Tweede lustrum 2003


Feest!

Jos Lodewick, voorzitter

Het kan u als trouwe lezer van 't Sjtegelke niet ontgaan zijn. In Houthem worden voorbereidingen getroffen voor een groots feest. Onze heemkundevereniging bestaat dit jaar tien jaar. En dat willen we graag feestelijk vieren. Al meer dan een jaar geleden zijn de voorbereidingen gestart.

Een van de hoogtepunten wordt ongetwijfeld de reŁnie voor alle oud-inwoners van Houthem op Hemelvaartsdag, 29 mei aanstaande. Het verzamelen van namen en adressen was een heel karwei. Soms meldden mensen zich spontaan aan na onze oproepen in diverse media. In andere gevallen werd door enkele actieve leden met taaie volharding gespeurd naar net dat ene adres van die oude bekende. En als die persoon dan eindelijk na veel zoeken en navragen getraceerd was, volgde soms weer een hele familie van oud-inwoners. Rond de jaarwisseling is de eerste mailing verzonden naar ongeveer zeshonderd adressen die toen bekend waren. Binnen een maand hadden al meer dan tweehonderd vroegere inwoners te kennen gegeven op deze dag aanwezig te zullen zijn. Ook kwamen naar aanleiding van die eerste mailing weer vele nieuwe namen en adressen binnen. Na Pasen is een tweede uitnodiging verstuurd aan uiteindelijk bijna duizend mensen. Uiteraard zijn op deze dag alle leden van de heemkundevereniging en ook de huidige inwoners van ons dorp van harte welkom. Immers de belangrijkste drijfveer voor velen is om weer eens in contact te komen met oude bekenden, waarvan een groot deel nog (of weer) in Houthem woont. Vanaf deze plaats vraag ik aan de inwoners om familie en bekenden bij u thuis hun auto te laten parkeren als dat mogelijk is, want het zal waarschijnlijk behoorlijk druk worden in Houthem op Hemelvaartsdag!

We organiseren diverse activiteiten op deze dag waaraan de bezoekers veelal gratis kunnen deelnemen. We starten de dag volgens goed gebruik met een hoogmis om 11.00 uur, die gewoontegetrouw opgeluisterd zal worden door ons kerkelijk zangkoor. Na afloop kan een bezoek gebracht worden aan de tentoonstelling van werken van Charles Eijck (waarover verderop meer) in het museum in de kruisgang naast de kerk. Ook wordt in die kruisgang, in de kapittelkamer, doorlopend een gedeelte van de film over "Houthem rond de eeuwwisseling" vertoond. In de nieuwe Holle Eik stelt de Houthemse kunstkring werken ten toon en tevens kan daar de inwendige mens versterkt worden. Uiteraard zorgen we ook voor informatie over onze vereniging in diverse stands. Vanaf ťťn uur wordt vanaf de Norbertinessenhof gestart met rondleidingen over het landgoed St. Gerlach of een wandeling naar de grotwoningen in Geulhem, met een rondleiding aldaar. Verder is de hele middag (en avond) gelegenheid om in de Holle Eik gezellig samen te zijn en onder het genot van een hapje en een drankje herinneringen op te halen met oude (en wellicht nieuwe) bekenden. Het officiŽle programma is rond 18.00 uur afgelopen, maar gezelligheid kent geen tijd.
Ik hoop u allen op 29 mei te mogen begroeten!

Een ander hoogtepunt is (zoals reeds genoemd) de tentoonstelling van werken van Charles Eijck. We hebben deze de naam meegegeven "Houthem, Broekhem en Geulhem gezien door de ogen van Charles Eijck". Daaruit mag u afleiden dat het werken betreft die iets laten zien van onze regio tijdens het leven van deze bekende streekgenoot. Zo zult u behalve landschappen en dorpsgezichten, ook tijdgenoten op de schilderijen aantreffen. Veel dank zijn we verschuldigd aan de mensen die belangeloos werken beschikbaar stellen. Bij gelegenheid van de tentoonstelling wordt een boek uitgegeven met veel afbeeldingen van schilderijen in kleur, een beschrijving van de werken, een bloemlezing van uitspraken van de schilder en een genealogie van de familie Eijck. Deze catalogus kunt u als lid van de heemkundevereniging voor de gereduceerde prijs van  10 euro aanschaffen onder overlegging van de bijgaande kortingsbon.


