Tweede lustrum Heemkundevereniging


Gèr de Heus en Wim Boersma

logo Heemkundevereniging Op 29 mei 2003 zal de Heemkundevereniging het tweede lustrum vieren. Tien jaar ontwikkeling van een vereniging, die zich kan verheugen in grote belangstelling. Verwacht wordt dat ook heel wat oud-Houthemers van de partij zullen zijn.

De dag zelf begint om 10.00 uur in de nieuwe Holle Eik aan de Onderstestraat en zal om 17.30 uur na een gezellig samenzijn worden afgesloten door de voorzitter Jos Lodewick. In het kader van dit lustrum zal er van 29 mei tot 3 augustus in het St. Gerlachmuseum in de Norbertinessenhof en in het Château een tentoonstelling zijn van het werk van Charles Eyck in zijn relatie met ons dorp.

De Heemkundevereniging ontstond in de nasleep van allerlei activiteiten die samenhingen met de zorg rond het landgoed St. Gerlach, dat de parochie door een legaat van Baron Robert de Selys de Fanson ontving. Toen Lardinois pastoor was in Houthem ontstond een conflictsituatie tussen de pastoor en het toenmalig kerkbestuur over enkele aangelegenheden over het landgoed. Enkele kerkmeesters traden terug en om toch voortgang te behouden werd een werkgroep ingesteld. In de periode 1982-1991 was deze onder leiding van Gèr de Heus belast met het dagelijks beheer van het landgoed en met de opdracht een bestemming ervoor te vinden. De leden waren A. Sluysmans (secretaris), A. Wöltgens, J. Donners en de heer Willems namens het bisdom. Onder deze werkgroep ressorteerden diverse commissies die zich bezig hielden met zaken als het beheer van de landbouwgronden, de tuinen, het kasteel zelf, de geschiedenis van het landgoed en de archeologische vondsten, die zouden worden gedaan.

De werkgroep kwam tot een groot aantal initiatieven om het landgoed veilig te stellen als centrum voor de door de eeuwen heen in stand gebleven Gerlachus-verering en als cultuurbezit. Een groot probleem werd echter gevormd door de noodzaak een zodanige bestemming voor het landgoed te vinden, dat deze geen afbreuk zou doen aan het heiligdom van St. Gerlach en voldoende levens-vatbaar zou zijn om de noodzakelijke medefinanciering door de overheid te verkrijgen.

Toen in de jaren ´89-´90 bleek dat de activiteiten moesten worden overgedragen aan de Stichting tot Behoud van St. Gerlach werd de werkgroep overbodig. Een aantal activiteiten bleef echter doorlopen, onder andere de archeologische opgravingen. Onder een aantal dorpsgenoten leefde de wens om de verworven kennis over landgoed en Houthem te bewaren.
Gezocht werd naar een mogelijkheid om die werkzaamheden voort te zetten

Eind tachtiger jaren ontwikkelden zich onder de vlag van de Historische Kring Valkenburg-Heuvelland initiatieven om te komen tot de oprichting van Heemkundeverenigingen. Zo ontstond ook in Houthem de wens om tot een vereniging te komen. Enkele leden van de voormalige werkgroep en enige andere enthousiastelingen namen hiertoe het voortouw.
Een extra element hierbij werd de viering van het achtste eeuwfeest van Sint Gerlach. Mede door de werkzaamheden hiervoor, waarbij velen betrokken waren, nam de belangstelling hand over hand toe. Was er in eerste aanleg alleen nog maar sprake van een Werkgroep ‘Houthems Verleden’, in de loop van 1992 wijzigde zich dit in Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach in oprichting.

Léon Willems schreef 26 januari 1993 in Heuvelland: “Ook Houthem krijgt een eigen Heemkundevereniging”. Gemeld werd, dat op vrijdag (29 januari 1993) in Franciscusoord de heemkundevereniging zou worden opgericht. Tijdens deze bijeenkomst zou Camille Oostwegel een uiteenzetting geven over zijn plannen voor de restauratie van een deel van het gebouwencomplex. Het eerste exemplaar van de biblografie “Houthem en St. Gerlach in de literatuur” van Fons Heijnens werd aan burgemeester C. Nuytens overhandigd.
De opbrengsten van deze bibliografie vormden nadien een gezonde financiële basis voor de jonge vereniging.

Eenmaal vereniging geworden moest er natuurlijk een gekozen bestuur komen.
Op 13 april 1993 vond de eerste algemene ledenvergadering plaats waar, op voordracht van het interimbestuur, bestaande uit Gèr de Heus, Fons Heijnens, pastoor Jos Keulers, John Odekerken en P. Odekerken, Jos Lodewick werd gekozen als voorzitter. Er meldden zich 57 leden aan.
Een van de toegezegde activiteiten zou het verenigingsblad worden, waarvan het eerste nummer echter pas in juni 1994 verscheen. De hierin opgenomen ledenlijst laat dan bijna 100 namen zien!

Inmiddels zijn we de eenentwintigste eeuw ingegaan, hebben we er een website bij en mogen ons verheugen in een fors ledental.

Het logo van de vereniging laat huisjes zien, gelegen aan een stroompje.

Huisjes met bewoners, die hun dorp een warm hart toedragen.
 

Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (2002) nr 18, p. 11-12


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!