Verenigingskroniek 2009


19 januari 2009
Op 82-jarige leeftijd overlijdt in Hospice Martinus te Mechelen mevrouw Annie (Anneke) Brands-Senden uit Broekhem. Zij heeft jarenlang in Houthem gewoond en was sinds 29 september 2000 lid van onze vereniging.  

14 april 2009
Om 19.30 uur begint in gemeenschapshuis De Holle Eik de jaarlijkse algemene ledenvergadering, nummer 16 in ons bestaan. Deze vergadering wordt bijgewoond door circa 70 personen. Na het welkomstwoord memoreert onze voorzitter een aantal activiteiten van het jaar 2008 en tevens wordt tijdens een minuut stilte even stilgestaan bij de in 2008 overleden leden van onze vereniging. De notulen van de algemene ledenvergadering 2008 en de verenigingskroniek 2008 worden door de vergadering goedgekeurd.
Onze penningmeester Jacqueline Hendrix-Limpens heeft om haar moverende redenen haar bestuurstaak per 1 januari 2009 neergelegd, zij zal wel nog op de achtergrond actief blijven en de lopende zaken afhandelen tot het moment dat een nieuwe penningmeester gepresenteerd zal worden. Helaas heeft er geen kascontrole kunnen plaatsvinden. Dit zal bij een volgende gelegenheid gebeuren en het financieel verslag 2008 zal op de algemene ledenvergadering in 2010 alsnog ter goed-keuring worden voorgelegd.
De aftredende bestuursleden, voorzitter Jos Lodewick en secretaris Harry Becker, stellen zich herkiesbaar en worden middels een goedkeurend applaus door de vergadering herkozen voor een periode van 3 jaren.
De vergadering gaat, na toelichting van de voorzitter, unaniem akkoord met de contributieverhoging van € 10,00 naar € 12,00 per 1 januari 2010.

Uiteraard zijn meer zaken op deze algemene leden-vergadering besproken, maar deze zullen in de notulen naar voren komen.

Na een korte pauze houdt schrijver Ton van Reen in het (Noord-Limburgse) dialect een lezing over het ontstaan en de waar- en onwaarheden van de Bokkenrijders. Feit is dat over dit fenomeen hele bibliotheken zijn volge-schreven, dat historici het nooit eens zijn en dat de waarheid niet bestaat. In het begin van de 18e eeuw heerste er een grote hongersnood in Europa, alle kwaad en ziektes werden in die tijd toegeschreven aan de duivel, maar aangezien men die naam niet durfde uit te spreken, gebruikte men als synoniem “bok”. Verder worden in het betoog van van Reen alle stereotype verhalen aangehaald en gelardeerd met een 30-tal prenten ter verduidelijking. Na afloop wordt er door de aanwezigen verschillend op deze lezing gereageerd; het is te veel een geschiedenis-les met een te grote nadruk op de ontstaansgeschiedenis van de Bokkenrijders, de gruwelverhalen en processen hebben te weinig aandacht gekregen, maar andere aanwezigen zijn daarentegen weer laaiend enthousiast.    

15 april 2009
Ons lid Jef Knols presenteert om 13.00 uur in het gemeentehuis te Valkenburg aan de Geul zijn boek “Gang naar het verleden”. In dit boek beschrijft hij zijn belevenissen tijdens zijn jeugdjaren in Houthem en Puth, hij wijdt aandacht aan het landgoed Holswick in het Ravenbos en haar bewoners, aan het toerisme in Houthem, Geulhem en Valkenburg en hij geeft een uitgebreid overzicht van de opkomst en neergang van Klant’s dierentuin en dressuurschool in Valkenburg, waarvan hij bedrijfsleider was. 

mei 2009
Luc Voncken, 18 jaar jong, zoon van ons lid mevrouw M. Voncken-Loozen, presenteert zijn dichtbundel Aurora Vitae. Deze dichtbundel geeft een beeld van de denk-wereld van een opgroeiende puber en bevat voornamelijk autobiografische gedichten.  

4 mei 2009
Op deze datum verschijnt het boek “Prehistorische en Romeinse vondsten in en rondom Ulestraten, gemeente Meerssen”, geschreven door ons lid Jim Pepels. Het is een uniek boek, omdat nooit eerder op een toegankelijke manier gepubliceerd is over de meeste archeologische vondsten die belicht worden. Al deze archeologische vondsten zijn door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) erkend. In dit boek worden deze vondsten door foto’s en beschrijvingen aan het publiek bekend gemaakt. 

