Nederlandse vlag              Welkom op de homepage  van                 
Heemkundevereniging  Houthem-Sint Gerlach   

Klik op het logo voor een verklaring van dit kleurrijke logo van onze vereniging
 

 Privacyverklaring

 

   E-mail

Bijgewerkt op 10 januari 2020
Het is vandaag

ANBI  

Adverteerders

 

                             of mail naar: heemkunde@houthem.info

Snelmenu
(enkele veel gebruikte menukeuzes)

bidprentjes   inwoners 1665   inwoners 1796   lijst pastoors..   Charles Eijck   verenigingsblad

Vind ons op Facebook en Twitter!

      
en ... reageer en discussieer mee


Openstelling heemkundelokaal (Parochiezaal)
Iedere 1e maandag van de maand
van 10.00–12.00 uur en op de 3e donderdag
van de maand  van 19.30–21.30 uur

ARTIKELENBESTAND  
(korte instructuie)

DŤ vraagbaak over alles wat u over Houthem, Broekhem of Geulhem wil(de) weten.
Zoek in ons artikelenbestand met 18.255 tijdschrift- en krantenartikelen,
samengesteld door Fons Heijnens.

Bijgewerkt tot maart 2019

Onze website is op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek opgenomen in de lijst van digitaal erfgoed en opgenomen in het Nationaal Register Webarchieven.
 


2-1-2020

 

Activiteiten werkgroep

De bijeenkomsten van de leden, die zich bezighouden met het ordenen en toegankelijk maken van foto’s, krantenknipsels, bidprentjes, archiefmateriaal e.d. zullen in 2020 plaatsvinden op de eerste maandag van de maand van 10.00 – 12.00 uur en op de derde donderdag van de maand van 19.30 – 21.30 uur in de parochiezaal bij de kerk, ons heemkundelokaal.

I.v.m. de viering van het Gerlachusoctaaf worden de eerste bijeenkomsten in januari dit jaar verschoven naar maandag 13 januari (vanaf 10 uur) en donderdagavond 23 januari (vanaf 19.30 uur).

De daarop volgende archiefochtend/-avond bijeenkomsten in de 1e helft van 2020 zijn:
- maandag 3 februari en donderdag 20 februari.
- maandag 2 maart en donderdag 19 maart
- maandag 6 april en donderdag 16 april
- maandag 4 mei en donderdag 28 mei
- maandag 8 juni (ivm Pinksteren) en donderdag 18 juni.

Tijdens deze openstellingen zijn (bestuurs)leden aanwezig die u kunnen informeren over uiteenlopende heemkundige zaken en onderwerpen.

Bent u geÔnteresseerd in onze collecties of wilt u meehelpen, kom dan eens langs tijdens een van deze bijeenkomsten.
Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij de voorzitter, Jos Lodewick (043-6040469) of een van de bestuursleden, of stuur een mailtje naar heemkunde@houthem.info
 
26-11-2019
Kinderen van zwarte bevrijders – een verzwegen geschiedenis.
Lezing door MA Kelly Krijntjens

Als eerste activiteit van onze vereniging in het nieuwe jaar, organiseren wij op dinsdag 21 januari in de Holle Eik een lezing over kinderen van zwarte bevrijders. Aanvang: 20.00 uur.

Naar schatting zijn vanaf 1945 in ons land na de Tweede Oorlog zo’n 8.000 bevrijdingskinderen geboren. Ongeveer 70 van hen groeiden op met een donkere huidskleur in een nagenoeg volledig wit, katholiek Limburg.
De acceptatie van deze ‘kinderen van zwarte bevrijders’ verliep beslist niet soepel. Ze werden als kleuters vanwege hun uiterlijk gezien als ‘exotisch’, als ‘missiekindjes’ of – onmiskenbaar – als Amerikaantjes. Als tieners hadden ze het lastig en hun hele leven leden ze eronder dat vragen over hun afkomst stelselmatig onbeantwoord bleven. In het boek ‘Kinderen van zwarte bevrijders’ van mw. Mieke Kirkels, vertellen ze hoe het was om als een uitzondering door het leven te gaan. Recent kwam een aantal van hen in contact met hun biologische familie in de VS.

