Verenigingskroniek 2001


1 januari 2001
De vereniging telt effectief 223 abonneeleden. 
 

12 februari 2001
Kontakten gelegd met KIWANIS-club Heerlen-Maastricht m.b.t. het herstel van de Calvariekapel. De Calvariekapel werd in het visitatierapport omschreven als zijnde voor Limburg nogal zeldzaam en heel bijzonder. Een verantwoorde restauratie zou derhalve een grondige voorbereiding en manier van aanpak vereisen. Er zouden contacten gelegd worden met bouwondernemer Coppes omtrent een juiste kostenraming en met Monumentenzorg omtrent de (on-)-mogelijkheden m.b.t. de restauratie. 

2 maart 2001
Overlijden van ons lid mw. J. Frijns-Heijnen (Onderstestraat) 

12 maart 2001
Door dhr. H. van Aken werd in Hotel Lahaye een lezing gehouden over “Romeinse heerbanen in Limburg in het algemeen en rond Houthem in het bijzonder”. 

18 maart 2001
Onder leiding van dhr. H. van Aken werd als vervolg op de lezing van 12 maart een “Romeinse wandeling” door Houthem gehouden. Zo kon o.a. de dubieuze functie van de Putweg, die haaks ligt op de Romeinse heerbaan tussen Meerssen en Valkenburg, bekeken worden. Ook de plek achter het Rondenbos waar voorheen een Romeinse wachttoren zou hebben gestaan, was het bezoeken waard. In totaal waren er 30 deelnemers aan deze interessante wandeling. 

21 april 2001 Overlijden van ons lid dhr. J. van de Weijer (Maastricht). 

24 april 2001
Jaarvergadering in café ’t Witte Paard met aansluitend een filmverslag van “het Boerenleven van toen” door het filmduo Marx-van Loo uit Valkenburg. Er werd een zeer mooi overzicht gegeven van de ambachtelijke wijze waarop, tot begin jaren negentig, nog door een enkeling het boerenwerk werd uitgevoerd. 

mei 2001
Volgens de buurtbewoners van de Onderstestraat zou er in overleg met Monumentenzorg een plan worden opgesteld om het inwendige verfwerk van de Gerlachuskapel aldaar, op een cultuurhistorisch verantwoorde wijze aan te pakken. In het eerste halfjaar van 2002 zal het inwendige verfwerk waarschijnlijk ter hand genomen worden. Het hardstenen altaarblad is inmiddels aangebracht en het hekwerk heeft een nieuwe verfbeurt ondergaan.  

27 mei 2001
Overlijden van ons lid A.Tillie (Klaterstraat).

juni
Uitgave van ons verenigingsblad ’t Sjtegelke nr.15, 8e jaargang nr. 1  

11 juni 2001
“Houthem-St.Gerlach” staat als zodanig, na vele jaren van afwezigheid, weer in de Telefoongids van KPN vermeld. De vermelding “St. Gerlach” is derhalve vervallen. “Geulhem” staat correct vermeld. Tenslotte zal “Broekhem” in de telefoongids van 2002/2003 vermeld gaan worden.  

 

 

 

 

18 augustus 2001
Jaarlijkse excursie naar de Norbertijnenabdij te Tongerlo (B). De geschiedenis van deze Norbertijnenabdij begon omstreeks 1130. Gerlachus was dus een tijdgenoot. Tot op heden leven, bidden en werken op deze abdij nog steeds volgelingen van St. Norbertus. Alhier zou zich ook één van de weinige nog bestaande gedrukte exemplaren van de VITA GERLACI uit 1600 bevinden, maar deze hebben we helaas niet mogen aanschouwen. Wel kon er tijdens de bezichtiging van de abdijkerk een gebrandschilderd raam met de afbeelding van St.Gerlachus bewonderd worden. Na de picknick in het plaatselijke Sportcentrum werd er nog een bezoek gebracht aan het Da Vinci-museum, waar de oudste en best bewaarde replica van de muurschildering “Het Laatste Avondmaal” wordt tentoongesteld. Nadien was er bewegingsvrijheid om de abdijwinkeltjes, de Tiendschuur of de abdij-boekhandel te bezoeken. Na afloop werd er zoals inmiddels gebruikelijk nog iets gedronken op een nabij gelegen terras. 
 

11 september 2001
Overlijden van ons lid dhr. Jef Sleijpen (van Peltstraat). 

23 september 2001
Oriënterend bezoek gebracht aan de Heemkundemarkt Parkstad Limburg in de voormalige abdij Kloosterrade ofwel Rolduc. De markt werd georganiseerd door de Stichting Heemkundemarkt Oostelijk Zuid-Limburg in samenwerking met het LGOG en de Heemkundevereniging en van de Parkstadgemeenten. Er werden presentaties gegeven m.b.t. de lokale geschiedenis, genealogie, oude monumenten, de streektaal, wegkruisen etc..  

7 oktober 2001
Tachtigjarig bestaansfeest van het Parochieel Missiecomité (PMC) en het vijftigjarig priesterjubileum van pater J. Geuskens, door welke laatste een H. Mis werd opgedragen in de Gerlachuskerk. De hem assisterende broeder H. Paternotte is onlangs op 10 februari 2002 overleden. Als blijk van waardering werden pater Geuskens de reeds verschenen Sjtegelkes als bundel aangeboden. 

15 oktober 2001
Samenwerkingsverband aangegaan met Stichting Duijckers (SD) m.b.t. het uitwisselen van elkaars publicaties, het linken van beider websites, verdergaande samenwerking m.b.t uitwisseling van familiegegevens en het organiseren van een gezamenlijke activiteit, indien mogelijk.

november 2001
Door Mw. Bisschoff-Schaepkens zijn ca. 10 m² oude “mozaïk”-tegeltjes gratis ter beschikking gesteld, bijvoorbeeld t.b.v. de restauratie van de Calvariekapel. In het verleden zijn reeds meerdere materialen verzameld die t.z.t. bij de restauratie wellicht gebruikt kunnen worden. Momenteel wordt door KIWANIS overlegd met de Dienst Monumentenzorg over de te volgen procedure voor de restauratie. 

december 2001
Uitgave van ons verenigingsblad ’t Sjtegelke nr.16, 8e jaargang nr. 2  

december 2001
De filmdocumentaire “Houthem rond de millenniumwisseling” vordert gestaag, maar het is moeilijk om filmers en redactieleden te vinden. Binnenkort zal er een oproep geplaatst worden. 

1 december 2001
Oud houten wegkruis boven aan de Boschstraat vervangen door een oud stenen kruis.  10 december 2001
Dialezing over “de historie van de Aachen-Maastrichter Eijsenbahn” in Hotel Lahaye door dhr. M. Dreuw uit Simpelveld.  

31 december 2001
De vereniging telt effectief 237 abonneeleden. 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!