De organisatie van de tentoonstelling heeft een enorme hoeveelheid werk gekost. Denkt u bijvoorbeeld eens aan het inventariseren van wie geschikte schilderijen van de kunstenaar heeft. Het benaderen van mensen om de schilderijen beschikbaar te stellen en het fotograferen ervan voor de catalogus. Dan het onderhandelen met de drukker over de samenstelling van de catalogus en het drukken van affiches, posters, flyers e.d. Verder moest het museum ingericht worden en de nodige veiligheidsvoorzieningen getroffen worden. Het regelen van een verzekering van de tentoonstelling en voldoende toezicht tijdens de openingstijden vergden ook de nodige inspanningen. (Voor het houden van toezicht kunt u zich nog beschikbaar stellen, als u eens een paar uren voor onze vereniging actief wilt zijn.) Daarbij moet alles ook financieel haalbaar zijn, waarvoor bijvoorbeeld de nodige grotere en kleine sponsors gezocht moesten worden.
Dit alles werd geregeld door een werkgroep bestaande uit een aantal enthousiaste leden die ik graag hiervoor wil bedanken. Zonder anderen te kort te doen geldt dat speciaal voor de voorzitter van de werkgroep, GŤr de Heus, die met een niet te evenaren, tomeloze energie als kartrekker fungeerde, hierin bijgestaan door onze secretaris, John Odekerken, die zoals we dat van hem gewend zijn, alles accuraat vastlegde en voor de vele correspondentie zorgde. Ook van vele 'buitenstaanders' werd spontaan medewerking verkregen. De tentoonstelling duurt van 29 mei tot en met 3 augustus, u hebt dus volop de gelegenheid om er een bezoek aan te brengen. Ze belooft een groot succes te worden, niet alleen voor de heemkundevereniging, maar vooral ook voor Houthem, dat hierdoor weer eens nadrukkelijk voor het voetlicht geplaatst wordt.

Terugblik
De viering van het tweede lustrum is natuurlijk ook een goede gelegenheid om nog eens stil te staan bij de voorbije tien jaren. Die zijn immers alweer een stukje historie, waarvan mensen zich nu al vaak weer afvragen, hoe zat dat ook weer? Over het ontstaan van de vereniging hebt u in het vorige Sjtegelke kunnen lezen en bij gelegenheid van de eerste lustrumviering werden de activiteiten in de eerste vijf verenigingsjaren belicht (Sjtegelke nr. 9).

Wat is er sindsdien gebeurd?
Veel activiteiten zijn voortgezet natuurlijk. En het meest succesvol is wel de uitgave van 't Sjtegelke, waarvan inmiddels nummer 19 voor u ligt. Voor velen is dat het gezicht van de heemkundevereniging geworden met telkens weer interessante artikelen en wetenswaardigheden over Houthem nu en in het verleden. Een trouwe club van vaste auteurs staat garant voor een kwalitatief goed product, daarbij aangevuld door steeds weer nieuwe 'gastschrijvers'. Wie ook een keer een bijdrage wil leveren is daarvoor van harte uitgenodigd. Daarnaast heeft onze hoofdredacteur, Fons Heijnens, in z'n eentje een internetsite opgezet, waar een schat aan informatie over Houthem, Broekhem en Geulhem in het algemeen en over de heemkundevereniging in het bijzonder te vinden is. Het aantal keren dat hij geraadpleegd wordt geeft wel aan dat ook deze vorm van informatieverstrekking goed aanslaat. Meerdere keren is de site als voorbeeld genoemd voor een goed toegankelijke website. Sinds kort is ze te bereiken op het internetadres www.houthem.info. Hier moet u beslist eens een kijkje nemen!

Natuurlijk zijn we ook doorgegaan met het organiseren van lezingen over diverse onderwerpen. De belangstelling overtreft vaak weer de verwachtingen. Zo mochten we onlangs meer dan honderd bezoekers begroeten op een dialezing over de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela. De zaal puilde letterlijk uit en we hopen in de toekomst dan ook van de nieuwe Holle Eik gebruik te kunnen maken om de bezoekers goed te kunnen herbergen.

