Register van correspondentie 1831-1836Transcriptie van een correspondentieregister van de gemeente Houthem uit de jaren 1831 tot 1836, onderdeel van Inventarisnummer 31 uit het archief van de voormalige gemeente Houthem

M.W.Suijkerbuijk

No 1 Houthem den 19 Maart 1831
Aan de H[ee]r Kommiss[aris]
Hiernevens ontvangt UEdgest[renge] eene door den gemeenteraad op verzoek van Martijn Somers en Dominicus Klinkhamers afgebranden dezer gemeente genomene beraadslaging, houdende aanvraag tot autorizatie voor het houden eenes Kollekte; vertrouw dat U Ed Gest hetzelve mildadig gelieft te appuijeren.

2. den 22 Maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] te Valkenburg verzonden eenen bon van Laurens Vaassens wegens aan het Corps van de général Mellinet geleverde objetten ten bedrage van 8 guld[en] 78 cents nederlands.

3. den 22 maart 1831 aan de commiss[aris] verzonden het rapport wegens den dienst der nachtwachte en gezegd als dat dezelve gedurig heeft gegaan en tot den laasten maart blijft volharden en dat geene vremdelingen zich hier hebben aangeboden. Mem. Nº 67 van 1831.

4. den 22 maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt dat geene beursen Stichtingen zich alhier bevinden. Mem. Nº 15 [van] 1831.

5. den 22 maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt alsdat ik hem heb berigt gehad in dato den 1sten dezer Nº 85, alsdat ons geene personen tot reeds bekend zijn, welke zich niet van de uniforme voor de gard civique benoodigd zouden kunnen voorzien.

6. den 23 Maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] het rapport verzonden alsdat de rupsen nesten alhier zijn uitgehaalt.

7. den circulaire van den 25 feb. l.l. Lit. F Mem Nº 51 negatif beantwoort den 23 maart 1831.

8. Houthem den 24 Maart 1831
Aan de H[ee]r Kommiss[aris]
Hiernevens ontvangt UEdgest[renge] eene door den gemeenteraad dezer gemeente genomen beraadslaging houdende ……… om de rol van personeelen omslag welke altijd op f. 350 is gedragen gweest, reeds op f. 300 om de in de beraadslaging aangevoerde redenen voor den jare 1831 te kunnen vaststellen.
Vertrouw dat hetzelve door het toedoen van UEdgest[renge] bij Heren gedep[uteerde] Staten zoo haast moegelijk voor ons mag worden verkregen.

9. den 26 maart aan de H[ee]r president van den kantonsraad verzonden de benoemingen van de officieren en onderofficieren der burgerwacht dezer gemeente.

10. den 26 Maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de staten en bons vermeld op het register Nº 1 van corresp[onden]tie onder Nº 80 d.d. 16 feb[ruari] l[aatst]l[eden].

11. den 28 Maart 1831 aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden eenen bon van Hindrik Maas wegens geleverde objetten aan het Corps van de general Mellinet ten bedrage van F.4-20cent.

12. den circulaire van den 17 maart 1831 Nº 2076 negatif beantwoord Mem Nº 78/den 28 Maart geantwoord./

13. den 30 maart 1831 aan de H[ee]r Kommiss[aris] gegeven de negat[ive] verklaring alsdat geene subsidien voor het bouwen van schoollokalen gedurende het jaar 1829 aan deze gemeente zijn gedaan; rondgaande circulaire d.d. 29 dezer Nº 141.

14. den 30 maart 1831 aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden den staat Litt. DD in triplo met den extract staat opzichtens Jan Swelsen loteling over 1816.

15. den 1sten April 1831 aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden
1o Een Extract uit het Register der gepleegde misdaden
2o negat[ive] verlaring der buurtwegen
3o idem der koepokken
4o een idem wegens de verandering in het personeel der geestelijken
5o negat[ief] certif[icaat] wegens de pasporten, een idem wegens het overlijden der gepensionneerde, een idem wegens de vremdelingen.

16. den 1sten April aan de Ontvanger der registratie verzonden de negat[ieve] verklaring wegens het overlijden der maand maart.

17. den 1sten April 1831 de rondgaande circulaire van den 1sten dezer Nº 139 negatif beantwoord alsdat geene zinneloozen alhier zijn.

18. den 1sten April gepubliceerd de lijst voor de kiezers ingevolge bulletin Nº 19 d.d. 13 maart dezes jaars.

19. den 3den April gepubliceert alsdat alle degeene, welke van den eersten ban der garde civique deelmaken alsmede de officieren derzelven zich binnen de acht dagen ingevolge arrête dd 24 maart 1831 mem. Nº 88 van de uniforme moeten voorzien, te weten van eenen blauwen keel met rood boordgaanden hals, aan de schouderbanden, aan de opslagen der mouwen, eenen Schako overtrokken met gwast linnen, en eenen zwarten leeren gordelriem met eene gesp van voren.

20. den 2 April aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden het Extract wegens patentabelen over 1831 circulaire 12 Junij 1820, en daar bij opgegeven Duijzing C., Gravenhorst U., Geuskens P., Jaspers A.,
Kleijnen M., Limpens L., Maas H., Ramakers H., Smeets H., Sleijpen Joseph, Steijns W., Steijns P., van Aken L., Vandewijer W[eduw]e, Willems G.

21. den 7 April aan de Kommissaris verzonden het proces verbaal gevraagd bij de circulaire dd. 20 Maart l.l. Nº 8.B. mem. Nº 87.

22.den 8 April verzonden aan den president van den cantonsraad den lijst opzichtens die, welke den voorban der burgerwacht uitmaken.

23. den 8den April aan de Kommiss[aris] verzonden de negative verklaring over de laatste 15 dagen der maand Maart l.l. Verzonden Nº 15.

24. den 11 April aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden den staat wegens het personeel van den fabrijksraad gevraagd bij circulaire dd. 21 maart l.l. Mem Nº 90.

25. den 15 April aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de lijst teweten in copie opzichtens de kiezers gevorderd bij den circulaire dd. 24 maart l.l. Mem. Nº 89 en 102 dd. 16 April deses. Lijst op den 13en Meij aan de Kommiss[aris] gerenvoijeert na rectificatie.

26. den 15 April gegeven aan den Kommiss[aris] de negat[ive] verklaring nopens honderdjarige persoonen. Circulaire dd. 2 April 1831 mem. Nº 96.

27. den 16 April overgegeven aan de H[ee]r Kommiss[aris] de negat[ive] verklaring over de eerste 15 dagen der loopende maand wegens de vreemdelingen; rondgaande circulaire dd. 23 feb. l.l. Nº 93.

28. den 16 April verzonden aan de H[ee]r Kommiss[aris] de lijsten opzichtens de beampten dezer gemeente welke den Eed hebben en niet hebben afgelegd, gevorderd bij de circulaire d.d. 1sten dezer Nº 2213. Den 16 verzonden ter registratie 14 akten van eedsprestatie na Valkenburg.

29. Houthem 18den April 1831
Aan den H[ee]r Kommiss[aris] te Valkenburg.
Dezen dient tot antwoord op Ued rondgaande circulaire d.d. 12 dezer Nº 145 waar bij UEd[el]gest[enge] mij te kennen geeft, alsdat de H[ee]r Gouv[er]neur dezer provincie verlangt te kennen:
1mo de hoeveelheid haver, welke zich, hetzij bij de particulieren, hetzij bij de kooplieden binnen deze gemeente zoude bevinden;
2do de hoeveelheid welke voor de consummatie van nu af tot het tijdstip van den eerstvolgende oogst binnen de gemeente zoude moeten gebezigd worden.
Zoo heb ik d'Eer UEdgest. dien aangaande te berigten:
A. dat er geene kooplieden van granen binnen deze gemeente aanwezig zijn;
B. dat slechts door de inwoners jaarlijks alhier zoo veel haver word gezaaijd, als dezelve nauwelijks voor de voeding van hunne paarden van noode hebben;
C. dat het mij ook wel bekend is, dat voor het weinig haver, welk alhier word gezaaijd, nooijt door de houders van paarden eenige haver wordt verkogt;
D. dat ik ook kan betuigen, dat den pachter van den groosten pachthof dezer gemeente, alreeds buiten de gemeente 70 vatten haver tot voeding van zijne eigene paarden heeft moeten koopen, uit hoofde dezelve het voorledene jaar alhier niet te wel is gelukt geweest; diensvolgens dat de haver welke zich noch reeds binnen den gemeente bevind, nauwelijks toereikende is tot voeding van de paarden, om de zomer zaaijtijd, welke reeds moet worden gedaan, te voleinden; bovendien is door de inwoners de haver moeten worden verschaft:
1mo in de maand 10ber l.l. aan de artillerie van de generaal Mellinet en officierspaarden
2do in de maand feb. l.l. aan de artillerie der 3de Brigade van de geregulierde troepen deelmakende van de Maasarmée.
Welk een en ander de inwoners van hunne haver heeft ontlast, en welk mij genoegzaame moeijte heeft gekost, om de alstoen door de troepen gevergd wordende haver te verschaffen, waarvan de Bons ter likwidatie zijn opgezonden.
Vertrouw dat deze mijne opmerkingen ter onderwerpelijke zaak voldoende zullen zijn.

30. den 25 April gepubliceerd als dat de rol van personeelen omslag dezer gemeente over 1831 van heden af tot en met den 10den Mei aanstaanden ter visie ligt.

31. den 1sten Mei gepubliceerd alsdat voor 10 dezer door een jeder de schoorstenen moeten gevegd worden, en dat jeder voor dien tijd van eene geslotene lantaarn moet voorzien zijn en dat de visitatie ten dien op den 20 Meij zal plaats hebben.

32. den 1sten Meij gepubliceerd alsdat het van heden af zonder permissie der eigenaars verboden is, van meer in de tarwe te kruiden.

33. den 2 meij aan den H[ee]r Kommiss[aris] verzonden
1o het rapport wegens de vremdelingen rondgaande circulaire d.d. 23 feb. l.l. Nº 93.
2o de negative verklaring wegens het overlijden der gepensionneerden circulaire 19 7ber 1818
3o eene negative verklaring wegens de uitgereikte pasporten circulaire 2den october 1818 mem. Nº 68.

34. den 2den Meij aan de Ontvanger der registratie verzonden het negat[ive] certificaat van overlijden.

35. den 7 meij aan de H[ee]r Kommiss[aris] in duplo verzonden den Staat opzichtens de handteekeningen van den gemeenteraad; mem. van 1831 Nº 103.

36. den 7 mei gepubliceerd op de rondgaande circulaire van de H[ee]r Kommiss[aris] d.d. 4 dezer Nº 66 alsdat de leden van den voorban der garde civique als ook de andere banden zich van de uniforme moeten voorzien.

37. Houthem den 7 mei 1831
Aan de H[ee]r Kommiss[aris]
gezien het hier nevensgaande verzoekschrift opgedicht door Jan Speessen schoenmaker alhier woonachtig onder dagteekening van den 24 Maart l.l. houdende aanvraag tot bekoming van authorizatie om eene reparatie aan de voorgevel van zijn huis op de reeds oude bestaande muur alhier gelegen langs den ongeklasseerden weg van Maastricht over Meerssen naar Valkenburg te mogen doen, mij ter consideratie en advijs gerenvoijeerd door de H[ee]r Kommiss[aris] van het distrikt Maastr[icht]/regter Maasoever te Valkenburg, in dato den 4 loopende maand Nº 126;
overwegende dat door het doen dier reparatie, welke door gemelden Speessen word aangevraagt ten geheele aan den weg niets word verhinder dat nadeel daarvan of toegebragt noch dat het oog van denzelven daar door eenigzints zoude worden ontziert;
om welke redenen ik van gevoelen ben, dat de aangevraagd wordende autorizatie zonder het minste bezwaar aan den rekwesterant kan worden toegestaan, uit hoofde denzelve niets dan eene enkele reparatie op de reeds oud bestaande muur komt te voltrekken doen.
in afwachting dat gemelde autorizatie aan hem van wege Heren gedeputeerde Staten dezer provincie zal worden verleend.

38. Houthem den 7 mei 1831
Aan de H[ee]r Kommiss[aris]
gezien het door UEdgest aan mij in dato den 4 dezer Nº 126 ter consideratie en advijs hier nevens gaande gerenvoijeerd rekwest door Martijn Somers dienstboede alhier woonachtig onder dagteek[ening] van den 21 Maart l.l. aan H.H. ged[eputeerde] Staten dezer provincie ingedient, strekkende tot bekoming van autorisatie, om een nieuw huisje op het weinig eigendom welk hij bezit, alhier gelegen lans den ongeklaasseerden weg van Maastricht over Meerssen na Valkenburg te mogen bouwen, uit hoofde zijn huis op den 28 Juni l.l. het prooije der vlammen is geworden;
gezien dat de opbouwing van dit huisje zich verre genoeg van den weg komt te doen, en dat daardoor aan den weg niets wort benadeeligt, noch het oog van denzelven benomen;
vervolgens de gevraagd wordende autorizatie volgens mijn gevoelen aan den rekwestrant zonder eenig bezwaar kan worden toegestaan;
welke ik vertrouw dat aan hem door HH ged[eputeerde] Staten zal worden verleend.

39. den 7 meij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden 14 Akten opzichtens de eedsaflegging van de onderscheidene beampten en officieren der burgerwacht dezer gemeente.

40. den 11 meij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de rol van personeelen omslag dezer gemeente over 1830.

41. den 13 Maij aan de H[ee]r intendant militaire overgegeven de Bons van het legion Belge de Londres met de Staten opzichtens de logimenten en karrevrachten; ingerigt volgens mem. numero 108.

42. Houthem den 13 May 1831
aan de H[ee]r Procureur te Tongeren
Hiernevens heb ik de Eer Uedgestr[enge] te doen toekomen een proces verbaal door mij opgemaakt, wegens eenige op den 12 dezer alhier plaats gehad hebbende mishandelingen vergezeld van drie deklaratien ten dien door de H[ee]r Corriaux heelmeester te Valkenburg afgegeven, ten einde tot het noodig bewijs der voorgevallene zaak te strekken.

43. den 15 Meij gepubliceerd alsdat de ouders worden uitgenoodigd van hunnen kinders te gelasten van binnen de gemeente te blijven en van zich op geen ander grondgebied te begeven, en dat dezelve zich alhier kunnen vermaken, ten einde alle onaangenaamheden voor te komen.

43bis. Den 15 Meij gepubliceerd de circulaire van de 5 dezer litt. A mem. Nº 111.

44.


53. den 22 meij 1831 gepubliceerd alsdat den toetap in de herbergen ten 10 uren met de kermis moet plaats hebben.

54. den 22 meij 1831 gepubliceerd alsdat het verboden is met Koijen of Schapen langs de graven in het veld tusschen de vrugten te houden.

55. den 22 meij 1831 gepubliceerd alsdat niemand reeds op de jagt mag gaan.

56. den 22 meij aan de H.H. P.J. van Pelt en J.L.A. Thonart en H. Bisschops berigt alsdat zij hunne brevetten onder rem(??) te Valkenburg bij de Kommissaris kunnen terughalen; rondgaande circulaire van den 20 dezer Nº 133 en 60.

57. Le soussigné Bourg[emes]tre de la commune de Houthem déclare par le présent, qu'il ne se trouve plus ici de miliciens des levées de 1828 et 1829, qui n'ont pas été mandés au service active sous l'ex-gouvernement; mais que tous ceux sont partis et déja incorporés dans les régimens belges; Houthem le 22 Mai 1831; circulaire du 13 mai 1831 Nº 121.

58. den 27 meij negat[ief] beantwoord aan de H[ee]r Kommiss[aris] de rondgaande circulaire van den 19 meij 1831 Nº 13 alsdat geenen schoolonderwijzer alhier aanwezig is; 2de kwartaal 1831.

59. Houthem le 27 Mai 1831
à M[onsieu]r le Commiss[aire]
Conformement à la circulaire du 17 courant Mem. Nº 124 j'ai l'honneur de vous informer, que le 1e ban de la garde civique est composé de 22 hommes dans cette commune et que se trouvent parmi ceux-ci deux à trois vieux fusils de chasse qui pour dire vraiment, ne sont pas suffissants pour faire aucune exercice.

60. den 27 mei beantwoord de rondgaande circulaire van den 19 meij 1831 Nº 13 rondgaande alsdat geene schoolonderwijzer alhier aanwezig is en dat de kinders onderwijs in de school te Berg genieten. Ziet Nº 58 hierboven.

61. den 1sten Junij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden negatif:
1o wegens de vremdelingen;
2o wegens de paspoorten;
3o wegens het overlijden van gepensionneerden.

62. den 1sten junij aan de H[ee]r Otvanger der registratie verzonden negatif alsdat geen overlijden alhier heeft plaats gehad in den maand meij.

63. den 1sten Junij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de benoeming van twee nieuwe leden in het armbestuur.

64. den 1sten Junij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden het proces verbaal van benoeming van een lid in den gemeenteraad, zegge in den gemeenteraad.

65. Houthem le 1er Juin 1831
à M[onsieu]r le Gouverneur
En réponse sur votre honorable depêche du 27 mai dernie Nº 29 par laquelle vous me demandez des renseignements concernant une dispute, qui a eu lieu le 12 mai écoulé entre les jeunes gens de cette commune et celle de Meerssen dont j'ai donné connaissance à M[onsieu]r le Commiss[aire] de l'arrond[issemen]t le 19 mai passé Nº 50 Reg. 6;
j'ai l'honneur de satisfaire à votre honorable en vous donnant les détails suivants:
c'était le 8 mai jour de dimanche dans l'après-midi, qu'il arrive ici une grouppe d'enfans de la commune de Meerssen environ 50 à 60 comme j'ai appris puisque je ne me trouvait pas ce jour dans la commune, lesquels enfants ont eu une dispute avec les enfans de cette commune, mais comme j'ai entendu sans s'être donné des blessures;
la 12 même mois jour de l'ascension environ 30 enfans de cette commune se sont formés en une espéce de garde civique, sans s'être rendu hors du territoire de cette commune, dont je n'avait rien entendu dans ce moment, lesquels enfans étaient allés jusqu' à derriere la commune dans la campagne nommée het Houthemerveld où les enfans de la commune de Meerssen étaient aussi venus sur la territoire, dont le nombre m'est inconnu.;
les enfans de ces deux communes y étant venus les uns contre les autres comme j'ai appris, après quoi les grands hommes du hameau de Raar resortissant du Meerssen étaient venus avec des bâtons et ont battu les gens, lesquels s'y trouvaient, et ont donné à deux hommes, savoir à chacun deux blessures dans leurs têtes et encore à un troisieme plusieurs coups sur les épaules et dos, dont j'ai dressé le 13 du mois de mai passé procesverbal sur les plaintes, qu'on m'a faites, et envoijé le même jour accompagné de trois déclarations separées, delivrées par le chirurgien avec ma lettre dâtée du même jour Nº 42 Reg. 6 par la messager de correspondence à M[onsieu]r le procureur du gouvernement près le tribunal de la 1re instance à Tongrès;
pour prévenir tous les desordres et maintenir le répos j'ai fait publier et afficher dimanche 15 mai passé que les enfans doivent rester et s'amuser à l'avenir dans le centre de cette commune, sans en sortir.
M[onsieu]r quant à le jeune pelerin un enfant estropié âgé d'environ de quatorze ans, dont vous faites mention dans votre depêche comme étant à la tête des enfans:
M[onsieu]r le Gouv[er]neur j'ai l'honneur de vous informer suivant les renseignements, que j'ai pris, que le jeune pelerin était avec les enfans et que les enfans avaient un mouchoir, qui leur servait de drapeau donné par le jeune pelerin, mais lequel n'a pas aucune comparaison à un drapeau d'orange, comme ils vous ont communiqué, car les couleurs les plus distinguées de ce mouchoir sont noir, jaune et rouge, melées avec un peu du violet et bleue, mais pas la couleur d'orange;
dans le moment quand l'affaire avait eu lieu, j'avais entendu, que ceux de Meerssen auraient dit, que les enfans de cette commune s'étaient servi d'un drapeau d'orange, bruit opposé à la vérité. Sur ce bruit et pour cette raison j'ai pris tous les renseignemens et j'ai fait déposé dans le moment par les enfans entre mes mains le mouchoir, dont ils se servaient de drapeau, lequel je puis vous montrer à tout l'instant, et dont les habitans peuvent donner témoignage.
Je ne doute pas un instant, que M[onsieu]r le gouverneur soit convaincu, que c'est une faussetté qu'on tache d'………(??) à ces enfans. Même pour contenter les enfans, je leur ai donné un nouveau drapeau jaune, noir et rouge pour le mouchoir que j'ai reçu d'eux, et lequel se trouve gardé entre mes mains.
M[onsieu]r j'espere que les détails ci-dessus seront satisfaisants à votre désir et j'ai l'honneur de me dire avec le plus profond respect.


66. Houthem le 1 Juin 1831
à M[onsieu]r le Commiss[aire] près le tribunal à Tongrès
M[onsieu]r par votre honorable du 30 mai dernier Nº 41 je viens d'apprendre avec la plus grande surprise, que vous vous plaigniez que je ne vous ai pas fait parvenir le proces verbal concernant un attentat, qui a eu lieu ici le 12 mai dernier par quelques habitans du hameau de Raar commune de Meerssen sur quelques habitans de cette commune;
M[onsieu]r j'ai l'honneur de vous informer que j'ai envoijé par le messager de correspondence le proces-verbal en original signé par les parties dressé par moi le 13 mai écoulé suivant les plaintes qu'on m'a faites accompagné de trois declarations separées delivré par M[onsieu]r Corriaux chirurgien à Fauquemont avec ma lettre datée du même jour Nº 42 Reg. 6;
M[onsieu]r pour vous faire voir que j'ai satisfait aux devoirs, qui réposent dans des telles circonstances sur moi j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint copie du proces verbal, même de la lettre, par laquelle le proces-verbal et les declarations ci-dessus mentionnées ont été envoijés par moi à son temps à M[onsieu]r le procureur du gouvernement près le tribunal à Tongrès. Je ne doute pas un instant que le proces-verbal et pièces surrelatées ne se trouvent au tribunal.
M[onsieu]r la cause de ces desordres a pris son origine comme suit.
C'était le 8 mai dernier jour de dimanche dans l'après-midi, qu'il arriva ici une grouppe d'enfans de la commune de Meerssen environ 50 ou 60 comme j'ai appris puisque je ne me trouvais pas ce jour dans la commune, lesquels enfans ont eu lieu une dispute avec les enfans de cette commune, mais comme j'ai entendu sans s'être donné des blessures;
la 12 même mois jour de l'ascension environ 30 enfans de cette commune se sont formés en une espece de garde civique, sans s'être rendu hors du territoire de cette commune, dont je n'avais rien entendu dans ce moment, portant un mouchoir pour un drapeau comme les enfans font, dont les couleurs les plus distinguées sont noir, rouge et jaune, melées avec un peu de violet et bleue, lesquels enfans étaient allés jusqu' à derriere la commune dans la campagne nommée het Houthemerveld lieu où les enfans de la commune de Meerssen étaient aussi venus sur le territoire, ayant entendu les desordres j'ai fait déposér dans le moment le dit mouchoir entre mes mains;
les enfans de ces deux communes y étant venus les uns contre les autres comme j'ai appris, après quoi les grands hommes du hameau de Raar commune de Meerssen étaient venus avec des bâtons et ont battu les gens, lesquels s'y trouvaient, dont vous verrez les details par le proces-verbal;
ayant entendu les desordres j'ai fait déposé dans le moment le dit mouchoir entre mes mains et même pour prévenir les desordres et maintenir le répos j'ai fait afficher et publier le 15 mai passé jour de dimanche, que les enfans doivent rester et s'amuser à l'avenir dans le centre de cette commune, sans en sortir.
M[onsieu]r j'espere que les détails ci-dessus seront satisfaisants à votre désir.
J'ai l'honneur de me dire

67. Houthem den 1sten Junij 1831
Aan de H[ee]r Kommiss[aris]
Gezien het door de H[ee]r Kommiss[aris] van het arrond[issemen]t Maastricht M. oever te Valkenburg aan mij d.d. 29 Meij l.l. Nº 126 tot consideratie en advijs met nevensgaande gerenvoijeerd rekwest door Jan Sleijpen kuiper alhier woonachtig onder dagteek[enin]g van den 12 April l.l. aan H.H. ged[eputeerde] Staten dezer provincie ingedient, strekkende ter bekoming van authorizatie om de zijdemuur van zijn huis langs de zijde van den mesthof ter hoogte van 1 El 80 duimen op de oude reeds bestaande muur te mogen repareren;
gezien dat door het doen der bedoelde reparatie van dat huis alhier gelegen langs den ongeklaasseerden weg van Maastr[icht] over Meerssen naar Valk[enburg] aan dezelven niets word verhinderd, noch het oog daar van ontziert;
dienvolgens van gevoelen ben, dat de gevraagt wordende authorizatie door H.H. g[edeputeerde] S[taten] aan den rekwestrant zonder eenig bezwaar kan worden toegestaan.

68. den 12 Junij gepubliceerd den rondgaande circulaire van de H[ee]r Kommiss[aris] dato 7 dezer alsdat de leden van de burgerwacht voor den 20 dezer van de uniforme bij art. 53 voorgeschreven moeten voorzien zijn, zoo niet dat zij alsdan daar toe zullen gestrengeert worden.

69. den 12 Junij gepubliceerd alsdat met het botten in de loop der week zal worden aangevangen.

70. Houthem le 11 Juin 1830
Au commiss[aire]
M[onsieu]r je vous prie en vertu de la circulaire du 27 mai dernier Mem. adm. Nº 128 d'avoir la bonté de me vouloir demander pour moi au Bureau de la 1re division du gouvernement provincial à Hasselt un certificat de vie, pour lequel je vous fait parvenir ci-joint 25 cents;
en consequence M[onsieu]r je vous prie de me vouloir changer le certificat de vie ci-joint ancienne formule contre un nouveau;
en attendant de recevoir par votre soin le plutot possible les deux certificats de vie, dont je prends la liberté de vous charger.

71. Houthem den 11den Junij 1831
Aan de Commiss[aris]
bij dezen ontvangt UEdgest[renge] in triplo de rekening dezer gemeente over het dienstjaar 1830 met den staat van begrooting voor dat jaar en de daartoe betrekkelijke bescheiden ten einden ter goedkeuring te worden gesteld.

72. Houthem den 13 Junij 1831
Aan de H[ee]r Rosenboom kapitain der burgerwacht.
Daar ingevolge circulaire van den H[ee]r Kommiss[aris] van het arrond[issemen]t Maastricht te Valkenburg d.d. 7den dezer Maand Nº 66 gelast word, dat de burgerwacht voor den 20 dezer zich van haare uniforme moet voorzien, en bijzonderlijk den voorban derzelve, en aangezien UEd Commandant van dezelve zijt en bij gemelde circulaire word bevolen, dat de Heren Commandanten en verdere officieren die onder hun gezag staan derzelve tot dat einde moeten medewerken, zoo vertrouw ik dat UEd hier omtrent volgens den op UEd verstrekten last uw besten zult doen, om het bedoeld voorwerp te bereiken.

73. den 16 Junij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden negat[if] wegens de vremdelingen.

74. den 19 Junij bekendgemaakt alsdat den uitstel gevraagt voor de betaling van de 12 millioenen is afgeslagen, en dat een jeder zijne aanslagen moet voldoen.

75. Houthem le 18 juin 1831
à M[onsieu]r Crahaij chef de la 3 division au gouv[erne]ment à Hasselt.
Sur la demande de M[onsieu]r Thonart Jacques Louis Albert ecclesiastique pensionné demeure dans cette commune.
J'ai l'honneur de vous envoijer ci-joint copie de la lettre datée à La Haije le 20 Juin 1830 Nº 5414 par laquelle il resulte le montant de la gratification dont il a joui l'année 1830, de quelle gratification, il a oublié à donner connaissance dans le temps, quand il avait envoijé son brevêt de pension à Tongres.
M[onsieu]r je puis vous assurer que le dit S[ieu]r Thonart a joui des gratifications depuis plusieurs années, et j'espere que vous donnerez connaissance de cela au gouvernement et que sa gratification sera prise en consideration.

