Banck Houttem
Rolle 07.05.1650 - 06.03.1654 en Beleijdinge 10.06.1650 - 13.09.1653


Voorlopige toelichting

M.W.Suijkerbuijk

Bij een bezoek aan het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage viel mij op dat aldaar archiefstukken bewaard worden die betrekking hebben op de Landen van Overmaze. Ach ja, natuurlijk, want deze gebieden vielen ook onder het bestuur van de Hoog Mogende Heren en de Staten Generaal vaardigden allerlei resoluties uit die ook in deze "wingewesten" nageleefd dienden te worden.

In de inventaris van de Raad van State staat onder nummer 2174 o.a. een rolle van de Banck Houtem over de periode 1650-1654 vermeld [1]. Deze rolle blijkt een op 19.12.1654 afgeschreven copie te zijn. Waar de originele rolle van Houthem gebleven is? In ieder geval berust zij niet in het Rijksarchief Limburg (RAL), waar een manco is tussen …………… en ………….. [Nagezien moet nog worden of dat voor de andere rollen ook opgaat].

Onder een andere inventarisnummer [………..] werd aangetroffen een extractum van de Gerichtelicke beleijdinge binnen den Dorp Houtem gedaen tussen 10 juni 1650 tot en met 13 september 1653. Hier zijn beleijdinge van de bank Heerlen over dezelfde periode aanwezig. En ook hiervan ontbreekt het originele exemplaar in het RAL.
Waarom deze stukken in Den Haag berusten is op het ogenblik nog gissen. Het is in het tijdvak 1648, de Vrede van Münster, en 1661, het Partagetractaat, waarbij de geschillen over de uitwerking van de Vrede van Münster uitgewerkt werden.
Wellicht is in het rapport over de regeringsvorm in de 3 landen van Overmaze, over de inrichting van de jurisdictie aldaer etc (St.Gen 1.01.07 nr. 1468) daarover nog iets te vinden.[Dat zal nader opgespoord moeten worden.]

 

Om deze voor de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach mogelijk interessante stukken korter bij huis te krijgen zijn ze gekopieerd. Maar omdat niet iedere belangstellende deze handgeschreven stukken even simpel kan lezen als zijn dagblad, werd de tekst getranscribeerd, d.w.z. in leesbaar (getypt) schrift omgezet.
Dan ligt er een transcriptie, die gemakkelijker toegankelijk moet worden. Daarom is er een index op persoonsnamen vervaardigd, die voor genealogen onontbeerlijk is.
De verschillende juridische en oud-Nederlandse termen zijn voor de huidige doorsneelezer ook niet allemaal eenvoudig te begrijpen, zodat een woordenlijst van de meeste "vreemde" woorden werd bijgevoegd.

In het afschrift van de beleijdinge (schouw der beken) werden de namen van de plaatselijke benamingen vet afgedrukt, in het afschrift van de rolle werden de persoonsnamen vet gezet.

Rest nog een beschrijving te geven van de civielrechtelijke procedures voor de schepenbank om te kunnen begrijpen waarom procedures zo lang duurden, de rolle zo weinig gegevens bevat, kortom wat nu feitelijk aan de orde was. [Daartoe zal een uitgebreider onderzoekje nodig zijn, omdat feitelijk nog geen "handboek" daarover verschenen is.]

Wat uit de stukken wel al duidelijk is is dat vele plaatselijke benamingen 350 jaar geleden al precies zo gebruikt werden als heden ten dage en dat de mensen ook toen al rekening moesten houden met de zomervakantie van de overheidsdienaren. Dus niets nieuws onder de zon.

Bemelen, 20.09.2001

[1] Feitelijk te vinden onder Staten Generaal inv. Nr. 12647.


ROLLE

07.05.1650 - 06.03.1654

 BELEIJDINGE

10.06.1650 - 13.09.1653


Opm.: De weergegeven persoonsnamen komen in de getranscribeerde teksten van de Rolle en Beleijdinge voor.


