Verenigingskroniek 2017


1 januari 2017
Het verenigingsjaar wordt begonnen met 326 leden.

30 januari 2017
De heer J.M.G.H. (Hans) Hoffman overlijdt te Valkenburg aan de Geul in de leeftijd van 81 jaar. De heer Hoffman is sinds 27 november 2007 lid van onze vereniging.

28 maart 2017
Om 19.30 uur begint de jaarlijkse algemene ledenvergadering, de vierentwintigste, in dorpscentrum De Holle Eik. Het verslag van deze vergadering is te lezen op de website van de vereniging (www.houthem.info) onder het kopje “heemkundevereniging”.
Na een korte pauze geeft de heer Jef Boosten, lid van onze vereniging, een presentatie met als titel ‘Mens en landschap’. Deze lezing gaat over het ontstaan van het landschap in onze omgeving. Ongeveer 7000 jaar geleden heeft de mens zich hier permanent gevestigd. Dit heeft grote gevolgen gehad voor onze leefwereld. Denk hierbij aan landbouw, veeteelt en gebruikmaken van de kracht van stromend water, het ontstaan en ontwikkeling van bebouwing, het gebruiken van allerlei zaken uit de directe omgeving en van grondstoffen die in de bodem voorhanden waren (zijn), zoals mergel.

25 april 2017
Aan de vooravond van de jaarlijkse lintjesregen ontvangt onze voorzitter Jos Lodewick een Koninklijke Onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor de Houthemse gemeenschap.
Jos heeft zich de afgelopen decennia verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging. Vanaf de oprichting in 1993 is hij onafgebroken voorzitter. Daarnaast is hij sinds 1996 actief lid en sinds 2010 zelfs secretaris van het samenwerkend kerkbestuur van de Gerlachuskerk. Zijn speciale interesse gaat uit naar kerkelijke en kerk gerelateerde zaken en zet hij zich in bij de werkgroep kruisen en kapellen. Zo is hij intensief betrokken bij de restauratie van de Calvariekapel in het Kloosterbos en gaat zijn aandacht momenteel uit naar de noodzakelijke restauratie van de H. Familiekapel voor zijn woonhuis in Strabeek. Ook is hij samen met enkele bestuursleden van onze vereniging naarstig op zoek naar een geschikt onderkomen om het almaar uitdijende verenigingsarchief in onder te brengen.
Van 1998 tot 2010 is Jos Lodewick secretaris van de Stichting dorpscentrum De Holle Eik. Deze stichting is eigenaar van en beheert het gemeenschapshuis in Houthem. Hij geeft sturing aan de realisatie van de nieuwbouw van het gemeenschapshuis. Kortom, Jos Lodewick is al tientallen jaren op een stimulerende en motiverende manier actief voor de Houthemse samenleving.

Een ander lid van de heemkundevereniging ontvangt eveneens een Koninklijke Onderscheiding, namelijk Raymond Lodewick, broer van Jos Lodewick. Raymond is sinds 1979 maatschappelijk actief voor de parochie H. Gerlachus. Raymond was lid van het kerkbestuur, lid van de adviesraad en collectant. Raymond was van 1992 tot 2005 voorzitter van de Ouderraad van basisschool H. Gerlachus. Daarnaast is hij al zeventien jaar voorzitter van de Dorpsraad Wij Houthem. Onder zijn leiding is een scala aan initiatieven en projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Onder meer een verbetering van het woon- en leefklimaat in het dorp en de infrastructuur, toename van economische, sociale en culturele activiteiten en een betere communicatie tussen en voor dorpsbewoners. Typerend voor Raymond Lodewick is zijn stuurmanskunst, nauwkeurigheid, kennis, inzicht en geduld.

29 april 2017
Ons lid Jef Boosten, vertelt in het natuur- en tuinprogramma Limburgs Land van L1 Radio over de parels uit zijn verzameling insecten en ander ‘gespuis’ en over de tuin van kasteel Valkenburg (heemtuin bij kasteel Schaloen) in Valkenburg aan de Geul. De uitzending is te beluisteren via goo.gl/fb/kc0ZGU

3 juni 2017
Bestuurslid Rinus Suijkerbuijk heeft een transcriptie gemaakt van een correspondentieregister van de gemeente Houthem uit de jaren 1831 tot 1836, onderdeel van Inventarisnummer 31 uit het archief van de voormalige gemeente Houthem. Deze transcriptie is te vinden op onze website www.houthem.info

6 juni 2017
Uitgave van ons verenigingsblad ’t Sjtegelke nummer 47.

14 juni 2017
Bestuursleden van onze vereniging zijn door de familie Oostwegel uitgenodigd om de officiŽle opening bij te wonen van het St. Gerlach Paviljoen en de Kasteelhoeve. Deze opening wordt verricht door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en Professor mr. Pieter van Vollenhoven.
Ook onze vereniging heeft een substantiŽle bijdrage geleverd aan de blijvende herinnering voor deze speciale gelegenheid, de portretten van Johanna van Brabant en Philips de Stoute van de Houthemse kunstenares Claudia Volders en een bronzen Limburgs trekpaard van beeldhouwer Frans van Straaten.

Juli 2017
Onze vereniging heeft van een particuliere verzamelaar enkele paspoorten van Paul van der Vrecken gekocht. Paul van der Vrecken was een gedenkwaardige inwoner van Houthem, hij bewoonde met zijn ouders het statige Huize Gurtsenich in Vroenhof en opereerde in de Napoleontische tijd als pauselijk gezant en als geheim koerier. Paul van der Vrecken, geboren op 13 december 1777 te Maastricht, overlijdt op 25 maart 1868 en wordt in Houthem begraven.

