Buurtwegen, voetpaden en veedrijften in 1844


Heden den negen en twintigsten april achtien honderd vier en viertig vergaderd zijnde den gemeente raad der gemeente Houthem Hertogdom Limburg, En gezien art. 10 van het reglement op het beheer der buurtwegen gearresteerd in de vergaderingen van de provinciale staten dd 15 junij 1842 en 7 julij 1843, goedgekeurd bij koninglijk besluit dd 1sten 7ber 1843 geplaats in het adm: menu: van dit Hertogdom - jaargang 1843 no 151.

Waar uit blijkt, dat door de gemeente besturen gezamentlijk met den inspecteur van het buurtwegen distrikt moet worden overgegaan tot het opmaken van eenen staat, van alle de binnen hunne gemeente bestaande buurtwegen, aanduidende de namen derzelven, de klassen, tot welke zij behoren, hunne breedte welke zij behoren te hebben, derzelfs voormalige breedte en derzelfs tegenwoordige breedte.

Zoo komt den raad gezamentlijk met de Hr Jan Bernard Daemen inspecteur van het 5den buurtwegen distrikt, den volgenden staat opzichtens der buurtwegen dezer gemeente optemaken, zoo als hij opmaakt bij dezen.

En beginnende met den buurtwegen, voetpaden en veedrijften gelegen in de sectie A.

1mo   Den Onderstestraat, een weg der 3de klasse hebbende eene breedte van vijf ellen, leidende van Houthem naar Berg & Terblijt.
2do   Den Vauwer straat of zoogenaamde nieuwe weg leidende van Houthem naar Raar, Schimmert en Ulestraten zijnde eenen weg der 3de klasse hebbende eene breedte van ruim vijf ellen.
3tio   Den Heidjens weg een veldweg der 4de klasse hebbende eene breedte van drie ellen.
4to   Nijstenweg, een veldweg der 4de klasse zonder uitgang hebbende eene breedte van drie ellen.
5to   Stevens weg, een veldweg der 4de klasse hebbende eene breedte van ruim drie ellen.
6to   Meersserweg, een veldweg der 4de klasse hebbende eene breedte van drie ellen.
7mo   Den pas of putweg, een weg der 4de klasse zonder uitgang hebbende eene breedte van ruim drie ellen
8vo   De zoogenaamde kromsteeg, eene drijft voor het vee hebbende eene breedte van twee ellen
9no   een voetpad, door het molenbroeksken, gaande van den smaale brugge door de weiden van Houthem hebbende eene breedte van een el.
10mo   Eene drijft, voor het vee naarden zoogenaamden kloosterbeempt hebbende eene breedte van drie ellen.
11mo   Een voetpad of steegje, omtrent tegen het huis van den Hre van der vrecken, en uitkomende op Meerserveldweg hebbende eene breedte van een el vijf palmen.
12mo   De zoogenaamde boekessteeg, hebbende eene breedte van een el vijf palmen.
13tio   het zoogenaamd Kaldenborge-wegsken een voetpad hebbende eene breedte van een el.
14to   het Raarwegskens, nabuuruitvlugt zonder uitgang, hebbende eene breedte van drie ellen.
15to   Een voetpad, tegen over de Allee van Mevr de weduwe Schoenmaeckers leidende van den grooten weg tot op Meerserveldweg, hebbende eene breedte van een el.

Volgen de wegen en voetpaden gelegen in de sectie B.

1mo   Den elsenweg een particulieren boschweg der 4de klasse hebbende eene breedte van drie ellen.
2do   Den Goederoetsweg, een weg der 4de klasse hebbende eene breedte van ruim drie ellen, en veranderende op het einde in eenen voetpad, welke eene breedte van een el heeft.
3tio   Een voetpad gaande van de zoogenaamde Vauwerstraat, tot in de zogenaamde Beekstraat, hebbende eene breedte van een el.
4to   het zoogenaamd Sterklok of breedeweg een weg der 4de klasse hebbende eene breedte van ruim drie ellen
5to   De Beekstraat, een weg der 4de klasse, hebbende eene breedte van ruim drie ellen
6to   De Boschstraat, een weg der 4de klasse hebbende eene breedte van ruim drie ellen.
7mo   De Cremerstraat, een weg der 4de klasse, hebbende eene breedte van ruim drie ellen.
8vo   Den Keelweg, een weg der 4de klasse zonder uitgang, hebbende eene breedte van drie ellen
9no   Den Roetvoetsweg, een weg der 4de klasse, hebbende eene breedte van drie ellen
10mo   Den zoogenaamden ouden Zittaarderweg, tegenwoordig een weg der 4de klasse, hebbende eene breedte van ruim drie ellen, doch die over meer dan honderd jaren hiervoor, eene breedte van negen ellen volgens het zeggen zoude hebben gehad, maar waar van geene bewijzen bestaan, makende de grensscheiding tusschen deze gemeente en die van Hulsberg, en gehoort aan beide gemeenten voor de helfte.
11mo   Den zoogenaamden Haasdalder Molenweg, een weg der 4de klasse hebbende eene breedte van drie ellen
12mo   Een voetpad van den grooten weg over de zogenaamde bedden op de Cremerstraat en van daar op de Boschstraat, hebbende eene breedte van een el.