In haar lezing van 21 januari vertelt mw. Kelly Krijntjes over de voorgeschiedenis van het boek en over de strikte rassenscheiding die destijds gold in het Amerikaanse leger en die voortduurde tot 1948.

Op dit moment wordt in de V.S. een oral history project uitgevoerd i.s.m. MSc Sebastiaan Vonk. Sinds kort is bekend dat er op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten 172 graven zijn van zwarte Amerikaanse soldaten. Van hen is nauwelijks iets bekend.

Mw. Kelly Krijntjes (1991) studeerde geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen en van Maastricht. Ze is historica en heemkundige en werkt als erfgoedconsulent bij het LGOG in Maastricht.

 
23-11-2019
Wat gebeurde er in Houthem, Broekhem en Geulhem vijftig jaar geleden?
Overzicht van artikelen die in 1970 - 50 jaar geleden - verschenen zijn in het weekblad Het Land van Valkenburg.


Nieuwbouw Volkshogeschool ca. 1970


15-11-2019
Restauratie H. Familiekapel

Met het aanbrengen van een stalen 'korset' om de kapel is een begin gemaakt van de hoognodige restauratie van de beeldbepalende kapel in Strabeek.


Hiermee wordt voorkomen dat er scheuren of verdere verzakkingen plaatsvinden, zodat aan de fundering gewerkt kan worden.

Wij mochten al enkele donaties ontvangen, maar uw bijdragen blijven welkom op rekeningnummer NL55 RABO 0152 8353 69 t.n.v. 'Heemkundevereniging' onder vermelding van 'kapel Strabeek'

Elk bedrag is welkom!

 
21-10-2019
't Sjtegelke nr. 52

Onlangs is de wintereditie van ons verenigingsblad 't Sjtegelke, met een aantal interessante artikelen verschenen. Benieuwd? Kijk even naar de inhoudsopgave.
 
1-10-2019
 
Restauratie kapel Strabeek

De H. Familiekapel in Strabeek is aan een grondige restauratie toe.
Er is inmiddels een begin gemaakt met de restauratie. De beelden zijn door mevrouw Mia van der Velden - Schreurs uit Berg gerestaureerd. Ze zien er weer prachtig uit en staan te popelen om hun plekje weer in te nemen!
Daarvoor moet echter nog het een en ander gebeuren. Binnenkort start bouwbedrijf Coppes met het herstel van de fundering. Dat zal de meest ingrijpende klus worden.

Inmiddels hebben zich ook al enkele vrijwilligers gemeld die mee willen helpen met de verdere werkzaamheden. Ook mochten we al enkele financiŽle bijdragen ontvangen waardoor de teller bijna op € 23.000 staat (van de in totaal benodigde €26.000).
Er is dus nog een tekort van € 3.000.

Uw bijdragen blijven welkom op rekeningnummer NL55 RABO 0152 8353 69 t.n.v. 'Heemkundevereniging' onder vermelding van 'kapel Strabeek'
Elk bedrag is welkom!
 
19-8-2019
 
Bouwjaar van gebouwen in Houthem

Interactieve kaart van Nederland waarop je van elk gebouw kunt vinden wanneer het is gebouwd.

  

 
18-8-2019
 
Heemkundevereniging gaat de H. Familiekapel in Strabeek restaureren

Toen 125 jaar geleden de kapel in een weiland op de hoek van de Klaterstraat en de doorgaande weg gebouwd werd, kon men niet bevroeden dat door verbreding van de Klaterstraat de fundering van de kapel boven het maaiveld zou komen te liggen. De Klaterstraat was destijds een weg ter breedte van ongeveer 3 meter, waarover de boeren de achterliggende weilanden konden bereiken. In de loop van de tijd is de weg echter een stuk breder geworden, waardoor de druk op de fundering langs de straat is weggevallen. Hierdoor en door de trillingen door het steeds zwaardere vracht- en landbouwverkeer zijn de muren en het gewelf gaan scheuren en dreigt de kapel op termijn in te storten.