A
Aerts, Aert
Arts, Arit
Aubel, van , Peter

B
Bemelmans, Peter
Bije, de, Jan
Bije, de, Marten
Block, Jan
Bonen, Teunis
Broggaers, Lemmen

C
Caldeborch, Frans
Camp, op den, Thonis
Cangen, Jan.
Cangen, Willem
Claessen, Mathijs
Colsen
Colsen, Jan
Conincx, Andries
Corstiers, Daem
Corvers
Corvers, Mees
Creets, Jan
Crombach, Geraert
Crombach, Jan
Crombach, Lins

D
Doumen, Gerrit
Doutsenberch, Jan

F
Fabers
Finniger  
Finniger, Jan
Franssen, Henrick
Fremont, Jan

G
Gelders, Willem
Ghijsen  
Ghijsen, Gerardt
Groote, de (Heer)
Guesen, Andries

H
Henderick, meester-chirurgijn
Heuvel, van den, Jacob
Hoeff, van den, Henderick
Hornich, Jan

J
Jaspers, Aert

K
Keijarts
Keijarts, Willem
Knubben, Mathijs
Korvers, Peter

L
Langen, Willem
Laven
Laven, Herman
Laven, Peter
Lemmens
Lemmens, Jan
Linssen, Goesen

M
Massing, Jaeck
Massing, Jan
Meessen, Jan  
Meessen, Mees

 

naar boven

 

O
Oensel, Willem
Olislager, Lins

P
Pasmans
Pasmans, Adam
Pasmans, Geerlien
Pasmans, Gerard
Pasmans, Peter
Paumbroeck, Jan
Peeters, Willem
Phlippens, Claas
Pirong
Pirong, Jan
Poulsen, Simon
Pouwels, Lenardt
Proost van St. Gerlach

Q
Queisen
Queisen, Andries  
Queisen, Jan

R
Renier, Jan
Retra, (rentmeester)
Revier, Jan
Roelants, Geet
Ruijters.
Ruijters, Mathijs
Rumpen
Rumpen, Reijner
Rumpen, Reiner
Rumpen, Renier

S
Scheer, Mathijs
Scheffeneers, Henderick
Scheijen, Peter
Schepers, Jan
Schillinx, Henderick
Sijmonts
Sleijpen, Jan
Sleijpen, Reiner
Spee, (joncker)
Stassen, Henderick
Stassen, Willem
Steentgens, Mathijs
Stieg, Anna
Stockraet, van, Mathijs
Strabach, joncker
Swennen, Jan
Swinnen, Jan
Swinnen, Mathijs
Swinnen, Reiner
Swinnen, This

T
Til, van, Willem (Drossart)

V
Vaenssen
Vaenssen, Jan
Vaenssen, Lenardt
Van Strabach gen. Haeren

W
Walthouwers  
Walthouwers, Andries  
Wedershoven, Merten
Weers, van, Jan
Wijnants, Aert
Wijnants, Goesen
Winten, Jan

 
Summiere verklarende woordenlijst

A H

ab omni tempore

van alle tijd, van oudsher

habeat           

"dat hij hebbe", (toestemmende) beslissing

accordieren 

overeenkomen, overeenstemmen

halffwinne      

pachter aan wie de halve opbrengst toekomt

ad opus ius habentis   

ten behoeve van de rechthebbende

heisch           

eis, vordering

ad primam    

tegen den eerste (genachtinge)

hellicht          

opbrengst van de helft van een hoeve als jaarlijkse pacht

ad replicandum           

om te beantwoorden

herda(e)chsel  

nieuwe dagvaarding (om voor de banck te verschijnen)

admitteren                

toelaten, vergunnen

herdagen    

opnieuw oproepen om te verschijnen

aengeslagen                 

aan (bijv. kerkdeur) aanbrengen van (mededeling)