76. den 20 Junij 1831 aan den H[ee]r Kommiss[aris] te Valkenburg verzonden ingevolge circulairen van den 27 en 31 meij l.l. Memorialen Nº 128 en 130:
1o het brevet van de H[ee]r P.J. van Pelt met het attestaat de vita voor het pensioen van het laatste half jaar 1830;
2o een extract van het brevet, met het extract van geborte, een copie van den brief zijner gratificatie en declaratie van domicilie.

77. den 20 Junij aan de H[ee]r Kommiss[aris] hierboven verzonden ingevolge circulaire van 27 Meij hierboven:
1o het brevet van de H[ee]r Thonart met het attestaat de vita voor zijn pensioen van het laatste halfjaar 1830 en berigt dat afschrift hiervan is genomen, te weten van het brevet.

78. den 22 Junij verzonden aan de H[ee]r Kommiss[aris]
1o het certificat de vita en het brevet van H.J. Bisschops Mem. 128;
2o zijn geborte extract, en afschrift van het certificat de vie brêvet en een declaratie van domicilie Mem. Nº 130.

79. den 23 Junij verzonden aan de H[ee]r Kommiss[aris] de negative verkla[ring] opzichtens de koepokinentingen in den jare 1830 gedeaan gevraagt bij circulaire d.d. 14 dezer Mem[oriaal] adm. Nº 142.

80. Houthem den 23 Junij 1831
Aan de Burg[emeest]er van Uijckhoven
Op Uwen brief van heden heb ik d'Eer te berigten alsdat ik de ouders van zekeren Schroder, waarvan men het cadaver binnen uwe gemeente zoude hebben gevonden, en welken met het wasschen der schapen van zekeren Robroeks van de Steenstraat in de rivier de Maas zoude zijn verdronken zoo heb ik aan dezelve, alhier in eenen onvermogenden staat woonachtig, kennis van den inhoud van uwen brief gegeven, en welken volgens de beteekeningen daar in aangeduid mij hebben te kennen gegeven alsdat het hunnen zoon met naam Joseph Schroders geboren te Meerssen den 1sten Maart 1804 ongehuwd en dienende als dienstknegt bij N.N. te Heer zouden zijn, zoon van Willem en Manen Maria Cath[arina] dagloners alhier woonachtig welke op den 20 dezer door het wasschen van schapen in de revier de Maas ter plaatse genaamt aan den Bek is verdronken.
Vertrouw dat deze mijne inlichtingen genoegzaam voldoende zullen zijn om het bedoeld proces verbaal, waarvan UEd gewag maakt, te kunnen opmaken.

81. den 25 junij de oproepingorders verzonden aan de miliciens van Sintfijt Joseph en Lamberix Thomas om zich op den 1sten Julij ten 9 uren voorm. te Hasselt te begeven en aan Jonen(?) Jan Michael om zich op den 4den ten 10 uren voorm. aldaar te vervoegen.

82. Aan de H[ee]r Kommiss[aris] den 1sten Julij verzonden:
1o de negat[ive] verkl[aring] wegens het overlijden van gepensionneerden;
2o idem wegens het uitreiken van pasporten;
3o idem wegens de buurtwegen;
4o idem wegens de koepokken;
5o idem wegens de verandering in het personeel der geestelijken;
6o idem een extract uit het reg[ister] der gepleegde misdaden;
1o een negat[ive] verklaring wegens het overlijden aan de ontv[anger] der regist[ratie].

83. den 3 Julij gepubliceerd den circulaire van den 16 Junij 1831 Mem. adm. Nº 144 alsdat de honden van den 1sten Julij tot en met den 1sten September aanstaande moeten gebonden blijven.

84. Houthem le 6 Juillet 1831
à M[onsieu]r le Commiss[aire]
En consequence de l'Extrait du registre aux résolutions des états députés de la province de Limbourg du 17 Juin dernier litt. G 4e division, me parvenu par votre missive du 28 meme mois Nº 127 j'ai l'honneur de vous envoijer ci-joint l'acte de décès du père de Bernard Habets qui a réclamé contre aux Etats deputés contre sa désignation pour le premier ban de la garde civique par le Conseil cantonnal de Meerssen comme soutien de sa mère veuve et fils unique.
Je vous prie de faire parvenir l'acte de décès de l'interessé aux états députés de cette province réclamé par eux avant le 15 courant à cause qu'il n'a pas été produit.
Par cette occasion M[onsieu]r je prends la liberté de vous rappeller qu'il se trouve ici un certain Balthazar Maas, qui a réclamé comme le susdit Habets comme etant le soutien de sa mere veuve, et quel Maas a encore un manquement à sa main gauche, dont les pièces ont été envoijées aussi avec les autres pièces des réclamans aux états députés, et dont le résultat n'est pas encore parvenu. J'espere que par votre bon soin les suites(?) nécessaires seront données par les états deputés à la reclamation du dit Maas, puisqu'il est le véritable soutien de sa mere.

85. den 7 Julij aan den H[ee]r Kommiss[aris] verzonden een afschrift van het brevet van de H[ee]r Thonart met zijn geborte extract en een certificaat van domicilie circulaire d.d. 31 meij l.l. Mem[oriaal] Nº 130.

86. den 9 Julij verzonden aan de H[ee]r Kommiss[aris] den Staat nopens de inkomsten der armen met eene negative verk[laring] alsdat geene veranderingen gedurende 1830 in de inkomsten hebben plaats gehad bij Mem[oriaal] van 1831 Nº 143 gevraagt.

87. den 9 Julij aan de H[ee]r Kommiss[aris] geretourneerd de bons met de Staten daar bij gevoegt, mij bij zijne missive d.d. 30 Junij l.l. Nº 5 gerenvoijeerd, om van jedere afzonderlijke staten op te maken; daar bij nog overgegeven een Staat met een bon opzichtens de compagnie van Sittaard in december 1830 alhier gelegert.

88. den 10 Julij gepubliceert alsdat het verboden is van aren sonder toestemming der eigenaren te rapen, alsmed[e] van zich voor zonnen op en na zon ondergang zonder wettige reden in het veld te bevinden.

89. den 10 Julij gepubliceerd alsdat de leden van den voorban der burgerwacht dezer gemeente zich op heden ten 3 uren namid[dag] op het raadhuis te Valkenburg moeten vervoegen, om tot de kiezing van eenen kapitein over te gaan, uit hoofde den voorig zijne dismissie heeft gegeven.

90. den 11 Julij beantwoord negatif aan de H[ee]r Kommiss[aris] de circulaire van den 29 Junij Mem. Nº 150 alsdat geene volontaires alhier zijn opgegaan voor de revolutie bij te staan.

91. den 12 Julij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden het certificaat afgegeven door de burgemeester van Voerendaal alsdat Frans Antoon en Wijnand Delahaije broeders van Frans Nicolaas Joseph Delahaije deel maken van den voorban der burgerwacht.

92. den 13 Julij aan de Kommiss[aris] negatif beantwoord de rondgaande circulaire d.d. 6 dezer Nº 66 alsdat mij geene leden van de burgerwacht alhier bekend zijn buiten staat van ziekte kunnen kleeden op hunne kosten.

93. den 13 Julij beantwoord aan de Kommiss[aris] op zijnen brief d.d. 8 dezer Nº 96 alsdat den H[ee]r Lekens arm doctoor zijn tractement volgens kwitantie door hem gegeven in dato 10 maart l.l. heeft genoten en dat door ons geenen anderen doctoor voor de behoeftige is behoeven gerekwireerd te worden, dat ingeval een ander had moeten gerekwireerd worden, de Heer Henfeling te Beek door hem daartoe was aangewezen.

94. den 14 Julij het 14 art der wet van den 22 Junij l.l. gepubliceerd alsdat de leden van de 3 banden der burgerwacht zich van hunne uniforme op 7 gulden boeten moeten voorzien.

95. den 14 Julij de officieren der burgerwacht verwittigd van zich op zondag 17 Julij s'morgens ten negen uren te Meerssen te vervoegen om tot het kiezen van den tuchtraad over te gaan.

96. Houthem den 14 Julij 1831
Aan de H[ee]r Kapitein der burgerwacht
Daar achtervolgens art. 14 der wet van den 22 Junij l.l. de wet leden der burgerwacht zich van de kleeding bij art. 53 der wet voorgeschreven moeten voorzien, onder bepaling eener boete van f 7-00 tegen de nalatige, op te weten van eenen blauwen keel met rood boordje aan den hals, aan de schouderbanden, aan de opslagen der mouwen, eenen schako overtrokken met gewast linnen, en eenen zwarten leder gordelriem met eene gesp van voren, en aangezien het gouvernement verlangt dat hier aan word voldaan, en dat de officieren der burgerwacht hiertoe krachtdadig medewerken, zoo is het volgens den op mij verstrekken last, dat ik UEd[ele] verzoek van aan de overige onder uw gezag staande officieren te willen gelasten van alle hunne pogingen met UEd. te willen inspannen, om het doel van het gouvernement te bereiken, mij geenen twijffel overblijvende of door Ued zal hier aan worden voldaan --- met de leden door gepaste middelen daar toe over te halen.
Bij deze gelegenheid moet ik UEd. bekend maken met de aanschrijving van de H[ee]r Gouverneur dezer provincie d.d. 8 dezer Nº 39/10 waar uit blijkt dat in verscheide plaatsen kwalijk gezinden onlangs hebben getragt de burgerwacht van de pligten haar door de wet opgelegt af te keren en haar aan strafbare eindens te doen medewerken om al de onheilen van burger- en vremdenoorlog op het vaderland te berokkenen.
Om dusdanig bedrog voor te komen, verzoek ik UEd indien er aan zulke zich binnen de gemeente zouden bevinden, doch hetgeene ik niet geloove, verzoek ik UEd van het waakzaam oog daar omtrent mede op te houden, ten einde de goede order te handhaven en s'vaderlands welzijn te bewerken hetgeene het ware doel der burgerwacht is.

97. Ingevolge art. 14 der wet van den 22 Junij l.l. Bulletin Nº 63 brengt de burgemeester der gemeente Houthem ter kennis van de leden der burgerwacht dezer gemeente, alsdat ingevolge gemeld art[ikel] de leden der drie onderscheidene banden, op eene boete van f 7-00 worden uitgenoodigt zich van hunne uniforme zonder verwijl te voorzien /te weten:/ van eenen blauwen keel met rood boorje aan den hals, aan de schouderbanden, aan de opslagen der mouwen, eenen schako overtrokken met gewast linnen, een eenen zwarten leder gordelriem met eenen gesp van voor.
Vertrouw dat een jeder hier aan zonder den minsten uitstel zal voldoen, dewijl hetzelve van wegen het gouvernement bij bovengemelde wet ten strengste is aanbevolen, opdat niemand door nalatigheid in de daar op bepaalden boete zal komen te vervallen. Houthem den 17 Julij 1831.

98. Houthem den 18 Julij 1831
Aan de H[ee]r Kommiss[aris]
Daar ingevolge art. 9 van het decreet van den 8 April l.l. bulletin officiel Nº 34 de tijdelijke erkentenissen der geldleening tegen landsobligatien in den tusschentijd van den 1sten April augustus tot en met den 31 december aanstaanden door eenen gelastigden door het gouvernement daar toe aan te wijzen zullen uitgewisselt worden, en aangezien die uitwisseling waarschijnlijk te Hasselt of te Tongeren zal plaats hebben, eenen weg, welken aan de belanghebbende moijelijk zoude vallen en mede aan kosten onderworpen, zoo is het te wenschen dat, indien het moegelijk is, door het toedoen van UEdgest. hier omtrent eenen ontvanger van den regten maasoever, welken UEdgest ter verrigting eener zulke zaak het geschikste voorkomt, aan het gouvernement wierd voorgedragen ten einde eenen zulken onaangenaamen weg en kosten daardoor aan de belanghebbende te sparen.

99. den 26 Julij gepubliceerd alsdat de lijst van de verkiesbaren tot den Senaat alhier op de Secretarije ter visie open ligt. Mem. d.d. 16 Julij Nº 156.

100. den 29 Julij aan de sek[reta]ris van Meerssen verzonden de attesten voor F.N.J. Delahaije en B. Habets opzichtens de burgerwacht.

101. den 30 Julij gepubliceert alsdat een jeder zijne verschulden aanslagen in de belastingen en geldleening voor het einde dezer maand bij de ontvanger op poene van parate executie moet voldoen.

102. den 1sten augustus verzonden:
1o aan de H[ee]r Kommissaris de negat[ive] verklaringen wegens het uitreiken der pasporten en overlijden der gepensionneerden;
2o aan de ontvanger der registratie negatif wegens het overlijden.

103. den 2 august 1831 aan de H[ee]r Kommiss[aris] negatif beantwoord alsdat geene personen zich alhier bevinden die onder het voorig gouvernement gratificatien of pensioenen op het fonds van Waterloo hebben bekomen. Mem. Nº 161. 1831.

104. den 3 augustus aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de lijst opzichtens de bemiddelde klasse; circulaire d.d. 9 Julij L[itter]a X Mem. Nº 155.

105. den 9den august aan de H[ee]r vrederegter berigt alsdat op den 7den dezer alhier zonder nalating van minderjarige kinderen is overleden Peter Duijckers.

106. op rondgaande circulaire van de H[ee]r Colonel der burgerwacht van het Canton Meerssen dato 9 August, aan ons geworden den 10 dezer, gepubliceerd alsdat alle de leden van den voorban der burgerwacht zich moeten vaardig houden om te marcheren, en zich dadelijk van hunne kleeding voorzien, en dat dien van de tweede en derde ban, welke vrijwillig willen opgaan, zich ten dien einde bij ons kunnen aangeven.

107. den 14 august 1831 gepubliceerd alsdat niemand zich meer mag veroorloven leemaarde op het Driesje te Broekheim uit te halen.

108. den 14 augustus gepubliceerd alsdat de patentpligtigen hunne patentzegels over 1831 kunnen komen afhalen.

109. den 26 august aan de Kommiss[aris] berigt alsdat de oproepingsbrieven voor de Electie van het Senaat volgens zijne circulaire d.d. 23 dezer Nº 138 zijn rondgezonden aan de Electeurs.

110. den 31 augustus aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden den staat van de beampten dezer gemeente welken den Eed hebben afgelegd Mem. Nº 166 van 1831.

111. den 1sten September verzonden:
1o aan den Kommiss[aris] wegens de pasporten circulaire dd. 2 8ber 1818;
2o aan denzelven wegens het overlijden van gepensionneerden, circul[aire] d.d. 10 meij l.l. Nº 19;
3o idem wegens de schoolonderwijzers; rondgaande circulaire d.d. 19 meij l.l. Nº 13;
4o aan den Ontvanger der regist[ratie] wegens het overlijden; staat van P. Duijkers.

112. den 1sten 7ber door de Burg[emeest]er en Schepenen aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt, alsdat geene personen wegens de jurij vermeld in de circul[aire] d.d. 25 August l.l. Mem. adm. Nº 169 zich alhier bevinden.

113. den 1sten 7ber berigt aan de Kommiss[aris] volgens rondgaande circulaire van heden Nº 38 alsdat de oproepingsbrieven aan de kiezers alhier op heden zijn toegezonden om zich op maandag 5 dezer te Valkenburg te begeven.

114. le 5 7bre envoijé au receveur de l'enregistrement 20 Acte de prestation de serment.

115. den 5 7ber aan de H[ee]r Kommiss[aris] gezonden twee tableaux wegens de oproeping van de kiezers voor de zamenstelling van het Senaat en de Kamers.

116. den 6 7ber aan de H[ee]r Kommiss[aris] negatif verzonden alsdat geene verwoestingen door de inrukking van het hollands leger alhier hebben plaatsgehad. Mem. Nº 174 [van] 1831.

117. den 6 7ber aan de Kommiss[aris] negatif berigt alsdat zich geene miliatire affecten door de laatste gebeurtenissen van den oorlog weggeraakt alhier bevinden. Mem. Nº 173 d.d. 26 augustus l.l..

118.den 5den 7ber aan de Kommiss[aris] geretourneert het stuk van van der Elst J[ea]n F[ran]cois mij toegekomen d.d. 7 dezer Nº 127 uit hoofde hij tot deze gemeente niet behoort.

119. den 8 7ber gepubliceerd de inhoud van het mem. Nº 176 d.d. 30 Aug[ustus] l.l..

120. den 14 7ber aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de negat[ive] verklaring opzichtens de beursenstichting; circul[aire] d.d. 3 dezer Mem. Nº 179.

121. Houthem le 17 7bre 1831
à M[onsieu]r le procureur à Tongrès
en réponse sur votre missive du 12 c[ou]r[an]t Nº 217 j'ai l'honneur en 1er lieu de vous rétourner la lettre me parvenue avec la votre ci-dessus mentionnée, en 2[ie]me lieu je vous informe, que j'ai pris tous les renseignemens possibles pour découvrir la famille du nommé ….vanos qui s'est brulé la cervelle le 2 mai dernier. J'ai parlé ici à son cousin, mais qui n'est pas son héritier, et j'ai appris de lui, qu'il a un frere en service des français nommé H.J. Vanos ayant été ou encore étant Colonel du 4me régiment d'husards en france marié avec d'enfans à Lion.
M[onsieu]r quant à ses effets délaissés, son cousin ne veut rien avoir à faire avec ceux-ci, à cause qu'il n'est pas son héritier.
M[onsieu]r ce sont tous les renseignemens, que je puis vous donner dans l'affaire en question, et j'espere que vous les trouverez satisfaisants.

122. den 17 7ber aan den Kantonsraad verzonden het extract der huwelijksakte van Bernard Habets Nº 22 van het register van den burgerlijken stand van 1831.

123. den 19 7ber aan de vrederegter van het Kanton Meerssen verzonden het overlijden van Anna Cath[arina] Kusters te kennen gegeven.

124. le 22 7ber 1831
à M[onsieu]r l'intendant general de la guerre à Bruxelles
en vertu de votre depêche du 15 Juillet dernier indic Nº 2860./exp[editi]on 9 j'ai l'honneur de vous retourner ci-joint les états concernant l'indemnité dûe aux habitans de cette commune pour logiment, nourriture, fourages etc.(?) fournis aux volontaires belges pendant les mois de decembre et janvier derniers, nous renvoijés avec votre depêche susdite pour être regularisés.
J'espere que vous les troverez conformes aux instructions par vous données à cet égard sous les art. 1 et 2 de votre depêche ci-dessus mentionnée, et que vous aurez la bonté de les faire liquider.

125. den 23 7ber verzonden in triplo de staten litt. DD aan de H[ee]r Kommiss[aris] van Christ[iaan] Vanderscheuren en Jan Swelsen lotelingen van 1826 ingevolge circulaire d.d. 16 7ber 1831 Nº 421/9 van de H[ee]r Gouv[er]neur.

126. den 23 7ber aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden het attets Lit. U en een certificaat aanduidende het getal broeders van Frans Nicolaas Joseph Delahaije, welke zich in den voorban der burgerwacht te Voerendaal bevinden; de beide certificaten te Voerendaal uitgereikt, gevraagt bij resolutie van HH ged[eputeerde] Staten d.d. 8 dezer mij toegezonden door de H[ee]r Kommiss[aris] in dato 16 dezer Nº 127.
Den brief hieronder vervangt dezen.

126. Houthem le 23 7bre 1831
à M[onsieu]r le Commissaire
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint:
1o le certificat Lit. U constatant le nombre de freres du F[ran]cois Nicolas Joseph Delahaije demeurant dans cette commune qui a reclamé contre sa désignation pour le premier ban de la garde civique;
2o le certificat délivré par le Bourg[emes]tre de Voerendaal constatant le nombre de freres, qui font partie du 1er ban.
Les uns et les autres demandés par la resolution de M[essieu]rs les Etats députés de cette province en date du 8 7bre lit. E me parvenue par votre missive du 16 courant Nº 127.
M[onsieu]r j'ai remarqué par leur résolution, qu'ils donnent à propos, que les pièces susdites n'ont pas été produites. C'est pour cette raison que je ne puis laisser de vous observer que les pièces ci-dessus mentionnées ont été produites à son temps, ceque je puis prouver par leur propre résolution du 17 Juin dernier Lit. G. que je possede encore. Même j'ai envoijé le certificat lit. U le 6 Mars dernier Nº 88bis Reg. 5 et j'ai envoijé par votre intermediaire le 12 Juillet dernier Nº 91 Reg. 6 le certificat ci-dessus mentionné sous le Nº 2. Cet dernier demandé par leur résolution du 17 Juin dernier Lit. G.
J'espere que M[essieu]rs états deputés garderont à l'avenir mieux les pièces, qu'on leurs envoije, car il est bien desagreable de devoir faire courir les interessés jusqu' à deux trois fois pour produire les memes pièces, cequi donne toujours l'imagination aux interessés, qu'il vient par negligence du Bourg[emes]tre.
M[onsiue]r je vous prie d'envoijer au plutot possible à M[essieu]rs les états les pièces ci-jointes puisqu'ils les désirent avant le 25 c[ou]r[an]t.
Mais il est impossible d'y pouvoir satisfaire à son temps à cause qu'on ne vient que de recevoir leur résolution qu'après douze jours après la dâte qu'elle porte.

127. ingevolge circulaire dato 5 dezer Mem. Nº 182 den 26 September aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de lijst wegens de jurij daarbij opgegeven de Heren Mr. Schoenmaeckers, P. van der Vrecken, L. Thonart, J.W. Geuskens, C. Delahaije, P. Delahaije, Willems G. en Boesten J.P..

128. den 26 7ber aan de H[ee]r Kommiss[aris] den ontvangst van de Staten en bons berigt, mij bij zijne missive d.d. 30 Junij l.l. Nº 5 geretourneert.

129. den 26 7ber aan de Kommiss[aris] verzonden het attest litt. A en dood extract van den vader van Bernard Habets lid van de burgerwacht, gevraagt bij resolutie van H[eren] ged[eputeerde] Staten d.d. 8 dezer Lit. E.

130. den 26 7ber verzonden ingevolge circulaire van de H[ee]r Gouv[er]neur d.d. 24 dezer de oproepingsorders aan C. Vanderscheuren en J. Swelsen miliciens van 1826.

131. den 27 September gepubliceerd alsdat de leden van den voorban der burgerwacht zich van de kleedingstukken dadelijk moeten voorzien voorgeschreven bij de circulaire van de H[ee]r Gouv[er]neur d.d. 20 dezer Mem. Nº 184 /te weten/ van de kleine uitrusting.

132. den 27 September de H[ee]r capitein der burgerwacht dezer gemeente met den inhoud van bovengemelde circulaire bekend gemaakt en hem gelast van de gardes aan te sporen van zich van de kleedingstukken bij gemelde circulaire aangeduid dadelijk te voorzien.

133. Houthem den 29 Septem[ber] 1831
Aan de H[ee]r Kommiss[aris]
Bij dezen heb ik d'Eer UEd te berigten, alsdat ik alle mogelijke publiciteit aan de circulaire van de H[ee]r Gouverneur dezer provincie d.d. 20sten dezer Nº 601 Mem. adm. Nº 184 heb gegeven, dat ik dadelijk op den 27 dezer den inhoud van denzelven bij publicatie en aanplakking heb bekend gemaakt en de H[ee]r Capitein der burgerwacht op dien dag heb aangeschreven van alle pogingen mede in het werk te stellen om het doel in gemelde circulaire vervat opzichtens de kleedingstukken van de leden der burgerwacht te bereiken, en om daardoor aan het verlangen van het gouvernement te voldoen.

134. den 30 7ber aan de H[ee]r Kommissaris verzonden de Staten Litt. EE nopens Vanderscheuren Christian en Swelsen Jan miliciens van 1826 die aan de oproeping hun ingevolge circulaire van de H[ee]r Gouverneur d.d. 23 dezer hen toegezonden niet hebben voldaan.

135. den 1sten october overgegeven aan de H[ee]r Kommiss[aris]
1o negat[ive] verkla[ring] wegens het overlijden van gepensionneerden;
2o idem wegens het uitreiken van pasporten;
3o idem wegens het personeel der geestelijken;
4o idem wegens gepleegde misdaden;
5o idem wegens de buurtwegen;
6o idem wegens de koepokken.

136. den 1sten october overgegeven aan den ontv[anger] der registratie den staat van overlijden.

137. den 7 october 1831 aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt den ontvangst van het mandat van de H[ee]r P. van der Vrecken als Secret[a]ris van den landbouw mij geworden bij zijne missive d.d. 4 dezer Nº 206.

138. den 7 8ber aan de H[ee]r Kommissaris verzonden den Staat opzichtens de zetters voor 1832 gevraagt bij Mem. van 1831 Nº 189 daar bij opgegeven Philippi M. oud 53 jaar, Boesten J.P. 51, Willems G. 61, Smeets J.H. 43, Delahaije A. 37, Frijns L. 57, Sleijpen J. 71, Thonart L. 67, Kleuters F. 39, Limpens L. 54.

139. den 10den october aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de voordragt van twee leden uit den raad uitmakende de commissie voor de personeele belasting voor 1832 gevraagt bij de circulaire d.d. 29 7ber l.l. Nº 23 Mem. Nº 190.

140. den 14den october aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de Staten alle in duplo met de origineele bons opzichtens de logimenten, leverancien en andere militaire prestatien mij geworden bij zijne missive ter rectificatie gedagteekend van den 5 Junij l.l. Nº 5, slechts bij mij ontvangen den 26 7ber l.l..

141. 14 october gepubliceert de begrooting der gemeente voor 1832.

142. den 20 october aan de Kommiss[aris] berigt het benoodigt getal zegels voor de registers van den burgerlijken stand van 1832.

143. den 21 octob[er] gepubliceert de wet van den 5 dezer buletin Nº 100 wegens het vervoer van hout.

144. den 21 dito gepubliceert de wet van den 7 dezer buletin Nº 103 wegens de bewaarplaatsen van wapenen.

145 den 21 dito gepubliceert de circulaire van de H[ee]r Gouv[er]neur d.d. 5 dezer Mem. Nº 196 wegens gezondheidsmaatregelen.

146. den 21 october aan de H[ee]r inspecteur van het Kadaster berigt alsdat geene alsdat geene eigendomsveranderingen gedurende 1831 alhier hebben plaats gehad; Mem. Nº 191.

147. den 30 october de affiche gepubliceert wegens den emplaat(???) van 10 milioenen.

148. aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden den 2 9ber [november]:
1o eene negat[ive] verklar[ing] wegens het overlijden van gepensionneerden;
2o idem wegens het uitreiken van pasporten;
3o idem wegens de sterfgevallen aan den ontvanger der registratie.

149. den 4 9ber aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt den ontvang van twee mandaten opzichtens betaling van logimenten en viders mij bij zijne missive d.d. van heden Nº 5 geworden.

150. den 17den 9ber negatif beantwoord den rondgaande circulaire van den H[ee]r Kommiss[aris] d.d. 15 dezer Nº 120:
A. dat alhier in 1830 geene subsidien voor opbouwen of herstellen van schoolen zijn toegestaan geworden;
B. dat geene subsidien gedurende 1830 aan de gemeente zijn gelikwideerd geworden;
C. dat over 1830 niets te betalen is overgebleven;
D. en dat eindelijk dat de gemeente niet in het geval is geweest toegestaane zomaren hier omtrent te verzorgen.

151. den 20 9ber gepubliceert en aangeplaakt de circulaire d.d. 5den dezer 2de divisie Nº 118 wegens de lening van de 10 millioenen Mem. adm. Nº 207.

152. den 28 9ber 1831 aan de H[ee]r Rosenboom der burgerwacht de lijst gezonden van de leden der burgerwacht, welke ingevolge res[olutie] van H[eren] g[edeputeerde] S[taten] dezer prov[incie] de nachtwachte moeten houden gedagteekend van den 12 dezer Mem. Nº 213; alsmede aan hem kennis gegeven van de art. 2, 3 en vier dier resolutie betrekkelijk het getal manschappen welk dagelijks moet optrekken bepaald op 4 man en een corporaal en van den last ten dien op hem verstrekt.

153. den 30 9ber aan de H[ee]r Vrederegter van het Canton Meerssen berigt alsdat alhier zijn overleden:
1o den 16 dezer maand Jan Colley zonder nalating van minderjarigen;
2o den 22 dezer Stassen Anna Cath[arina] zonder nalating van minderjarigen;
3o den 29 dezer Duizing Richard met nalating van minderjarigen.