De voornaamste herstelwerkzaamheden bestaan uit het onderstromen  (verstevigen) van de fundering aan de kant van de Klaterstraat, het verankeren van de gevels en het herstel van de scheuren die ontstaan zijn. Daarnaast zijn nog wat kleinere onderhoudswerkzaamheden gepland, die door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden. Bouwbedrijf Coppes zal rond 1 oktober a.s. met de werkzaamheden beginnen.

De begrote kosten bedragen ongeveer € 26.000. Door subsidie van de provincie en de gemeente en financiŽle bijdragen van andere instanties, fondsen en ondernemers is inmiddels een bedrag van € 22.000 beschikbaar, voldoende om met de restauratie te starten.
Voor het resterende bedrag zoeken wij nog mensen of bedrijven die ons willen steunen met een financiŽle bijdrage voor het in stand houden van dit stukje monumentaal erfgoed in ons dorp. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL55 RABO 0152 8353 69 t.n.v. ‘Heemkundevereniging’ onder vermelding van ‘kapel Strabeek’.

Ook mensen die een handje willen helpen met wat kleinere klusjes zoals het schoonmaken van de muren, schilderwerk en reparaties aan het dak zijn van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij onze voorzitter, Jos Lodewick (tel. 6040469), Strabeek 33 of per e-mail : jlodewick@t-mobilethuis.nl

 
20-6-2019
 
Kadastrale kaart ca. 1840 van Houthem met eigenaren (in TEST-fase)

Klik op de kaart of deze link en selecteer de gemeente Houthem. Zoom in op deze kaart en ga bijv. met de cursor op een gebouw of perceel staan en je ziet wie de eigenaar was. Je kunt ook op namen, voornamen, beroepen etc. zoeken.

Mede tot stand gekomen dank zij medewerking van Wiel Selten (kaarten), Maurice Stevens en Rinus Suijkerbuijk (kadastrale gegevens) en Fons Heijnens.


13-4-2019
 

BEELDBANK PASFOTO'S VALKENBURG-HOUTHEM
TWEEDE WERELDOORLOG

Tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942 of 1943 zijn pasfoto's gemaakt van alle personen boven de vijftien jaar, die van de bezetter een persoonsbewijs moesten hebben c.q. moesten aanschaffen.
In Valkenburg heeft de Valkenburgse fotograaf Frans Hoffman honderden pasfoto's gemaakt. Wij hebben deze foto's uit de privť-collectie van zijn zoon Hans op deze website gezet, in de hoop dat u ons aan namen kunt helpen.
Herkent u een of meerdere personen dan verzoeken wij u het nummer van de foto en de naam aan ons door te geven.


6-3-2019
 
OPROEP

Al meer dan 25 jaar is de heemkundevereniging actief met het ontsluiten van de geschiedenis, in de meest ruime zin van het woord, van Broekhem, Geulhem en Houthem. Grote verzamelingen foto’s, ansichtkaarten, kranten- en tijdschriftartikelen en andere archivalia werden en worden aangelegd. Door middel van publicaties in het verenigingsblad ’t Sjtegelke en op de eigen website, alsmede door de uitgave van een flink aantal boeken en het organiseren van lezingen/diapresentaties, wandelingen en excursies wordt de verzamelde informatie voor zoveel mogelijk geÔnteresseerden toegankelijk gemaakt.
Dat hier behoefte aan is blijkt wel uit de circa 350 leden die de vereniging al jaren kent. Maar ook anderen maken gretig gebruik van de beschikbaar gestelde informatie, zoals onder andere blijkt uit de bezoekersaantallen van de website.
De organisatie van de activiteiten wordt uitgevoerd door het bestuur en enkele enthousiaste leden.
Door overlijden en het steeds ouder worden van bestuursleden, wat nu eenmaal aan de menselijke natuur verbonden is, is er dringend behoefte aan uitbreiding en verjonging. Wij denken dat toch ook bij jongeren belangstelling zal bestaan voor de historie van hun woon- of geboorteplaats. Natuurlijk wordt door velen die nog in het arbeidsproces actief zijn, de tijdsdruk daarvan als belemmerend ervaren voor het uitoefenen van een bestuursfunctie. Maar dat gold voor een aantal van de huidige bestuursleden 25 jaar geleden ook al. Voor degenen die inmiddels aan hun pensioen toe zijn, kan dit echter geen argument meer zijn. (Uiteraard weten wij uit eigen ervaring, dat als je gepensioneerd bent, je je niet meer kunt voorstellen dat je naast je ‘drukke bezigheden’ voorheen ook nog moest werken!)
Het besturen van een heemkundevereniging is echter geen dagtaak. Een zeer beperkt aantal vergaderingen per jaar, met als voornaamste doel het uitwisselen en bespreken van ideeŽn. Daarnaast, afhankelijk van ieders voorkeur, een aantal uren voor specifieke taken.