16 mei 2009
In de Holle Eik vindt de heemkundecontactdag plaats, bedoeld voor bestuurders van regionale heemkunde-verenigingen, e.d. Aanwezig zijn 39 personen van diverse verenigingen, het openingswoord wordt verricht door de heer Bert Dauven, wethouder van de gemeente Valken-burg aan de Geul met onder meer “cultuur” in zijn portefeuille. Verder vinden er enkele powerpoint-presen-taties plaats over digitalisering van archieven en ons bestuurslid Fons Heijnens geeft een interessante presen-tatie over onze eigen website en digitaal archiefbeheer. Ter afsluiting van deze contactdag verzorgt onze voorzitter Jos Lodewick nog een rondleiding door de Gerlachus-kerk. 

juni 2009
Ger Sleijpen wordt in het kader van de Afghanistantop op Château St. Gerlach geïnterviewd door NCRV-radio. Hij had alleen de pech, dat het interview eerder dan gepland werd uitge-zonden en zodoende heeft hij dit niet op band kunnen opnemen. 

juni 2009
Verenigingsblad ’t Sjtegelke verschijnt voor de 31e keer en bevat artikelen over de restauratie van de Calvariekapel, monialen in Houthem, herinneringen aan mijn Houthemse jeugd, de grote wielerronde van Houthem-St. Gerlach, de Houthemer Knip, dodelijke ongelukken in de buurtschap Geulhem, de verenigingskroniek 2008, zigeunertaal in ’t Geulhems, heemkundelokaal, en “weet u het nog?”. Naast de nieuwe leden worden ook nog de schenkingen en sponsoren vermeld.  

6 juli 2009
Harry Sillen overlijdt op 62-jarige leeftijd in het AZM te Maastricht. Harry was een trouwe bezoeker van en deelnemer aan alle activiteiten van de heemkunde-vereniging. Hij was lid van onze vereniging vanaf de oprichting in 1993.  

 

22 augustus 2009
Op een zonnige zaterdagochtend, 22 augustus 2009, vertrekt een stoet personenauto’s vanaf de Holle Eik richting Schimmert. Doel van de morgenetappe is het boerderij- en heemkundemuseum. Hier wordt het gezelschap van 51 deelnemers ontvangen met koffie en vlaai. Na een welkomst-woord door een enthousiaste en rasechte “Mestreechteneer” wordt het gezelschap in 2 groepen gesplitst en krijgen de aanwezigen een rondleiding door het museum, dat een schat aan werktuigen, machines, gebruiksvoorwerpen e.d. bevat. Velen wanen zich weer terug in hun jeugdjaren. Eén van de deelnemers heeft zelfs het gevoel van een klein kind in een grote snoepwinkel, hij weet niet waar hij moet kijken en rent van hot naar haar en wil alles laten fotograferen. Ook de tuin met zijn vele gewassen, kruiden en bloemen, bijna allemaal voorzien van naambordjes, blijkt voor sommigen een hernieuwde kennismaking.

Na de lunch op de binnenplaats van het museum, vertrekt het gezelschap naar Oud-Rekem, waar twee gidsen een rondleiding geven. Dit gedeelte van Rekem, wordt als gevolg van de verkiezing tot mooiste dorp van Vlaanderen, Oud-Rekem genoemd.

Op vaak humoristische wijze krijgen wij tijdens de rondleiding door het Kasteel d’Aspremont-Lynden en de Museumkerk St. Pieter en tijdens de ‘stadswandeling’ een schat aan informatie en de nodige wetenswaardigheden te horen (waarbij één gids zich af en toe liet ontvallen, dat men hem niet alles op zijn woord moet geloven, maar het wordt wel goed gebracht en er ontstaat  met grote regelmaat enige interactie tussen de groep en de gids).

Onder het traditionele genot van een hapje en een drankje op een van de gezellige terrassen wordt de dag afgesloten. Gelet op de reacties, valt ook deze zomerexcursie weer in de smaak. Dat blijkt ook onder meer uit het feit, dat de dagen na deze zomerexcursie boerderij- en heemkundemuseum Schimmert en Oud-Rekem door een aantal deelnemers weer op eigen houtje worden bezocht.  