154. den 1sten December verzonden:
1o aan de H[ee]r ontv[anger] der registratie te Valkenburg den Staat van overlijden en de negat[ive] verklaring van Colleij Jan;
2o aan de H[ee]r Commissaris den talon van het paspoort uitgereikt aan de H[ee]r P. van der Vrecken;
3o de negat[ive] verklaring aan denzelven wegens het overlijden van gepensionneerden;
4o de negative verklaring wegens de schoolonderwijzers.

155. Houthem le 2 decembre 1831
à M[onsieu]r l'intendant general de la guerre à Bruxelles
M[onsieu]r j'ai vu avec la plus grande reconniassance votre attention, que vous aijez eue en liquidant quelques états de de notre commune concernant les logiments et fournitures faits aux volontaires belges des 4me et 5me compagnies logées dans cette commune pendant les mois de janvier dernier, dont j'ai reçu le 4 Novembre passé les ordonnances de paijement datées à Bruxelles du 8 october Nº 268 et 269.
M[onsieu]r j'espere, que les états du mois de decembre 1830 concernant le même objet, ne seront pas egarés tandis que je les ai envoijés à M[onsieu]r l'intendant dans le même paquet avec ceux-ci du mois de janvier déja liquidés accompagnes par accompagnés par ma lettre datée du 22 7bre dernier Nº 124 Reg.6;
en priant M[onsieu]r l'intendant, qu'il ne veuille pas prendre en mauvaise part ma liberté, de venir entretenir M[onsieu]r l'intendant par la présente concernant cet objet, et j'espere qu'il plaira à M[onsieu]r l'intendant de vouloir prendre egalement en consideration ceux du mois de decembre 1830 à cause que notre commune a souffert beaucoup par la blocus de la fortresse de Maastricht.

156. den 2den december 1831 aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt ingevolge art. 8 der resolutie d.d. 12 novem[ber] l.l. Mem. adm. Nº 213 alsdat den dienst der nachtwachte alhier behoorlijk is georganizeerd.

157.Houthem le 7 decembre 1831
à M[onsieu]r l'intendant general de la guerre à Bruxelles
M[onsieu]r j'ai l'honneur de vous informer par la présente que j'ai reçu aujourd'hui l'ordonnance de paijement datée à Bruxelles du 8 octobre dernier Nº 421 concernant les etats des regiments fournitures etc. faits aux volontaires belges pendant le mois de decembre 1830 dont je vous ai fait mention dans le deuxieme paragraphe de ma lettre daté du 2 courant Nº 155 Reg. 6 en pensant dans l'opinion que ces états s'étaient souvent égarés.
M[onsieu]r j'espere que vous ne prendrez pas en mauvaise part la libertéque j'ai prise en vous aijant écrit sur cette matière et que vous regarderez ma lettre du 2 courant comme non-avenue.
M[onsie]r je vous dois mille respects et réconnaissances pour votre bonté et attention, que vous ayez eue(?) envers notre commune.

158. den 7 10ber aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt den ontvangst van de ordonnantie van betaling groot f 720-98 cents mij zijne missive d.d. 5den dezer Nº 5 geworden.

159. den 7 10ber aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden in quarto de begrooting der gemeente over 1832 met het certificaat wegens de gedane afkondiging en eene beraadslaging door den gemeenteraad genomen, daarbij aanvragende eene vermindering van f 50-00 in den personelen omslag voor 1832.

160. Houthem den 8den december 1831
Aan de H[ee]r militie commiss[aris] te Tongeren
Hiernevens heb ik d'Eer UEd te retourneren den Staat opzichtens de miliciens der klassen 1827, 1828, 1829, 1830 en 1831 mij bij UEd depeche d.d. 4den dezer Nº 124 A.3 geworden, op welken Staat ik UEd aangeduid heb alle de miliciens dezer gemeente deel makende van de hier boven vermelde klassen, welke alle aan de oproepingen hebben voldaan gehad, en vervolgens mij geene nalatigen dier klassen alhier bekend zijn.
Wat aangaat den milicien Emonts Jean Mathieu op den Staat als afwezend vermeld, ben ik binnen deze gemeente tot heden noch niet gewaar geworden, daar, indien ik hem zal kunnen ontdekken ik hem alsdan door de marechaussées te Zittaard zal doen arresteren, om bij zijn Korps over te brengen.
Overigens de drie eersten op den Staat vermelde miliciens behoren niet tot deze gemeente, en zijn mij geheel onbekend.
Bij deze gelegenheid nem ik de vrijheid UEd te raadplegen over den milicien Hoen Christiaan Gregorius op den hiernevens gaande Staat vermeld, welken zich met eenen verlofpas voor twee maanden al uit hoofde van zieke oogen alhier bevind, en buiten Staat is van te kunnen werken, alwelken zich bij mij heden heeft vervoegt en mij gevraagt, op welke wijze hij reeds zijn dagelijks tractement als militaire zal ontvangen. UEd verzoekende mij gelieven te berigten op welke wijze hem het tractement van wegen zijn het 5de regiment waarvan hij deel maakt zal worden verstrekt.

161. Houthem le 16 Decembre 1831
à M[onsieu]r le com[man]dant en chef du 5me regiment d'inf[ante]rie en garnison à Liège
M[onsieu]r j'ai l'honneur de vous informer que le milicien Hoen Cretien Gregoire de la classe de 1828 est renvoijé de l'hopital à cette commune avec un congé pour deux mois à cause de mauvais yeux; le nommé Hoen s'étant présenté devant moi, enfin de savoir sur quelle manière il recevra sa solde comme étant militaire en activité du service du 5me regiment d'infanterie et qui n'est pas en état par la maladie susdite de pouvoir exercer aucun travail pour gaigner son pain.
M[onsieu]r comme étant commandant du dit régiment je vous prie de me vouloir informer sur quelle manière la solde lui parviendra et je recommande dans votre bonté et soin et protection ce malheureux en y attendant votre réponse.

162. den 16 decemb[er] aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt alsdat geene personen mij alhier bekend zijn deel makende van het orde van het legioen van eer; circ[ulaire] d.d. 8den dezer Mem. Nº 226.

163. Houthem den 18 december 1831
Aan den H[ee]r Kommiss[aris]
Aangezien zich zekeren Herman Joseph Bisschops gepensionneerd militaire alhier bevind, welke zijn pensioen over het 1ste halfjaar 1831 ingevolge resolutie d.d. 3 dezer Nº 205 Mem. adm. Nº 223 bij dattr admini zoude behoren te trekken ten welken einden hij zich bij den H[ee]r administrateur der Schatkist te Hasselt zoude moeten begeven en aangezien hij zijne stukken aan den H[ee]r van Caubergh heeft ter hand gesteld, die zich tijdelijk te Valkenburg ten dien einde heeft bevonden, zoo als UEd wel bekend is, zoo verzoek ik UEd dat die stukken aan den belanghebbende door het toedoen van UEd soo haast moegelijk mogen worden toegezonden, ten einden ons in staat te stellen om zijn attestatie de vita te kunnen opmaken, Ued vriendelijk verzoekende de goedheid gelieven te hebben, van een certificaat de vita voor mij gelieven aan te vragen, en mij hetzelve door de gewone correspondentie te doen toekomen, waarvoor ik UEd hier nevens de zomme van 25 cents doe toekomen.
En blijve in afwachting UEd antwoord soo spoedig mogelijk hier omtrent tegemoet te zijn, uit hoofde den belanghebbende zich in eene armen staat bevind.

164. Den 20 december aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden:
1o de beraadslaging met 2 lijsten van voordragt opzichtens de benoeming van een nieuw lid in het armbestuur voor 1832;
2o de negat[ive] verklaring opzichtens de geneeskunst oeffenaren, circul[aire] d.d. 8den 8ber 1831 Mem. adm. Nº 204; ook aan de geneeskundige commissie(?);
3o aan denzelven berigt den ontvang van een ordonnancie van betaling wegens miliaire prestatien groot F 323-23 cents mij bij zijne missive d.d. 15 dezer Nº 5 geworden.

165. Den 20 december aan de H[ee]r Kommiss[aris] in triplo verzonden de voordragt van twee leden uit den gemeenteraad voor het teekenen der certificaten der militie van 1832; circulaire d.d. 5den dezer Mem. Nº 229; opgegeven Philippi M. en J.P. Boesten.

166. den 25 december gepubliceerd alsdat de jongelieden welke in 1810 geboren zijn, zoo gehuwden, ongehuwden als weduwenaren met of zonder kinders zich voor den 31 december ter inschrijving moeten aangeven voor de burgerwacht; resolutie d.d. 26 9ber l.l. Mem. Nº 219.

167. den 25 december gepubliceert de resolutie van den 5den dezer opzichtens de militie Mem. Nº 230.

168. den 25 december gepubliceert alsdat den toetap s'avonds ten 9 uren in alle herbergen moet plaats hebben.

169. den 25 december gepubliceerd alsdat de voorwaarden wegens een houtgewas toebehorende aan publijke gestichten op het bureau van de H[ee]r comiss[aris] te Valkenburg ter visie liggen.

170. Houthem den 24 december 1831
Aan de H[ee]r Kommiss[aris]
Bij dezen heb ik d'Eer UEd te berigten, alsdat wij, aangaande de gezondheidsmaatregelen bij de ministeriëele depêche d.d. 1sten dezer 2e divisie Nº 2927 voorgeschreven geannexeert aan de circulaire d.d. 3de loopende maand 1ste divisie Nº 295/L Mem. Nº 228 ten einde de besmetting van den cholera tegen te gaan, de volgende beschikkingen hebben genomen:
1o hebben wij de gemeente in 3 sectien verdeelt en met welken opzicht zich den onderget[ekende] burgemeester met eene, eenen der assessoren met de 2de en den tweede der welken tevens lid van het armbestuur is, en den 2de der assessoren met de 3de sectie hebben belast;
2o hebben wij inspectie van alle de huisen der geringe volksklassen genomen, en de bewoners derzelve gelast van dezelve behoorlijk te reinigen te witten en hunne kleedingstukken van alle vuiligheid te zuiveren, en daarenboven van aan ons bij overkoming omgaand bij ontstentenisse van eenige ziekte, dadelijk kennis te geven;
3o hebben wij geen meerder getal geneesheren noch heelmeesters benoemt, aangezien den geneesheer en heelmeester, welken voor de behoeftigen aangesteld is, genoegzaam kundig is en zijnen dienst behoorlijk waarneemt;
4o heeft het benoemen van meerdere geneesheren en heelmeesters ongeraadzaam gevonden, uit hoofde de tractementen dier heren de inkomsten der armen alsdan wel zouden absorberen en men diensvolgens aan den behoeftigen geen onderhoud zoude kunnen verstrekken; en aangezien het gebrek aan onderhoud eerder tot het verwekken van krankheden zoude strekken, heeft men geraadzamer gevonden het noodig onderhoud te verzorgen, dan het getal der geneesheren te vergroten;
vertrouw dat onse hier omtrent genomene maatregelen voldoende zullen zijn.

171. Houthem le 26 Xbre 1831
à M[onsieu]r le commiss[aire]
vu qu'il a plu à Sa Majesté d'accorder par son arrêté du 10 courant Nº 351 bulletin officiel 125 une somme de f 1311-18 cents sur le troisième tiers du fonds de non valeurs /1831/ pour être répartie à titre de secours provisoires entre les habitans de cette province qui ont éprouvé par suite d'accidens des pertes;
par cette circonstance je recommande dans votre attention les malheureux incendiés de cette commune auxquels ont été accordées en vertu de l' arrêtë roijal du 30 août dernier suivant l'état annexé à votre missive du 10 Septembre écoulé Nº 37 les sommes suivantes, savoir
à Klinckhamers Dominique la somme de f 56-66
à Jaspers Arnold f 4-40
et enfin à Somers Martin f 30-60
total f 91-66
J'espere que vous aurez la bonté de prendre à coeur l'état de ces malheureux, et que les sommes leurs accordées leurs seront déja paijées par votre intervention.

172. den 28 december gepubliceerd den inhoud vervat in de rondgaande circulaire van de H[ee]r Commiss[aris] d.d. 26 dezer Nº 222 waarbij de wet van den 5 8ber 1831 word gehandhaaft wegens het vervoer van hout op vreemd grondgebied.

1832
173. den 2 januarij aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden:
1o de Staten van geborten, overlijden, huwelijken, negatif certif[icat] der echtscheidingen, den staat wegens de verandering der bevolking, den statistiken staat der sterfte, negatif certif[icat] der gepleegde misdaden, idem der buurtwegen, idem der binnenlandsche paspoorten, idem personeel der geestelijken, idem der gepensionneerden, idem wegens de verandering in de jures Mem. Nº 232 en den staat wegens de koepokken. In den Staat wegens de verandering der bevolking opgegeven alsdat er 24 de gemeente hebben verlaten, en 11 ingekomen en dat er 2 de provincie hebben verlaten en geene uit andere zijn ingekomen.

174. den 2den january aan de ontv[anger] der regist[ratie] overgegeven het negat[ive] certif[icat] wegens het overlijden; en het repertoire te viseren gezonden.

175. Houthem le 10 Janvier 1832
à M[onsieu]r le procureur à Tongrès
j'ai l'honneur de vous envoijer ci-joint
1o un double des registres de l'état civil contenant les actes des naissances, déces et mariages de 1831;
2o le registre des publications des mariages;
3o les pièces en 5 paquets concernant les actes des mariages, les registres dûement arrètés, clos et pourvus des tables alphabetiques.

176. Houthem le 10 Janvier 1832
à M[onsieu]r le com[man]dant du 5me reg[i]ment infant[erie] à Liège
Le milicien Hoen Crétien Gregoire de cette commune, étant en service sous votre commandement dans le 5me reg[i]ment d'inf[anterie] 2me Bat[taillon] 1re Comp[ag]nie grenadiers, se trouvant déja ici avec un congé pour deux mois à cause de mauvaises yeux, dont le tems expire le 31 du courant, et qui ne se trouve pas encore en état de pouvoir faire aucun service militaire à cause de la maladie susdite;
M[onsieu]r c'est pour cette raison, que je prends la liberté de vous envoijer ci-joint une declaration de M[onsieu]r Kerkhoffs docteur en medecine, pour constater l'état dans lequel il se trouve maintenant, et j'espere qu'il plaira à M[onsieu]r le com[man]dant de vouloir encore prolonger son congé pour un mois jusqu'au 1er Mars prochain, à fin d'obtenir dans le tems /comme on espere/ son entier rétablissement;
dans cette attenté.

177. Houthem den 12 Januarij 1832
aan den Kantonsraad van Meerssen
Hier nevens heb ik d'eer UEd te doen toekomen den inschrijvingsregister met de alph[abetische] lijst der burgerwacht voor 1832 vergezeld van het rapport bij art[ikel] 10 der wet vermeld.

178. Houthem le 12 Janvier 1832
à M[onsieu]r le controleur à Tongrès
en vertu de la circulaire du 29 decembre dernier Nº 355/10 j'ai l'honneur de vous informer, qu'on a nommé pour membres de la Commission de la contribution personelle de 1832 les Sieurs Croon Jean Albert assesseur et Delahaije Pierre membre de la regence.

179. den 14 Januarij aan den H[ee]r Kommiss[aris] negatif berigt wegens de vremdelingen; rondgaande circulaire d.d. 12 dezer Nº 16.

180. den 15 jan[uarij] gepubliceert ingevolge resolutie d.d. 8de december l.l. Mem. Nº 236 alsdat den kantonalen raad zijne zitting tot het onderzoeken der redenen van vrijstelling voor den eersten februarij aanstaande moet eindigen, daarbij te kennen gegeven dat alle degeene welke reclamen ingevolge de artikelen bij het vierde paragraphe van gemeld mem. aangeduid, te doen hebben, zich ten dien einde bij mij moeten aangeven.

181. den 16 januarij negat[if] overgegeven alsdat zich geene personen alhier bevinden regt hebbende tot onderstand wegens door gevechten bekomene kwetsingen; Mem. Nº 243 van 1831.

182. den 24 Januarij aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt den ontvangs van 2 ordonnancien van betalingen wegens logimenten en transportkosten Nº 389 en 390 eene groot f 26-40 en f 30-10 mij bij zijne missive d.d. 24 Januarij 1832 Nº 5 geworden.

183. den 28 Januarij 1832 aan de Kommiss[aris] verzonden den inschrijvingsregister met de alphab[etische] lijst der ligting van 1832.

184. den 1sten feb[ruarij] 1832 overgegeven:
1o aan den Kommiss[aris] de talon der paspoort van Rosenboom;
2o de negat[ive] verkl[aring] wegens overlijden van gepensioenneerden;
3o aan de ontv[anger] der regist[ratie] de negat[if] wegens het overlijden;
4o aan de Kommiss[aris] wegens de vremdelingen.

185. den 5 feb[ruarij] 1832 gepubliceert de resolutien wegens het uithalen der rupsennesten en opsnoijen der heggen en bomen langs de wegen; memorialen van 1832 Nº 15 en 24.

186. den 6 feb[rauarij] 1832 aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden het extract uit het patentregister over 1832 en daarbij opgegeven Duijzings C., Gravenhorst, Geuskens P., Jaspers, Kleijnen, Limpens L., Maas H., Ramakers, Sleijpen Joseph, Smeets H., Steijns W., Vandewijer W., Willems G., van Aken en Steijns P., Speessen Jan.

187. den 6 februarij aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt den ontvangst van drie mandaten mij bij zijne missive d.d. 4 dezer Nº 37 gewoorden ten voordeele van A. Jaspers, M. Somers, en D. Klinkhamers wegens in 1831 geleden brandschaade.

188. den 9 feb[ruarij] P.A. Frins verwittigt van op woensdag den 15 dezer zich te Tongeren voor den militieraad te begeven.

189. den 15 feb[ruarij] aan de Kommissaris verzonden de negative verklaring wegens de vremdelingen.

190. den 17 feb[ruarij] aan de H[ee]r Kommiss[aris] geretourneert ses stukken wegens den ontvangst van de mandaten der afgebranden Somers, Klickhamers en Jaspers mij bij zijne missive d.d. 16 dezer Nº 37 geworden.

191. den 19 feb[ruarij] gepubliceert dat de alphab[etische] lijst der ligting van 1832 van den 20 tot den 29 feb[ruarij] open ligt.

192. denzelven datum gepubliceert den resolutie d.d. 2den dezer wegens de bedelarije en die d.d. 4den dezer Lit. O wegens het varen met smale raders op de groote wegen.

193. den 20 feb[ruarij] verzonden het rapport aan de H[ee]r Commiss[aris] wegens het varen op de groote wegen met smale radere; circulaire d.d. 4 dezer Litt. O Mem. Nº 40.

194. den 21 februarij aan de H[ee]r Kommiss[aris] te Tongeren geretourneert een verlofpas van Renier van de Berg als niet tot deze gemeente behorende mij bij zijne missive d.d. 16 dezer Nº 63 Reg 4 geworden.

195. den volgende Staat ingevolge Mem. Nº 43 van 1832 d.d. 8 feb[ruarij] op heden den 21 feb[ruarij] aan de H[ee]r Kommiss[aris] opgezonden; volgt den staat statistique van het lager onderwijs gedurende 1831.
[Volgt een staat waaruit blijkt dat in de gemeente Houthem, op een bevolking van 732 per 1 februarij 1832 geen onderwijzers zijn aangewezen bij gemeente- of bijzondere scholen en dat de 22 jongens en 14 meisjes, in totaal 36 scholieren, onderwijs genieten in de school der gemeente Berg, dicht bij deze gemeente.]
Aanmerkingen:
Binnen deze gemeente bevind zich geene school aanwezig, uit hoofden zich alhier geene middelen noch plaats bevinden om eene school te kunnen oprigten, daar in tegendeel deze gemeente zich met eenen jaarlijkschen personeelen omslag belast vind, om in de noodigste gemeente uitgaven te voorzien; en aangezien deze gemeente dicht bij de gemeente Berg en Terblijt gelegen is, zelfs dichter dan de gehuchten die van de gemeente Berg ressorteren, zoo maken de kinderen dezer gemeente deel van de gemeenteschool van Berg, alwaar zij het noodig onderwijs genieten en gedurig hebben genoten, in welke gemeente eene school bestaat groot genoeg om de kinderen van deze beide gemeenten te bevatten; door welke vereeniging /te weten opzichtens de school/ een te beter bestaan aan den onderwijzer dier gemeente word verschaft.
Houthem den 21 februarij 1832

196. den 21 feb[ruarij] 1832 aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de verpachting van 2 percelen gemeentegrond op heden gedaan ten einde ter goedkeuring van heren gedeputeerde Staten te zenden; de voorige verpachting medegezonden.

197. Houthem den 21 feb[ruarij] 1832
Aan de H[ee]r Arnolds te Zittaard, rentmeester van de H[ee]r de Spirlet
Bij dezen heb ik de Eer UEd te berigten alsdat zich eene brugge bevind aan de bempt over de beek toebehorende aan de H[ee]r de Spirlet, welke geheel verbroken is en die door gemelde H[ee]r moet herstelt worden, uit hoofde hier door den loop van het water word belet, en de naburige erven benadeeligt door de overstroming van het water worden benadeeligt, diensvolgens verzoek UEd deze brugge zoo spoedig moegelijk te doen herstellen opdat UEd in geene onaangenaamheden daar door komt te geraken.

198. den 21 feb[ruarij] door tusschenkomst van de H[ee]r Gouv[er]neur aan den Com[man]dant van het 3de reg[i]ment chasseurs te voet in garnizon te Huij aangevraagt het certificat lit. F. voor Jan Mathijs Weusten welkers broeder bij het 2 Bat. 5 comp[ag]nie van gezeijd reg[i]ment dient te weten Pieter Joseph Weusten.

199. den 25 feb[ruarij] 1832 door tusschenkomst van de H[ee]r Gouv[er]neur aan den Komm[an]dant van het 3de reg[i]ment inf[anterie] gren[a]diers in garnizon te Antwerpen verzonden voor C.G. Hoen het certificaat van de doctoor Kerkhoffs wegens zijne oogen.

200. Houthem le 27 fevrier 1832
à M[onsieu]r le commiss[aire]
en reponse sur votre missive du 24 courant Nº 1002 j'ai l'honneur de vous informer sur les explications, que la femme Hoen de Houthem vous a faites concernant le nommé Mathieu Weusten faisant les fonctions de cantonnier sur la route de Meerssen a Fauquemont, et lequel, serait le soutien de ses quatre freres et soeurs:
1o le nommé Weusten fait les fonctions de cantonnier pour le fils de la femme Hoen susdite, ce le fils, qui est nommé comme cantonnier mais pas Weusten ainsi Weusten ne travaile dans cette matiere que comme journalier de la femme Hoen;
2o Lors le frere est en activité de service belge une de ses soeurs sert comme servante, et l'autre se trouve ici, d'aupres et dont la derniere nommée obtient son et pour laquelle /savoir pour la derniere nommée/ la demoiselle vander Vrecken et les dames Pelerin pourvoient dans le soutient, ainsi le dit Weusten n'y fait rien;
3tio le frère du dit Weusten est en activité de service belge, et c'est le seul motif, qui le peut exempter du service; mais comme soutien des orphelins, je n'y vois pas aucun motif, qui le peut exempter;
de plus meme je me suis donné la peine d'écrire pour avoir le certificat Litt. F. afin faire faire constater au conseil de milice, que son frere est en activité du service;
Je pense que mes observations vos donneront assez d'éclairissements concernant les explications de la femme Hoen.

201. den 1sten Maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden:
1o het negat[if] certif[icat] wegens het uitreiken der pasporten;
2o dat der vremdelingen;
3o dat wegens der sterfgevallen der gepensioenneerden en veranderingen in het geestelijk;
4o wegens de schoolonderwijzers;
5 aan de ontvanger der regist[ratie] wegens de sterfgevallen.

202. den 1ste Maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt den ontvang van 3 ordonnantien van betaling ten bedrage van f 163-26 cents mij bij zijne missive d.d. 27 feb[ruarij] l.l. Nº 5 geworden.

203. den 5 maart aan de mil[itaire] Commiss[aris] te Tongeren berigt alsdat de attesten voor P.B. Philippi en J. Jaspers als gereklameerd hebbende de eersten te zijn kostwinderende zoon eener wed[uwe] en den 2de als kostwinnende zoon zijner ouders door ons niet kunnen worden afgegeven.

204. den 6 maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de rol der buurtwegen over 1832.

205. den 6 maart aan denzelven verzonden het rapport wegens het uithalen der rupsennesten en het negat[ive] certif[icat] wegens de veranderingen voorgevallen gedurende het eerste kwartaal van dit jaar in de jurij; denzelven dito aan de vrederegter bekend gemaakt het overlijden van Smeets Maria Josephina.

206. Houthem le 6 Mars 1832
à M[onsieu]r l'intendant de la guerre à Bruxelles
M[onsieu]r aijant vu avec la plus grande satisfaction, qu'il vous ait plû de liquider nos Etat des prestations militaires faites par cette commune pendant le mois de fevrier 1831 aux corps francs du général Mellinet pour quelle bonté nous vous devons toutes reconnaissance;
M[onsieu]r j'espere que vous ne prendrez pas en mauvaise part ma liberté, que je viens vous entretenir par la présente concernant un état envoijé par moi avec les ci-dessus indiqués lequel j'espere de ne pas être perdu, c'est un cet'état contient la perte d'un chéval survenue à un certain Guill[au]me Curfs habitans de cette commune le 16 fevrier 1831 en transportant les effets de la 1re comp[ag]nie des corps francs susdits, dans quel transport les troupes ont fait marcher courir les chevaux avec la voiture au dessus de leurs forces, par quels efforts l'un est crevé.
J'espere que cet etat sera pris en consideration par M[onsieu]r l'intendant en le ligne dont pour soulager un peu la perte du malheureux perdant, car il n'a que deux chevaux.

207. den 9den 1832 aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de negat[ive] certif[icat] wegens de vee aartsen en weduwen van leden van het legioen van eer; Memorialen Nº 55 en 56 van 1832.
Den 28 meij een duplicaat van het negat[if] certif[icaat] Mem. Nº 55 noch overgegeven.

208. den 10 maart aan de Burgemeester der stad Gouda verzonden het geborte extract van Thomas Lejeune.

209. Houthem le 15 Mars 1832
à M[essieu]rs les états deputés de la province de Limbourg
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint une requête pour, au nom, et sur la demande de Boesten Jean Leonard Hubert milicien de cette commune de la levée de 1832, qui a fait sa reclamation le jour du tirage à Monsieur le Commiss[aire] de milice, pour quelle raison il a dû comparaître le 14c[ou]r[an]t devant le conseil de milice à Tongrès où sa reclamation a été rejettée.
C'est pour cette raison, qu'il vient de se jetter dans les bras des messieurs les états députés et de les prier, d'être admis à une deuxieme visitation devant mess[ier]s les états sur les motifs réclamés par lui mentionnés de la requête ci-joint, à cause qu'il croit, que sa réclamation à l'exemption est fondée avec droit sur les manquements cités dans la requête ci-annexée.

210. Houthem le 17 Mars 1832
à M[onsieu]r le commandant du 3me Reg[imen]t chasseurs à pied en garnison à Huij.
M[onsieu]r je me trouve dans la necessité de vous devoir écrire pour la 2me fois, à cause que je n'ai pas encore reçu jusqu'a cette date le certificat litt. T. demandé par ma lettre du 21 fevrier dernier Nº 198 Reg. 6, vous adressée par l'intermediaire de M[onsieu]r le gouv[er]neur de cette province.
C'est pour cette raison que je vous prie de me vouloir expedier le plutôt possible le certificat litt. T. d'un certain Weusten Pierre Joseph qui se trouve sous votre commandement en activité de service dans le deuxieme Bat. 5me comp[ag]nie du dit regim[en]t comme je pense, servant comme volontaire pour son propre compte, né dans cette commune, fils de Weusten Jacques et de Swarts Anne Cath[arine], tous les deux decedés dans cette commune, lequel Weusten Pierre Joseph s'est engagé premierement dans les corps francs et après que les corps ont été supprimés, il est entré volontairement dans votre regiment; et lequel se doit trouver sans doute sur votre contrôle, pour vous donner toute explication possible concernant le dit Weusten Pierre Joseph, il a eu son dernier domicile avant son entrée en service sous la commune de Heerlen;
et puisque son frère Weusten Jean Mathieu milicien de cette commune de la levée de 1832 doit produire le certificat Litt. T.au conseil de milice pour faire valoir sa réclamation, et pour constater que son frère susdit est en activité de service;
ainsi je vous prie de bien faire consulter votre controle et de me faire expedier le plutôt possible le certificat exigé pour le réclamant, afin de me mettre en état, de me pouvoir acquitter de mes devoirs.

