Verenigingskroniek 1993-1994


29 januari 1993
Meer dan 100 belangstellenden komen in het feestpaviljoen van Franciscusoord bijeen voor de oprichtingsvergadering van de heemkundevereniging. Voorlopig voorzitter, J. Lodewick, licht de doelstelling en plannen van de initiatiefnemers toe. De heemkundevereniging wil zich speciaal inzetten voor  het behoud van cultuur-historische belangrijke zaken in Houthem, Broekhem en
Geulhem. Niet alleen gegevens en materiaal uit het verleden, maar ook alles  uit het heden wil de vereniging vastleggen en voor het nageslacht bewaren.
De heer Salden geeft vervolgens een dia-lezing over de geschiedenis van het  stift. Na de pauze ontvouwt C. Oostwegel zijn plannen m.b.t. het landgoed St. Gerlach, waar hij een luxe hotel en restaurant wil onderbrengen in de te  restaureren gebouwen.
Pastoor Keulers geeft uitleg over de toekomstige bestemming van de overige gebouwen.

4 februari 1993
Naar aanleiding van een verzoek van de vereniging om tijdens de reconstructie van de Onderstestraat een permanente electriciteitsaansluiting in de Gerlachuskapel aan te brengen, delen burgemeester en wethouders mee dit initiatief te ondersteunen. De kosten van de aansluiting en de stroomkosten komen geheel voor rekening van de gemeente.

5 maart 1993
De vereniging informeert de gemeente over de onderhoudstoestand van de kapellen. Gewezen wordt ook op een mogelijke restauratie van de kapel bij "de Kluis" of een eventuele verplaatsing naar de kop van de Van Caldenborghsweg.

22 maart 1993
De plannen voor het uitgeven van een verenigingsblad beginnen vaste vormen aan te nemen na een eerste bijeenkomst van het redactieteam. De redactie (F. Heijnens, W. Boersma, J. Notten en L. Willems) komt daarna nog enkele keren bijelkaar om over de opzet, inhoud en financiering te praten.

13 april 1993
In hotel Vue des Montagnes in Geulhem wordt de eerste algemene  ledenvergadering gehouden. De vereniging telt momenteel 58 leden. Er zijn 10 afmeldingen en 34 leden wonen deze vergadering bij.
Het voorlopig bestuur wordt door de vergadering definitief benoemd:
voorzitter J. Lodewick, secretaris J. Odekerken, penningmeester P. Odekerken en de bestuursleden F. Heijnens (archivaris), J. Keulers en G. de Heus.
Na afloop van de vergadering verzorgt Fr. Bergsteijn een rondleiding door het Geulhemse grottenstelsel, waar velen voor het eerst sinds de jaren vijftig, weer eens voet zetten in de Koepel- en Studentengrot.

18 april 1993
Gouden priesterfeest van oud-Houthemenaar en lid van onze vereniging, pastoor Delissen.

juni 1993
Na 12 jaar zoeken naar een nieuwe bestemming voor het steeds meer in verval rakende landgoed St. Gerlach, begint het er in de zomer op te lijken dat eindelijk een begin kan worden gemaakt met de restauratie. De restauratie-architect P. Mertens en G. de Heus, voorzitter van de Historische Kring, bespreken de wens om onderzoek te doen naar eventuele bouwrestanten uit het verleden.
In de tweede helft van juni wordt bericht ontvangen dat op 28 juni een bouwhistorisch onderzoek van start zal gaan.

28 juni 1993
Begin van het bouwhistorisch onderzoek op het landgoed St. Gerlach, met toestemming van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek.  Ir. Knook en ir. Bauer van de T.U. Delft krijgen de eerste weken assistentie van een aantal studenten, leden van de werkgroep archeologie van de Historische Kring en enkele enthousiaste Houthemse vrijwilligers. Tijdens de opgravingen worden de nodige foto's en video-opnamen gemaakt.

20 juli 1993
Ir. Knook, bouwhistoricus en docent aan de T.U. Delft (faculteit Bouwkunde, werkgroep Restauratie), brengt tijdens een bijeenkomst in hotel Vue des Montagnes verslag van de opgravingen en vondsten uit aan de leden van de vereniging. Ons lid  P. Lataster, die veel werkzaamheden en ontdekkingen op video heeft vastgelegd, vertoont deze opnamen voor de leden.

5 augustus 1993
Provinciaal archeoloog drs. H. Stoepker brengt een inspectie-bezoek aan de opgravingen op het landgoed, waarbij o.m. gesproken wordt met H. Kwakkernaat, D. Krikken en J. Diederen, die vele uren besteden aan de opgravingen en het in kaart brengen daarvan.

najaar 1993
Bij aanvang van de opgravingen wordt ervan uitgegaan dat in september begonnen kan worden met de restauratie en dat de opgravingen voor die tijd beŽindigd moeten zijn. Het loopt echter anders. De onderhandelingen over de overdracht van het landgoed duren veel langer dan voorzien. Daarom kan nog verder gegraven worden en worden nog vele vondsten gedaan. In de winter lopen
praktisch alle putten onder water.

