Tweede lustrumfeest van 28 mei t/m 3 augustus 2003


De Lustrumcommissie

De bestuursleden van onze heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach namen op hun bestuursvergadering van maart 2002 een belangrijke beslissing. Na uitvoerige discussie werd unaniem besloten om het tweede lustrum (1993-2003) op een feestelijke wijze te vieren. Feestvieren kost altijd geld en daarom werd besloten om € 1.000,- voor het lustrumfeest te reserveren. Het bestuur verzocht enkele bestuursleden om de volgende vergadering met concrete voorstellen op tafel te komen.

Kapel van het klooster te Vroenhof in de winter (Ch. Eijck, olieverf, 60x70, 1979)
 
Kapel van het klooster te Vroenhof in de winter (Ch. Eijck, olieverf, 60x70, 1979)

Tijdens de bestuursvergadering van mei 2002 legden enkele bestuursleden een voorstel op tafel om in mei 2003, in de nog te herbouwen Holle Eik een reŁnie te houden en een tentoon-stelling over Charles Eijck in de oude kloostergang te organi-seren. In ons jubileumjaar 2003 zou het nl. op 2 augustus 20 jaar geleden zijn dat Charles Eijck, de meester uit het Ravensbos, overleed. Het bestuur was van oordeel dat deze voor Houthem zo markante kunstenaar tijdens de lustrum-feesten een prominente rol zou moeten gaan spelen. Na een uitgebreide discussie ging het bestuur unaniem akkoord met de voorlopige plannen. De plannen konden nu verder uit-gewerkt worden en tevens kon er gestart worden met het zoeken naar medewerkers zowel binnen als buiten de kring van de vereniging. Er werden 2 commissies gevormd en wel de reŁniecommissie en een commissie ter voorbereiding van de tentoonstelling met de naam lustrumcommissie. Vanaf mei 2002 t/m mei 2003 vergaderden beide commissies maandelijks in de Capittelskamer, die door het kerkbestuur gratis ter beschikking werd gesteld.

De tentoonstelling en de reŁnie
Bij de voorbereidingen dienden zich een aantal onvoorziene vraagstukken voor die om snelle beslissingen vroegen. Voor de reŁnie van oud-Houthemers op Hemelvaartsdag moesten we kunnen beschikken over een geschikte ruimte om de reŁnisten goed te kunnen ontvangen. Het was toen echter nog zeer onzeker of de nieuwe Holle Eik dan al klaar zou zijn. Zo niet, waar moeten we dan heen? Hoeveel zullen er komen? Hebben we wel voldoende parkeerterreinen?

De tentoonstelling van werken van Ch. Eijck
Deze stelde weer geheel andere vragen. Zijn er genoeg werken over Houthem, Broekhem en Geulhem van de hand van Ch. Eijck te vinden? Waar? Hoe lang? Hoe moeten we dat beveiligen? Hoeveel bezoekers mogen we verwachten? Moeten we een catalogus uitgeven? Wat mag dat kosten? Hoe groot moet de oplage zijn? Moeten de Houthemers entree betalen? enz. Deze en vele andere vragen werden in de vergaderingen van de lustrumcommissie besproken. Een andere prangende vraag was: “en wie zal dat betalen?”. Tijdens de vergaderingen werden ook telkens nieuwe voor-stellen gedaan, die soms zeer aantrekkelijk waren maar een ding gemeen hadden: het kostenplaatje.

Ragnar Eijck en echtgenote

Zo werd tijdens de rit besloten om:
- voor de bezoekers van de reŁnie een gratis te verstrekken programmaboekje te laten drukken
- op Hemelvaartsdag, de dag van de reŁnie, ook een tentoonstelling te houden van werken van de Houthemse Kunstkring
- gratis toegang te geven tot de tentoonstelling van Ch. Eijck voor de oud-Houthemers op die dag.Dhr. en mevr. Hamers, Bimba Eijck en Lien Volders