hinc inde    

van beide kanten

aenlegger                 

eiser, degene die het geding aanspant I

aensadt                  

aanzet, begin

imploijeren

gebruiken, aanwenden

afferbott           

schuld(in)vordering

in cas       

in geval van

affgebiedere                   

degene die de schuldvoldoening vordert

in questie

in het geval, in zake van

affgebodene       

degene van wie schuldvoldoening gevorderd wordt

in staet van wijsen 

in staat van gewijsde, onherroepelijk

affgesetene        

vreemdeling, geen ingezetene (van de banck)

in usu     

in gebruik

affleggen         

betalen

inherieren    

aanhangen, aankleven, behoren bij

affslaen     

(weigeren)

iniungeren   

gerechtelijk bevelen

alias           

oftewel

iniurieren      

beledigen, uitschelden

alligieren           

zich beroepen op, verwijzen naar

insinueren  

bekend maken, aanzeggen van een uitspraak

amende          

boete, straf

instantelick   

onmiddellijk, terstond

appointement   

schikking, regeling in rechte, beschikking

interdictie 

rechterlijk verbod, vonnis, ontzegging

arestant            

beslaglegger

interrogatie   

ondervraging

attestatie        

verklaring, getuigenis

intervenient  

bemiddelaar

authorisieren     

machtigen, bekrachtigen

inthimatio  

aanzegging, gerechtelijke bekendmaking
B

inthimere     

bekendmaken, gerechtelijk aanzeggen

beclaechde        

aangeklaagde

libel       

klein geschrift, dagvaarding, verzoekschrift

bedagen        

dagvaarden M

beleidinge      

bezichtiging, schouwing (van beken)

met proffijt    

met voordeel, opbrengst, gewin

beneficien (van recht)   

gunsten, voorrechten

mirkelick    

merkelijk, aanzienlijk

bij falte (faute)           

  bij in gebreke blijven

missive     

brief, schrijven
C

momber   

voogd, vertegenwoordiger, curator

calengier       

opeiser, vernaderaar N

cautio         

borgstelling, zekerheid

naer recht ende practique

volgens geldend recht en gewoonte

cautionaris       

borg, borgsteller

nulliteijt   

nietigheid, ongeldigheid, onwaarde

ceedule         

akte, schuldbekentenis

nuntius   

bode

citatio        

dagvaarding O

clagere            

aanklager, verzoeker

occupatie    

bezigheid, in beslagname

colligeeren     

samenvoegen, verzamelen, concluderen

op poene      

op straffe van, op boete van

commer      

beslag, inbeslagneming

ordonn(i)eren  

uitvaardigen, verordenen, uitspraak doen

comparitie   

vergelijk P

competent   

bevoegd

penael decreet   

strafverordening

competieren 

rechtens toekomen

permissie       

verlof, toestemming

conclud(i)eren     

vaststellen

permittieren   

toestaan, toelaten

condemn(i)eren      

veroordelen

persist(i)eren  

volharden/-houden, bij een verklaring blijven,  aandringen

condigen        

aanzeggen, aankondigen, melden

pretendieren  

beweren, voorwenden, aanspraak maken op

conformiteijt      

overeenkomst

pretenselijck   

zogenaamd, aanmatigend

contendieren    

betwisten

pro expensis litis     

t.b.v de kosten van het geschil

contradicat  

hij spreekt tegen

pro ut dat scripto

zoals/opdat het schriftelijk gegeven is

contradictie   

tegenspraak, tegenwerping

profitieren    

voordeel trekken, genieten

contrarie    

contrair, in tegenstelling/tegenspraaK

pronuntiatie    

uitspraak

coram      

in tegenwoordigheid van

prorogieren    

verdagen, verlengen, verschuiven

costen contumacial    

kosten wegens niet verschijnen, wegens tegenspraak 

protestatie      

protest, tegenspraak

cum expensis     

met kosten

protestieren   

protesteren, tegenspreken

cum suis     

met de zijnen

prout consilii

volgens overleg, naarmate het gemeenschappelijk overleg
D

prout inde selve (ibidem)

zoals in dezelfde

dagement         

dagvaarding R

de mandato        

bij opdracht

raet         

raadsman

debvoijr       

plicht, moeite

refunderen   

terugbetalen, herstellen, vergoeden

declinatoir (exceptie)        