211. den 17 maart den hier vorenstaande brief verzonden aan de H[ee]r gouverneur om na zijne destinatie te doen expedieren.

212. den 17 maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden het negat[if] certif[icat] wegens de vremdelingen.

213. den 23 Maart aan de H[ee]r Commandant van het 5de regiment inf[anterie] 2de Bat. 1ste comp[agnie] grenadiers in garnison te Antwerpen door tusschenkomst van de H[ee]r gouv[er]neur verzonden het certificat van de H[ee]r doctoor Kerkhoffs voor C.G. Hoen.

214. den 1sten April gepubliceert de bekendmaking wegens de beregtigden tot den Senaat; Mem. adm. van 1832 Nº 65.

215. den 2den April verzonden aan den H[ee]r Kommiss[aris] de negat[ive] certificaten wegens geplegde misdaden, koepokken, buurtwegen, pasporten, overlijden van gepensioenneerden en vremdelingen.

216. den zelven datum verzonden aan de H[ee]r Ontv[anger] der regist[ratie] den staat van overlijden der maand maart.

217. den 2den April aan de H[ee]r Kommiss[aris] geretourneert de 4 stukken mij bij zijne missive d.d. 30 maart l.l. Nº 37 gerenvoijeert ter tekening van twee getuigen.

218. den 3den April aan den H[ee]r militie Commissaris verzonden het extract Lit. L. met de attesten Lit. T en U voor Weusten Jan Mathijs loteling van het jaar 1832.

219. den 6 April 1832 gepubliceert dat de konditien van den ijzeren weg van Antwerpen naar Luik bij de H[ee]r Kommiss[aris] te Valkenburg ter visie liggen. Bulletin Nº19 1832.

220. Houthem le 11 avril 1832
à M[onsieu]r le Commiss[aire]
Puisqu'il vient d'être ordonné par la circulaire du 2 courant Mem. Nº 75 que les jeunes gens, qui veulent contracter mariage doivent produire le certificat litt. LL art. 200 de la loi du 8 Janvier 1817, si long temps, qu'ils ne sont pas exemptés de cette production par leur âge.
Le cas se presente déja ici que Pierre Martens habitant de cette commune veut contracter mariage, et lequel se trouve encore dans la cathegorie de devoir produire le dit certificat.
C'est pour cette raison, que je prends la liberté de vous faire parvenir ci-joint un état de demande du dit certificat faite par moi pour l'interessé; j'espere que ce certificat sera réquis par votre intermediaire de M[onsieu]r le gouverneur de cette province, afin d'épargner à l'interessé le voijage de Hasselt.

221. den 14 April aan de H[ee]r vrederegter berigt het overlijden van Maria Hubertina Akkermans overleden den 13 dezer.

222. den 14 April aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden het negatif cerfitficaat wegens de vremdelingen.

223. den 15 April gepubliceert de circulaire d.d. 4 en 5den dezer Mem. Nº 77 en 78 en rondgaande circulaire van de H[ee]r Kommiss[aris] d.d. 9 dezer Nº 202 opzichtens de gezondheidsmaatregelen.

224. Houthem le 16 Avril 1832
M[onsieu]r le Commiss[aire]
J'ai l'honneur de vous renvoijer ci-joint la resolution des états deputés du 7 courant L[itter]a L. acordant autorisant le S[ieu]r Louis Thonart à planter une haie sur son terrain la long de la route provinciale de Maestricht à Fauquemont me parvenue par votre missive du 12 courant Nº 197, lequel a réfusé d'accepter la pièce ci-jointe à cause qu'elle n'est pas conforme à la démande faite par lui, car il dit qu'il n'a pas demandé l'autorisation pour planter une haije mais pour y mettre une muraille.

225. den 16 April aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de negat[ive] verklaring alsdat zich alhier geene verkiesbaren tot den senaat bevinden uit hoofde de H[ee]r M.J. Schoenmaekers zijn domicilie hier in dato 9 maart l.l. heeft opgeheven en hetzelve in de stad Maastricht heeft gekozen; Mem. Nº 65 van 1832.

226. den 17 April gepubliceert alsdat degeene welke domeinepachten verschuldigd zijn en dezelve voorheen te Maastricht hebben betaald zich in 8 dagen te Tongeren ten dien einde op het bureau aldaar moeten begeven.

227. den 22 April gepubliceert gepubliceert de kiezerslijst circulaire d.d. 17 maart l.l. Mem. Nº 64.

228. den 24 April verzonden voor C.G. Hoen zoo als onder Nº 213 hetzelve certificaat voor den maamd meij aanstaande.

229. den 1sten Meij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de negative verklaring wegens het overlijden van gepensioenneerden en vremdelingen alsmede de talon der binnenl[andse] paspoort van Pieter Willems.

230. den 1sten Meij 1832 aan de H[ee]r Ontv[anger] der regist[ratie] te Valkenburg verzonden den Staat van overlijden over de maand April; denzelven datum aan hem overgegeven de negat[ive] verklaringen van Jan Colleij en Marie Josephine Smeets.

230bis. Den 6 mei gepubliceert de lijst opzichtens de verkiesbaren voor den senaat en dat dezelve op de sekretarije ter visie ligt en een jeder welke zoude vermenen zich bezwaart te vinden zijne reklamen voor den 25 dezer kunnen inleveren.

231. den 6 meij gepubliceert de circulaire d.d. 14 April en 24 April opzichtens de gezondheidsmaatregelen tegen de cholera; memorialen Nº 89 en 90.

232. den 7 meij aan de H[ee]r Kommiss[aris] geretourneert de petitie van de H[ee]r Thonart mij geworden bij zijne missive d.d. 27 April l.l. Nº 197 en tevens berigt alsdat ik de 57 cents voor het zegel der resolutie tot heden noch niet van hem heb ontvangen.

233. den 7 Meij aan de H[ee]r Kommiss[aris] te Tongeren berigt alsdat de miliciens Jonen Jan Antoon der ligting van 1831 en Pluijmakers Pieter van 1827 vermeld in zijne missive d.d. 1sten dezer Nº296 Reg4 ag. 192 tot deze gemeente niet behoren en alhier onbekend zijn.

234. den 9den Meij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de kiezinglijst dezer gemeente voor 1832; mem. van dit jaar Nº64.

235. den 13 meij gepubliceert alsdat alle ingezetenen voor den 20 dezer hunne schoorstenen moeten gevegt hebben en de huizen gewit en dat de visitatie op den 22sten dezer zal plaats hebben.

236. den 14 meij aan de H[ee]r vrederegter berigt alsdat op heden is overleden Geuskens Jan Mathijs zonder minderjarige kinders.

237. den 15 mei aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden het negatif certif[icat] wegens de vremdelingen.

238. den 17 mei gepubliceert de gemeenterekening van 1831; besluit d.d. 15 maart 1831 Bulletin Nº28.

239. den 20 mei gepubliceert alsdat het verboden is van meer in de tarwe te kruiden.

240. den 24 mei aan de H[ee]r vrederegter berigt alsdat op den 22 dezer alhier zijn overleden te weten Lambrichts Hindrik met nalating van een minderjarig kind en Willems Jan zonder nalating van minderjarigen.

241. den 24 mei verzonden een certificaat voor Hoen Christian zooals hiervoor onder Nº213.

242. den 28mei aan de H[ee]r Kommiss[aris] te Tongeren berigt op zijne missive d.d. 25 dezer Nº24 Regist alsdat den persoon van Leperq Charles tot deze gemeente niet behoort.

243. den 28 mei aan de H[ee]r Kommiss[aris] te Valk[enburg] beantwoord zijne missive d.d. 23 dezer Nº184 alsdat de negat[ive] deklaratie opzichtens de kinderen of erfgenamen van het legioen van eer in dato den 9 maart l.l. Nº267 hiervoor heb ingezonden.

244. den 29 mei aan de H[ee]r Kommissaris teruggezonden de gezegelde rekening met de twee andere en die van 1829 van het armbestuur dezer gemeente over 1830 (en die van 1829) ten einde door hem aan HH g[edeputeerde] S[taten] ter rectificatie te worden geretourneert mij bij zijne missive d.d. 29 dezer Nº94 geworden.

244. Houthem den 29 mei 1832
Aan de H[ee]r Kommiss[aris]
Hiernevens heb ik de Eer UEd de door Heren ged[eputeerde] St[aten] dezer prov[incie] gearresteerde rekening van het armbestuur dezer gemeente over 1830 met twee bewijsstukken terug te zenden mij bij UEd missive van heden Nº94 geworden; tevens is de rekening van 1829 daar bijgevoegd strekkende mede opheldering van de abusen door hun Edele in de verhooging van de ontvangsten en in het arresteren van het batig slot begaan;
wijders gaat daar nevens eenen nota van aanmerkingen door mij opgemaakt, ten einde aan hun Edele de door hun bij misgrip begaane abusen te doen zien en te ontwikkelen;
UEd verzoekende van opgedachte rekening aan Heren ged[eputeerde] St[aten] ter rectificatie te willen retourneren;
vertrouw, dezelve na behoorlijk te zijn gerectificeert terug te ontvangen.

245. den 1sten Junij aan de H[ee]r Kommiss[aris] overgegeven:
1o de neg[atvive] verklaringen wegens het overlijden van gepensioenneerden en vremdelingen en pasporten en aan de H[ee]r ontvanger der registr[atie] den staat van overlijden en de negative verklaring van overlijden van Jan Willems;
nog denzelven dag aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden den Staat nopens de vondelingen en verlatene kinderen gevraagt bij de circulaire d.d. 23 Mei l.l. Mem Nº104; daarin opgegeven alsdat zich twee onechte kinderen alhier bevinden van Joanna Duijkers overleden den 27 jan[uari] 1830 te weten Pieter Arnold Duijkers oud 12 jaren geboren den 20 8ber 1819 en Martina Barbera Duijkers oud 7 jaren geboren den 25 Julij 1825 welke beide kinderen zederd het overlijden van de familie verlaten zijn en voor welke uit de arme kas gedurende 1830 tot hun onderhoud is verstrekt geworden f 12-28 cents en welkers onderhoud jaarlijks bedragt 33 gulden, en dat de ontbrekende zoon aan de 12 guld[en] 28 cents door de goede ingezetenen voor dezelve word betaalt door vrijwillige bijdragten; doch den eerstgemelden dient reeds voor varken kooij herder en verdient zijnen kost, zoodat de 33 gulden 12 cen strekken tot onderhoud van het 2de gemelde.

246. den 4 Junij aan den H[ee]r Kommiss[aris] in triplo verzonden de gemeenterekening van 1831, de bescheiden, den staat van begrooting met den deklaratie wegens de publicatie.

247. den 6 Junij aan de H[ee]r vrederegter kennis gegeven van het overlijden van Anna Cath[arina] Heijraets zonder minderjarigen.

248. den 7den Junij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de deliberatie wegens onderstand van onderwijzers en het certificaat wegens de veranderingen voorgevallen in de jurij daarbij gegeven alsdat de H[ee]r Schoenmaeckers moet geroijeert worden van de lijst uit hoofden hij zijn domicilie naar Maastricht heeft overgebragt.

249. den 8den Junij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de 57 cents voor den timbre van de resolutie van J.W. Goossens mij bij zijne missive van den 2den dezer Nº276 geworden.

250. den 11 Junij gepubliceert alsdat geene schimpgeschriften meer mogen worden aangeplaakt en dat den toetap s'avonds ten 10 uren moet plaats hebben.

251. den 13 Junij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden den Staat wegens het personeel van den fabrijkraad dezer gemeente over 1832 gevraagt bij zijne circulaire d.d. 9 dezer Nº311.

252. den 18 Junij aan de H[ee]r Kommiss[aris] te Tongeren berigt alsdat ik op zijne missive d.d. 7den dezer Nº43 Reg A dadelijk het order van vertrek voor Jan Mathijs Emonts heb uitgevaardigt en die reeds de gemeente heeft verlaten om zich het depot van het 3de regim[en]t infanterie te Mechelen te begeven.

253. den 21 Junij gepubliceert alsdat op den 22 alhier met het botten zal worden aangevangen.

254. den 30 Junij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden in duplo de rekening van het armbestuur over 1831 met de bescheiden bijlagen Nº3 en 4 en de bedeelingsstaat met den begrootingsstaat van dat jaar als ook in duplo den begrootingsstaat voor 1832.

255. den 2 Julij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de negative verkla[ring] wegens gepleegde misdaden, wegens koepokken, der buurtwegen, overlijden van gepensioenneerden en vremdelingen, en den talon van een uitgereikte binnenlandsche paspoort.

256. den 5 Julij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de verpachting van den gemeentegrond op heden gedaan, ten einde aan de goedkeuring van Heren gedeputeerden te worden opgezonden.

257. Houthem le 6 Juillet 1832
à M[onsieu]r le Commiss[aire] à Fauquemont
M[onsieu]r j'ai l'honneur de vous envoijer ci-joint en double un état concernant un paijement de logiments contre 10 cents par journée d'homme, la somme de f 130-80 cents mentionée dans l'état ci-joint doit encore le 2me regiment 2me Batt. À notre commune pour les logimens de la compagnie de voltigeurs, laquelle qui a logé ici du 16 au 28 fevrier 1831 commandée par le capitaine de Ridder, auquel j'avais demandé reclamé à son départ de cette commune le Bon, lequel m'a répondu qu'on ne paijait rien pour les logiments, et qu'on ne délivrait non plus des bons à cet égard;
C'est pour cette raison, que nous ne pouvons produire le Bon de la somme dûe, mais il se prouve, qu'ils n'ont pas paijé la somme dûe ci-dessus mentionnée, puisque le regiment ne pourra jamais produire la quittance d'un tel paijement.
J'espere que cette somme nous parviendra sera paijé par votre intermédiaire, car je suis convaincu, que notre gouvernement ne souffre pas la moindre injustice.

258. den 8 Julij gepubliceert de affictie inhoudende den arrêté of wet van den 7 Junij 1832 Nº443 bul[letin] off[iciel] Nº45 wegens de raijon der douanen; aangaande de enterpotts; den ontvang van de affictie aan de ontvanger M. Geuskens berigt.

259. den 10 Julij aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt alsdat de 3 banden der burgerwacht alhier uit 123 mannen zijn zamengesteld en er 8 of negen uit de gemeente zijn vertrokken zonder te weten waar na toe.

260. à M[onsieu]r le Commiss[aire]
M[onsieu]r j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint les Etats Nº3 et Nº4 avec la liste alphabetique de 1830 démandé par la circulaire du 2 courant, Mem[oriaal] adm[inistratif] 127. Le certificat modèle Nº1 doit être produit par M[onsieu]r le Bourg[emes]tre de la commune de Hulsberg, comme président des communes réunies.

261. Houthem den 12 Julij 1832
Aan de H[ee]r Kommiss[aris]
Dezen beantwoord UEd missive van heden Nº366 waarbij Ued van mij verlangt te kennen waar dat zich de papieren betrekkelijk de abdije van St. Gerlach welke in de jaren 1788 of 1789 van hier naar Ruremonde is getransfereerd geworden bevinden, zoo heb ik d'Eer UEd bij dezen te berigten alsdat den 28 Julij 1827 inlichtingen aangaande hetzelve onderwerp door het voormalig gouvernement zijn gevraagt geworden, dat ik als toen alle moegelijke nasporingen hier omtrent heb gedaan gehad dat doch heb ik alstoen voor zeker niet heb kunnen ontdekken, waar zich die papieren zouden bevinden bestaan, maar dewijl de religieusen van hier naar Ruremonde zijn overgebragt geworden, zoo is het wel te denken dat dezelve de papieren alstoen ook mede genomen hebben, alwelke zich in het klooster van St. Gerlach te Ruremonde ten welken opzichte informatie bij door de burgemeester te Ruremonde zoude moeten genomen worden, dewijl daar van alhier niets meer bestaat, en vervolgens door ons niet kunnen worden aangewezen.

262. den 15 gepubliceert wegens het loslopen der honden, ingevolge aanschrijving d.d. 30 Junij l.l..

263. den 21 Julij aan de H[ee]r Kommissaris verzonden de alph[abetische] lijsten der ligtingen van 1826, 27, 28, 29 en 1830 met de model staten bij de Mem. van 1832 Nº127 gevraagt.

264. Houthem le 23 Juillet 1832
M[onsieu]r le Commiss[aire]
En réponse sur votre missive de ce jour Nº399 j'ai l'honneur de vous informer que George J Ahl(?) Meijer marchand colporteur a logé chez le S[ieu]r Maas cabaretier à Houthem, lequel je connais comme un très honnête homme, et chez lequel étaiant logés deux soldats du 3me ou 4me compagnie du 1er Bataillon 2me reg[imen]t de chasseurs à pied, mais pour vous indiquer de quelle compagnie ils étaient, cela m'est inconnu a cause que trois compagnies étaient logées ici, dans la nuit du 20 au 21 /savoir/ le deux ci-dessus mentionnées et encore le 2me du 3me bat[aillon] et puisqu'il se trouvait autant de militaires pendant cette nuit dans ce cabaret avec lesquels le colporteur … et Rest(??) amusé, il est impossible de savoir par lequel son ……………….
sera pris, en cas qu'il est vrai, car il a encore donné a boire aux militaires, et suivant j'ai appris qu'il avait aussi bu du trop. Les marechaussées de Fauquemont ont été ici, mais nous n'avons rien pu pouvons rien découvrir à cet égard pour le rest il me semble d' être une affaire très obscures; et de ne pas pouvoir quelle n'obtiendra pas un bon résultat pour le colporteur.

265. Houthem den 25 Julij 1832
Aan de H[ee]r Kommiss[aris]
In antwoord op UEd missive d.d. van heden Nº408 heb ik d'Eer UEd bij dezen te berigten;
1o alsdat de reglementen van den 3den Augustus en 15 Augustus 1814 zich alhier in de archieven niet en bevinden, men uit dien hoofde niet en weet hoe men zich opzichtens de kantonneerdende troepen heeft te verhouden, ten einde de bepalingen bij gemeld reglementen vastgesteld te doen nakomen men vervolgens verlagt dat die reglementen ons wierden ter hand gesteld;
2o is mij uit UEd bovengemelde missive gebleken alsdat de HH officieren zich op hunne eigene kosten moeten aanschaffen de voeding voor hun als ook voor hunne paarden doch welk door die Heren niet word nagekomen dewijl niettegenstaande dezelve de beste logimenten voor hun gedurig uitkiezen , en vertrekkende aan de ingezetenen voor hunne voeding niets betalen, uit welken hoofde de ingezetenen, welke de officieren hebben gelogeert, mij klagten daar omtrent hebben gedaan, en geprotesteert tegen het meer logeren derzelve; het uit dien hoofde te verlangen is, dat door het gouvernement de strengste orders worden gegeven aan de officieren worden gegeven, van hun verschulde zommen per dag voor hun logiment, in hun logimenten te voldoen voor en aleer zij daar uit vertrekken;
3tio en ten laasten heb ik geene klagten in te brengen opzichtens het gedrag der troepen alhier gelogeert, noch wegens hetafgeven vanbons door de officieren der corpsen, welke mij alle behoorlijk voor hun vertrek zijn ter handgesteld geworden, en op welke wij onse betalingen voor de gelogeert hebbende troepen hebben ontvangen en de belanghebbende uitbetaald.

266. den 29 Julij gepubliceert alsdat de patentplichtigen hun patentbladen kunnen afhalen over 1832;
den 29 Julij gepubliceert alsdat de rol van personele omslag over 1832 van heden tot en met den 13 august aanstaande op de sekretarije ter visie ligt.

267. den 30 Julij door tusschenkomst van de H[ee]r Gouverneur gevraagd aan den commandant van het 10de reg[imen]t inf[anterie] in garnisoen te Gend het attest Lit. T voor Thomas Lamberix, welken bij dat feg[imen]t dient als soldaat; den 9 august dezlve vraag noch…. op dezelve wijze gedaan en aangevraagt.

268. den 1ste augustus aan de Kommiss[aris] overgegeven de neg[a]t[ive] staten van de vremdelingen, wegens het uitreiken der pasporten, en wegens het overlijden van gepensioenneerden; denzelven datum noch aan de ontvanger der registratie overgegeven den staat van overlijden.

269. den 1sten augustus door tusschenkomst van de H[ee]r Gouv[er]neur aan den commandant van het depot van de artillerie militie Nº 6 à 10 in garnison te Namur aangevraagt het attest Lit. T dat Jan Pieter Willems gesteld is in activiteit van dienst; den 12 augustus nochmaals dezelve aanvraag gedaan bij den militairen commandant der provincie te Hasselt en den 15 nochmaals aangevraagt aan den commandant van het depot te Namur.

270. den 1sten augustus aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden in duplo 1º de staten met 14 bons wegens geleverde kaarsen, 2de de staten wegens geleverd srooij met 7 bons het een en ander aan de Korps de garde gedurende de maand Julij l.l.

271. den 6 augustus aan de H[ee]r Kommissaris verzonden1º de kerkerekening in duplo met den algemeene staat, en de bescheiden ver 1830 met den staat van begrooting over dat jaar ; 2de de rekening in duplo en den staat van begrooting over dat jaar gevraagt ingevolge rondgaande circulaire van de H[ee]r Kommiss[aris] d.d. 11 Julij l.l. Nº 390 en 1sten dezer Nº 390.

272. den 6 augustus gepubliceert en aangeplaakt den inhoud vervat in de circulaire van den 30 Julij l.l. Mem. Nº 147 aangaande de betalingen der klassen van 1826, 27, 28, 29, 30 en 1831.

273. Houthem den 10 August 1832
aan de H[ee]r Komissaris te Tongeren.
Den H[ee]r Burgemeester van Berg en Terblijt zich gelast hebbende de lotelingen dezer gemeenteder klassen 1830 en 1831 welke recht op vrijstelling hebben voor den militieraad mede te nemen, aan welken ik de noodige inlichtingen dien aangaande heb gegeven en aan UEd bij dezen kom te doen.
Zoo heb ik d'Eer UEd bij dezen te berigten, alsdat zich onder de lotelingen dier klassen, welke geadverteerd zijn geworden door de biljette, geenen alhier bevinden, welke reclamanten hebben te doen dan de twee volgende /te weten Duijckers Jan Willem der ligting van 1830 wegens gebrek aan maat, en Frins Pieter Antoon der ligting van 1831 wegens gebrek aan zijn knie/ welke zich niet .. H[ee]r Burg[emees]ter van Berg bevinden of zijnen gemagtigden.
Wijders heb ik UEd noch te opmerken alsdat Slangen Jan Willem der ligting van 1831 binnen deze gemeente niet meer aanwezig is, maar dat denzelven in het jaar 1831 vrijwillig onder de vrijkorpsen van de generaal Mellinet is ingetreden(?), en later bij een regiment is ingelijfd geworden doch onder welk is ons onbekend, dewijl men zedert dien tijde niets meer van hem heeft gehoort.

274. den 12 august gepubliceert het memoriaal Nº 148 d.d. 30 Julij l.l.

275. den 12 august 1832 aan de H[ee]r militaire commandant der provincie Limburg te Hasselt aangevraagt het attest Litt. T. voor Jan Pieter Willems.

276. Houthem le 15 août 1832
à M[onsieu]r le president de la députation du conseil provincial siegeant à Hasselt
J'ai l'honneur devous informer que M[onsieu]r le Secretaire de la commune de Berg s'est chargé pour vous donner les instructions nécessaires concernant la milice de cette commune, mais je viens vous faire encore par la presente les observations suivantes:
1º Je vous envois ci-joint un certificat pour un certain Willems Leonard milicien de 1826 avec l'acte de décès de son père et l'inventaire lit. L. comme étant le fils unique de sa mère veuve, lequel ne peut comparaître en personne, à cause qu'il est absent dans ce moment, et lequel doit pourvoir dans le besoin de sa mère par le travail de ses mains à cause qu'elle ne possede rien.
2º je vous aurais envoijè les certificats Lit T. et U pour un certain Lamberix Francois, comme ayant un frère au service, mais j'ai demandè le certificat par l'intermediaire de M[onsieu]r le gouverneur à M[onsieu]r le Com[man]dant du 10me reg[imen]t en garnison à Gand, et lequel m'a rétourné la lettre, en y faisant une observation dans les termes suivants -- cet homme fut bien immatriculé au corps, mais il n'y a jamais paru -- une observation toute contraire à la verité, car je suis convaincu que cet homme sert dans le 10e Reg[imen]t, ainsi je me suis trouvé obligé de lui écrire pour la 2e fois, et pour le convaincre, je lui a envoijè une lettre écrite par le milicien du reg[imen]t à ses parens, mais il parait que les registres matricules ne sont pas en ordre, ou à moins qu'ils ne connaissent pas leurs hommes.
3º j'ai demandé un dit certificat d'un certain Jean Pierre Willems milicien de 1832 à M[onsieu]r le Com[man]dant de l'artillerie 6 à 10 en garnison à Namur, mais lequel ne m'est pas encore parvenu, et à cause que le milicien se trouve ici avec un congé jusqu'a nouvel ordre, lui delivré le 2 mai dernier par M[onsieu]r le com[man]dant de la province à Hasselt pour le com[man]dant de l'artillerie susdite, l'interessé se rendu lui même chez m[onsieu]r le com[man]dant de la province à Hasselt avec ma lettre pour y reclamer le dit certificat m[onsieu]r le com[man]dant vient faire une observation sur la lettre dans les termes suivants:
les miliciens de la levée de 30.000 hommes, appartenant aux communes cedées, ne seront pas appelles en activité de service
C'est par de telles manières d'agire(?), qu'on vient de nous mettre hors d'état, de pouvoir nous quitter de nos devoirs envers les miliciens interesses, ainsi il était à souhaiter que le le gouv[erne]ment donnât des ordres, que les instructions données à cet égard fussent mieux exclûtiés(?) afin qu'on n'eut plus besoin de devoir écrire jusqu'a deux et troisfois pour le même objet, et de faire courir les interessés sans obtenir aucun effet.
Je puis assurer, que j'ai demandé auparavant des certificats d'une telle nature, mais ils me parvinrent toujours sur la premiere demande, ou on ne peut avoir presque un seul, en se donnant toute la peine du monde.
J'espere que les certificats demandés pour les miliciens susdits nous parviendront encore afin de les pouvoir produire à la 2me seance.

277. den 16 august het proces-verbaal aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden opgemaakt in het register Nº 1 onder Nº 26 wegens twistgeding tusschen van der Noote corporaal en Leonard Habets; als ook verzonden aan de prokureur des Konings te Tongeren.

278. den 20 august door tuschenkomst van de H[ee]r Kommiss[aris] aangevraagt het certif[icaat] Litt. LL voor Willem Speessen.

279. den 20 august aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de rol van personeele omslag over 1832.

280. den 20 augustus aan hem berigt ingevolge rondgaande circulaire d.d. 14 dezer Nº 290 alsdat de oproepingsbiljetten aan de kiezers dezer gemeente op den 18 dezer aan hen zijn toegezonden.

281.Houthem le 20 août 1832
M[onsieu]r le Commiss[aire]
En reponse sur votre lettre du 17 courant Nº 446 j'ai l'honneur de vous informer que j'ai dressé le proces verbal sans qu'on m'ait demandé pour vous donner connaissance, et que je n'ai pas transmis le proces-verbal à quelque autre autorité qu' à vous de plus le S[ieu]r Habets ne reclame pas d'indemnités pour l'horloge endommagée ni pour les tasses brisées et on pense que le corporal van der Noot sera puni militairement.