Volgen de wegen, voetpaden en veedrijften gelegen in de sectie C.

1mo   Een voetpad leidende van de zoogenaamde Smaale brugge door de weiden, en uitkomende in de onderste straat, voorbij het hoofd van eenen tuin van Mevr de wde Schoenmaeckers no 36 sectie C. hebbende eene breedte van een el.
2do   Een steegje of straatje, leidende uit de onderste straat langs een huis van Mevr de wde Schoenmaeckers sectie C. no 72 thans door Hindrik Maas bewoond, hebbende eene breedte van een el zeven palmen.
3tio   Een weg der 4de klasse genaamd de Klaterstraat, leidende van den grooten weg naar de zoogenaamde Koningswinkels brugge en naar de weiden op den Dam hebbende eene breedte van drie ellen.
4to   Eene drijft voor het vee gaande van den grooten weg tusschen door de huizen van Gerard Willems en Servaas Smeets naar de weiden van Strabeek, hebbende eene breedte van twee ellen.
5to   Eenen voetpad van de Koningswinkels brugge tot aan den Koningswinkels bosch hebbende eene breedte van een el vijf palmen.
6to   Een weg der 4de klasse genaamd den lijkweg, gaande door den Koningswinkels bosch tot op Houthemerberg, hebbende eene breedte van ruim drie ellen
7mo   Een weg der 4de klasse genaamd den plenkertweg hebbende eene breedte van drie ellen
8vo   Eenen voetpad, loopende van de Koningswinkels brugge door de Broekemerbempden tot in het aldaar zoogenaamd straatje, hebbende eene breedte van een el
9no   Een weg der 4de klasse genaamd het straatje, loopende van den grooten weg naar de broekemerbempden, hebbende eene breedte van drie ellen
10mo   en ten laasten eenen voetpad gaande van den plenkertweg op eenen hoek door de zoogenaamde Heidgracht over het Houthemerbergerveld, tot op den grooten weg van Maastricht over Berg naar Valkenburg, hebbende eene breedte van een el.


Overwegende, dat aangaande de hiervoren aangehaalde buurtwegen, voetpaden en veedrijften niets te bemerken valt, uit hoofde dezelven alle eene voldoende breedte hebben, en dat er zich alhier geene wegen bevinden, welke behoeven verbreed te worden, en er ook geene bestaan, welke zouden kunnen vernietigd worden; overigens is het ons niet bekend, dat er onregtmatige in bezitnemingen daarop zouden zijn gepleegd: maar staat te bemerken, dat aangaande den zoogenaamde zittaarderweg, hier voor aangeduid onder no10 der wegen deelmakende van de sectie B. door de Heren inspecteurs van het 5de en 6de buurtwegen distrikt gezamentlijk eene inspectie behoort te worden gehouden, ten einde het houtgewas, welk de vrije communicatie van dien weg zoude verhinderen, te doen ruimen.

Aldus opgemaakt en vastgesteld door den gemeenteraad van Houthem in bijwezen van de Hr inspecteur voornoemd, te Houthem op dag, maand en jaar als boven, ten einde zoo haast mogelijk overeenkomstig art.12 van gemeld Reglement, gedurende dertig achter een volgende dagen, alhier op de sekertarije tot inzage van de belanghebbende te worden nedergelegd, mitsdat van die nederlegging naar luid van art.13 van gezegd Reglement viertien dagen bevorens aan Heren Gedeputeerde Staten zal worden kennis gegeven

De Burgemeester  

 

  De Schepenen

 

 De Raadsleden

 

[J.J. Quicx] [ I:A: Croon] [G: Willems]
[M. Philippi] [W. Geuskens]
[J. Thonar ?????]
De secretaris   

 

 De inspecteur

 

[J.J. Geuskens] [J.B. Daemen]Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (1997) nr 8, p. 14-18


naar boven

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!