6 september 2009
Op zondag 6 september 2009, bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen 2009/2010, verschijnt het jubileumboek van v.v. IASON “100 jaar voetbalhistorie in Houthem-Sint Gerlach 1909-2009”, geschreven door Charles en John Odekerken, het boek telt 128 pagina's en wordt uitgegeven door v.v. IASON in samenwerking met onze heemkundevereniging. De historie van de 100-jarige voetbalsport in Houthem wordt in dit boek beschreven vanaf de in 1909 opgerichte Houthemse Bal Club (H.B.C.) tot de R.K.V.V. IASON vanaf 1918. Daarna krijgt het fluctuerende bestaan van het Houthemse voetbal pas na de Tweede Wereldoorlog meer stabiliteit.

Vanaf 1944 is de VV IASON dan ook zonder onderbreking tot 2009 blijven bestaan. Alle wetenswaardigheden rondom het 100-jarige bestaan van de Houthemse voetbalsport, de ligging  van de sportvelden, de hoogte- en dieptepunten van de senioren- en juniorenelftallen en allerlei andere historische wetenswaardigheden zijn, gelardeerd met veel foto’s, in dit herdenkingsboekwerk gepubliceerd. De verkoopprijs bedraagt
€ 12,50 (excl. verzendkosten).  

15 september 2009
Kort voor zijn 90e verjaardag overlijdt in Maastricht de heer Pierre August (Piet) Odekerken. Hij woont jarenlang aan de Putweg in Houthem. De heer Odekerken is in 1993 niet alleen medeoprichter, maar in de jaren 1993–1999 tevens penning-meester van onze vereniging. 

7 oktober 2009
De Koninklijke Bibliotheek
(K.B.) te Den Haag deelt ons mede dat de website van onze vereniging door hen electronisch gearchiveerd en voor lange tijd duurzaam bewaard zal worden. De website bevat waardevolle informatie die voor huidige en toekomstige onderzoekers belangrijk is en niet verloren mag gaan. De website zal ook via de K.B. aan een algemeen publiek via hun site beschikbaar gesteld worden. Periodiek zullen opeenvolgende versies worden opgenomen.

Voor alle duidelijkheid, de heemkundevereniging heeft zich hier niet voor aangemeld, maar is geselecteerd door de K.B. en dit is zonder meer een grote erkenning en dus een compliment waard voor onze webmaster Fons Heijnens.
 

3 november 2009
In Duisburg (Duitsland) overlijdt op 91-jarige leeftijd de uit Houthem geboortige mevrouw Thera Hartmans-Geuskens, zij is vanaf 27 maart 2003 lid van onze vereniging.  

november 2009
Ons verenigingsblad ’t Sjtegelke ziet het daglicht met nummer 32. Ook nu weer met een keur aan artikelen over onder meer schilder Jacques Vonk, eerste oorlogsdrama in Houthem, welkom in Hotel van de Weijer, Limburgs volksleed, herinneringen aan mijn Houthemse jeugd, Stokstraat 55 Maastricht, verhaal over Houthem-St. Gerlach en het computertijdperk. Ook worden de schenkingen, nieuwe leden en de sponsoren weer vermeld.
 

10 december 2009
In Maastricht overlijdt op 81-jarige leeftijd de heer Wiel Notten, hij is vanaf 26 augustus 2006 lid van onze vereniging. 

17 december 2009
In de Holle Eik wordt weer “eine Houtemse aovend” georganiseerd. Bestuurslid Ger Sleijpen heeft Piet Mertens, bekend als restauratiearchitect, weten te strikken om een terugblik te geven op de restauratie van o.a. Château St. Gerlach en de St. Gerlachuskerk, waarbij een film wordt getoond van vóór de restauratie van het Château en vervolgens wordt aan de hand van huidige foto’s uitleg gegeven over de restauratie van beide gebouwen.
Ook laat de heer Mertens zijn licht schijnen op architectuur uit het verre verleden in het algemeen en op de architectuur van opvallende gebouwen in Houthem in het bijzonder, waarbij relevant fotomateriaal via een beamer op een groot scherm wordt gepresenteerd.  

De presentatie wordt bijgewoond door circa 75 personen, die gedurende 2½ uur van een vlot verteld verhaal hebben kunnen genieten en waarbij na afloop alleen maar lovende kritieken voor zowel de heer Mertens als voor organisator Ger Sleijpen zijn te beluisteren. 

31 december 2009
Onze vereniging telt 369 leden-abonnees.


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!