282. .Houthem le 21 août 1832
M[onsieu]r le gouverneur,
Je prends encore la liberté pour la 2e fois de vous faire parvenir ci-joint une lettre dirigée à M[onsieu]r le Com[man]dant de la province à Hasselt, portant démande du certificat lit. T d'un certain Jean Pierre Willems milicien de cette commune de 1832, aijant tiré Nº 15 lequel a été incorporé par M[onsieu]r le com[man]dant susdit dans l'artillerie de milice 6 à 10 pour M[onsieu]r le com[man]dant de la susdite artillerie non obstant que j'ai démandé le dit certificat par votre intermediaire 1º le 1er aoûtet le 15 courant à M[onsieu]r le Com[man]dant du dépot à , sans ij avoir reçu aucune réponse; 2º le 12 et 14 le commandant de la province lequel m'a rétourné la lettre en y faisant l'observation suivante: les miliciens de la levée de 30.000 hommes, appartenant à des communes cedées, ne seront pas appelles en activité de service, ainsi je prie M[onsieu]r le gouv[er]neur, de faire transmettre s'il vous plait la lettre ci-joint à M[onsieu]r le Com[man]dant de la province à Hasselt et de lui recommander, que le dit certificat nous soit delivré(?) car il a fait l'incorporation et delivré la ……… au milicien susdit, afinque je sois mis en état de pouvoit me quitter de mon devoir, car le gouvernement veut, que nous ex…(?) les instructions données, mais par des telles manières d'agir il m'est impossible d'ij pouvoir satisfaire.

283. den 26 aug[ustus] gepubliceert alsdat de geene welke aan de ijking van maten en gewigten onderhevig zijn zich op dinsdag den 28 dezer met dezelve ten kantoor van de H[ee]r ontvanger alhier ten dien moeten aanbieden; Mem. van 1832 Nº 126.

284. aan de H[ee]r Kommiss[aris] d.d. 26 dezer berigt ingevolge rondgaande circulaire d.d. 14 dezer Nº 290 alsdat de oproepingsbiljetten in dato den 18 dezer aan de kiezers dezer gemeente zijn toegezonden geworden; onder Nº 280 hier aan voldaan.

285. den 26 dezer ingevolge Mem. Nº 158 den daar bij gevraagde staat aangaande de Kerkfabriek, en ingevolge rondgaande circulaire d.d. 22 dezer Nº 390 en 395 de goedgekeurde rekening over 18..(?) van gemeld fabriek aan de H[ee]r Kommiss[aris] toegezonden.

286. Houthem le 27 août 1832
M[onsieu]r le gouverneur,
Je prends la liberté de vous venir consulter si la résolution des états …… du 9 fevrier 1828 mem. adm. Nº 15 est encore applicable concernant la rémise d'un pour cent à titre d'indemnité de frais de déplacementd'encaissement, de distribution etz pour sur le payement de frais de logiment et nourriture des troupes, car je ne veux rien …… sans ij avoir un droit légale: mais monsieurl e gouverneur sait bien, que nous devons chercher le paijement qui vient à command pour logiment et nourriture des troupes déja …….. et que cela ne se fait pas sans dépenses, quelles dépenses nous devons faire à present de sur notre propres frais pour toute la commune, et de plus de devoir et en négligeant encore nos propres affaires, sans ij avoir aucune récompense; c'est pour cette raison, que je viens vous consulter, avant de rétenir la moindre chose, et j'espere qu'il agréera à M[onsieu]r le gouverneur de me vouloir instruire si la résolution ci-dessus citée est encore applicable ou non.

287. Houthem le 30 août 1832
à M[onsieu]r le président de la députation du conseil provicial chargé de l'examen de la milice nationale à Hasselt.
M[onsieu]r j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint deux pièces pour l'exemption de porteur Francois Lamberix milicien de cette commune de la classe de 1828 porteur de la presente, quelles pièces je vous avais fait parvenir plus de bonne heure, mais le certificat de M[onsieu]r le com[man]dant du corps m'est parvenu trop tard, de plus j'ai vous aurais fait parvenir envoijé aussi de telles pièces pour un certain Willems Arnoud Martin milicien de la même classe comme ayant un père au service, mais le certificat lit. T. ne m'est pas parvenu non obstant l'ai demandé à M[onsieu]r le commandant de l'artillerie de milice 6 à 10 à garnison à Namur par l'intermediare de M[onsieu]r le gouverneur de la province, et de même par lettre affranchie comme aussi à M[onsieu]r le com[man]dant de la province, et rien nous est parvenu: que je me suis donné toute la peine du monde pour l'avoir ainsi que le dernier serat désigné pour le service par la negligence de M[onsieu]r le commnadant en nous ne delivarnt pas le certificat demandé, non obstant que le dernier devait être exempté en vertu de la loi , pour lequel j'ai démandé le certificat depuis le 1er août jusqu' à cinq fois, et toutes mes démandés ont été infructueuses.

288. den 1sten 7ber overgegeven den negative certificaten aan de H[ee]r Kommiss[aris]
1º wegens de vremdelingen, 2do wegens de pasporten, 3o wegens het overlijden van gepensioeneerden en 4o en de ontv[anger] der regist[ratie] dat wegens de sterfgevallen.

289. den 1sten Sep[ember] aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden twee staten jeder in duplo met de stukken of bons daar toe betrekkelijk wegens gelevert licht en strooij aan de corps de gardes der maand august[us] l.l.

290. den 7 sept[ember] aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden den lijst der jures met aanmerking dat er zich reeds maar slechts vier alhier bevinden uithoofd der seventig jarigen Mem. Nº 160 van 1832.

291. den 7 sept[ember] aan de H[ee]r Burg[emees]ter van Hulsberg verzonden de extract staten lit. DD. Voor de volgende lotelingen te weten Ramaeckers Jean Louis, Frins Pieter Antoon, en Meertens Jan Pieter.

292. Houthem le 13 7bre 1832
J'ai l'honneur de vous informer par la presente qu'un détachement de 25 hommes du 2me reg[imen]t 3me escadron chasseurs à cheval a logé dans cette commune pendant deux jours savoir le 1er et 2me Juillet inclus, quel détachement est parti d'ici, en nous aijant délivré les bons, l'un pour les hommes logés, et l'autre pour les rations de fourrage des chevaux. Quant au Bon délivré pour les logiments des hommes, celui-ci nous a été paijé, mais quant au Bon délivré pour cinquante rations de fourrage, fournies par la commune, celui-ci ne nous est pas encore paijé, ainsi je prie M[onsieu]r le commiss[aire] de vouloir donner connaissance de ceci à M[onsieu]r le Gouverneur de la province, afinque ce paijement nous parvienne par son intervention.

293. Houthem den 20 7ber 1832
Aan de H[ee]r Kommiss[aris] te Tongeren.
Onder geleide dezer heb ik d'Eer UEd te retourneren het rekwest mij bij UEd missive d.d. 18 dezer Nº 195 Reg. A geworden toegekomen, ingediend aan zijne Maj[esteit] door zekeren Mathijs Douven(??) inwoner dezer gemeente, daarbij verzoekende ontslag uit den dienst van zijnen zoon Jan Michel in opgedacht rekwest vermeld(?).
Zoo heb ik d'Eer UEd dien aangaande te berigten, alsdat de zaak, zoo als dezelve door gemelde Mathijs Douven(?) den ouderdom van 74 jaren reeds heeft bereikt, geheel gebrekig is en buiten staat is van eenigerlei arbeid meer te kunnen verrigten; dat zijne hui[s]vrouw Joanna Maria Schroders, welke den eenige steun van dit huishouden was, op den 6 der maand Augustus l.l. geheel van hare zinnen is komen berooft te worden, dusdanig dat dezelve oppassing van noode heeft; dat deze ouders ook geene andere kinderen hebben, dan Jan Michel in activiteit van dienst, en nog een klein zoontje, Cornelis Douven(?) nauwelijks acht jaren oud, die niet dan tot last van dezen familie strekt, dewijl hij door zijne jonge jaren niet in staat is voor zijne ouders jet te kunnen winnen, maar zelfs oppassing verricht vordert, diensvolgen dat gemelden Jan Michel Douven bij zijne ouders niet te ontberen is, dat, indien gemelde Jan Michel aan zijne ouders niet zoude komen teruggeven te worden, dezer ouders alsdan den volkomen staat van armoede moeten ingaan, dewijl dezelve geenen eigendom bezitten, maar slechts een gepacht huis bewonen waar dezelve nauwelijks twee koijen kunnen houden, dat Jan Michel Douven voormeld het olijeslagers ambacht uitoefent welk hem jaarlijks ten minste een inkomen van F 120 gulden nederlands opleverde, waardoor hij in het onderhoud van zijne ongelukkige ouders en zijnen kleinen broeder reeds kan voorzien, dewijl mij bekend is, dat hij dit ambacht zoo haast hij terugkomt, alle ogenblikken kan hervatten.
Dienvolgens vertrouw dat gemelden Jan Michel Douven door het toedoen van UEd aan zijne ouders nog uit den dienst moge worden ontslagen en aan zijne ouders tot ondersteuning in hunnen bedrukden nood teruggegeven. Dan ik durve UEd vertrouwelijk verzekeren dat die zaak inderdaad alzoo bestaat.

294. den 23 Sept[ember] aan den H[ee]r Capitaine Muguet Comm[an]dant van de 4de comp[ag]nie 1ste Bat. 2de Reg[imen]t jagers te voet teruggezonden den Bon door hem afgegeven wegens logiment van 5 dagen, dewijl het geld uitbetaald is geworden.

295. den 14 Sept[ember] door tusschenkomst van de H[ee]r Kommiss[aris] aangevraagt het certif[icat] Lit. LL. voor Honée Jan Servaas.

296. Houthem le 26 7bre 1832
à M[onsieu]r leprocureur près le tribunal 1re instance à Tongres.
M[onsieu]r le cas se présente déja ici qu'une jeune fille âgée de 27(?) ans veut contracter mariage contre la volonté de ses parens, elle vient de demander par un acte respectuex et formel le conseil de la mère puisque le père est décédé. Prescit par l'art[icle] 151 du code civil et à cause que je n'ai jamais eu le cas, je prends la liberté de vous venir consulter sur cette matière afin de savoir, comment je dois me comporter, car l'art[icle] 152 du code susdit fait une distinction dans l' âge des fils et filles en disant: jusqu' à l' âge de trente ans accomplis pour les fils et jusqu' à l' âge de vingt cinq ans accomplis pour les filles l'acte respectueux prescrit par l'art[icle] précédent, et sur lequel il n'ij aurait pas de consentement au mariage, sera renouvellé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
La démande est si cette fille doit demander le consentement par un acte ou par trois actes puisqu'elle a accompli l'age de 25 ans.
Mais l'art[icle] 153 du même code dit après l' âge de trente ans il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
Mais la question est si cet art[icle] 153 est aussi applicable aux filles, puisqu'une distinction est faite par l'art[icle] 152 dans l' âge des fills et filles.
Je vous prie de me vouloir instruire dans cette matière et de me vouloir dire si je puis proceder à la célébration du mariage aussi un mois après que l'acte ou les actes respectueux aura ou auront fait parun notaire et deux témoins et de me vouloir sur un acte respectueux ou si elle doit faire la demande par trois actes respectueux. J'espere avoir de votre part la .……… concernant la difference, qui existe dans les art[icles] 152 et 153.
Vous agréerez aussi de m'instruire, si j'ai à observer encore des autres formalités avant de passer à la célébration du mariage que les actes respectuex faits par un notaire et deux témoins, et si je puis donc passer à la célébration après le delai fixé pour l'acte ou les actes respectueux.

297. den 26 7ber aan de H[ee]r Kommiss[aris] in duplo verzonden de staten van het armbureau gevraagt bij circulaire d.d. 12 dezer Mem. Nº 180.

298. Houthem den 1ste oct[ober] 1832
M[onsieu]r le Commiss[aire]
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint:
1o des déclarations négatives du 3me trimestre de l'année courante
A. concernant les vaccinages;
B. concernant les chemins vicinaux;
C. concernant les delits ou évenements extraordinaires;
D. concernant le décès des personnes pendant le mois de 7bre dernier.
2do les etats en double avec les pièces justificatives
E. l'état de lumiere pour les corps de garde de troupes belges pendant le mois de Sept[embre] dernier;
F. l'état de paille fournie aux dits corps de garde pendant la même;
G. l'état pour les moyens de transport fait aux troupes belges.
3tio et enfin
l'état concernant les fournitures de fourrage fournies à un détachement de chasseurs à cheval, me démandé par votre missive du 26 Sept[embre] dernier Nº 514.
Monsieur! Vous trouverez ci-joint un des copies de chaque sorte d'états ci-dessus mentionnés au nombre de quatre, pour être signés par vous après être verifiées contre les états, et que j'espere, qu'il vous agréerez de me les retourner par la correspondence ordinaire.

299. den 1sten octobre aan de H[ee]r ontvanger der registratie overgegeven het negat[ive] certificat van overlijden over de maand 7ber.

300 den 3 october gepubliceert en aangeplaakt de gemeentebegrooting over 1833.

301. den 4 octob[er] aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden het negat[ive] certif[icat] wegens de overtreding op de groote wegen gedurende de 3 trimes[ter] van dit jaar Mem. adm. Nº 183.

302. den 5 oct[ober] door tusschenkomst van de H[ee]r Kommiss[aris]aangevraagt het certif[icat] Lit. LL voor Jan Arnold Geuskens.

303. den 7den Oct[ober] gepubliceert de circulaire van den verificateur der maten en gewigten d.d. 26 7ber l.l. alsdat eene buitengewoone visitatie opzichtens de maten en gewigten door de beampten in alle herbergen en winkels zal worden gehouden den 1o november aanstaande.

304. Houthem le 8 october 1832
à M[onsieu]r le pre[si]d[en]t de la commission sanitaire à Sittaard.
En réponse sur votre circulaire du 26 Septembre dernier j'ai l'honneur de vous informer:
1o en cas que nous dûssions nous servir de medecins et chirurgiens par l'invasion du colera, ce que nous n'esperons pas par la grace de Dieu, nous prendrons donc dans ce cas les Sieurs Massen medicin à Arensgenhout et Corriaux chirurgien à Fauquemont, tous les deux dans notre voisinage.
2do quant un fond en cas de besoin nous le pouvons prendre hors de la caisse communale.
3tio quant aux personnes qui se chargent de soin des malades nous avons ici deux hermites, qui prendrons ces soins.
4to quant aux graines de moutarde, de la farine de lin et de ris nous avons assez dans la commune.
5to quant aux seringues nous avons trois ou quatre dans ici.
J'espere qu'il sera satisfaisant à votre circulaire susdite.

305. le 8 octobre envoijé à M[onsieu]r le Commiss[aire] la quittance de la somme de F 11-76 cents me parvenu par sa missive du 26 Sept[embre] dernier Nº 282.

306. le 11 octobre retourné à M[onsieu]r le Commiss[aire] les états duement quittanciés me parvenu par sa missive du 10 courant Nº 514.

307. den 14 oct[ober] gepubliceert de resolutie van den 27 Sept[ember] l.l. wegens het opnemen der patenten over 1832 mem. Nº 184.

308. den 14 oct[ober] gepubliceert het mem. van den 3 october 1832 Nº 191 wegens de colera.

309. den 15 oct[ober] aan de H[ee]r Kommiss[aris] opgegeven de volgende voorzetters over 1833 ingevolge Mem. d.d. 3 oct[ober] Nº 193:
Philippi M. oud 54, Boesten P. 52, Willems G. 62, Smeets H. 44, Delahaije A. 38, Frijns L. 58, Sleijpen J. 72, Thonart L. 68, Kleuters F. 40, Limpens L. 55.

310. den 22 october aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden
1o in quarto de begrooting der gemeente voor het jaar 1833 gevraagt bij circulaire d.d. 29 august[us] l.l. Mem. Nº 168 met het certificaat wegens de publykatie;
2o staatsgewijse de voordragt van twee leden uit den gemeenteraad voor de commissie der personeele belasting over 1833 circulaire d.d. 3 october 1832 Mem. Nº 192.

311. den 23 oct[ober] aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden eene beraadslaging van den gemeenteraad daarbij verzoekende ontslag van de barrier capitalen.

312. den 29 oct[ober] aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt alsdat ik de oproepingsbiljetten aan de kiesers dezer gemeente heb op den 27 dezer heb gezonden, ten einde zich op den 5 9ber aanstaande te Valkenburg te begeven.

313. den 28ten 8ber gepubliceert de circulaire van den 13 dezer Mem. Nº 19(?) wegens de nachtwachte.

314. den 2den 9ber aan de H[ee]r Kommissaris verzonden het neg[ative] certif[icat] wegens het overlijden van gepensioenneerden en aan de H[ee]r Ontv[anger] der registratie het negat[ive] certif[icaat] van overljden.

315. den 4 9ber berigt aan de Kommiss[aris] alsdat het getal bladen voor de register van den burgelijke stand van 1833 hetzelfde is van dit jaar Mem. Nº 206.

316. den 5 9ber aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt alsdat de nachtwachte zederd den 1sten dezer alhier is georganiseerd Mem. Nº 196.

317. den 11 9ber gepubliceert alsdat de eigenaars der weide en bemden achter de oostweide de sloten hunner erven ……… moeten vegen tot op de Geul uit.

318. den 11 9ber gepubliceert den Staat Lit. CC. wegens de vrijgestelde lotelingen der klassen van 1826, 27, 28, 29, 30 en 1831.

319. den 14 9ber aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden den statistique staat opgemaakt den 13 dezer.

320. den 23 9ber aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden den staat gevraagt bij het Mem. Nº de circulaire d.d. 13 dezer Nº1358.

321. den 24 9ber aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden in vier dubbeld de staat van twee leden uit den gemeenteraad benoodigd voor het teekenen der certificaten van de militie over 1833 gevraagt bij circulaire 14 9ber Mem. Nº 219 daarbij opgegeven M. Philippi en J.P. Boesten.

322. Houthem den 24 November 1832
Aan de H[ee]r militie Kommiss[aris] te Tongeren.
Dezen dient tot antwoord op UEd missive d.d. 19 dezer Nº 195 Reg. A. waar uit mij is gebleken alsdat de H[ee]r minister directeur van oorlog voorgeeft alsdat den milicien Jan Michel Douven van deze gemeente der ligting van 1831 zich nooit bij zijn korps zoude hebben vervoegd gehad, eene voorgeven tenemaal onwaar. Den gemelden milicien is door mij in persoon op den 2den Mei 1831 naar de hoofdplaats der provincie begeleid geworden. En welken nooit meer na dat tijdstip alhier binnen in deze gemeente is verschenen maar welken tot dato dezer het 5de regiment 4de Bat. comp[ag]nie Grenadiers dienende is, tot overtuiging dat denzelven bij gemeldregiment dienende is, doe ik UEd hier nevens toekomen eenen brief door gemelde milicien aan zijne ouders geschreven , gedagteekend te Melen omtrent drie urenvan Antwerpen van den 14 october l.l. alwaar dezelve aldaar gecantonneerd ware, alwelken brief zelfs met de merken der postkantoren van Antwerpen en Aerschot geteekend is,
blijk dat het register matricule van zulk regiment niet in order is of tenminsten dat de commandanten hunne onderhoorige troepen niet en kennen.
Niet twijffelende of UEd alle pogingen wel zult in het werk stellen, dat dien milicien van den dienst moge worden ontslagen en aan zijne ongelukkige ouders tot deszelfs onderstand terugegeven, zoo dan dezelfs ouders bevinden zich noch gedurig in dezelve ongelukkige gesteldheid, zoo als ik UEd bij mijnen brief d.d. 20 7ber l.l. Nº 293 heb opgegeven gehad.
Vertrouw verders dat UEd aan den H[ee]r Minister directeur van oorlog zult doen zien, dat zijn voorgeven, van niet in dienst te zijn, ongegrond is.

323. den 1sten december aan deH[ee]r Kommiss[aris] overgegeven het negat[ive] certif[icaat] wegens het overlijden van gepensioenneerden en aan de H[ee]r Ontv[anger] der regist[ratie] het negat[ive] certif[icaat] van overlijden en overgegeven de negat[ive] declaratie van Maria Anna Willems.

324. den 3 decemb[er] aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden in dubbeld afschrift de benoeming Nº 89 Reg. 6 van een nieuw lid in het armbestuur voor dat welk op 1o January 1833 moet aftreden.

325. Houthem den 6 10ber 1832
Aan de H[ee]r Kommiss[aris]
Bij dezen heb ik d'Eer UEd te berigten alsdat de kollekte alhier gehouden ingevolge de circulaire aanschrijvingen d.d. 3 9ber l.l. memorialen Nº 210 en 211 alhier hebben opgebragt, te weten voor de gemeenten beschaadigd
In de maand Julij l.l. f -- -- 68
en voor die in de maand August[us] l.l. beschaadigd f 2 -- 02
Alwelke zommen ik aan de H[ee]r ontvanger der belastingen heb overgegeven.

326. den 9 decemb[er] gepubliceert de inschrijving der burgerwacht vermeld in de circulaire d.d. 13 9ber Mem. Nº 216.

327. den 10 dec[ember] aan de Kommiss[aris], en geneeskundige commissie, verzonden de negat[ive] verklaringen wegens de verandering in de geneeskundeuitoefenaren Mem. Nº 216 ….(?)

328. den 12 december overgegeven alsdat geene verandering in de lijst der jures opgemaakt den 6 Sept[ember] l.l. is voorgevallen gedurende het 4de kwartaal van dit jaar. Mem. Nº 232-1831.

327. Houthem den 24 december 1832
Aan de H[ee]r Kommiss[aris] te Tongeren.
Bij dezen heb ik d'Eer UEd te doen toekomen een rekwest aan ons ingediend door Mathijs Douven inwoner dezer achtervolgens art. 21 der wet van den 8. January 1817 houdende aanvraag tot ontslag uit den dienst van deszelfs zoon Jan Michel Douven dienende bij het 5de regiment infanterie 4 Bat comp[ag]nie grenadiers dewijl zijne moeder Joanna Maria Schroders op den 6 august[us] l.l. zinneloos geworden zijnden en in welken staat zij zich tot heden toe noch bevinden, niet te min heeft zich gemelden Douven ten dien opzichte in dato den 20 August[us] l.l. bij rekwest aan zijne Maj[esteit] gewend gehad, en waar op tot dato dezes noch niet is gestatueert geworden en aangezien zich geene modelen voor zulke gevallen bij de wet van den 8 Juni 1817 noch bij die van den 27 April 1820 vinden voorgeschreven, zoo komen wij een certificaat door ons en drie getuigen mde geteekend daar bij te voegen, tot bewijs dat de zaak in het rekwest van den rekwestrant voorgegeven inderdaad bestaat, vertrouw, dat UEd dezen zaak in zoo verre moegelijk mildadig gelieft te ondersteunen en dewijl deze ouders zich in eenen bedrukten staat bevinden.

328. den 24 10ber negatif beantwoord de circulaire d.d. 21 december Mem. Nº 239 alsdat wij geene staten meer hebben in te dienen opzichtens gedane fournissementen, dewijl dezelve alle door ons aan het gouvernement ter likwidatie zijn opgezonden.

329. den 28 december aan de H[ee]r Kommiss[aris] gezonden de ingevolge zijne missive d.d. 26 dezer Nº 514 gevorderde kwitantie der zomme van f 31-35 cents voor geleverde fouragie aan het 2de reg[imen]t chasseurs te paard gedurende 1832.
1833

330. den 2 Januarij 1833 aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden:
1o de staten van geborten, overlijden, huwelijken, negat[if] certificaat der echtscheidingen, den statistiken staat der sterften en den staat van de verandering der bevolking. Daarbij opgegeven alsdat er 28 de gemeente hebben verlaten, en 9 ingekomen dus eene vermindering van 19 en dat 1 man uit eene andere provincie is ingekomen en 1 man uit deze gemeente naar eene andere provincie is vertrokken.
2º de negative certificaten der gepleegde misdaden, der buurtwegen, der sterfgevallen van gepensioenneerden, en der koepokken en negatif der koepokken aan de geneeskundige kommissie.
3 het negat[if] certificaat van overlijden aan de H[ee]r ontv[anger] der registratie en het repertoire ter visie aan denzelven.

331. Den 10 januarij aan de H[ee]r vrederegter berigt alsdat op den 9 dezer alhier is overleden Agatha Paulissen w[e]d[uw]e van Hind[rik] Jacops zonder minderjarige kinderen.

332. den 11 jan[uarij] aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt den ontvang van twee ordonnantien groot f 35-45½ cents voor leveringen gedaan in 1832 aan de jagers te voet mij geworden bij zijne missive d.d. 8 dezer Nº 561.

333. den 17 januarij 1833 de H[ee]r Rosen uitgenoodigt ter betaling van het door hem verschulden aan de kerkfabrijk.

334. Houthem le 17 Janvier 1833
à M[onsieu]r le com[man]dant de la province à Hasselt
M[onsieu]r puisque certain Frins Pierre Antoine milicien de cette commune de la levée de 1831 aijant tiré Nº 16 se trouvant dernierement incorporé sur les états Litt DD pour son propre compte dans l'armée de reserve fils de Mathieu et de Louwis Corneille et puisque son frere doit faire par dans la levée de l'année courante, c'est par cette raison que je vous prie de me vouloir faire parvenir le certificat Lit. T. afin de constater que son frere ci-dessus mentionné est mis en activité de service.

335. la lettre ci-dessus envoijé le même jour à M[onsieu]r le gouv[er]neur de la province.

336. den 14 Januarij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de beraadslaging nopens den onderstand der vee-aartsenije school ingevolge mem[oriaal] van 1832 Nº 244.

337. den 21 januarij negatif beantwoord de rondgaande circulaire van de H[ee]r Kom[m]iss[aris] d.d. 17 dezer Nº 23 alsdat zich het armbestuur voor den daar bij gevoegde en vermelde prospectus niet abonneert.

338. Houthem den 21 januarij 1833
Aan de H[ee]r Kommiss[aris] te Tongeren.
Dezen dient ten antwoord op UEd missive d.d. 12 loopende maand Nº 8 Reg. B. mij door de H[ee]r Burg[emees]ter van Berg en Terblijt ter hand gesteld waaruit blijkt dat door de H[ee]r majoor commanderende het depot van het 3de regiment jagers te voet opgave is gedaan van de personen, welke zich bij gemeld regiment in dienst bevinden, en die door hunne ouderdom van de ligting der nat[ionale] militie van dit jaar deel moeten maken. Zoo heb ik ontwaard uit UEd bovengemelde missive alsdat in die opgave mede begrepen is zekeren Jan Lahaije jager te voet, als geboren te zijn in 1814 geinmatriculeert
Nº 185 te behoren tot de gemeente Berg en Terblijt, hetgeen alzoo niet en is.
Zoo heb ik d'Eer UEd dienaangaande te berigten alsdat dien jager te weten Jean Lahaije zich door onwetendheid verkeert bij gezegd regiment heeft aangegeven alwelken op het volgende tijdstip en onder de volgende voornamen geboren is te Meerssen /te weten/ Lahaije Jan Leonard geboren te Meerssen den 27 September 1815 zoon van Jean alhier woonachtig en van Kerckhoffs Maria Catharina alhier overleden, die door zijnen ouderdom tot de ligting van dit jaar niet behoort en die door het domicilie van zijnen vader behoort tot deze gemeente en niet tot die van Berg. Welke abus ontstaan is, van tot de gemeente Berg te behoren, uit hoofde dien jongeling vermeent heeft tot de gemeente Berg te behoren, dewijl het gehucht Houthemerberg waar dezelfs vader woont ressorterende is van deze gemeente voor het spiritueel gehoort onder de gemeente Berg en voor het civil onder Houthem, dienvolgens kunt UEd de H[ee]r majoor voormeld aan gezegde abus kennis geven opdat dezelve op het register matricule herstelt worde.

339.den 25 jan[uari] aan de H[ee]r Kommiss[aris] op zijne rondgaande circulaire d.d. 22 dezer Nº 54 ter goedkeuring gezonden een particulier reglement nopens het doen van den dienst der nachtwachte.

340. den 28 jan[uari] aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden den inschrijvingsregister en alpha[betische] lijst over 1833.

341. Houthem den 28 januarij 1833
Aan de H[ee]r Commiss[aris] te Tongeren
Dezen beantwoord UEd missive d.d. 23 dezer Nº 8 Reg. B. op heden door mij ontvangen, waaruit blijkt alsdat zich bij het 3de reg[imen]t jagers te voet in dienst bevind zekeren Weusten Pieter Joseph welken alhier in 1814 zoude geboren zijn en tot deze gemeente behoren, die in de ligting van het jaar 1833 volgens zijnen gepresumeerden ouderdom zoude hebben moeten deel maken.
Zoo heb ik d'Eer UEd dienaangaande te berigten alsdat den hier boven vermelde persoon alhier is geboren den 25 April 1815 ten negen uren s'morgens zoon van Jacob en Swarts Anna Catharina beiden alhier overleden, diensvolgens denzelven volgens zijnen juisten ouderdom tot de klasse van 1834 behoort.
UEd gelieft hiervan aan de H[ee]r Majoor in UEd missive vermeld kennis te geven, opdat de bestaande abus nopens den in kwestie zijnde persoon op het register matricule worde geredresseert.