Het moeilijke was echter het vinden van de schilderstukken, het fotograferen daarvan t.b.v. de taxateur en de verzekerings-maatschappij. Dat kostte veel tijd en inspanning en daaruit vloeide voort om dat allemaal te doen in een tentoonstelling van tien dagen. Dank zij de hulp van enkele deskundige en ijverige helpers vonden we telkens weer oplossingen.
De tien dagen werden verlengd tot tien weken en de foto’s werden gebruikt voor het catalogusboek. In het najaar van 2002 kwamen diverse activiteiten tot ontplooiing. Zo werden alle ons bekende oud-Houthemers (ca. 700 adressen) door de reŁniecommissie aangeschreven en werd het wel duidelijk dat we op ca. 400 reŁnisten moesten rekenen. Met de Houthemse Kunstkring werd afgesproken dat zij een kunst-expositie in de beneden- en bovenzaal van de Holle Eik zouden inrichten in combinatie met een door de heemkunde-vereniging daar te houden expositie van oude foto’s, ansichtkaarten en bidprentjes.
De PR-actie begon te lopen met een puzzelaffiche om belangstelling te wekken voor de werken van Ch. Eijck.
Inmiddels waren enkele bestuursleden er in geslaagd voldoende sponsorgelden te verzamelen om alles te kunnen bekostigen. Alles? Nee, want de beslissing om de catalogus van 128 pagina’s in kleur te laten drukken vroeg natuurlijk om een bijzondere financiering. Ook de prachtige affiches, de uitnodigingskaarten e.a. drukwerk legden een stevig beslag op de financiŽn.

"Echte (?)" Houthemse meisjes op de reŁniedag

"Echte (?)" Houthemse meisjes op de reŁniedag

Terugblik en resultaat
Achteraf gezien blijkt het allemaal zo logisch en vanzelf-sprekend hoe de hele lustrumviering is verlopen. Waar hebben we ons allemaal zorgen over gemaakt? Alle prog-noses zijn verreweg overtroffen.

Dank zij de medewerking van een aantal grote en kleine sponsors, adverteerders, milde gevers en de grote inspanning van leden en bestuursleden van de heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach en de vele vrijwilligers mogen we nu met enige voldoening vaststellen dat:
- tussen de opening op 28 mei en de afsluiting op 3 augustus alles uitstekend en zonder enige wanklank is verlopen
- zonder de bereidwillige medewerking van de bruikleengevers dit alles niet mogelijk zou zijn geweest
- de ruim 400 oud-Houthemers een prachtig reŁniefeest vierden
- de programmaboekjes veel informatie over Houthem en zijn heemkundevereniging hebben verspreid
- de opgestelde oude foto’s en bidprentjes evenals de vertoning van Ch. Eijck-film zeer in de smaak vielen
- het feest allerwegen een succes genoemd mag worden voor Houthem
- alle activiteiten zijn betaald en nog een batig saldo opleveren
- ruim 5.000 bezoekers de expositie bezochten
- vrijwel de gehele oplage van 1.960 catalogusboeken is geplaatst of verkocht
- de heemkundevereniging veel nieuwe leden mocht inschrijven
- er een grote mate van enthousiaste en welwillende medewerking bestond van leden en niet-leden bij het doen slagen van dit lustrumfeest
- we tenslotte erkennen dat we ook foute dingen en prognoses hebben gemaakt en dat we tenslotte allen danken voor de geweldige samenwerking.

Ruime belangstelling voor foto's en bidprentjes en voor een natje en een droogje

Ruime belangstelling voor foto's en bidprentjes en voor een natje en een droogje

Gids Frans Bergsteijn vertelde e.e.a. over de rotswoningen en de schuilkapelGids Frans Bergsteijn vertelde e.e.a. over de rotswoningen en de schuilkapel

 

 

 

 

 


Voorzitter Jos Lodewick wordt geÔnterviewd door dhr. Cremers van TV Totaal

Voorzitter Jos Lodewick wordt geÔnterviewd door dhr. Cremers van TV Totaal

"Kartrekkers" John Odekerken en Ger de Heus. Daarnaast zit Annie Sibers-Harren"Kartrekkers" John Odekerken en Ger de Heus. Daarnaast zit Annie Siebers-Harren

 

 

 

 
Het bestuur van de jubilerende vereniging.
V.l.n.r.: Jos Lodewick, pastoor J. Keulers, GŤr de Heus, John Odekerken, Jo Steijns, Fons Heijnens, Ludie Thijssen, Rinus Suijkerbuijk


Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (2003) nr 19, p. 1-7


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!