Verenigingskroniek 1999


8 januari 1999
Opening van het jubileumjaar van de 400-jarige schutterij St. Martinus. Aan dit uitzonderlijke jubileum besteedde ons verenigingsblad in de vorm van een themanummer (nr. 10) veel aandacht.

30 januari 1999
Overlijden van ons lid Lei Bemelmans uit Strabeek. Lei Bemelmans was bij velen misschien beter bekend als bewoner/uitbater van de Geulhemmermolen.

februari 1999
In overleg met de Stichting Holle Eik is een poging ondernomen om het Houthemse gemeentewapen, dat momenteel in particulier bezit is, veilig te stellen. Het origineel wordt echter niet afgestaan, maar er mag wel een replica van gemaakt worden.

maart 1999
Een deel van het archief van de Holle Eik is door een bestuurslid van de Stichting Holle Eik teruggevonden. Daarbij kwamen een aantal foto's boven water, die door onze vereniging mochten worden gedupliceerd.

5 maart 1999
Overlijden van ons lid mw. T. Bak-van Sonderen van de van Caldenborghsweg.

14 maart 1999
Ons bestuurslid pastoor Keulers viert zijn 40-jarig priesterschap.

maart 1999
Het toegangshekwerkje van het protestants kerkhof te Vroenhof en het smeedijzeren hekje in de kloostertuin zijn door dhr. Hub Lemmens van Constructiebedrijf Lemmens uit Voerendaal geheel kosteloos opnieuw van een verflaag voorzien en weer in hun oorspronkelijke positie herplaatst. Dit uit dankbaarheid aan het Zorgcentrum voor alle goede zorgen voor zijn schoonmoeder mw. T. Crutzen-Speetjens.

12 april 1999
Jaarvergadering in hotel Bel-Air waarbij het penningmeesterschap van dhr. P. Odekerken werd overgedragen aan dhr.
Ludie Thijssen . Na afloop van de vergadering hield dhr. Jacq Diederen uit Valkenburg een interessante lezing over de “grotten en de mergelwinning” in onze regio.  De bijeenkomst werd bezocht door 32 leden.  Afgemeld: 21 leden.

4 mei 1999
Overlijden van ons lid Bertien Willems te Huize Vroenhof.

6 mei 1999
Lezing in hotel Bel-Air door dhr. Jan Wortmann over Hildegard van Bingen als tijdgenote van Gerlachus. Deze lezing werd aanhoord door 50 personen.

8 mei 1999
Heemkundecontactdag te Vaals met o.a. als thema: foto’s verzamelen, bewaren en documenteren.

13 mei 1999
Jubileumreceptie van de 400-jarige Houthemse schutterij St. Martinus in het feestpaviljoen op de sportterreinen aan de Putweg.  

juni 1999
Uitgave van verenigingsblad 11 (6e jaargang nr. 1), waarin o.a. een inventarisatie van verschillen tussen het Houthemse en het Valkenburgse dialect, opgesteld door de Sjtiechting Vallekebergse Dieksjonaer.

       

3 augustus
Er is contact opgenomen met de eigenaren van drie Houthemse vlaggen t.w. de vlag van de Houthemse Jonge Boeren, de vlag van het Houthems Muziekkorps en de vlag van de Tiroler kapel. Allen zijn bereid om de vlaggen t.z.t. aan de heemkundevereniging over te dragen.

augustus 1999
Gegevens verstrekt over enkele Houthemse kapellen t.b.v. van een scriptie van een studente Kunstgeschiedenis te Nijmegen. Deze scriptie werd uiteindelijk een boekwerkje van de hand van Vera Hamers uit Heerlen waarin vier van de vijf Houthemse kapellen uitvoerig worden besproken en d.m.v. een foto worden gepresenteerd.

21 augustus 1999
Excursie naar Rolduc en rondleiding door een gids. Daarna werd vertrokken naar Herzogenrath, alwaar we werden rondgeleid door drs. Augustus.  Aan deze excursie werd deelgenomen door 25 leden en 15 niet-leden.

31 augustus 1999
Presentatie van het zeer fraaie boekwerk “Landgoed Sint-Gerlach” door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

14 september 1999
Oproep in het parochieblad voor Broekhem en Houthem met het doel om nog meer oude vaandels op te sporen en gegevens te krijgen over dodelijke ongevallen in Geulhem. Van de laatste oproep kwam een door familieleden verloren gewaand bidprentje uiteindelijk boven water.

oktober 1999
Onze vereniging heeft een eigen homepage met als internetadres: “http://welcome.to/houthem”.

oktober 1999
Nadat de dorpsraad o.a. door de heemkundevereniging op de slechte onderhoudstoestand van de Mariakapel te St. Gerlach is geattendeerd, heeft restauratie van het dak, ramen en schilderwerk inmiddels plaatsgevonden door de gemeente.

11 november 1999
Onze vereniging heeft Rob van der Heijden een lesbrief over de viering van het Martinusfeest laten opstellen voor de leerlingen van de Houthemse basisschool. Ter gelegenheid van het Martinusfeest wordt de Martinuskapel aan de Putweg te Vroenhof bezocht. De glaswerk raampjes werden onlangs in opdracht van de schutterij St. Martinus hersteld. Voor deze restauratie heeft ook de heemkundevereniging een donatie gedaan.

november
Er zijn richtlijnen voor het gebruik van de fotocollectie van de
Heemkundevereniging opgesteld. Enkele vrijwilligers zijn bereid gevonden om deel uit te gaan maken van de fotowerkgroep.

december 1999
In het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie werd een uitgebreid artikel van onze secretaris John Odekerken opgenomen over de “laatste kluizenaar van Houthem” . Het betreft een studie naar de afkomst van de kluizenaar Mathias Ackermans die in 1825 overleed, nadat hij jaren als kluizenaar in een kluis nabij de Calvariekapel in het Kloosterbos had gewoond.

december 1999
Uitgave van verenigingsblad 12 (6e jaargang nr. 2), waarin ruime aandacht besteed werd aan de grafkapel bij de kerk.

31 december 1999
Onze vereniging telt 197 leden.


naar boven

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!