Het bestuur doet vanaf deze plek dan ook een dringend beroep op mensen die de vereniging ter harte gaat, een bijdrage te leveren om deze in stand te houden.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de voorzitter, Jos Lodewick (043-6040469) of een van de bestuursleden.
Of stuur een mailtje naar heemkunde@houthem.info

 
23-2-2019
 
Houthem 75 jaar geleden bevrijd

Op 17 september 2019 zal het 75 jaar geleden zijn dat Houthem door de Amerikanen werd bevrijd.
Ook onze Heemkundevereniging staat stil bij de gebeurtenissen in de septemberdagen van 1944 en wij hebben een korte fotoreportage gemaakt van foto's uit ons archief.
In ons verenigingsblad 't Sjtegelke van deze zomer zullen we er enkele artikelen over publiceren.

Klik op de foto om de fotoreportage te bekijken             

 
TIP
21-2-2019
 
De Vallekebergsen Dieksjenaer

Handige website om Nederlandse woorden in het dialect om te zetten en andersom.
 
17-2-2019
 
Kaartje met veldnamen
.Op dit kaartje staan veldnamen van perceelsgronden die gelegen zijn in de noordwesthoek van Houthem, d.w.z. ten noorden van de Provinciale Weg en wel vanaf de grens van de gemeente Meerssen tot aan de Van Caldenborghsweg.

Klik op het kaartje voor een vergroting


Bekende en minder bekende (zelfs vergeten) namen zoals, 't Duvels HŤgke, 't Euverbreukske, aan 't Raor-busjke, aan 't Eikske, 't Amstenrood, 't Vossesjtuk, aan de Sjteine Paol, de Luite-leng, op de Kaamp, 't Hitsje, de Lange Rein, de TiŤn Murge, aan de Sjmale Busj, aan 't Roond Busjk, 't Kokkelsjeid
. 

Voor verklaring van de namen: KLIK HIER.

 
8-2-2019
 
Regesten 1202-1474 met index op persoonsnamen
De charters (akten) uit het archief van het Norbertinessenklooster van de H. Gerlachus,  bevatten een schat aan historische informatie. Van 145 charters zijn regesten beschikbaar (beknopte inhoudsopgaven van akten, die de datum, de naam van degene, van wie de akte is uitgegaan, de naam van de handelende partij(en) en een korte beschrijving van de rechtshandeling bevatten).
Fons Heijnens heeft van deze regesten een index gemaakt op persoonsnamen.
Bekijk deze index op onze site.

1-1-2019
 
Cijfers en grafieken over Houthem-St. Gerlach
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Houthem-Sint Gerlach in de gemeente Valkenburg aan de Geul! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
19-1-2018
 

Fotoreportage
Voormalig JezuÔetenklooster in Broekhem geeft een beeld van het gebouw voordat het verbouwd gaat worden tot luxe hotel.

