Verenigingskroniek 1998


januari 1998
De vereniging vindt voorlopig onderdak in een kamer van het voorhuis van onze voorzitter in Strabeek. Hier worden de bestuursvergaderingen en bijeenkomsten van werkgroepen gehouden en zijn inmiddels alle foto’s, boeken en archiefstukken opgeborgen. In verband met de eerste lustrumviering maakt de werkgroep foto’s diverse malen dankbaar gebruik om in deze ruimte de expositie voor te bereiden. Ook de werkgroep dialecten houdt hier haar bijeenkomsten.

16 januari 1998
Het bestuur stuurt een brief aan de stichting ‘De Holle Eik’ (met kopieŽn naar de dorpsraad, het college van burgemeester en wethouders en de Sociaal-Culturele Raad) om, met het oog op de plannen voor een nieuw dorpscentrum, aandacht te vragen voor de huisvestingsproblematiek en –wensen van de heemkundevereniging.  De vereniging is namelijk op zoek naar een geschikte permanente verenigingsruimte. Ook wordt een brief gestuurd naar de museum-commissie (met kopieŽn naar het kerkbestuur en de archeologische werkgroep Valkenburg) met het verzoek om te zorgen voor een veilige opslag van de bodemvondsten van de opgravingen bij het kasteel, zodat deze in Houthem bewaard kunnen blijven en niet permanent naar Delft verdwijnen.

26 januari 1998
Er wordt bij de gemeente, als eigenaar van de Gerlachus- en Martinuskapel, schriftelijk aandacht gevraagd om het nodige achterstallig onderhoud aan beide kapellen te verrichten, om zodoende deze kleine religieuze monumenten voor te toekomst te behouden.

januari 1998
Ons bestuurslid G. de Heus, geeft op persoonlijke titel een overdruk uit van de publicatie “De kerk van Houthem in het Land van Valkenburg”.

7 februari 1998
Het echtpaar Drees Knols en Nie Bosch viert hun 50-jarig huwelijksfeest. Beiden zijn vanaf de oprichting actief lid van onze vereniging.

29 maart 1998
De vereniging organiseert, in verband met de eerste lustrumviering, een succesvolle foto-expositie en een ‘historische’ wandeltocht in de Holle Eik. De expositie oogst veel lof en mag zich verheugen in een ruime belangstelling.

3 april 1998
Geheel onverwachts overlijdt ons lid Nic Ronckers. Nic was in zijn arbeidszame leven actief verenigings- of bestuurslid van verschillende Houthemse verenigingen. Hij is ruim 70 jaar geworden.

15 april 1998
De werkgroep Dialect komt voor de eerste maal bijeen. Onder leiding van de voorzitter Jacques Drissen van de “Sjtiechting Vallekebergse Dieksjonaer” zullen de leden nog diverse malen bijeen komen. Doel van deze bijeenkomsten is om de verschillen tussen het Houthemse en Valkenburgse dialect aan te geven. In de dieksjonaer zal aan de regionale verschillen in de Valkenburgse dialecten aandacht worden besteed.

21 april 1998
In hotel Bel-Air wordt de jaarvergadering van onze vereniging gehouden. Jacques Drissen van de “Sjtiechting Vallekebergse Dieksjonaer” houdt daar een interessante lezing over dit onderwerp. De bijeenkomst wordt druk bezocht.

26 april 1998
In Houthem worden de eerste dorpsraadverkiezingen gehouden.

15 mei 1998
Diverse leden van onze vereniging verlenen medewerking aan het landelijke project ”brieven aan de toekomst“ van het Nederlands Centrum van Volkscultuur.

16 mei 1998
In Merkelbeek vindt de jaarlijkse Heemkundecontactdag plaats, deze keer georganiseerd door Heemkundevereniging “de Veerspreunck” uit Schinveld.

      

20 juni 1998
De Stichting “De Rotswoning” bestaat 25 jaar en viert dit feest in en rond de Geulhemmergroeve. Onze vereniging heeft nauwe banden met de stichting.

juni 1998
In een van de ruimten van Ch‚teau St. Gerlach vindt de installatie van de eerste Houthemse dorpsraad plaats.

juni 1998
Uitgave van aflevering 9 van ‘t Sjtegelke (jaargang 5 nr.1).   

22 augustus 1998
Voor  leden en geÔnteresseerden wordt een excursie naar het restauratie-atelier Limburg georganiseerd, waar mevrouw van Grevenstein het een en ander vertelt over de werkzaamheden van het atelier en over de opleiding van restaurateurs. Aansluitend is er voor zo’n 30 deelnemers een rondleiding met VVV-gidsen door Maastricht.

2 oktober 1998
Naar aanleiding van een oproep van de  LLTB-Roermond tot behoud van het lokale “agrarische” archiefmateriaal, waaronder ook vaandels, gebruiksvoorwerpen etc., onderneemt het bestuur diverse acties. Deze acties leveren o.m. diverse banden met vergaderverslagen van de boerenbond vanaf 1901 t/m 1966 op. Deze stukken worden aan onze vereniging, d.m.v. een schenking, overgedragen. Als gevolg van dit onderzoek kwam op 1 december de verloren gewaande vlag van de Jonge Boeren weer boven water!

5 oktober 1998
In Klimmen wordt een regionale bijeenkomst gehouden van de stichting Kruisen en Kapellen uit Roermond met als onderwerp: “informatie over het archief van de stichting”.

oktober 1998
Het archeologisch schervenmateriaal zal door de archeologische werkgroep Valkenburg, in verband met mogelijkheden van opslag in een van de kerkelijke ruimten, aan het kerkbestuur van Houthem worden overgedragen.

24 oktober 1998
De heemkundevereniging organiseert een excursie/rondleiding naar de basiliek van Meerssen o.l.v. Joop Geijsen. Het aantal deelnemers bedraagt 24. Aansluitend brengen 18 deelnemers nog een bezoek aan het Natuurhistorisch Museum en Heemkundecentrum van Meerssen. Daar wordt tekst en uitleg gegeven door een aantal medewerkers onder leiding van een van de enthousiaste en stuwende krachten, de heer Frans van der Putten.                                

15 december 1998
In de recreatiezaal van het Oeceumenisch Zorgcentrum in Vroenhof houdt Rob van der Heijden een interessante lezing over “Eetgewoonten in Limburg”. Door omstandigheden zijn er slechts 18 aanwezigen.

19 december 1998
Ons lid mevr. Hanna Bastings-Becker overlijdt op 73-jarige leeftijd. Zij was ruim vijf jaar lid van onze heemkundevereniging.

december 1998
Aflevering 10 van ‘t Sjtegelke (jaargang 5 nr.2) verschijnt; het is een thema-nummer gewijd aan diverse zaken die 400 jaar geleden in Houthem aan de orde waren, zoals het ontstaan van de parochie en de oprichting van de schutterij, de oudste Houthemse vereniging.

31 december 1998
Het aantal leden van onze vereniging bedraagt 185.

 

 

 

 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!