot de provincie Limburg. Met ingang van 1 oktober 1940 werd de gemeente Houthem, met Oud-Valkenburg, Schin op Geul en Valkenburg samengevoegd tot een nieuwe gemeente Valkenburg, sinds 1941 Valkenburg-Houthem geheten.

Tienjaarlijkse tafels
1 1797 - 1912, 1933 - 1940   

Verzamelregisters van geboorte, huwelijk en overlijden
2 jaar 7 - 1810, 1812 - 1816
3 1817 - 1830
4 1831 - 1841   

Registers van geboorte
5 1842 - 1872
6 1873 - 1902
7 1903 - 1931
8 1932 - 1940   

Registers van huwelijksaangifte
9 1842 - 1882
10 1883 - 1932    

Registers van huwelijksafkondiging (publications de mariage)
11 1809 - 1811, 1814, 1816 - 1845
12 1846 - 1882
13 1883 - 1932   

Registers van huwelijkstoestemming
14 1913 - 1932   

Registers van huwelijk
15 1842 - 1879
16 1880 - 1902
17 1903 - 1930
18 1931 - 1940   

Registers van overlijden
19 1842 - 1878
20 1879 - 1912
21 1913 - 1940 


Hiaten:  

Verzamelregisters: 1811 

Tienjaarlijkse tafels: 1913 - 1932  

Huwelijksaangiften: 1933 - 1940 

Huwelijksafkondigingen: 1933 - 1940 

Huwelijkstoestemmingen: 1933 - 1940 


 

Landelijk loopt een project, Genlias genaamd, om alle gegevens van de burgerlijke stand digitaal te ontsluiten. De huwelijken vanaf 1795 tot 1922 zijn thans reeds digitaal raadpleegbaar, o.a. op http://www.genlias.nl Ook zijn daar, voor wat de provincie Limburg betreft al memories van successie van enkele plaatsen opgenomen.

Op de computers in de studiezaal van het Rijksarchief te Maastricht zijn bovendien ook reeds de overlijdens tot 1940, en de geboorten tot 1902, van de gemeente Houthem digitaal toegankelijk.
[Pas zodra de gegevens van alle Limburgse geboortes en overlijdens in databestanden zijn ingevoerd, zullen zij in het landelijk raadpleegbare systeem Genlias worden opgenomen].
 

Als aanvulling op vorenbedoelde digitale bestanden werden door M.W. Suijkerbuijk indexen samengesteld, die zich in het heemkundelokaal bevinden.

 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!