 Fotoreportage
Voormalige bierbrouwerij De Leeuw aan de Plenkertstraat.
(aanvulling)

Fotograaf Marco Delnoij

10-12-2017
 
Vrijwel alle artikelen uit ons verenigingsblad 't Sjtegelke (t/m nr. 42 - 2014) zijn nu integraal op de website te raadplegen en te downloaden.
14-11-2017
 
Houthemse militairen in het leger van Napoleon
In het leger van Napoleon dienden een 14-tal in Houthem geboren jongens/mannen. De persoonsgegevens zijn nader uitgewerkt in een overzicht. Dit overzicht is hier te downloaden.
9-11-2017
 

Bekijk de ruim 18 minuten durende uitzending van L1
Tijd voor Toen:
Kunstenaar Charles Eyck


3-6-2017
 
Een transcriptie van een correspondentieregister van de gemeente Houthem uit de jaren 1831 tot 1836, onderdeel van Inventarisnummer 31 uit het archief van de voormalige gemeente Houthem, kunt u nu op onze site vinden.
27-1-2017
 
Kaart Oostenrijkse Nederlanden (1764-1771)
Deze kaart bevat het hele grondgebied. Zoeken op plaatsnaam is mogelijk.

Klik op de kaart
21-10-2016
 
Nieuwe namen van paden/wegen in Houthem en Geulhem
De straatnaamcommissie heeft in het gebied Ingendael en Geulhem een aantal namen voorgesteld voor fiets-/voetpaden en wegen. Deze namen zijn onlangs per Collegebesluit vastgesteld.
Het pad in Ingendael tussen de Joseph Corneli Allťe en de Klaterstraat kreeg de naam
IJsvogelpad.
Geulhemmer Molenpad is de naam van het pad vanaf de Onderstestraat (tussen Belgisch Rijwielhuis en de Geulbrug) richting Molenbroekvoetpad (richting Geulhemermolen).
De door velen gebruikte weg van Vroenhof naar de groeve Curfs in Geulhem (ook wel Eigen weg genaamd) heet voortaan de
Groeve Curfsweg.
En tenslotte, het wandel-/trappenpad in de Curfsgroeve vanaf de Bronsdaelweg naar het Dellenbos kreeg de naam
Mergelpad.

15-9-2016
 
Unieke verzameling artikelen over Houthem e.o. nu online te raadplegen
Het opsporen, verzamelen en verwerken van kranten- en tijdschriftartikelen over Houthem, Broekhem en Geulhem door Fons Heijnens heeft een uniek bestand opgeleverd van vele duizenden artikelen. Sinds deze maand is dit bestand – het resultaat van zo’n 40 jaar verzamelen - voor iedereen te raadplegen op onze website en op www.archieven.nl.
In het bestand kan op elk woord gezocht worden. Vaak wordt de volledige tekst van een artikel weergegeven.

Een onmisbare bron voor iedereen die gegevens over Houthem c.a. zoekt.

31-8-2016
 
Voorkomen van Houthem op oude kaarten
Houthem en Sint Gerlach komen voor op een vijftigtal oude kaarten
(vanaf 1619 tot heden).
Bekijk de details op deze kaarten en let op de namen.

 Recent zijn 12 nieuw gevonden 17e eeuwse kaarten toegevoegd.

 

TIP
21-6-2016
 
Kadastrale kaarten 1811-1832 en Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) van Houthem
De scans van de verzamelplans, minuutplans en OAT-bladen van Houthem zijn online te raadplegen via de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Klik HIER voor het totaaloverzicht.

De OAT hoort bij het minuutplan (kadastrale kaart die de toestand van de percelen weergeeft) en geeft per perceelsnummer de naam van de eigenaar, diens beroep en woonplaats, alsmede de oppervlakte van het perceel, het gebruik (bebouwing, weiland, bos etc.) en de belastbare opbrengst.

oorspronkelijk aanwijzende tafels Voorbeeld


5-2-2016
 
Herinneringen ophalen aan de hand van foto's van Houthem
Zie onze Facebookpagina.

Reageer en discussieer mee.

Je hebt geen Facebookaccount nodig!