342. den 29 jan[uari] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden den tableau nopens de jurés gevraagt bij circulaire d.d. 18 dezer 2de divisi ind. Nº 25/16.

343. den 1sten feb[ruarij] aan de H[ee]r ontv[anger] der regist[ratie] den staat van overlijden overgegeven.

344. Houthem den 1sten feb[ruarij] 1833
Aan de H[ee]r Kommiss[aris] te Tongeren
Als vervolg op UEd missive d.d. 7 januarij l.l. Nº 195 Reg. A. bij welken UEd mij hebt te kennen gegeven en toegezonden de dispositie van de H[ee]r Minister directeur van oorlog d.d. 6 november l.l. Nº 12,586 uit welk een en ander blijkt dat een verlof van 6 maanden aan den milicien dezer gemeente Jan Michel Douven der ligting van 1831 is toegestaan geworden en welke ten uitvoer had moeten worden gesteld en waaraan tot dato dezes noch geen gevolg is gegeven.
Zoo heb ik d'Eer UEd dienaangaande te berigten, alsdat ik een afschrift dier dispositie aan den milicien Douven heb toegezonden gehad, met last van dit afschrift aan den H[ee]r commanderende officier van zijn regiment te vertonen., waaraan gemelde milicien heeft voldaan; zoo komt de H[ee]r commanderende officier mij reeds bij zijne depêche d.d. 25 januarij dezer l.l. Nº 87 dien aangaande te berigten waarvan ik UEd een afschrift hier nevens laat toekomen waaruit blijkt, dat hij het toegestaane verlof niet ten uitvoer kan stellen, voor aleer hij het order van de H[ee]r minister directeur van oorlog daartoe heeft ontvangen; hieruit volgt dat de door de H[ee]r minister directeur van oorlog genomene dispositie aan het regiment noch niet moet zijn overgezonden of overgezonden zijnde zich moet hebben vermist; diensvolgens verzoek UEd hiervan aan de H[ee]r minister voormeld gelieve te willen kennis te geven, opdat het toegestaane verlof door het toedoen van UEd ten uitvoer moge worden gesteld.

345. den 4den feb[ruari aan de H[ee]r vrederegter van Meerssen berigt alsdat op den 1sten dezer alhier is overleden Hind[rik] Hinnevee met nalating van minderj[arige] kinderen.

346. den 7den feb[ruari] beantwoord de rondgaande circulaire van de H[ee]r vrederegter d.d. 30 january l.l. Nº 512 alsdat Elisabeth Krutzen oud 21 jaren geboren te Margeraten laatstelijk gewoond hebbende te Breust welke uit het gevangenhuis te Leuven is uitgebroken zich alhier niet bevind.

347. Houthem le 11 fevrier 1833
à M[onsieu]r le Comm[an]dant militaire à Hasselt
Me trouvant obligé de m'adresser à vous pour la 2e fois, pour vous demander le certificat Lit. F. vous demandé par ma lettre du 17 Janvier dernier Nº 334 Reg 6A vous parvenue par l'intermediaire de Monsieur le gouv[er]neur de cette province, quel certificat je vous ai demandé pour d'un certain Pierre Antoine Frins milicien de cette commune de la levée de 1831 aijant tiré Nº 16 dernierement incorporé pour son propre compte par vous sur les états litt. DD et puisque son frere doit produire le certificat au conseil de milice, je vous pre de me le faire parvenir pour l'interessé, afin de pouvoir faire voir au conseil de milice que son frere susdit est incorporé pour l'activité de service.
La lettre ci-dessus envoijé sur la même dâte et sous le même Nº par l'intermediaire de M[onsieu]r le gouv[er]neur.
Dezen bovenstaande brief onder Nº 347 is niet verzonden geworden maar den volgende onder Nº 348.

348. Houthem le 11 fevrier 1833
M[onsieu]r le Gouv[er]neur
C'est avec peine que je me trouve obligé de vous faire parvenir la deuxieme fois la lettre ci-jointe, vous adressée par ma lettre du 17 Janvier dernier Nº 334 Reg 6 pour être remise à M[onsieu]r le com[man]dant militaire de la province à Hasselt, quelle lettre me vient être retournée aujourd'hui par M[onsieu]r le com[man]dant susdit, avec une observation mise sur celle-ci en craijon, dont vous pouvez prendre connaissance, comme aussi de l'observation que j'ai faite contre la sienne, je prie M[onsieu]r le gouv[er]neur de vouloir faire remettre la lettre ci-jointe à M[onsieu]r le com[man]dant susdit apres être pourvue de votre cachet et griffe.
M[onsieu]r le Gouv[er]neur, il est bien desagreable que les pièces, dont la deliverance est ordonnée par les instructions et la loi ne nous soient pas delivrées, car par de telles manieres d'agir on ne peut satisfaire à ses devoirs, et de plus les interessés viennent d' être privés des droits que la loi leurs accorde, mais j'espere qu'on ij donnera à l'avenir par votre intervention une(??) marche plus régulière afin que les instructions données à cet égard soient mieux executées.

349. Houthem den 14 feb[ruari] 1833
Aan de H[ee]r procureur te Tongeren
Hiernevens heb ik d'Eer UEd te doen toekomen een proces-verbaal door mij opgemaakt, wegens uit eenen moestuin gestolene moeskruiden, ten einde hier aan het noodig gevolg te geven.

350. den 17 feb[ruari] gepubliceert alsdat de alphab[etische] lijst der nationale Mil[itie] over dit jaar van den 18 tot en met den 28 feb[ruari] van s'morgens 9 tot namid[dag] 4 uren op de secretarie ter visie zal openliggen en dat de loting op den 7 maart aanstaande s'morgens ten negen uren op het raadhuis te Valkenburg zal plaats hebben.

351. den 18 feb[ruari] aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden een extract uit het patentregister over 1833 art[ikel] 6 der resolutie d.d.d 12 Junij 1820 daarbij opgegeven de volgenden: Duijzings C., P. Geuskens, W. Gravenhorst, A. Jaspers, M. Kleijnen, L. Limpens, H. Maas, H. Ramakers, J.W. Schrooders, Joseph Sleijpen, H.H. Smeets, J. Speessen jongen, W. Steijns, P. Steijns, L. van Aken, W[eduw]e vande Wijer, G. Willems.

352. den 24 feb[ruari] gepubliceert het uithalen der rupsennesten Mem[oriaal] Nº 33 en het opsnoijen der heggen en bomen Mem[oriaal] Nº 32 van dit jaar welke operatien voor 10 maart aanstaande moeten voltoijed zijn.

353. den 28 feb[ruari] aan de H[ee]r vrederegter berigt alsdat op den 27 dezer alhier is overleden Anna Elis[abeth] Thomassen met nalating van minderjarigen.

354. Houthem den 28 feb[ruarij] 1833
Aan de H[ee]r Kommiss[aris]
Hiernevens heb ik d'Eer UEd te doen toekomen ingevolge aanschrijving d.d. 16 dezer Mem[oriaal] adm[inistratif] Nº 36 drie kwitantien door mij tegen reçu overgenomen van de H[ee]r M. Geuskens ontvanger der kantoren Meerssen, Berg en Terblijt wegens door hem gedane overstortingen der opbrengsten van de collecten gehouden voor de slagoffers der provincien Limburg en Brabant door de gemeenten Houthem, Itteren, Bunde, Ulestraten, Borgharen, Berg en Terblijt, bedragende tezamen de zomme van 61 franken, UEd verzoekende mij den ontvang daar van gelieven te berigten.

355. den 28 feb[ruari] de negat[ive] verklaring aan de H[ee]r Commiss[aris] gezonden alsdat zich geene school alhier aanwezig vind maar dat de kinderen onderwijs genieten binnen de gemeenteschool van Berg dicht bij deze gemeente gelegen, circulaire d.d. 20 dezer 2de divisie ind. Nº 156/20.

356. den 1sten Maart aan de H[ee]r ontvanger der registratie overgegeven de staat van overlijden.

357. den 1sten Maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de rol der buurtwegen over 1833 circulaire d.d. 9 feb[ruari] l.l. Mem[oriaal] Nº 35.

358. den 2 Maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de negat[ive] verklaring alsdat geene verandering alhier in de juré is voorgevallen; circulaire d.d. 10 december 1831 Mem. Nº 232.

359. den 3 maart gepubliceert de rondgaande circulaire van de H[ee]r Kommiss[aris] d.d. 23 feb[ruari] l.l. Nº 119 alsdat geen geld meer behoeft gedeponneert te worden om met kolen over het pruisschisch grondgebied te varen en 2º de circulaire rondgaand van hem d.d. 20 dier maand Nº 115 alsdat die zich op de administratie der bruggen en wegen willen toeleggen op het kommissariaat inzage kunnen nemen van de (?) lijst der wetenschappen.

360. den 7 Maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] te Tongeren verzonden het attest Lit. T. en U met de inventaris Lit. L. voor Frins Jan Lambert.

361. Houthem den 7 Maart 1833
Aan de H[ee]r Kommiss[aris] te Tongeren
Dezen dient tot narigt op UEd missive d.d. 18 feb[ruari] l.l. Nº 195 reg. A. UEd hierbij te kennen gevende alsdat tot dato dezes door den H[ee]r Minister directeur van oorlog noch geen gevolg is gegeven aan zijne decisie d.d. 6 november l.l. Nº 12,586 aangaande het verlof van 6 maanden daarbij door de H[ee]r Minister voormeld aan Jan Michel Douven milicien dezer gemeente toegestaan, UEd hartelijk verzoekende van nochmaals bij de Hooge autoriteit dienaangaande gelieven aan te dringen, opdat door het toedoen van UEd het aan gemelde milicien toegestaane verlof van 6 maanden moge worden verleent.

362. den 8 Maart aan de griffier bij de regtbank te Tongeren verzonden afschriften van de alph[abetische] tableu der registers van den burgerlijken stand over de jaren 1823, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 overgegeven ingevolge circulaire van de H[ee]r vrederegter d.d. 26 feb[ruari] l.l. Nº 516.

363. den 12 Maart aan de H[ee]r vrederegter berigt alsdat op den 10 dezer alhier met nalating van minderj[arige] kinders is overleden Anna Maria Schreurs.

364. den 14 Maart aan de H[ee]r vrederegter berigt alsdat op den 13 dezer alhier is overleden Jan Pieter Deckers met nalating van minderjarige kinders.

365. den 19 Maart aan de Kommanderende officier van het 5 linie regiment in garnizoen te Antwerpen berigt alsdat ik den verlofpas voor Jan Michel Douven met zijne depeche d.d. 9 dezer Nº 276 heb ontvangen.

366. den hier onderstaande Staat der verlaten kinderen gevraagt bij mem[oriaal] d.d. 9 dezer Nº 45 is in dato 18 dezer aan de H[ee]r Kommiss[aris] opgezonden geworden.
Inlichtingen omtrent den gevondene en verlatene kinderen en wegens de kosten welke zij veroorzaken voor de gemeente Houthem. [Er is niets te melden over gevondene kinderen waarvan de ouders onbekend zijn. Het tweede gedeelte van de staat gaat over verlatene kinderen waarvan de vader of moeder bekend is, de jaarlijksche kosten welke zij veroorzaken en het aandeel in deze kosten welke gedragen worden door het godshuis, het gesticht van weldadigheid of ander fondatie en het aandeel der gemeentekas. Er worden genoemd Duijckers Pieter, oud 13 jaren en Duijckers Martina Barbera, oud 8 jaar.] Dit zijn twee onechte kinderen waarvan de moeder Joanna Duyckers op den 27 janauary 1830 is overleden en alstoen door de familie zijn verlaten. Den eerstgemelden dient als kooijherder en wint zijn kost, en het tweede vind zich in de gemeente uitbesteed voor de zomma van f. 70 per jaar, in welke zomma door het bureau van weldadigheid jaarlijks word bijgedragen f. 26 en de over..(?) zom word door de goede ingezetenen voldaan.
Oprecht en waarachtig verklaart door de plaatselijke autoriteit te Houthem den 18 Maart 1833.

367. den 23 Maart aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de rapporten wegens het opsnoijen der bomen en uithalen der rupsennesten Memorialen Nº 32 en 33 van 1833.

368. den 24 Maart gepubliceert den inhoud der circulaire d.d. 13 dezer Mem. adm. Nº 46 wegens de verkiesbaren voor den Senaat bij publycatie gedaan gevoegd aan de circulaire d.d. 17 Maart 1832 Mem. adm. Nº 65. Den zelven datum ook gepubliceert den inhoud van de circulaire d.d. 7 Maart l.l. Mem. Nº 43.

369. den 1sten April aan de ontvanger der registratie te Valk[enburg] gezonden den staat over de maand maart en de negat[ive] certif[icat] van Jan Pieter Deckers en Anna Maria Schreurs.

370. den 1sten April aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de negative staten wegens de buurt en groote wegen, wegens de koepokken en gepleegde misdaden.

371. den 9den April aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden:
1o in duplo de rekening van het armbestuur, met de bescheiden, de bijlage Nos 3 en 4 en begrootingsstaat over 1832.
2o den begrootingsstaat in duplo over 1833;
3 den Staat nopens de titels der renten gevraagt bij circulaire d.d. 10 october 1832 mem. adm. Nº 195.

372. den 9 April aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden in duplo de rekening van het kerkfabriek met de bescheiden den algemeenen Staat en begrootingsstaat over 1832;
den Staat nopens de titels der renten gevraagt bij circulaire d.d. 10 octob[er] 1832 mem. Nº 195;
den Staat wegens de situatie van het personeel van den kerkfabriek op den 1sten zondag van April circulaire d.d. 11 mei 1831 mem. Nº 119.

373. den 16 April aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden het negatif certif[icat] alsdat geene personen voor den Senaat zich hier hebben aangegeven, Mem. van 1833 Nº 46.

374. den 16 April aan de H[ee]r vrederegter berigt alsdat op den 15 alhier is overleden Duijckers Maria Elisabeth zonder nalating van minderjarigen.

375. den 27 April aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de quitantiën wegens het subsidie van fr. 34-36 centimes mij bij zijne missive d.d. 23 dezer Nº 164 voor onderhoud der verlatene kinderen geworden.

376. den 1sten Mei aan de H[ee]r ontvanger der regist[ratie] te Valkenburg overgegeven den Staat der sterfgevallen en negat[if] certif[icat] van Maria Elis[abeth] Duijckers en aan de H[ee]r Commiss[aris] het negat[if] cert[ificat] der gepensionneerden.

371. den 5 mei gepubliceert alsdat de lijst der vertegenwoordigen ter sekretarije open ligt en dat de schoorstenen voor den 23 dezer moeten gevegt zijn.

372. den 6 mei de tusschenkomst van de H[ee]r Kommiss[aris] ingeroepen ten einde H[eren] Ged[eputeerde] Staten te verzoeken, van op het rekwest van J. Demares wegens den opbouwing van den gevel aan zijn huis te willen statueren.

373. den 6 mei aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de kiezerslijst; circulaire d.d. 13 maart l.l. mem[oriaal] Nº 47.

374. den 7 mei aan de H[ee]r vrederegter van Meerssen berigt het overlijden van Wetzels Anna Maria Hubertina en van Ghijsen Maria Oda, beide zonder minderjarige overleden.

375. Houthem 7 mei 1833
Aan de H[ee]r vrederegter
Bij dezen heb ik d'Eer UEd te berigten alsdat op den 7den dezer alhier zonder nalating van minderjarigen is overleden Maria Oda Ghijsen, weduwe bij eerste huwelijk van Pieter Stassen bij 2de van Lambert Duijzings en bij 3de van Martijn Raven, doch van welke bevinden zich minderjarige kinders van wijle haare voor overledene dochters geplaats in het weeshuis te Maastricht, en voor welke zekerlijk wel voogden zullen zijn aangestelt; verders laat ik het aan UEd over.

376. den 10 mei aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden het talon der binnenl[andse] pasport door mij heden aan de H[ee]r Vandervrecken uitgereikt.

377. den 11 mei aan de H[ee]r vrederegter berigt alsdat Balthazar Maas alhier is overleden den 9 dezer zonder nalating van minderjarigen.

378. den 13 mei 1833 aan de H[ee]r Kommiss[aris] gezonden 57½ cents of 1 fr 21 centimen voor den zegel der authorisatie voor het bouwen van J. Demares mij bij missive d.d. 11 dezer Nº 283 geworden.

379. den 17 mei gepubliceert de gemeenterekening van 1832.

380. den 20 mei aan de H[ee]r Kommiss[aris] geretourneert den Staat wegens het personeel van den fabriekraad mij teruggezonden bij zijnen missive d.d. 17 dezer Nº 231.

381. den 21 Mei aan den H[ee]r Commiss[aris] verzonden den tableau tot bewijs dat de oproepingsbiljetten aan de kiezers zijn toegezonden in dato 20 dezer.

382. den 21 aan de H[ee]r vrederegter berigt alsdat Theodoor Weusten zonder minderj[arigen] alhier op den 18 dezer is overleden.

383. den 25 Mei aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de neg[ative] verklaring wegens de godshuisen en den Staat model B gevraagt bij mem[oriaal] van 1833 Nº 65.

384. den 26 mei gepubliceert alsdat den toetap in de herbergen met de kermis en in het vervolg s'avonds ten 10 uren moet plaats hebben en ook dat het verboden is in de tarwe te kruiden.

385. den 1sten Junij aan de H[ee]r ontv[anger] der regist[ratie] te Valkenburg gezonden den Staat van overlijden over de maand mei en de negat[ive] certificaten van Wetzels A,M,H,, Weusten T.G., en Akkermans C.M.

386. den 5 Junij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de neg[ative] verklaring alsdat geene verandering in de juré gedurende het 2 kwartaal alhier is voorgevallen.

387. den 6 junij gepubliceert alsdat het botten op maandag den 10 junij zal aanvangen.

388. den 5 junij aan de H[ee]r Commiss[aris] in triplo verzonden de gemeenterekening met de begrooting bescheiden en het certificaat der afkondiging over 1832.

389. den 9 Junij aan de H[ee]r Kommiss[aris] ingvolge zijne missive d.d. 10 mei l.l. Nº 150 berigt alsdat op den 10 dezer alhier met het botten zal worden aangevangen.

390. den 16 gepubliceert alsdat jeder zijne patentzegels over 1833 moet afhalen.

391. den 24 Junij aan de H[ee]r inspecteur van het kadaster aangevraagt 80 gedrukte vellen Lit. p en 10 Lit. U Mem[oriaal] adm. 1833 Nº 74.

392. den 25 junij aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt op zijnen brief van den 23 dezer Nº 371alsdat ik op den 24 dezer proces-verbaal hebbe opgemaakt wegens eenige baldadigheden uitgezet op den 23 dezer s'avonds door Andries Ubags en Joseph Ubags uit de gemeente Berg en tegen Pieter Janssen uit de gemeente Valkenburg op de klagten van Willem Hoen.

393. Houthem den 26 Junij 1833
Aan de H[ee]r prokureur te Tongeren
Hiernevens ontvangt UEd een proces-verbaal door mij opgemaakt wegens baldaadigheden, welke alhier door inwoners van Valkenburg en Berg alhi zijn gepleegt geworden, welke ik had vermeent gehad, van de competentie van de H[ee]r vrederegter te zijn, doch welken ambtenaar mij hetzelve heeft teruggezonden, ten einde aan UEd toe te zenden, dewijl het tot aan UEd competentie behoort.
Verders heb ik d'Eer UEd te berigten, alsdat in de nacht tusschen den 13 en 14 dezer maand ook verscheide baldaadigheden altijd zijn gepleegt geworden, door ingezetenen van Valkenburg met de barrieren aan de huizen en weiden uit te hangen als ook met de vensters uit te nemen en in de wegen en beke te …….. alsmede met de schellen aan de tuinen af te breken, en eenen ploeg op de straat te schenden, over welke baldaadigheden ik alle nasporingen heb gedaan gehad, doch heb ik de daders daar van tot dato dezes niet kunnen ontdekken; indien ik er daar van zal kunnen ontdekken, alsdan zal [ik] UEd proces-verbaal daarover toezenden.

394. den 1sten Julij aan de H[ee]r Kommiss[aris] overgegeven:
1o wegens de buurtwegen en groote wegen negatif;
2o wegens de koepokken;
3o wegens gepleegde misdaden;
4o aan de ontvanger der registratie overgegeven de Staat van overlijden en het negat[if] certif[icat] van Nicolaas Vranken.

395. den 2 July aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden den Staat wegens de gemeentebeampten gevraagt bij annexe aan het mem[oriaal] Nº 79 van dit jaar.

396. den 7 July gepubliceert alsdat het verboden is aren te rapen zonder permissie der eigenaars, en dat die verboekingen te doen hebben voor den 20 dezer maand dezelve moeten laten doen, en dat de H[ee]r doctoor Lekens op den 11 dezer bij Schoenmakers te Berg de koepokken gratis zal komen inenten.

397. den 7 July gepubliceert alsdat de rol van personelen omslag over 1833 ter visie ligt gedurende 15 dagen.

398. den 21 July gepubliceert alsdat de honden van heden af tot en met den 20 augustus aanstaande moeten worden aan den band gehouden.

399. den 21 July aan de patentpligtigen vermeld hiervoor onder Nº 351 vermeld verwittigd alsdat de ijking der maten en gewigten op den 23 dezer van 9 uren tot 3 uren namiddag ten kantore van den ontvanger zal plaatshebben.

400. Houthem den 23 july 1833
Aan de H[ee]r Commiss[aris] te Tongeren
Aangezien aan zekeren Jan Michel Douven milicien dezer gemeente der ligting van 1831 dienende bij het 5de reg[imen]t 4de bat, comp[ag]nie grenadiers een verlof van 6 maanden ingevolge dispositie van den H[ee]r Minister directeur van oorlog is toegestaan geworden, ten einde deszelfe ouders zoo als UEd bekend is te ondersteunen, en die zich noch in denzelven staat bevinden zoo als ik UEd bij mijnen brief d.d. 20 7ber 1832 Nº 293 Reg. 6 heb te kennen gegeven, en vermits zijn verlof reeds met den 9 7ber aanstaande komt te expireren, zoo verzoek ik UEd hertelijk, van, indien het moegelijk is, bij de hoogere autoriteit gelieven aan te dringen, opdat aan gemelden Douven, die reeds met de koude kortse besmet is, noch een verlof van drie maanden moge worde toegestaan, ten einde aan zijne gebrekkige ouders bijstand te kunnen verlenen. Vertrouwende op UEd menschlievendheid van hier omtrent door Uwe tusschenkomst eenen gewenschden uitslag tegemoet te zijn.

401. den 25 July aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de rol van personelen omslag over 1833.

402. Houthem den 3 Augustus 1833
Aan de H[ee]r minster van oorlog.
Bij dezen heb ik d'Eer aan zijne Edele de Heer Minister van oorlog te doen toekomen een rekwest door Jan Michel Douven milicien dezer gemeente aan de H[ee]r minister gerigt, daarbij verzoekende dat het zijn Edele moge behagen van hem een verlenging van zijn verlof voor vier maanden toe te staan, dewijl het aan hem toegestaan verlof van 6 maanden met den 9 7ber aanstaande komt te expireren. Vertrouw dat het de H[ee]r minister zal gelieven te behagen van het gevraagt wordende verlof van drie maanden aan gemelde milicien toe te staan ten einde deszelfs ongelukkige(??) ouders te ondersteunen, en dien reeds het ongeluk heeft van over drie weken met de koude kortse besmet(?) te zijn(?).

403. den 3 August[us] ingevolge mem[oriaal] van dit jaar Nº 74 aan de H[ee]r inspecteur van het Cadaster te Hasselt verzonden 54 extracten van eigendomsveranderingen litt. P. met den cadastralen legger eerste en 2de boekdelen en de alphab[etische] tafel.

403bis. den 3 Augustus aan de H[ee]r ontvanger der registratie de staat van overlijden over de maand July.

404. Houthem le 16 aout 1833
à M[onsieu]r le receveur des contributions directes à Houthem
En réponse de votre missive d'aujourd'hui Nº 95 j'ai l'honneur de vous informer, que j'ai envoijé directement le 3 du courant à M[onsieu]r l'inspecteur du cadastre savoir la matrice cadastrale, les registres subséquens et la table alphabetique avec les déclarations des mutations opérées pour 1834 commes nous a été ordonné par la circulaire de M[onsieu]r le gouverneur de cette province en dâte du 15 Juin dernier mem. adm. Nº 74. Quant aux années de 1831 et 1832 no aucune mutation ne s'est présentée ici.

405. Houthem le 1er September 1833
à M[onsieu]r le Comm[an]dant du 5 reg[imen]t d'inf[anterie] à Anvers.
Monsieur j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint un certificat concernant le milicien Jean Michel Douven de cette commune servant dans votre reg[imen]t 4 Bat. com[ag]nie grenadiers, qui se trouve ici avec une permission congé, lui del de six mois, lui par vous délivré en dâte du 9 mars dernier et qui expire le 9 courant, mais malheureusement, qui se trouve attaqué de la fièvre froide pres depuis de deux mois, par quelle raison il est hors d'Etat de pouvoir réjoindre son corps dans ce moment.
M[onsieu]r le Com[man]dant il s'est adressé le 3 août dernier à M[onsieu]r le ministre de la guerre, par laquelle il l'a prié qu'il veuille agréer de prolonger encore son congé pour trois mois, car il avait pensé de pouvoir assister ses malheureux père et mère dans le temps de six mois qu'il a été ici, mais malheureusement par la fièvre froide il n'a pu rien faire; par cette circonstance je prie cordialement M[onsieu]r le Com[man]dant s'il est possible, qu'il veuille lui accorder encore un congé de trois mois afinqu'il puisse assister à ses malheureux parens dont M[onsieu]r le Com[man]dant a bien connaissance.
M[onsieur]r je vous prie de ne prendre pas en mauvais part ma liberté, que je vous prie de me vouloir honorer d'une petite réponse concernant cet milicien.

406. den 2 7ber aan de ontv[anger] der regist[ratie] te Valkenburg den negat[ive] staat van overlijden overgegeven.

407. Houthem le 4 7ber 1833
à M[onsieu]r le Comm[an]dant du 2 regi[men]t de ligne à garnison à Louvain.
M[onsieu]r puisque certain Jean Pierre Meertens milicien de cette commune de la classe de 1826 qui se trouve ici avec un congé jusqu' à nouvel ordre, servant incorporé dans votre regiment pour son propre compte pour l'armée de réserve sous le Nº de la matricule Nº 1030, quel Jean Pierre Meertens veut déja contracter mariage pour quelle raison il doit avoir votre consentement, sans quoi on ne peut procéder à la célébration de son mariage, j'espere que cette permission lui sera délivrée de votre part.

408. . Houthem le 4 September 1833
à M[onsieu]r le Commandant militaire de la province de Limb[ourg.
M[onsieu]r j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint une réquête de Jean Michel Douven milicien de cette commune portant demande d'une prolongation pour de sa permission pour de 4 mois, lequel a été renvoijé à cette commune avec une permission de 6 mois par disposition de M[onsieu]r le ministre de la guerre, pour pouvoir assister à ses malheureux parens, et quelle permission vient d'expirer le 9 courant.
M[onsieu]r j'ai l'honneur de vous informer, que le milicien à cette fin il s'est adressé le 3 août dernier à M[onsieu]r le ministre de la guerre, pour obtenir encore une prolongation de 4 mois Sur quoi M[onsieu]r le commandant du 5me reg[imen]t de linge déja en camp de Schilde me vient informer par sa dépêche en date du 28 aout dernier Nº 1003 que le milicien se doit adresser à vous pour obtenir cette prolongation de sa permission, et qu'il n'a rien sera content, si cette prolongation lui sera accordée de votre part, car il est bien connu le malheureux état de ses parens ne lui est pas inconnu.
J'espere qu'il plaira à Monsieur le Commandant d'accorder cette prolongation de 4 mois à ce milicien afin de pouvoir encore assister à ces malheureux père et mère.

409. den 5 7ber aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt alsdat het getal zegel voor den burgerlijken stand van 1834 hetzelve is van 1833; mem. adm. Nº 100 van dit jaar.