 

19 augustus 2017
Tijdens de zomerexcursie worden Fort Sint Pieter en de monumentale Begraafplaats Tongerseweg in Maastricht bezocht.
In het fort passeren de 46 deelnemers via verschillende niveaus de kruitkamers, de waterput, de schietgaten en de kanonnengalerij, waarbij de gids vertelt over de turbulente geschiedenis van het fort. Ook komen de leefomstandigheden in het fort tijdens belegeringen aan bod en ook wie de huidige bewoners zijn. Waarom het fort de vorm van een vijfhoek heeft, enz.
Boven op het fort heb je een prachtig uitzicht over Maastricht en het Maas- en Jekerdal.
Bijzonder is dat in het fort een constante temperatuur heerst van circa 12įC.

De monumentale begraafplaats Tongerseweg is een van de markantste en oudste algemene begraafplaatsen van Nederland. De 200 jaar oude begraafplaats herbergt een achttal 19-eeuwse graven met de status van Rijksmonument. De wandeling gaat langs opmerkelijke graven van bekende Maastrichtenaren zoals burgemeesters, hoge militairen, industriŽlen en kunstenaars. Aan de hand van boeiende verhalen en interessante weetjes wordt meer over hen en de geschiedenis van Maastricht verteld, evenals de symbolische tekens op de oude graven. Verder passeren de indrukwekkende kerkhofkapel met grafkelder, het poortgebouw, de ommuring en de vele tombes en hardstenen zerken de revue.

15 oktober 2017
De heer A.J.V.C. (Guus/Gus) Boersma overlijdt te Penticton (Canada) in de leeftijd van 81 jaar. De heer Boersma is sinds 26 juli 1995 lid van onze vereniging.

2 november 2017
Mevrouw L.M. (Paula) Frissen-Curfs overlijdt te Berg en Terblijt in de leeftijd van 91 jaar. Mevrouw Frissen-Curfs is sinds 9 april 2002 lid van onze vereniging.

26 november 2017
In de Kloosterbibliotheek te Wittem vindt de presentatie plaats van het boek ‘ Blitzkrieg in Zuid-Limburg’ van historicus Jacquo Silvertant. Het boek behandelt de Duitse opmars door Zuid-Limburg op 10 mei 1940. Silvertant benadert het thema niet alleen vanuit militair historisch oogpunt, maar behandelt ook met name het menselijk aspect achter het grote historische verhaal. De heer Silvertant, thans woonachtig in Gulpen, heeft voorheen in Houthem gewoond en is sedert 15 augustus 1994 lid van onze vereniging.

28 november 2017
Uitgave van ons verenigingsblad ’ t Sjtegelke nummer 48.

7 december 2017
Mevrouw M. (Maria) Pluymaekers-Senden, echtgenote van ons lid Johan Pluymaekers, overlijdt te Berg en Terblijt in de leeftijd van 81 jaar.

16 december 2017
Doeke Krikke, lid van onze vereniging, presenteert zijn verhalen-, vers- en gedichtenbundel “De vijzel van mijn leven” in het Museum Land van Valkenburg.
De bundel bevat 38 verhalen, verzen, gedichten, zoals hij die heeft samengesteld, van klein tot groot. Met daarnaast zo’n 20 illustraties. De inhoud handelt over allerhande dingen die hij de laatste tien jaar in een min of meer chronologische volgorde beleefde.

31 december 2017
Het jaar wordt afgesloten met 324 leden.

1 januari – 31 december 2017
De werkzaamheden en activiteiten die in het algemene gedeelte van de verenigingskroniek over het jaar 2016 worden opgesomd, zijn uiteraard voortgezet in het jaar 2017 en hoeven niet nogmaals te worden gememoreerd.
Het bestuur van de heemkundevereniging is vanaf eind 2015/begin 2016 in gesprek met het bestuur van Stichting Dorpscentrum De Holle Eik over uitbreiding van onze archiefruimte. Echter, ons verenigingslokaal, de bovenzaal van de Holle Eik, biedt te weinig mogelijkheden om onze archiefruimte op een verantwoorde wijze uit te breiden.
In de loop van 2016 is het bestuur, samen met het stichtingsbestuur van de Holle Eik en twee leden van de Stichting WijHouthem, gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid en realisatie van een nieuw te bouwen archiefruimte aan de achterzijde van de Holle Eik (dus aan de vroegere Kerkweg), het Historisch Heemkundig Informatie Centrum (HHIC).
Maar omdat er nauwelijks schot in de zaak zit en omdat er totaal geen ruimte meer is om stukken in het archief op te bergen, heeft het bestuur van de heemkundevereniging in het najaar van 2017 besloten het volledige archief over te brengen van de Holle Eik naar de archiefruimte in het parochiezaaltje bij de Gerlachuskerk. Deze verhuizing heeft eind november 2017 plaats gevonden en de laatste kasten zijn zelfs tussen Kerstmis en Nieuwjaar overgebracht.
Eind 2017 zijn de plannen van dit HHIC weliswaar iets concreter geworden, maar het is en blijft een moeizaam proces, waarvan een ding inmiddels duidelijk is. Er zal nog heel wat water door de Geul vloeien voordat dit Historisch Heemkundig Informatie Centrum gerealiseerd zal zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd in 2018.Harry G.M. Becker
Secretaris Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!