11-1-2016
 
Sinds kort is op www.online-begraafplaatsen.nl het kerkhof van Houthem toegevoegd.
Op deze site kun je zoeken op naam en vind je foto's van de grafstenen.

Via deze link kom je rechtstreeks op de betreffende pagina van Houthem terecht.
 
 

2-10-2015
 
Tijdreis over 200 jaar topografie
Op topotijdreis.nl kan iedereen eenvoudig bekijken hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag.
Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken is meteen duidelijk hoe Nederland zich heeft ontwikkeld.

 

4-9-2015
 
Oude kaarten van het Ravensbos (16e eeuw)
Op de site van Cartesius.be, zijn o.a. twee kaarten van het Ravensbosch uit de 16e eeuw te vinden. De links naar de site om ze te bekijken en eventueel te bewerken, staan op onze site.

15-5-2015
 
Inwonerslijst/volkstelling 1796 Geulhem
Aan de hand van de volkstelling 1796 heeft John Knubben
de gegevens gecombineerd met informatie uit archieven van de schepenbank Berg en de parochie Berg. Daarnaast zijn ook gegevens uit het geboorte- en overlijdensregister opgenomen.
Met gegevens uit de publicatie 'In en om de Geulhemmergroeve' van de Stichting 'De Rotswoning' is een lijst samengesteld van blokbrekers.

13-3-2015
 
Foto's van Houthem in de Beeldbank Cultureel Erfgoed
In deze beeldbank zitten heel veel afbeeldingen die op Houthem betrekking hebben.

12-3-2015
 

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit een basisdataset (TOP10NL) en kaarten op verschillende schaalniveaus. De BRT is als open data kosteloos beschikbaar voor iedereen via PDOK (https://www.pdok.nl/). 

Bekijk de video op:  https://www.youtube.com/watch?v=okyKMPkSeBY


30-1-2015
 
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Met de BAG Viewer kunt u via een kaart of luchtfoto gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) op een eenvoudige manier kosteloos inzien. U kunt de BAG Viewer direct starten. U hoeft niets te installeren. Er zit geen limiet op het aantal raadplegingen dat u mag doen. Er rust ook geen beperking op het gebruik van de gegevens.

21-10-2014
 
Namen van wegen ten noorden en zuiden van de autosnelweg aangepast
In 2012 zijn namen van diverse landwegen en voetpaden gewijzigd. Kijk op de kaart.

23-7-2014
 
Ook een stukje historie! Hoe zag onze website er op een bepaald moment vroeger uit?
Klik hier en selecteer een jaar en datum.

Beeld van website op 14 augustus 2003


4-5-2014
 
Index op "Oet vreuger jaore"van H.W.A. Lemmerling
In de jaren 1978 - 1985 verschenen een tiental boekjes van de hand van Alois Lemmerling met allerlei artikeltjes, foto's en door hem gemaakte tekeningen over het volksleven en de volkscultuur in en om het mergelland. Alois Lemmerling, geboortig uit Cadier en Keer, was destijds hoofd van de Plantsoenendienst van de gemeente Valkenburg-Houthem. Hij stond aan de wieg van de kasteeltuin in Oud-Valkenburg, waarvoor hij het ontwerp maakte.
Fons Heijnens maakte een inhoudsopgave/index van deze 10-delige serie, die u hier kunt downloaden.

23-2-2014
 
Verslagen van de kerkvisitaties
Sinds kort staan op de website van het bisdom de verslagen van de kerkvisitaties (inspecties) in het oude bisdom Roermond (1559-1801). De in het Latijn opgestelde verslagen zijn vertaald en getranscribeerd. Zoeken op Houthem levert een schat aan informatie op over de deze periode.
23-4-2012
 
Vreemd plaatsnaambord

Strabeek is een buurtschap in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Vroeger maakte het - net als Vroenhof, St. Gerlach en Houthemmerberg - deel uit van de voormalige gemeente Houthem, later Valkenburg-Houthem.

Maar waarom staat hier Houthem-St.Gerlach (de naam van de stationshalte) onder Strabeek?


