Verenigingskroniek 2000


4 januari 2000
Onze vereniging heeft een historische mijlpaal bereikt met het 200e effectieve lidmaatschap van mevr. Erens-Voncken uit Sibbe (ex-Houthem).

januari 2000
Onze vereniging werd benaderd door de Stichting Zuid-Limburgse “Hell On Wheels” Monument uit Heerlen in verband met hun initiatief om een regionaal monument voor de leden van de 2e Amerikaanse tankdivisie “Hell On Wheels” te realiseren. Hieraan is medewerking verleend door middel van een inventarisatie van diverse oorlogsincidenten in Houthem en Geulhem.

24 januari 2000
In verband met het opnieuw ter hand nemen van een noodzakelijke restauratie van de Gerlachuskapel aan de Onderstestraat is de dorpsraad ingeschakeld. Aanvankelijk met resultaat, gezien het herstel van het hekwerk, maar momenteel is men in afwachting van een verfadvies van Monumentenzorg voor het binnenschilderwerk.

20 februari 2000
Subsidie aangevraagd bij de Stichting Schaesbergergangk voor de restauratiewerkzaamheden aan de Calvariekapel.

maart 2000
Presentatie van de omvangrijke en rijk ge´llustreerde publicatie “Landgoed Sint-Gerlach: Kruispunt van culturen in het Land van Valkenburg” door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit Zeist. Hierbij was een afgevaardigde van onze vereniging aanwezig. Voor een bespreking van deze uitgave, zie: 't Sjtegelke, nr. 13, pag. 24.

9 maart 2000
Bijeenkomst van de fotowerkgroep als herstart van het foto-inventarisatieproject.

20 maart 2000
Jaarvergadering in hotel Lahaye met de presentatie van de "Indexen op Houthems Verleden en Echo's uit Houthems Verleden" dat samengesteld is door ons lid
Rinus Suijkerbuijk en door onze vereniging is uitgegeven. Na de pauze volgde een lezing over "Volksgeneeskunde in Limburg" door drs. E. Tielemans, co÷rdinator van het Limburgs Museum te Venlo. De bijeenkomst werd bezocht door 38 leden en ge´nteresseerden.

april 2000
Voltooiing van de restauratie van het Gerlachusputje (zie het artikel van D. Krikke in 't Sjtegelke nr. 13 en 14).

april 2000
In het Kloosterbos heeft de gemeente een nieuwe bewegwijzering aangebracht met een verwijzing naar de Calvariekapel. Verder zijn door onze vereniging nieuwe afbeeldingen van Johannes en Maria vervaardigd en is er een nieuw corpus ter beschikking gesteld. Montage kan echter pas geschieden wanneer er een degelijk hekwerk geplaatst kan worden.

10 april 2000
Het bestuur heeft het nieuw verenigingslogo, als herkenningsteken voor de heemkundevereniging, goedgekeurd.  

2 mei 2000
Uit ons archief hebben we enkele unieke foto's ter beschikking gesteld aan het Meertens Instituut te Amsterdam i.v.m. een nog te publiceren lexicon “Bedevaarten in Limburg”.

21 mei 2000
Wandeling door het “Beneden Geuldal” in het natuurpark Ingendael o.l.v. Martine Lejeune van Stichting Ark. Ondanks de zeer slechte weersomstandigheden namen zo'n 20 mensen deel aan deze wandeling.

27 mei 2000
Deelname aan de 11e contactdag voor heemkundeverenigingen te Klimmen. Het programma stond in het teken van: “Bewaren en conserveren van films”. Frank Holthuizen, archivaris van het Limburgs Film en Video Archief (LiFVA) in Venlo gaf een presentatie over het belang van filmarchivering voor de geschiedschrijving.

juni 2000
Uitgave van ons verenigingsblad ‘t Sjtegelke nr.13,  7e jaargang  nr.1.

19 augustus 2000
Excursie naar de kerken in Kessenich (St. Martinusverering) en Kinrooi (Gerlachus- en Martinusverering). Daarna werd een bezoek gebracht aan het documentatiecentrum van de Geschied- en oudheidkundige kring Kinrooi, waar in het nabij gelegen park gepicknickt werd. In de middag volgde voor de 31 deelnemers een stadsrondleiding door Maaseik, voorafgegaan door een “virtuele wandeling” door het oude Maaseik, in het museum van de Minderbroederkerk aldaar. Deze zeer geslaagde excursie werd zoals gebruikelijk afgesloten met een drankje op een van de vele terrasjes in Maaseik.

21 augustus 2000
Er is een aanzet gemaakt tot het realiseren van een nieuwe documentaire over Houthem anno 2000/2001. In deze film zullen o.m. de historie, natuur, bedrijven, school, verenigingen, jubilarissen, gebouwen, gevelstenen, (ex-) inwoners e.d. aan bod komen. Het geheel zal in opdracht van de heemkundevereniging gebeuren onder regie van ons lid
Ger Sleijpen .

2 oktober 2000
Regiovergadering te Klimmen van de Stichting Kruisen en Kapellen m.b.t. een nieuw inventarisatieproject van kruisen en kapellen in Limburg. Onze vereniging zal hieraan haar medewerking verlenen.

november 2000
Afronding van het historisch en archeologisch onderzoek rondom de restauratie van de grafkapel. Het is de bedoeling om in een van de volgende afleveringen van 't Sjtegelke hieraan aandacht te besteden.

december 2000
Uitgave van ons verenigingsblad ‘t Sjtegelke nr.14, 7e jaargang nr.2. In verband met de groei van ons ledenaantal en de toenemende belangstelling voor de uitgaven van 't Sjtegelke, werd de oplage verhoogd.

11 december
Lezing in het Oecumenisch Zorgcentrum te Vroenhof door beroepsgenealoog Jean Coenen over het literaire werk van de schrijfster Marie Koenen en haar relatie tot Houthem. Tevens kwam de familiegenealogie Koenen ruim aan bod.

31 december 2000
Onze vereniging telt effectief 227 leden.

 


naar boven

ę Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!