410. den 9 7ber aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden het negat[ive] certificaat wegens de jutij over het 3de kwartaal van dit jaar.

411. den 10 7ber aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt op zijnen brief d.d. 27 August[us] l.l. Nº 542 alsdat ik de gendarmen van Sittard zederd den 10 august[us] l.l. tot en met op den dag van heden niet in de gemeente heb bespeurt.

412. den 11 7ber s'namiddags ten 4 uren zijn 3 gendarmen van Sittard hier geweest.

413. Houthem le 16 7bre 1833
à M[onsieu]r le Commandant du 5me reg[imen]t de ligne à Anvers.
Monsieur! J'ai l'honneur de vous informer que le milicien Jean Michel Douven sous votre commandement dans le susdit reg[imen]t 4 Bat. comagnie grénadiers s'est adressé par réquête sur l'information que je lui avait donnée par votre dépêche du 28 août dernier Nº 1003 par réquête à M[onsieu]r le Com[man]dant militaire de cette province pour avoir une prolongation de sa permission de 4 mois sur quoi M[onsieu]r le Com[man]dant militaire me vient informer par son apostille reçu aujourd'hui, que ce milicien se doit adresser à cette fin à M[onsieu]r le com[man]dant de son reg[imen]t pour obtenir cette prolongation.
C'est par cette raison que je prends la liberté de m'adresser pour ce milicien vers vous à vous M[onsieu]r le Com[man]dant en vous priant cordialement, de vouloir accorder s'il vous plait à le milicien la prolongation ci-dessus mentionée, pas à l'égard de lui, mais à l'égard de ses malheureux parens.
J'espere que M[onsieu]r le com[man]dant aura reçu le certificat par ma lettre du 1er 7bre courant Nº 405 Reg 6 le certificat du medecin concernant la situation l' état de la santé, car il obtient tous les deux jours encore des attaques de la fièvre froide.
En attendant que M[onsieu]r le com[man]dant ne prendra pas en mauvaise part ma liberté, et qu'il plaira à M[onsieu]r le com[man]dant d'accorder à ce milicien la prolongation de sa permission.

414. den 20 Sept[ember] aan de H[ee]r Commiss[aris] te Tongeren op zijnen rondgaande circulaire d.d. 13 dezer berigt alsdat zich alhier geene blinde militairen bevinden.

415. den 21 Sept[ember] aan de H[ee]r Commiss[aris] te Valkenburg berigt ingevolge Mem[oriaal] d.d. 28 aug[ustus] Nº 102 alsdat ik de inspectie op den grooten weg den 20 dezer hebbe gehouden en daar op niets bevonden, welk de vrije passage belet.

416. Houthem den 28 September 1833
Aan de H[ee]r militairen com[man]dant van Limburg te Hasselt
Hoopende dat UEd mijne vrijheid niet kwalijk zult nemen aangezien ik UEd het hier bijgevoegd rekwest voor het 2de maal doen toezenden in dato den 3 loopende door Jan Michel Douven milicien dezer gemeente aan UEd ingedient, houdende verzoek om zijn verlof voor den tijd van 4 maanden gelieven te verlengen, alwelk rekwest mij door UEd teruggezonden is geworden, met aanmerking dat die verlenging van verlof door de H[ee]r commanderende officier van zijnen reg[imen]t moest toegestaan worden.
Zoo heb ik UEd dienaangaande te berigten, alsdat ik mij aan de H[ee]r commanderende officier voormeld in dato den 16 dezer met kennisgeving van UEd aanmerking hebbe gewend, alwelken mij bij zijne dépêche d.d. 23 loopende Nº 1108 komt te berigten alsdat om zulke verlenging van verlof te bekomen van hem niet afhangde, maar dat zoortgelijke vragen alleen men zich aan de Heer militaire gouverneur der provincie te beslissen waren, toebehoorden, dan dezelve alleen konde toestaan, aan wie moeste wenden dewijl het van hem nietafh in zijne macht niet was, maar dat het alleen aan de H[ee]r gouverneur toestaat, elke verlenging te accorderen.
Diensvolgens vertrouw dat het aan de H[ee]r gouverneur zal behagen van aan den rekwestrant de gevraagt wordende verlenging van 4 maanden toetestaan, niet ten opzichte van zijne persoon, maar ten opzichte van zijne ongelukkige ouders.
In deze afwachting heb ik de Eer mij met waare Hoogachting te noemen U.

417. den 28 7ber aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt alsdat men alhier de klok heeft geluid ingevolge mem[oriaal] Nº 108 van dit jaar.

418. den 28 7ber aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt ingevolge circul[aire] d.d. 16 dezer mem[oriaal] Nº 116 alsdat de schoorstenen der huizen bakovens en smitsen voor den 23 mei l.l. en 4 dezer behoorlijk zijn gevegt geworden, op welke tijdstippen men de visitatie in alle huizen heeft gehouden ten einde te zien of die operatie behoorlijk verrigt was en of een jeder van eene behoorlijke geslotene lantarne was voorzien, waar aan alle jaren binnen deze gemeente is voldaan geworden.

419. den 1sten oct[ober] aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de negative certificaten
1o der buurt en groote wegen
2de der koepokken
3o der gepleegde misdaden.

420. den 1sten oct[ober] aan de ontv[anger] der regist[ratie] verzonden de staat over de maand september der overledenen en het neg[ative] certif[icat] van Dekkers Maria Christina Hubertina als ook het repertoire.

421. den 2 october aan den com[man]dant van het 5 reg[imen]t gezonden een certificat van den geneesheer voor Jan Michel Douven tot den 9 november aanstaande.

422. den 4 octobre aan den comm[an]dant van het 2 linie reg[imen]t aangevraagt de permissie voor J.P. Meertens ten einde huwelijk te kunnen aangaan, hier voor gevraagt onder Nº 407.

423. van den 5 tot 6 octob[er] hebben twee gendarmen van Zittaard hier gelogeert.

424. den 15 oct[ober] gepubliceert de gemeente begrooting voor 1834 en aangeplaakt.

425. den 28 oct[ober] nochmaals geaddresseert aan den comm[an]dant van het dépot van het 2 linie reg[imen]t te Leuven voor Jan Pieter Meertens zoo als hier voor onder de Nos 407 en 422.

426. den 1sten 9ber gepubliceert de inwerking brenging der nachtwachten alsook dat den toetap in de herberge s'avonds ten 9 uren moet plaats hebben, en dat de herbergiers geene vremdelingen mogen logeren, zonder daar van aan de burgemeester kennis te geven.

427. den 2 nov[ember] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden den lijst der zetters voor 1834 gevraagt bij mem. van dit jaar Nº 126, de lijst is geplaats in het mem. van 1820 Nº 34. Daarvoor opgegeven M. Philippi 55 jaren, J.P. Boesten 53, Willems G. 63, Delahaije A. 39, Smeets H. 45, Frijns L. 59, Sleijpen J. 73, Thonart L. 69, Kleuters F. 41, Limpens L. 56.

428. den 2 nov[ember] aan de H[ee]r commis[aris] verzonden de aanvraag voor het attest Lit. LL voor Jan Adam Limpens.

429. den 2den 9ber aan de H[ee]r commis[aris] verzonden in quarto den begrootings over 1834 met het certificaat der afkondiging.

430. den 6 9ber aan de H[ee]r commis[aris] verzonden staatsgewijse de voordragt van 2 leden uit den raad voor de commissie der personeele belasting over 1834 mem[oriaal] Nº 127.

431. den 6 9ber aan de H[ee]r commis[aris] verzonden in quarto de staaten wegens twee leden uit den gemeente raad tot het teekenen der attesten voor de militie van 1834 mem[oriaal] Nº 130; daarbij opgegeven M. Philippi en J.P. Boesten.

432. den 6 9ber aan de H[ee]r commis[aris] berigt alsdat de nachtwacht georganiseert is, mem[oriaal] Nº 123.

433. den 12 9ber aan de H[ee]r commis[aris] verzonden de beraadslaging Nº 92 Reg. 6 houdende aanvraag van fr. 100 tot aankoop van schoolbehoeften te mogen gebruiken.

434. Houthem den 19 november 1833
aan de H[ee]r commis[aris]
M[onsieu]r par votre missive du 15 courant Nº 532 je viens de recevoir le consentement de M[onsieu]r le colonel commandant du 2me régiment de ligne au mariage du nommé Jean Pierre Meertens milicien de cette commune.
Et par votre missive du 26 août dernier Nº 532 vous m'avez informé que M[onsieu]r le gouv[er]neur vous avait informé que le certificat Lit. LL que j'avais réclamé par votre intermediaire pour l'interessé ne lui peut être délivré, avant d'avoir obtenu le consentement de son chef de corps.
Ainsi M[onsieu]r je vous prie d'avoir, s'il vous plait, la complaisance de vouloir à present démandér à M[onsieu]r le gouv[er]neur le certificat Lit. LL susmentionné, sans quoi on ne peut proceder à la célébration de son mariage.

435. den 19 9ber aan de H[ee]r vrederegter berigt alsdat op den 14 alhier is overleden Maria Ida Vanderscheure met nalati[n]g van minderjarige kinderen.

436. den 25 9ber aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden in duplo de benoeming van een nieuw lid in het armbestuur, voor dat welk op 1mo Januarij 1834 moet aftreden.

437. Houthem den 25 9ber 1833
Aan de H[ee]r Commiss[aris] te Tongeren
Hier nevens heb ik d'Eer UEd hier bijgevoegd te retourneren het rekwest aan zijne majesteit door zekeren Willem Curfs landbouwer dezer gemeente ingediend, strekkende om ontslag te bekomen uit den dienst voor zijnen zoon Mathisj Curfs mij bij UEd missive d.d. 11 dezer Nº 300 Reg. B. geworden;
Tevens ontvangt UEd hierbij het bij UEd missive opgedachte extract missive gevorderd extract uit de alphab[etische] lijst van de gemeente Berg en Terblijt /vereenigde gemeente met deze/ over de ligting van den jare 1828 opzichtens den persoon van Gerard Paulissen welken in die ligting mede heeft geconcureert en aan welken het dienstpligtig Nº 6 was te beurt gevallen /niet tegenstaande Willem Curfs door vergissing heeft opgegeven gezegd Nº 3 /doch welken denzelven persoon van Paulissen is, waarover de kwestie zich opdoet en die tevens reeds bij het Corps der guiden van Zijne Majesteit als vrijwilliger is dienende en welken door de militieraad zitting houdende te Maastricht finaal is vrijgesteld geworden wegens gebrek aan eenen voet, door welke vrijstelling gemelden Mathijs Curfs, welken in dezelve ligting mede heeft geconcureert deelgemaakt, en aan welken het vrijstellend nummer 13 was te beurt gevallen, ter vervanging van gemelden Gerard Paulissen alstoen heeft moeten dienen. Diensvolgens het niet meer dan billijk is, dat den persoon, die door vrijstelling van eenen ander in dienst is moeten treden, ook uit den dienst worde ontslagen, zoo haast als den vrijgestelde zich later hetzij als vrijwilliger of anderzints voor zich zelven in dienst bevind.
Vertrouw dat door UEd medewerking het ontslag uit den dienst aan gemelden Mathijs Curfs zal worden verleent, hetgeen hem van regtswegen toekomt.

438. den 26 9ber aan de H[ee]r Kommiss[aris] ingevolge zijne missive d.d. 12 dezer Nº 748 verzonden eenen beraadslaging van den gemeenteraad opzichtens het daarstellen van eenen wekelijkschen graanmarkt te Meerssen.

439. den 28 9ber aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden den tableau van de kiezers dezer gemeente voor de kiezing, welke op den 6 10ber aanstaande moet plaats hebben.

440. Houthem le 28 9bre 1833
à M[onsieu]r l'inspecteur du cadastre à Hasselt.
M[onsieu]r j'ai l'honneur de vous informer, que je me suis transporté en vertu de votre dépêche du 19 courant Nº 28 au Bureau du commissariat établi à Fauquemont pour rétirer les pièces cadastrales de cette commune, où je n'ai trouvé que les pièces cadastrales que je vous avais adressées le 3 août dernier, mais pas la copie du livre journal de l'exercice 1834, dont vous faites mention dans votre dépêche ci-dessus citée. Je crois que cette pièce se trouvera encore sur votre bureau, et laquelle j'espere de recevoir le plutot possible de votre part.

441. Bekendmaking
De burgemeester en schepenen der gemeente Houthem brengen bij dezen ter kennis van degeene die het aangaat alsdat bij hun in dato den 25 dezer maand ontvangen is eene zeer strenge order wegens het doen van den dienst der nachtwachte, diensvolgens worden alle diegeene, welke tot het doen van dien dienst worden opgeroepen, gewaarschouwt, van zich s'avonds ten 9 uren in het wachthuis te begeven en aldaar tot s'morgens 5 uren met hunnen behoorlijke rondens s'nachts door de gemeente te doen, te verblijven dan daar kan de minste verschooning door ons met niemand meer worden gebruikt, aangezien wij zelfs personeelijk verantwoordelijk voor de regelmatige uitoefening van dien dienst over voor zijn gesteld; uit dien hoofde komen wij het tegenwoordig aan een jeder bekend te maken, opdat niemand aan ons jet zal hebben te wijten, indien jemand door nalatendheid in kosten daar door zoude komen te geraken dan dezelven zal dagelijks worden nagezien.
Komen ook nochmaals ter waarschouwing van de herbergiers bekend te maken, alsdat bij de orders aan ons medegedeelt opzichtens den dienst der nachtwachte, ons ook tevens gelast is de strengste opzichte over de herbergen te houden ten einde den toetap s'avonds ten 9 uren in dezelve plaats hebbe en alsdan ledig zijn, mits dat de herbergiers ook geene vremdelingen in hunne huizen zullen mogen logeren, zonder daarvan voor af aan het plaatselijke bestuur te hebben kennis gegeven.
Het een en ander zal onder de penaliteiten bij de artikelen 475, 476 en 478 van het lijfstraffelijke wetboek worden bepaald, gestraft worden.
Hebben het tegenwoordig doen afficheren en aanplakken opdat niemand hiervan onwetendheid kunne voorwenden.
Houthem den 30 9ber 1833.

442. den 2den december aan de H[ee]r Commiss[aris] overgegeven de negat[ive] certificaten:
1o wegens de jurij;
2o wegens het overlijden van gepensioeneerden der pensioenskas;
3o wegens de verandering in het personeel der geneeskunstoeffenaren;
4o en ten laasten aan de geneeskundige commissie hetzelve wegens de geneeskunstoeffenaren overgegeven.

443. den 2den december aan de H[ee]r ontv[anger] der registratie overgegeven den staat van overlijden.

444. den 3 december aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden den staat wegens het getal gereformeerde personen ten getale van 10 en gehorende na de kerk van Meerssen gevraagd bij zijne missive d.d. 29 9ber l.l. Nº 799.

445. den 8den december het wachtreglement gepubliceert.

445bis. den 10ber aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de negat[ive] verkl[aring] wegens de koepokinenters circuliare d.d. 27 9ber l.l. Mem[oriaal] Nº 153.

446. den 13 december aan de H[ee]r Commiss[aris] op zijne missive d.d. 12 dezer Nº 833 gezonden de kwitantie wegens het subsidie door H.H. gedep[uteerde] Staten dezer prov[incie] verleent voor onderhoud van vondelingen en verlatene kinderen over het loopende jaar ten bedrage van fr. 30-31 centimen.

447. Houthem le 19 december 1833
à M[onsieu]r le Comm[an]dant de l'artillerie de milice 6 à 10 en garnison à Namur.
M[onsieu]r puisque certain Jean Charles Steijns milicien de cette commune de la classe de 1832 qui se trouve ici avec un congé jusqu'a nouvel ordre incorporé pour son propre compte dans l'arillerie susdite, et qui veut déja contracter mariage avec Marie Ide Busers auquel à quelle fin il doit avoir premièrement votre consentement en vertu des instructions données à cet égard, avant de pouvoir proceder à la célébration de son mariage. J'espere qu'il vous plaira de lui donner votre consentement.
M[onsieu]r vous recevez aussi de la mère de futûre, qui s'obligents d'entretenir sa future et ses enfants en cas aussitôt que le dite …………… ……………… sous les drapeaux.

448. den 22 december 1833 gepubliceert den inhoud van het Mem[oriaal] Nº 155 van dit jaar.

449. den 26 december aan de vrederegter berigt alsdat op den 23 dezer is overleden Lambert Frijns met nalating van minderjarigen.

450. den 27 december aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt op zijne missive d.d. 23 9ber l.l. Nº 752 alsdat de school in order is.

451. den 29 december gepubliceert alsdat het verboden is nieuwe jaren te schieten, en dat den toetap in de herbergen s'avonds ten 9 uren moet plaats hebben, en alsdan moeten ledig zijn, en ook onder den godsdienst niet mag getapt worden noch geene kaartspelen gedult.

1834
452. den 1sten januarij aan de H[ee]r Commissaris verzonden den statistique wegens den landbouw en 2 negative certificaten het een en ander gevraagt bij de circulaire d.d. 16 9ber 1833 Mem[oriaal] Nº 142.

453. den 2 januarij aan de H[ee]r Commissaris verzonden de staten van geborten, huwelijken, overlijden, negat[if] certif[icaat] der echtscheidingen, den statistiken staat der sterften en den staat wegens de verandering der bevolking. Daar bij opgegeven alsdat er 39 de gemeente hebben verlaten en 22 ingekomen en dat er eenen uit eene andere provincie alhier is ingekomen, en eenen uit deze gemeente naar eene andere vertrokken. Noch overgegeven de negat[ive] certificaten der gepleegde misdaden, der buurtwegen, groote wegen en der koepokken.

454. den 2 januarij aan de Ontvanger verzonden de staat van overlijden en het repertoire.

455. den 2den januarij aan de H[ee]r prokureur des Konings verzonden een dubbeld van de registers van der burgerlijken stand met het register der huwelijksche publijkatien en drie paketten betrekkelijk tot de huwelijksakten.

456. den 8 Januarij aan de H[ee]r Commiss[aris] op zijnen brief d.d. 3 dezer Nº 15 beantwoord alsdat de slagerije op den eersten alhier voorgevallen van geene beteekening is en daar over geen proces verbaal is opgemaakt geworden.

457. Houthem den 22 januarij 1834
Aan de H[ee]r Commiss[aris]
Bij dezen heb ik d'Eer UEd te doen toekomen in duplo den staatistiken staat opzichtens de verlatene kinderen gevorderd bij de circulaire d.d. 8 dezer Mem[oriaal} adm. Nº 5.
[Inlichtingen omtrent den gevondene en verlatene kinderen onderhouden in 1833. Er is niets vermeld over gevondene kinderen waarvan de ouders onbekend zijn. Over verlatene kinderen is vermeld: de jaarlijksche kosten welke zij veroorzaken en het aandeel in deze kosten welke gedragen worden door het gasthuis of bureau van liefdadigheid of gemeente. Er worden genoemd Duijkers Pieter, oud 14 jaren en Duijkers Martina Barbera, oud 9 jaar., welke sinds hun geboorte in Houthem wonen. Deze beide zijn onechte kinderen waarvan de moeder den 27 janauary 1830 is overleden. Voor den eerstgemelden heeft men in 1833 fr. 20 voor kleeding en onderwijs bijgedragen. De middelmatige waardering der onderhoudskosten voor het tweede kind bedroegen in 1833 fr. 80,--, waarvoor men fr. 50 in onderhoudskosten voor onderwijs heeft bijgedragen, terwijl het overige door de goede ingezetenen word gecontribueert.]
Oprecht en waarachtig verklaart door het plaatselijke bestuur van Houthem den 22 Januarij 1834.

458. den 28 Januarij aan de H[ee]r militie Commiss[aris] verzonden den inschrijvingsregister en alphabetische lijst der ligting van 1834.

459. den 1sten feb[ruarij] aan de H[ee]r ontv[anger] der regist[ratie] overgegeven den staat van overlijden en negat[if] certif[icaat] van Jan Boesten en Arnold Gerlach Gerets.

460. Houthem le 5 fevrier 1834
Monsieur le Gouverneur
Puisque certain Jean Charles Steijns milicien de cette commune de la classe de 1832 incorporé dans l'artillerie milice 6 à 10 s'est adressé en dâte du 19 decembre dernier par réquête à M[onsieu]r le Com[man]dant de la dite artillerie en garnison à Namur, et qui n'a pas encore reçu aucune réponse jusqu'a cette dâte.
M[onsieu]r ne pouvant rémarquer en mem. adm. du 7 decembre dernier Nº 159 où cet artillerie se trouve en garnison, par cette raison le dit Steijns s'est adressé à Namur suivant l'indication donnée à cet égard par le mem. adm. du 27 Septembre 1831 Nº 188.
M[onsieu]r le gouv[er]neur je vous prie, si l'artillerie en question aura reçu une autre destination, que celle-ci indiquée au mem. adm. du 27 Septembre 1831 de me vouloir donc informer s'il vous plait du bien de son actuel emplacement, enfin de pouvoir donner aux interessés les renseignemens nécessaires.

461. ….
462. ….
463.
464.
465.

466. den 17 feb[ruarij] aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt op zijne rondgaande circul[aire] d.d. 4 dezer Nº 107 alsdat den gemeente ontvanger de betaling voor de zegels van den burgerlijken stand mem. adm. en Bulletin officieel bij den agent te Hasselt heeft geeffectueert en dat hij den kwitantien door de H[ee]r griffier der Staten heeft laten teekenen en een dubbeld met de kwitantie voor het Bulletin officieel heeft daargelaten teneinde UEd de moeijte te sparen van dezelve behoeven op te zenden.

467. den 20 feb[ruari] aan de H[ee]r vrederegter berigt alsdat op den 19 dezer alhier is overleden Pieter Antoon Colleije met nalating van minderjarigen.

468. den 20 februari den H[ee]r procureur des Konings geretourneerd eenen brief aan deze gemeente niet behorende mij op heden geworden.

469. den 23 feb[ruari] gepubliceert alsdat de rupsennesten inwendig tien dagen na dato dezes moeten uitgehaalt zijn; mem[oriaal] Nº 25 van dit jaar.

470. Houthem le 28 fevrier 1834
à M[onsieu]r le Commandant de l'artillerie de milice 6 à 10 en garnison à Namur.
M[onsieu]r sur la lettre que je vous ai écrite en date du 19 decembre dernier Nº 447 Reg. 6 portant demande d'une permission pour certain Jean Charles Steijns milicien de cette commune de la classe de 1832 se trouvant dans les foijers avec un congé illimité jusqu'a nouvel enfin de pouvoir contracter mariage avec Marie Ide Busers quelle lettre a été accompagnée d'une soumission sur timbre donnée par ses parens s'obligeant d'entretenir sa future, en cas que le dit Jean Charles Steijns devrait venir sous les drapeuax, mais sur quoi nous n'avons pas encore reçu aucune reponse de votre part jusqu' à cette dâte.
Monsieur le comm[an]dant par cette raison je prends la liberté de vous écrire la présente pour la deuxiême fois, en vous démandant, s'il est possible, la permission en question pour le milicien susdit, car vous savez bien qu'il ne peut contracter mariage sans avoir obtenu votre consentement à cet égard. J'espere de recevoir de votre part la permission demandée pour l'interessé.

471. M[onsieu]r le commissaire
J'ai l'honneur de vous faire parvenir une resolution du conseil communal dirigée par votre intermediaire aux etats deputés de cette province et de plus à sa Maj[esté] pour implorer un subside à peine de soixante francs pour en faveur de l'instituteur de cette commune, enfin de pouvoir donner l'instruction gratuite aux éleves indigens. J'espere qu'il vous plaira d'appuier favorablement notre démande, sans quoi nous ne pouvons rien faire mais je mets toute ma confiance en vous.

472. den 1sten maart overgegeven den staat van overlijden aan den ontvanger der registratie.

473. den 4 maart aan den H[ee]r Kommiss[aris] overgegeven den staat wegens de verandering in de jures, daar bij opgegeven alsdat de H[ee]r Thonart 70 jaren oud is, en moet geroijeert worden.

474. Houthem den 4den maart 1834
Aan de H[ee]r Fr. W. Quaedvlieg gewezen burg[emees]ter te Valkenburg
Aangezien den zoogenaamde Koningswinkelsbrugge bij het laaste hoog water geheel is weggedreven, en waardoor de kommunicatie met het gehucht Houthemerberg reeds is afgebroken, en vermits dezelve ten allen tijde en vermits dezelve door wijlen de H[ee]r Willem Renier Quaedvlieg als door deszelfs voorzaten daar na door deszelfs erfgenamen alsmede door Max Philippi en de erfgenamen Antoon Didden is gemaakt en onderhouden geworden, en dewijl de jaanden gelegen naastbij den voetpad aan de voormelde brugge zijn schijnt belast te zijn, zoo als wel blijkt uit de deeling der erfgenamen van wijlen en H[ee]r W.R. Quaedvlieg voormeld verleden voor de H[ee]r notaris G. Cobben te Ambij waar in zich vind geinsereerd uitgeslooten "la 5me lot sera chargé de l'entretien du pont se trouvant sur la Geulle à l'endroit dit Koningswinkel de la manière que feu leur père ij a été tenu"
"pour la 5me lot est cédé à dame Marie Ide Philippine Quaedvlieg les pièces de terre sous le Nos 7 et 8 indiquées au dit partage".
Mijn Heer daar UEd van een dezer panden tot dat einde in dat lot aangeduid bezitter zijt, zoo verzoek ik UEd de noodige beschikking tot het herstel dier brugge gelieven te beramen, dewijl UEd den eenige zijt die dit onderwerp ten uitvoer kund brengen.

475. den 4 maart 1834 aan den H[ee]r Kommiss[aris] op de circulaire d.d. 21 feb[ruari] l.l. Mem. Nº 31 berigt alsdat slechts eene passeport tegen betaling in 1833 alhier is uitgereikt geworden.

476. Houthem le 7 Mars 1834
M[onsieu]r le Commiss[aire]
En réponse sur votre missive du 4 courant Nº 218 j'ai l'honneur de vous informer, si les subsides accordés par l'arrête royal du 18 9bre dernier et bul[letin] offi[ciel] 85 ne sont que de subsides, qui avaient été alloués précédemment, comme vous nous donnez à connaître par votre missive susdite, alors vous n'avez donc pas besoin de donner aucune suite à la déliberation de notre conseil vous parvenu par ma lettre du 28 fevrier dernier Nº 471 Reg. 6.

478. Houthem le 11 Mars 1834
à M[onsieu]r le Comm[an]dant du 3me reg[imen]t de chasseurs à pied en garnison à Huy démandé les certificats Lit. T de Weusten Pierre Joseph et de Lahaije Jean Leonard par l'intermediaire de M[onsieu]r [le] gouverneur.

479. den 13 9ber Maart aan de H[ee]r militie commiss[aris] te Tongeren gezonden het certif[icat] Lit. R en het doodextract van den vader met den inventaris Litt. L voor Hubert Louis Cobben.

480. den 13 maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt alsdat het uithalen der rupsennesten voltrokken is.

481. den 16 maart gepubliceert de resolutie d.d. 1sten dezer mem. adm. Nº 35 wegens het alignement(?).

482. den 16 maart gepubliceert alsdat Jan Speessen schoenmaker te Houthem voornemens is eenen nieuwen bakoven en bakhuis op de plaats van den ouden op te rigten en dat de belanghebbende naburen hunne reklamen voor den 22 dezer moeten inbrengen.

483. den 16 maart gepubliceert alsdat de ingezetenen hunne heggen en bomen staande langs de buurtwegen binnen de acht dagen moeten opsnoijen.

484. den 15 maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] op zijne rondgaande circulaire d.d. 10den dezer Nº 242 verzonden den staatistiek nopens het lager onderwijs.

485. den 23 Maart gepubliceert den inhoud der circulaire d.d. 8 dezer Mem[oriaal] Nº 39 wegens de verkiesbaren voor den Senaat.