 13-5-2010
 
De telefoongids van Valkenburg (en Houthem) van 1950 geeft niet alleen informatie over telefoonnummers, zoals op de 3 pagina's tellende kopie te zien is.
17-4-2010
 
Een overzicht van proosten, priorinnen en kapelaans (tevens benificianten) van het adellijk Norbertinessen-klooster St. Gerlach is op deze website opgenomen.
30-9-2007
 
Lijst van de Huisnummering bij gelegenheid van de 9e tienjarige Algemeene Volkstelling (1909)
[Gemeentearchief Houthem inv.nr 920]
 

12-2-2007
 
Onze vereniging heeft onlangs, dank zij het intensieve uitzoekwerk van ons bestuurslid Rinus Suijkerbuijk, de beschikking gekregen over concordantietabellen van de huizenvernummeringen van woonhuizen in de voormalige gemeenten Houthem, Oud-Valkenburg [Sibbe en IJzeren] en Schin op Geul, na de annexatie door de gemeente Valkenburg in 1940. Een exemplaar van deze tabellen is - na afspraak - in ons verenigingslokaal te raadplegen.
TIP
13-12--2005
Lijst van monialen in het Norbertinessenklooster van Sint-Gerlach te Houthem, circa 1202-1600.
10-9-2005 Uit de publicatie Houthem in cijfers zijn alle tabellensets met statistische gegevens over Houthem over de periode 1830-1940 opgenomen. Deze gegevens over een periode van meer dan 100 jaar, geven een beeld van de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen van de voormalige gemeente Houthem.
zoekplaatjesOnze vereniging heeft inmiddels een grote verzameling foto's en ansichtkaarten.
Wij proberen - voor zover mogelijk - te achterhalen wie op de foto's staan en waar en wanneer ze gemaakt zijn. Dat is niet altijd even gemakkelijk.
Vandaar dat wij graag een beroep op u doen. Daarom treft u nu weer op de pagina
zoekplaatjes nieuwe foto's aan, waarover wij nadere informatie zoeken.

Gesponsorde advertenties
 
 


Geulhemmerweg 49
6325 PJ  Berg en Terblijt
Nederland
T +31 43 604 0449

Uitspanning de Nachtegaal, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen
Uitspanning de Nachtegaal, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen
Uitspanning de Nachtegaal, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen

Taverne / speeltuin 't Koetshoes, Oosterweg 42, 6301 PX Valkenburg
Taverne / speeltuin 't Koetshoes, Oosterweg 42, 6301 PX Valkenburg

 

 

 

 

 

 

 

 

Bed & Breakfast De Ruiter (+31) (0)43-6040318

www.moveo.nl 

043-604 11 46
Voor kortdurende oplossingsgerichte begeleidingen

     


Gasterij K
oningswinkelhof
Plenkertstraat 59  6301 GL Valkenburg
tel. 043-6011485
www.gasterijkoningswinkelhof.nl

 

LID WORDEN?

Als u lid wilt worden van onze vereniging,
dan kunt u hier klikken

voor meer informatie.

 

     

Adverteren op deze site? Stuur een e-mailtje.

     

Adverteren op deze site? Stuur een e-mailtje.

     
 

 

 


Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach krijgt haar inkomsten niet alleen uit contributies, verkoop van boeken, verenigingsblad, sponsoring, advertenties in ’t Sjtegelke en op onze website en uit gemeentelijke subsidie, maar ook uit al dan niet periodieke donaties/giften.

Uiteraard waardeert onze vereniging ten zeerste iedere donatie, ongeacht de grootte van het bedrag.


Copyright foto's
Van diverse foto's op deze site, is de maker bij onze vereniging niet bekend. Het is nůch onze bedoeling het eventuele auteursrecht, nůch de privť sfeer op enigerlei wijze te schenden. U wordt verzocht een mogelijk ongeoorloofde publicatie ervan op onze website bij ons kenbaar te maken, zodat een en ander kan worden hersteld.
 

 Deze site is een initiatief van Fons Heijnens 
  


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach 1999-

Geen menu? Klik hier!