10 december 1993
Tijdens een bijeenkomst in het kantinepaviljoen van Franciscusoord wordt het  eerste exemplaar van de bibliografie "Houthem en St. Gerlach in de literatuur" - samengesteld door Fons Heijnens - aangeboden aan burgemeester Nuytens. De bijeenkomst wordt bijgewoond door 115 personen. Bijna 500 exemplaren van dit boek worden daarna in korte tijd verkocht. Tijdens deze
presentatie vindt er een expositie plaats van oude ansichtkaarten van Houthem, afkomstig uit de verzameling van de heer Tillie. GeÔnteresseerden kunnen via de computer zoeken in de Databank Houthem, waarin alle gegevens uit de bibliografie zijn opgenomen.

17 december 1993
Geheel onverwacht worden wij geconfronteerd met het bericht van het overlijden van ons trouwe lid Th. Ackermans.

31 december 1993
De vereniging telt 93 leden.
       1 februari 1994
Eerste bijeenkomst van de archeologische studiegroep van onze vereniging in hotel Sonnenblink. Zo'n 20 leden bezoeken deze bijeenkomst. Middels een enquÍte kan iedereen zich voor diverse activiteiten van de groep aanmelden. Er wordt een toelichting gegeven op de werkzaamheden met betrekking tot de opgravingen rond het landgoed St. Gerlach.

24 februari 1994
Eerste bijeenkomst van de werkgroep kruisen en kapellen in hotel De Ruiter. Een tiental belangstellenden wisselt van gedachten over de activiteiten van deze groep. Begonnen zal worden met het opknappen van het schilderwerk van de Gerlachuskapel in de Onderstestraat. Er wordt advies ingewonnen bij de  Rijksdienst voor de Monumentenzorg over materiaal- en kleurgebruik.

24 maart 1994
Tweede algemene ledenvergadering in de Geulhemmermolen. Deze wordt bezocht door ongeveer 40 leden. De vereniging telt inmiddels 100 leden. Er zijn 11 afmeldingen.
Behalve over enige huishoudelijke aangelegenheden wordt gesproken over een aantal mogelijke activiteiten van de vereniging. Na de pauze worden door de heren Fr. Bergsteijn en G. de Heus wetenswaardigheden verteld en herinneringen opgehaald over de laatste oorlogsdagen en de bevrijding. Hiervan worden door G. Sleijpen video-opnames gemaakt.

29 maart 1994
De statuten van de vereniging worden gepasseerd bij notaris Groutars.

24 mei 1994
Bijeenkomst van de archeologische werkgroep in hotel Geuldal. De stand van  zaken rond de opgravingen wordt besproken en er worden afspraken gemaakt over hulpactiviteiten bij de opgravingen.

28 mei 1994
De eerste uitgave van ons informatieblad "'t Sjtegelke" wordt huis-aan-huis bezorgd in Broekhem, Geulhem en Houthem.

5 juni 1994
Op het feest ter gelegenheid van het opdragen van de eerste H. Mis door  kapelaan Schuffelers in Broekhem en Houthem wordt ook door de vereniging acte de presence gegeven.

28 juni 1994
Geheel onverwacht overlijdt een van de mede-oprichters van onze vereniging, de heer J. Philippens.

zomer 1994
In de zomer blijkt dat de restauratie opnieuw is vertraagd en dat in de loop van de zomer ook verder gegraven kan worden. Begin juli wordt een graafmachine ingezet om enkele proefsleuven te graven om een beter inzicht te krijgen in de oude bouwrestanten in de Pandhof. De opgravingen ondervinden veel vertraging door de extreem hoge temperaturen van 35 … 40 graden. Er worden enkele mooie vondsten gedaan. Met de heren H. Knook en H. Kwakkernaat worden afspraken gemaakt over de voortgang van de werkzaamheden.

23 augustus 1994
Wederom bereikt ons het droeve bericht van het overlijden van een van onze leden, de heer A. Sluijsmans.

25 september 1994
Ongeveer 25 leden nemen deel aan de bezichtiging van hotel Kasteel Geulzicht te Geulhem, waar gastheer J. van Kuik iets vertelt over de historie van het gebouw en de uitbreidingsplannen en de leden persoonlijk rondleidt.

26 september 1994
Onder leiding van ir. Knook en ir. Bauer uit Delft wordt door een aantal studenten en leden van de archeologische werkgroep deelgenomen aan de opgravingen op het landgoed St. Gerlach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!