afwijzende verwering

regulieren    

zich schikken naar, regelen, ordenen

decreet    

(overheids)bevel

relatieren       

berichten, vermelden

decretieren    

voorschrijven, bevelen

replique        

antwoord, weerwoord, verweer, tegenspraaK

deducieren      

afleiden

requisitie 

 verzoek, vordering

defalt         

gebrek, verstek

rescribieren   

antwoorden, terugschrijven

defensie     

verdediging

reseant      

voldoende

deliberatie    

overleg, beraad

resolutie     

besluit

den naesten     

de naaste/volgende (genachtinge)

resolv(i)eren 

besluiten, vaststellen

depost         

naschrift, latere opmerking

retardatie   

vertraging

dilatoir  (exceptie)   

vertragende verwering

revoceren  

herroepen, intrekken, terugtrekken

docieren       

onderwijzen

ripelijck   

rijp, aanzienlijk

duplicieren  

tweede antwoord geven S

duplique   

tweede verweer, wederwoord op een repliek

salva inthimatione  

behoudens gerechtelijke aanzegging
E

schepen(en) 

overheidspersoon (wethouder)

edieren        

uitgeven, uitvaardigen

scripto   

geschreven, schriftelijk

eodem die        

op dezelfde dag

sequestratie   

gerechtelijke beslaglegging, inbewaringstelling

erhalen     

verhalen, terugvorderen

sommatie 

dagvaarding, gerechtelijke aanmaning, opeising

evitieren  

vermijden, ontgaan, ontwijken

sommieren 

sommeren, eisen, aanmanen

ex gratia   

bij wijze van gunst

statieren    

vaststellen, verordenen

ex nomine officio     

ambtshalve

statim      

terstond, op staande voet

exceptie declinatoir      

afwijzende uitzondering/tegenwerping, verweer

stipulatie 

afspraak, overeenkomst, voorwaarde

exceptie dilatoir ende declinatoir  

verweer om procesloop op te schorten

succumbant   

verliezende partij, veroordeelde

exceptie dilatoir       

vertragend uitstel

suffisant    

voldoende

exceptie peremptoir                  

onherroepelijk laatste (beslissende) tegenwerping

sumittieren   

onderwerpen

exceptie        

verweerschrift, tegenwerping in rechte

sustin(i)eren   

beweren, veronderstellen, menen

exceptien     

verweren, uitzonderingsgronden T

exempel    

voorbeeld

ten principalen

op het voornaamste punt, in de kern van de zaak

exhibieren    

voor de dag brengen, aanbieden, vertonen    

ter manisse 

ter aanmaning (van schout, Lt. Voegt)

exigentie 

vordering, eis

testes

getuigen

extrahieren   

uittrekken, een vonnis lichten

thoen  

bewijs, vertoog

extra-ordinaris     

buitengewoon

triumphant 

winner van geding, winnaar
F U

faliant   

in gebreke blijvende persoon

uti retulit   

zoals hij zegt/vermeldt

fiat     

goedkeuring V
G

valderen    

hek

gealligierde  

degene die zich (ergens op) beroept

verbael scripto 

schriftelijk vastgelegd(e) verhoor/ondervraging

gearestierde   

bij wie beslag is gelegd, de gearresteerde

verbalieren   

verwoorden

gedaagde  

de in rechte aangesprokene

verificieren

met bewijzen staven, onderzoeken, bekrachtigen

genacht(ing)e      

rechtszitting, rechtsdag (meestal om de 14 dagen)

versteeck   

verstek

gerichtelicken commer 

gerechtelijke beslaglegging

versteecke oft defalte  

verstek

geverbalierde     

het besprokene

verwerdere     

gedaagde, verweerder

graeff 

schuine (walle)kant bij beek; schuin stuk land

visie    

inzage

visitatie 

onderzoek

voegen

samenvoegen, bijeenbrengen
W

weysen (is geweesen)

vonnis wijzen, uitspraak doen

winne 

landbouwer, pachternaar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!