Een andere werkzaamheid bestaat uit het blijven verzamelen en toegankelijk maken van alles wat er over Houthem gepubliceerd wordt in boeken, tijdschriften en kranten. Tijdens de reŁnie kunt u in de Holle Eik een indruk krijgen wat dat betekent. Daarnaast beschikken we over een grote verzameling bidprentjes en overlijdensadvertenties van vroegere Houthemse inwoners. Dit materiaal is evenals de doop-, trouw- en overlijdensregisters van groot belang voor genealogisch onderzoek. Ook diverse andere archivalia (bijvoorbeeld notariŽle akten of kopieŽn daarvan) worden verzameld. Daarnaast groeit ook de verzameling foto's (oude en nieuwe) en ansichtkaarten inmiddels gestaag. Voor schenkingen van foto's e.d. (bijvoorbeeld kopieŽn van oude archiefstukken) houden we ons aanbevolen.

Verder zijn inmiddels een aantal leden actief bij het onderhoud (en waar nodig vervangen) van wegkruisen en kapellen. Wellicht hebt u inmiddels ook het nieuwe wegkruis zien staan in het Kloosterbos, even voorbij de splitsing na het viaduct onder de autoweg. Aan een door de diocesane stichting 'Kruisen en kapellen in Limburg' georganiseerde inventarisatie heeft de vereniging eveneens een bijdrage geleverd. Een gedegen restauratie van de Calvariekapel bij de Kluis staat nog steeds op het programma en het overleg met diverse instanties hierover is hoopgevend. We zouden hierbij wat hulp kunnen gebruiken van mensen met een bouwkundige achtergrond.

Als laatste activiteit wil ik hier nog noemen de jaarlijkse zomerexcursie. Deze mag zich in een steeds stijgend aantal deelnemers verheugen. Naast de interessante bezienswaardigheden zal hieraan ook de gezelligheid debet zijn. De picknick en het afsluitend uitrusten op een zonnig terras spreekt kennelijk velen van ons wel aan.
Het zou te ver voeren hier alle activiteiten van de afgelopen periode op te sommen. U kunt ze trouwens over het algemeen terugvinden in de jaarverslagen, die ook in 't Sjtegelke gepubliceerd worden. Wel wil ik eenieder die zich op enigerlei wijze heeft ingezet voor de vereniging daar bij deze voor bedanken. Het is een goede ervaring dat er steeds mensen te vinden zijn die bereid zijn om samen met het bestuur activiteiten te organiseren en uit te voeren.

Toekomst
Tot slot nog een korte blik op de toekomst, die we met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Het aantal leden blijft groeien en bedraagt inmiddels bijna 300. Dit is voor het bestuur een signaal dat de geboden activiteiten mensen aanspreken en dus gecontinueerd kunnen worden. Natuurlijk moeten we ook uitkijken naar nieuwe dingen. Zo willen we bijvoorbeeld een fotoboek van Houthem gaan uitgeven, omdat we vermoeden dat daar ook een ruime belangstelling voor bestaat. Laat u ons gerust weten hoe u daarover denkt. En ook andere ideeŽn voor nieuwe activiteiten blijven altijd welkom.

Een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur is verder de continuÔteit van de vereniging op de wat langere termijn. Totnogtoe is het steeds gelukt om scheidende bestuursleden te vervangen door nieuwe actieve enthousiastelingen. Om dat ook in de toekomst mogelijk te maken zullen we als vereniging ook de jongere generatie moeten interesseren voor de plaatselijke historie in al haar facetten. Activiteiten die hieraan bijdragen zijn dus zeer belangrijk. Dit is niet alleen een taak voor het bestuur maar in feite voor alle leden van onze vereniging. Daarom wil ik dit overzicht eindigen met een oproep aan alle leden om mogelijke kandidaten voor een bestuursfunctie (en dat mag u gerust zelf zijn!) onder de aandacht van het bestuur te brengen. Daarbij moet mij persoonlijk nog van het hart dat ik constateer dat het bestuur louter uit heren bestaat, terwijl bij de diverse activiteiten toch ook dames ruim vertegenwoordigd zijn!

Ik wens u allen, naast een goede gezondheid, nog veel 'heemkundig' genoegen met de activiteiten van onze vereniging


Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (2003) nr 19, p. 1-7


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!