Verenigingskroniek 1994-1996


25 oktober 1994
De vereniging informeert de gemeente nogmaals over de slechte onderhoudstoestand van het schilderwerk van de Gerlachuskapel aan de Onderstestraat.

29 november 1994
Bouwhistoricus ir. H. Knook houdt - op verzoek van onze vereniging - in de Geulhemmermolen voor ca. 60 aanwezigen een lezing over de opgravingen op het landgoed St. Gerlach. De heren H. Kwakkernaat en D. Krikken geven tekst en uitleg bij de tentoongestelde vondsten.

december 1994
't Sjtegelke nr. 2 verschijnt.

31 december 1994
De vereniging telt 129 leden.

12 januari 1995
In de parochiekerk vindt de presentatie plaats van het boek van dr. Esther Koch over de 'bewoners van de Norbertinessenkloosters van 1200-1600.' Aansluitend wordt de 'eerste steen' gelegd van het omvangrijke restauratieproject van Château St. Gerlach.

16 februari 1995
In de Geulhemmermolen vindt de jaarvergadering plaats. Een geplande dia-lezing van de heer Le Blanc over de monumentale beschilderingen van onze kerk, kan door ziekte niet doorgaan. Ir. P. Mertens, architect en adviseur van de restauratieplannen, vult deze leemte op voortreffelijke wijze op en houdt een dia-lezing over de bouwhistorische achtergronden van oude monumenten in Limburg en over de restauratie van het landgoed St. Gerlach in het bijzonder.

4 april 1995
Pater Egeli, een autoriteit op het gebied van kruisen en kapellen in Limburg, verzorgt een dia-lezing voor een dertigtal aanwezigen in hotel Lahaye.

20 mei 1995
In Schin op Geul wordt de contactdag voor heemkundeverenigingen in deze regio gehouden. Enkele bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging. Hoofthema van deze dag: relatie tussen heemkunde en de natuurlijke omgeving.

10 juni 1995
In de parochiekerk vindt de presentatie plaats van het boek 'De kluizenaar in de eik' van dr. A. Mulder-Bakker. In café  'Du Château' is een permanente expositie ingericht over de restauratieplannen. Onze vereniging is bij beide activiteiten betrokken.

1 augustus 1995
Een bijeenkomst van de archeologische werkgroep in café  'Du Château' wordt door 35 belangstellenden bezocht. Gesproken wordt over de schoonmaakactiviteiten rondom de gedane archeologische vondsten. Tekst en  uitleg wordt gegeven door de deskundigen ir. H. Knook en D. Krikke.

medio augustus 1995
Uitgave van 't Sjtegelke nr. 3.

26 september 1995
De vereniging stelt de gemeente voor om bij de naamgeving van wegen e.d. bij het landgoed, aan een van de wegen de naam 'Ingendael' te geven. De naamsaanduiding 'Ingendael' komt in het gebied St. Gerlach al rond 1700 voor.

27 oktober 1995
In verband met het schoonmaken en assembleren van de archeologische vondsten wordt met de directie van Franciscusoord gesproken over gebruikmaking van een ruimte in het administratiegebouw.

20 november 1995
Plotseling overlijdt een bijzonder en gedreven lid, Fons Wehrens, op 62-jarige leeftijd. Zijn bezetenheid over alles wat met o.a. de oorspong van de spoorwegen te maken had, heeft helaas niet mogen resulteren in een gepland artikel, waarvan de rode draad al bekend was.

7 december 1995
Architect P. Mertens houdt op verzoek van het bestuur in de kerk van Broekhem voor een klein gezelschap een interessante uiteenzetting over de geplande en noodzakelijke restauratie van de kerk.

medio december 1995
't Sjtegelke nr. 4 verschijnt.

31 december 1995
Het aantal leden van de Heemkundevereniging bedraagt 139.  

 

 

 

      

8 maart 1996
Mevr. Lydia Dekkers verzorgt voor een geïnteresseerd publiek in de aula van de scholengemeenschap een lezing over de mystica en profetes Hildegard van Bingen. Het is een gezamenlijke activiteit van de Heemkundevereniging en de Historische Kring.

11 maart 1996
Enkele bestuursleden bezoeken de bijeenkomst in hotel Voncken te Valkenburg over de op handen zijnde gemeentelijke herindeling.

25 maart 1996
De jaarvergadering wordt gehouden in hotel Lahaye. Ons lid Jan Notten geeft voor een aandachtig publiek een boeiende uiteenzetting over de Limburgse dialecten.

12 april 1996
Opname van de onderhoudstoestand van de kapel aan de Onderstestraat door de gemeente. De heren J. Lodewick (voorz.) en H. Frijns (techn. adviseur) vertegenwoordigen onze vereniging.

11 mei 1996
Voor onze leden wordt onder leiding van ons lid Jef Bergsteijn, die jaren bij Geerlingshof gewerkt heeft, een rondleiding verzorgd in de leegstaande gebouwen van Geerlingshof.

In Simpelveld wordt de 7e regionale contactdag voor Heemkundeverenigingen gehouden.

23 mei 1996
De gemeente verleent goedkeuring en een financiële bijdrage voor het schoonmaken en schilderen van de kapel aan de Onderstestraat. Naast het schilderen van het interieur, zal eveneens het hekwerk hersteld worden en zal  de verlichting verbeterd worden. De werkzaamheden worden onder regie van de vereniging uitgevoerd door enkele buurtbewoners.

25 mei 1996
In Geerlingshof wordt vanaf heden elke dinsdagavond en zaterdagmiddag door leden van de archeologische werkgroep gewerkt aan het schoonmaken en repareren van de grote hoeveelheid op het landgoed St. Gerlach gevonden scherven.

juni 1996
Uitgave van een themanummer van 't Sjtegelke. Het extra dikke nummer is geheel gewijd aan de Franse tijd en bevat o.m. de volledige inwonerslijst van 1796.

11 juni 1996
Het nieuwe natuurontwikkelingsgebied heet inmiddels 'Ingendael'. Alhoewel de naam niet gegeven is aan een van de toegangswegen tot het landgoed, is het bestuur van de vereniging blij dat deze historische naam door zowel de gemeente als de Stichting Limburgs Landschap overgenomen is.

15 juli 1996
Geheel onverwachts en veel te vroeg naar menselijke maatstaven, overleed ons lid Martin Janssen tijdens zijn vakantie in Frankrijk op 56-jarige leeftijd.

24 juli 1996
We werden weer opgeschrikt door het overlijden van een lid van onze vereniging. In de nacht van 23 op 24 juli overleed Emile Zurstrassen. Met Emile is een groot verteller en markante persoonlijkheid van ons heengegaan. Emile werd 61 jaar.

17 augustus 1996
Een twintigtal geïnteresseerden namen aan de excursie deel naar het Belgische Kelmis, waar een bezoek gebracht werd aan het Heemkunde-museum en in de middag onder de bezielende en deskundige leiding van de heer Bertha een wandeling plaatsvond door het historische stadje Limbourg.

7 oktober 1996
De vereniging telt 150 leden.

november 1996
Ons lid W. Boersma geeft voor belangstellende leden en geïnteresseerden een boeiende lezing over genealogie.

november 1996
Pater overste Hustin van het Oecumenisch Zorgcentrum Vroenhof is gastheer voor de leden van de vereniging, die door hem rondgeleid worden in de nieuwbouw, die binnenkort geopend wordt.

23 november 1996
In het gerestaureerde restaurant op het landgoed St. Gerlach vindt de presentatie plaats van het Jaarboek 1996 van de Stichting Historische studies.

december 1996
Uitgave van 't Sjtegelke nr. 6.


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!