486. Houthem le 25 Mars 1834
à M[onsieu]r le Comm[an]dant du dépot de l'artillerie de milice 6 à 10 en garnison à Namur.
Sur les instances de Jean Charles Steijns milicien de cette commune de la classe de 1832 , étant incorporé dans l'artillerie susdite pour son propre compte et se trouvant ici avec un congé illimité jusqu'a nouvel ordre , je prends la liberté de vous en écrire cette lettre concernant le même objet pour la troisiême fois avec le porteur d en vous rappellant les lettres du 19 decembre dernier Nº 447 Reg. 6 et celle-ci du 28 fevrier dernier Nº 470 Reg. 6 même registre dont la dernière vous est parvenue par le porteur de la présente qui se rendit le 28 fevrier chez vous enfin d'obtenir de votre part la permission pour le dit Jean Charles Steijns, qui veut contracter mariage avec Marie Ide Busers et vous savez bien M[onsieu]r Com[man]dant qu'on ne peut proceder à la célébration de mariage d'un milicien sans avant avoir obtenu la permission du chef de son corps.
M[onsieu]r le Com[man]dant en cas qu'il vous plaise de délivrer la permission en question au dit Jean Charles Steijns ainsi je vous prie donc de la vouloir délivrer donc au porteur de la présente, qui se rend expressement chez vous pour cet objet, car nous n'avons rien encore reçu jusqu' à cette dâte.

487. Houtem den 25 Maart 1834
Aan de H[ee]r Kommiss[aris]
Aangezien in den jare 1833 / zoo als ik vermeen / een nieuw voorwerp van model voor den Begrooting en rekeningen der armbestuur is voorgedragen geworden, en welk ik vermeen bij UEd te hebben gezien, doch waar van ons tot dato dezes noch niets is bekend gemaakt, zoo verzoek ik UEd, indien het zoude bestaan, mij hiervan gelieven te onderrigten, ten einde geene onnoodige kosten aan het armbureau door het aankoopen van de de modellen te veroorzaken, vermits wij voornemens zijn de begrooting over 1834 en de rekening over 1833 van dat gesticht alhier op te maken.

488. den 1sten April aan de H[ee]r Commissaris verzonden de negat[ive] certificaten der groote wegen, der buurtwegen, der binnenlandsche pasporten, der gepleegde misdaden, der koepokken. Alsnog het negat[if] certificaat wegens de nationale gebowen Mem. van 1834 Nº 21; idem het certif[icat] wegens het opsnoijen der heggen langs de buurtwegen.

489. den 1sten April aan de H[ee]r ontv[anger] der registratie verzonden den staat van overlijden, en repertoire ter visie.

490. den 3 April aan de Kommiss[aris] te Tongeren verzonden de nominativen staat der miliciens van 1827en 28 met verlof; Mem. van dit jaar Nº 49.

491. den 7 April aan de H[ee]r Commissaris verzonden in duplo de rekening van het armbestuur over 1833 en de begrooting met de bescheiden over dat jaar als ook in duplo de begrooting voor 1834 en den staat aangaanden de titels gevraagt bij de circulaire d.d. 22 Maart l.l. Mem. Nº 48.

492. denzelven datum ook aan denzelven verzonden in duplo de rekening van het kerkfabriek met de begrooting, den algemeenen staat en de bescheiden over 1833 alsmede den staat wegens de situatie van het personeel van den fabriekraad, en den staat wegens de vernieuwing der titels.

493. den 11 April aan de H[ee]r Commiss[aris] geretourneert de benoeming van Frans Schrooders als bijzonderen opziener harer eigendommen gedaan, ingevolge de wet van den 20 Messidor jaar 3, voorzien van onze agreatie.

494. den 11 April aan de H[ee]r Commiss[aris] geretourneert de lijst mij bij zijne missive d.d. 6 dezer Nº 336 geworden bevattende de protestanten binnen deze gemeente woonachtig ten getalle van 13 doch daarvan afgedaan Fredric Pelerin uit hoofde hij te Maastricht woond, en Mevrouw Pelerin en Henrietta opgegeven als te houden alhier hun tijdelijk verblijf, daarbij eene nieuwe lijst opgegeven.

495. den 13 April gepubliceert alsdat de patentpligtigen hunne patentzegel op den 14 dezer voor het jaar 1834 kunnen afhalen.

496. den 13 April gepubliceert, dat een jider voor 1o mei aanstaande zijne schoorsteenen moet vegen; resolutie van den 16 7ber 1833 mem. Nº 116.

497. den 16 April aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de negative verklaring wegens de verkiesbaren tot den Senaat.

498. den 17 April aan de H[ee]r Commiss[aris] terug gezonden de lijst aangaande de protestanten mij bij zijne missive d.d. 16 dezer Nº 336 geworden.

499. den 20 April gepubliceert de lijst der kiezers voor de volksvertegenwoordigers ten einde hunne bewijzen voor den 4den te doen gelden.

500. den 20 April gepubliceert alsdat het verboden is van in het koren te kruiden.

501. den 28 April aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt alsdat het vegen der schoorstenen alhier behoorlijk heeft plaats gehad.

502. den 29 April aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden den negat[ive] verklar[ing] alsdat geene vredelingen zich hier bevinden; circul[aire] d.d. 21 dezer Mem. Nº 62.

503. den 1 mei aan de H[ee]r ontv[anger] der regist[ratie] overgegeven de negative verklaring van overlijden over de maand april.

504. den 3 mei aan de H[ee]r Commiss[aris] gevraagt het attest Litt. LL voor Crins Guil[lau]me Joseph; den 20 Mei gerappelleert.

505. den 3 Mei gepubliceert de gemeenterekening over 1834.

506. den 5 Mei aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de lijst der kiezers voor de volksvertegenwoordigers.

507. den 5den Mei aan de H[ee]r procureur en Commissaris verzonden het procesverbaal wegens mishandeling op den 4den dezer voorgevallen tusschen Mathijs Bosch, Carel Schiffelers klagers en Jean en Jan Hendrik Ramakers en Willem Crijns.

508. den 14 mei aan de H[ee]r Commiss[aris] gerenvoijeert de rol der buurtwegen voor 1834.

509. den 14 mei gepubliceert alsdat de rol van personeelen omslag over 1834 van heden tot den 2den Junij ter visie ligt.

509bis. den 23 mei gepubliceert alsdat zijne koninglijke hoogheid is overleden.

510. den 24 mei aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden in triplo de gemeenterekening met de bescheiden, het certificaat van afkondigingen en den staat van begrooting alles over 1833.

511. den .. gepubliceert alsdat …

511bis. den 2 Junij aan de H[ee]r Commiss[aris] te Tongeren op zijne missive d.d. 21 Mei l.l. Nº 63 Reg. 6 berigt alsdat ik na alle nasporingen te hebben gedaan Jan Mathijs Emonts heb uitgevonden aan welken ik het oproepingsorder heb ge….. en die zich op heden met den staat Litt. DD naar Hasselt heeft begeven om zijn regiment te rejoigneeren.

512. den 4 Junij aan de H[ee]r Commiss[aris] de negat[ive] verklaring wegens de jurij over het 2de kwartaal 1834.

513. den 4 Junij aan de H[ee]r ontv[anger] der regist[ratie] de negat[ive] verklar[ing] overgegeven.

514. den 5 Junij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de rol van personeelen omslag over 1834 en tevens berigt alsdat geene belasting alhier op de honden kan worden ingevoerd, dewijl geene haesen windhonden of honden van pracht zich hier bevinden dan enkel schaapshonden en die welken tot verdediging van menschen dienen; mem. van dit jaar Nº 40.

515. den 8 Junij gepubliceert alsdat in den loop van de week met het botten zal worden aangevangen.

516. den 16 Junij door de H[ee]r Commiss[aris] gevraagt het attest Lit. LL voor Joseph Jaspers.

517. den 19 Junij aan de H[ee]r vrederegter berigt alsdat op den 17 dezer alhier is overleden Maria Agnes Conjaerts met nalating van minderjarigen.

518. den 29 Junij gepubliceert dat die verboekingen te doen hebben dezelve voor den 15 Julij aanst[aande] moeten laten doen.

519. den 1sten Julij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden:
1o het negat[ive] certificaat der buurtwegen;
2o der groote wegen;
3o den staat der koepokinentingen alsook dezelven aan de geneeskundige Kommissie;
4o het extract uit het register der gepleegde misdaden;
5o de talons wegens de uitgereikte binnenlandsche pasporten.

520. den 1sten Julij aan de H[ee]r ontv[anger] der registratie overgegeven den staat van overlijden der maand junij en negat[ive] certif[icaat] ven Elisab[eth] Houben.

521. den 13 July gepubliceert alsdat het verboden is aren te rapen op de eigendommen van anderen zonder de toestemming derzelve, als ook dat niemand voor zonop en na zonondergang zonder wettige reden in het veld nog bevinden.

522. den 20 July gepubliceert dat de honden van heden af tot en met den 20 august[us] aanstaande moeten gebonden blijven.

523. den 24 Julij aan de Hee]r Kommiss[aris] te Tongeren berigt alsdat zich geene miliciens der classen van 1826 tot en met 1830 alhier bevinden, met verlofpassen naar hunne haardsteden gezonden.

524. den 27 July gepubliceert alsdat Jan Sleijpen voornemens is eenen bakoven in zijne weide aan zijn huis te Straabeek uit steen en met pannen gedekt te plaatsen en dat die, welke zich hierover zouden bezwaart vinden voor den 3den augustus aanstaande hunne reklamatien moeten inleveren.

525. den 29 Julij beantwoord de missive van de H[ee]r Kommiss[aris] d.d. 25 dezer Nº 875 aangaande de Koningswinkelbrugge.

526. den 1sten August[us] aan de H[ee]r ontv[anger] der regist[ratie] overgegeven de negat[ive] verklaring van overlijden.

527. Houthem den 1sten august[us] 1834
Aan de H[ee]r inspecteur van het Cadaster.
Naara anleiding der circulaire aanschrijving d.d. 18 Junij l.l. Mem. adm. Nº 75 heb ik d'Eer UEd hiernevens te doen toekomen:
1o 35 extracten van eigendomsverandering voor 1835;
2o den cadastralen leger;
3o de daartoe gehorende dagboeken;
4o en ten laasten de alphabetische tafels welk een en ander ik vertrouw terug te ontvangen.

528. Houthem le 4 août 1834
M[onsieu]r le Commiss[aire] à Tongres
En réponse sur votre missive du 31 Juillet dernier Nº 173 Reg. C. j'ai l'honneur de vous informer, qu'il me pârait de ne plus appliquer surl le nommé Emonts Jean Mathieu milicien de cette commune de la levée de 1830 les dispositions de l'art. 168 de la loi du 8 Janvier 1817 à cause que le dit Emonts, aussitôt que je l'ai découvert et lui envoijé l'ordre de réjoindre son corps, a obei de satisfaire à la loi, non obstant qu'il avait peut d' être puni, mais pour l'encourager, je lui avait ai dit, quand vous entrerez volontairement, vous n'aurez pas de punition, dans ce cas j'espere que vous ferez votre possible, qu'il veuille être exempté des dispositions de l'art[icle] 168.

529. den 9den august[us] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de quitantie van fr. 20-26 centimen gevraagt bij zijne missive d.d. 6 dezer Nº 604.

530. Houthem den 9 aug[ustus] 1834
Aan de H[ee]r Commiss[aris] te Tongeren
Op UEd missive d.d. 2 dezer Nº 194 Reg. C. ontvangt UEd hiernevens aangaande W.J. Crins:
1o de stukken mij bij UEd missive teruggezonden;
2o den extractstaat Lit. DD door mij conform aan de alph[abetische] lijst van 1816 uitgereikt, en die door mij niet anders kan uitgereikt worden, dewijl de lijsten van die jaren in zulken vorm zijn ingerigt, en niet zoo als dezelve tegenwoordig bestaan;
3o wat aangaat het extract uit het register litt. gg. kan door mij niet afgegeven worden, dewijl door mijnen voorzaat alstoen dat register niet is gehouden geworden. Doch is het zeker dat Dodemont Lambert Willem als plaatsvervanger voor gem[el]de Crins heeft gedient, volgens dat aan een jeder bekend is, doch waarvan geen bewijs uit register kan worden bijgebragt dan enkel zoo als ik op den extract staat Litt. DD vind aangeduid, vermits de eerste ligtingen met zulke nauwkeurigheid als reeds niet zijn gedaan geworden en ingerigt gewist.

531. den 10 august[us] gepubliceert de collecte voor de afgebranden der stad Limburg.

532. den 11 august[us] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de negat[ive] verklaring wegens de ontdekking van goederen of renten; Mem. adm. van 1834 Nº 92.

533. . Houthem den 11 aug[ustus] 1834
Aan de H[ee]r Commiss[aris]
In antwoord op UEd missive d.d. 5 dezer Nº 825 heb ik d'Eer UEd te berigten alsdat wij doch voornemens waren eenen leun op den zoogenaamde Koningswinkelsbrugge te plaatsen, die ik vermeen dat in de loop van deze week zal gemaakt worden. Wat aangaat de breedte derzelve, is dezelve breeder als de voorige zonder leun is geweest, en wat aangaat de passage van de tegenwoordige, is dezelve gemakkelijker dan de oude uit hoofde de reeds bestaande vlak en de voorige boogsgewijs was.

534. den 20 Augustus berigt aan de H[ee]r Commiss[aris] gedep[uteerde] Staten alsdat de collecte en onderschrijvingen voor de ongelukkige van Limburg alhier heeft opgebragt 34 fr. 57 cents; Mem. Nº 90.
Den 29 dezer aan de H[ee]r Commiss[aris] op zijne rondgaande circulaire berigt alsdat ik aan den inhoud van het Mem. Nº 90 in dd. 20 dezer heb voldaan.

535. Houthem den 20 August[us] 1834
Aan de H[ee]r Commiss[aris] te Tongeren.
In antwoord op UEd missive d.d. 12 dezer Nº 173 Reg. C. heb ik d'Eer UEd te berigten alsdat ik het oproepingsorder aan den milicien J.M. Emonts, zoo haast als ik hem hebbe ontdekt gehad, in dato den 1sten Junij heb gezonden, en die zich op den 2den dier maand voorzien van den staat Lit. DD naar zijn regiment heeft begeven, wat aangaat de reden van zijn achterblijven, dat hij zijn regiment niet eerder heeft gerejoigneert gehad, en dat hij zich heeft achtergehouden, kan ik niet anders verdenken, dan de uit vrees welke voor den militairen dienst waarmede veele jonge lieden dikwils zijn behebt.

536. den 27 Augustus 1834 verzonden de staten wegens het personeel der veldwachters en partikuliere wachters daar bij opgegeven Willem van St. Fijt, veldwachter oud 64 jaren benoemd den 23 Maart 1814 voor Houthem hebbende de jaarlijks tractement van fr. 132,-- en Schrooders Francois oud 52 jaren partikuliere achter van mevrouw Loisel benoemd den 31 Maart 1834 voor de gemeenten Houthem, Berg, Hulsberg, Schimmert en Valkenburg. Mem. adm. Nº 101 van 1834.
N.B. den 30 august[us] is door de H[ee]r M.J. Schoenmaeckers en Jacques Schoenmaeckers Richard Maes als particulieren opzichter hunner eigendommen en jagt benoemd geworden, en denzelven datum door het plaatselijk bestuur geagreert.

537. den 1sten 7ber aan de H[ee]r ontv[anger] der regist[ratie] negat[ive] verkl[aring] van overlijden.

538. den 4 7ber aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de negat[ive] verk[laring] wegens de jurij over het 3de kwartaal 1834.

539. den 8 7ber aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de negat[ive] certif[icat] wegens de geblesseerde der burgerwacht en vrijwilligers; Memorialen Nº 104 en 109; alsook gepubliceert het vegen der schoorsteenen.

540. den 12 7ber aan de H[ee]r Commiss[aris] gezonden zijne kwitantie bij zijne missive d.d. 9 dezer Nº 680 geworden wegens de zomme van fr. 20-26 cent[ime]s voor onderhoud van eenen vondeling over 1833.

541. den 22 Sept[ember] involge circul[aire] dato den 26 Julij l.l. Mem. Nº 90 aan de H[eren] ged[eputeerde] Staten en Commiss[aris] berigt alsdat de collecte voor de ongelukkige van Limb[urg] dato den 16 Aug[ustus] l.l. tot en met den 16 loopende maand alhier niets heeft opgebragt.

542. den 23 Sept[ember] aan W.J. Crins het certif[icat] Litt. LL. verzonden mij bij missive van den H[ee]r Mil[itaire] commiss[aris] d.d. 19 dezer Nº 194 Reg. C. geworden.

543. den 29 7ber aan de H[ee]r procureur verzonden het proces verbaal Nº 40 en een afschrift daarvan aan de H[ee]r commiss[aris].

544. den 1sten oct[ober] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden 1o de negat[ive] certif[icaten] der buurtwegen, groote wegen, koepokken, binnenlandsche paspoorten, en het extract uit het register der gepleegde misdaden.

545. den 1sten oct[ober] aan de H[ee]r ontv[anger] der regist[ratie] overgegeven het negat[ive] certif[icat] van overlijden.

546. den 3den octob[er] de begrooting over 1835 gepubliceert.

547. den 5 oct[ober] gepubliceert alsdat een exemplair van het programma der school van landbouw en veeartsenijekunde te Brusselt is gevestigt en op het commissariaat ter visie ligt, rondgaande circulaire d.d. 1sten oct[ober] 1834 Nº 711.

548. den 5 oct[ober] aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt alsdat het vegen der schoorsteenen alhier is voltooijd.

549. den 6 october aan de H[ee]r conservateur der hypotheeken te Tongeren berigt op zijne missive d.d. 27 7ber l.l. Nº 483 alsdat de gemeente Houthem uit de volgende gehuchten bestaat als Broekhem, Straabeek, St. Gerlach en Houthemerberg.

550. den 6 october aan de H[ee]r commiss[aris] berigt alsdat ik … de negat[ive] verklaring wegens de binnenlandsche paspoorten in d.d. den 1sten dezer Nº 544 Reg. 6 hebbe gezonden.

551. den 21 october aan H[eren] gedep[uteerde] Staten en Commiss[aris] berigt alsdat de collecte voor die van Limburg sederd 17 Septemb[er] tot den 16 dezer alhier niets meer heeft opgebragt; Mem. Nº 90.

552. den 26 oct[ober] gepub[liceert] alsdat met 1o 9ber aanstaande de nachtwacht zal aanvangen en dat het wachhuis bij P. Steijns zal plaats hebben.

553. Houthem le 27 octobre 1834
à M[onsieu]r le Commandant du 2me reg[imen]t de ligne en garnison à Gand.
Puisque certain Jean Louis Ramaeckers milicien de cette commune de la classe de 1827 qui se trouve ici en congé jusqu'à nouvel ordre incorporé pour l'armée de réserve dans le susdit reg[imen]t pour son propre compte immatriculé sous le Nº 1031, qui veut déja contracter mariage avec Marie Hubertine Schiffelers, à quelle fin il doit avoir premierement votre consentement à cet égard en vertu des instructions existants, avant de pouvoir proceder à la célébration de son mariage. J'espere qu'il vous plaira de me faire parvenir, s'il vous plait, la permission ci-dessus mentionnée pour l'interessé. M[onsieu]r le Com[man]dant vous recevez encore ci-joint une soumission faite par ses père et mère, qui s'obligent d'entretenir sa future et ses enfans, aussitôt que le dit Jean Louis Ramaeckers devrait venir un jour sous les drapeaux.

554. den 28 oct[ober] aan de H[ee]r Commiss[aris] op zijne missive d.d. 24 dezer Nº 766 geaccuseert den ontvangst eener ordonnantie van betaling groot fr. 100 over 1834 voor den onderwijzer Joseph Jaspers dezer gemeente.

555. den 28 oct[ober] aan de H[ee]r Kommiss[aris] in quarto verzonden de Staat van twee leden uit de gemeenteraad voor het teekenen der attesten voor de militie van 1835; den staat in mem[oriaal] van 1817 Nº 20; opgegeven M. Philippi en J.P. Boesten.

556. den 28 oct[ober] aan de H[ee]r Militie Commiss[aris] te Tongeren aangevraagt het attest Litt. LL voor Jan Joseph Speessen.

557. den 28 oct[ober] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de deliberatie wegens de nachtwachte gevraagt bij zijne rondgaande circul[aire] d.d. den 23 dezer Nº 761.

558. Houthem le 29bre 1834
à M[onsieu]r le Commiss[aire à Tongres.
En reponse sur votre missive du 21 oct[obre] dernier Nº 264 Reg. C. j'ai l'honneur de vous informer que j'ai deja fait toutes les investigations possibles concernant le lancier Croon Daniel ……, dont je n'ai rien pu decouvrir, jusqu'à cette dâte.
M[onsieu]r au commencement du mois de decembre 1831 je reçus un etat de signalement du chef de son corps daté du 25 9bre 1831 jour auquel la désertion du dit Croon avec son cheval avait eu lieu, mais il ne s'est jamais présenté depuis cette époque dans la commune et …. Je n'ai rien entendu de lui ni du lieu de sa retraite.

559. den 3den 9ber aan de H[ee]r ontv[anger] der regist[ratie] overgegeven den staat en de negat[ive] certif[icaat] van overlijden van Jan Bosch en Anna Barbara Canisius.

560. den 3 9ber aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden in quarto den begrootingsstaat dezer gemeente voor 1835 met het certificaat van publijkatie.

561. den 3 9ber aan de H[ee]r Commiss[aris] te Tongeren geretourneert het extract uit de alph[abetische] lijst van Jan Joseph Speessen mij bij zijne missive d.d. 30 8ber l.l. Nº 282 Reg. C. geretourneert ten einde het signalement daar op te stellen.

562. Houthem le 6 9bre 1834
à M[onsieu]r le Commiss[aire] à Tongres
En réponse sur votre missive du 3 courant Nº 244 Reg. C. j'ai l'honneur de vous informer, que Boor Leonard mentionné dans votre missive susdite, soldat au 3e reg[imen]t de chasseurs à pied, qui se trouvait au 1er août dernier en etat de desertion n'appartient pas à cette commune , et que son nom est tout à fait inconnu ici.

563. den 6 9ber aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden alsdat de nachtwachte alhier georganizeert is, mem. van 1833 Nº 123.

564. den 8 9ber staatsgewijze aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de voordragt van twee leden uit den raad voor de commissie der personeele belasting over 1835.

565. den 19 9ber aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de lijst der zetters voor 1835 ingevolge Mem[oriaal] Nº 144 en opgegeven M. Philippi 56 jaar, J.P. Boesten 54, G. Willems 64, Delahaije A. 40, J. Smeets 46, Frijns Matheus 27, Sleijpen F. 38, Thonart L. 70, Kleuters F. 42, Limpens L. 57.

566. Houthem le 15 9bre 1834
M[onsieu]r le Commiss[aire]
En réponse sur votre missive du 11 courant Nº 719 j'ai l'honneur de vous informer, qu'il n'existe pas dans les archives de cette commune de pièces rélatives aux pertes assuijées par suite de la révolution par le S[ieu]r Geuskens receveur des contributions de cette commune, que seulement le proces-verbal dressé par nous contenant la circonstance sur quelle manière il a été forcé par la une colonne mobile de la forteresse de Maastricht, dont copie se trouve ci-jointe.

567. Houthem le 21 9bre 1834
à M[onsieu]r le Commandant du dépot du 3me Reg[imen]t de ligne en garnison à Ath.
Puisque certain Jean Mathieu Emonts milicien de cette commune de la classe de 1830, fils d'Antoine et de Anne Marie Schreurs, incorporé comme fusilier pour son propre compte dans la 1re compagnie du dépot du 3me Reg[imen]t de ligne immatriculé sous le Nº 2968 se trouvant déja ici avec un congé de trois mois, ainsi je vous prie de me vouloir faire parvenir sur la manière accoutumée le certificat Lit. T. pour faire couter au conseil de milice que le dit Jean Mathieu Emonts se trouve en activité de service, de quel certificat son frère doit faire usage avant le 15 janvier prochain.

568. Houthem le 21 9bre 1834
M[onsieu]r le gouverneur
En vertu de la circulaire du 29 decembre 1833 Mem. adm. Nº 163 vous recevez j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint une lettre non cachetée adressée à M[onsieu]r le Comm[an]dant du dépot du 3me Reg[imen]t de ligne en garnison à Ath portant demande d'un certificat Lit. T. J'espere qu'il vous plaira de me le procurer vouloir faire adrresser cette lettre de la manière usitée à sa destination.

569. den 21 9ber aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt alsdat men alhier voor den verjaardag der omwenteling van 7ber met de klok heeft geluid; Mem. Nº 96 van 1834.

570. Houthem le 24 9bre 1834
M[onsieu]r le comm[issai]re de milice à Tongres.
Vous recevez ci-joint un état portant démande d'un certificat Lit. LL pour le nommé Ramaeckers Jean Louis qui veut contracter mariage, accompagné d'une copie de la permission délivrée par M[onsieu]r le comm[an]dant de son regiment me parvenue par votre missive du 20 courant Nº 314 Reg. C. pour être rémisé à l'interessé.

571. den 28 9ber aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden in dubbeld expeditie de benoeming van een nieuw lid in het armbestuur voor dat welk op 1o Januarij 1835 moet aftreden.

571bis. den 1sten december aan de H[ee]r ontvanger der regist[ratie] overgegeven den staat van overlijden en negat[if] certif[icaat] van J.H. Smaal en M. Lamberighs.

572. den 2 december aan de H[ee]r Commiss[aris] en geneeskundige commissie verzonden de negat[ive] verklaringen wegens de geneeskunstoeffenaren.

573. Houthem den 2den december 1834
Aan de H[ee]r Commiss[aris]
Naar aanleiding der circulaire aanschrijving d.d. 22sten november l.l. Mem. adm. Nº 161 heb ik d'Eer UEd bij dezen te berigten alsdat binnen deze gemeente geen gemeentehuis bestaat, dat ik uit dien hoofde eene plaats van mijn eigen huis hebbe gecedeert gelaten voor zoo lang als ik het burgemeesters ambt bediene tot bewaring van de archiven en vergaderingen van den gemeenteraad en verder om de gemeente zaken daar in te verrigten, eene plaats die door haare ligging tot dat voorwerp zeer wel geschikt is door haare droogte tot bewaring dier voorwerpen, en waarvoor door mij geene huur van de gemeente word gevorderd.

574. den 4 november aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt alsdat geene verandering alhier gedurende het 4de kwartaal in de personen voor de jurij alhier opgegeven is voorgevallen.

575. den 30 novemb[er] gepubliceert alsdat Laurens Vaassens eenen bakoven in zijne smitze wilt oprigten; die zich daarover bezwaard vind kan zijne reclamatien binnen acht dagen inbrengen.

576. den 30 novemb[er] gepubliceert de circulaire d.d 20 9ber l.l. mem. Nº 157.

577. den 15 december aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden het negatief certificaat gevraagd bij circulaire van den 6den dezer Mem. Nº 170 alsdat het armbestuur geene inschrijvingen op het grootboek te Amsterdam heeft.

578. den 14 dec[ember] aan de H[ee]r militie Commiss[aris] te Tongeren verzonden de negat[ieve] verklaring alsdat zich geene refractaires alhier bevinden; Mem. van 1834 Nº 153.

1835

579. den 1sten Januarij 1835 gepubliceert alsdat den toetap met de kermis ten 9 uren moet plaats hebben en dat men kwaartier voor 9 uren de klok zal luiden en dat onder den godsdienst geene openbare vermaken mogen plaats hebben.

580. den 1sten Januarij aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de staten van geborten, huwelijken, overlijden, negat[ief] certif[icaat] der echtscheidingen, den staat wegens de verandering der bevolking daarbij opgegeven alsdat er 35 de gemeente hebben verlaten en 25 ingekomen dus eene vermidering van 10 en dat geene naar andere provincien zijn vertrokken en geene uit andere ingekomen, den statistikstaat der sterften, negat[ief] certif[icaat] der buurtwegen, groote wegen, gepleegde misdaden, koepokken en binnenlandsche paspoorten.

581. den 1sten Jan[uarij] aan de H[ee]r ontv[anger] der regist[ratie] den staat van overlijden en negat[ief] certif[icaat] van Cath[arina] Huppermans.

582. den 2 jan[uarij] aan den Commiss[aris] te Tongeren verzonden het verzoekschrift van Joseph Emonts voor ontslag uit den dienst het attest Lit. T. en W. met den inventaris Lit. L.

583. den 2den januarij aan de H[ee]r proccureur des Konings te Tongeren verzonden een dubbeld der registers van den burgerlijken stand, met register der huwelijkspublijkatien en de daartoe ……….

584. den 3 Januarij aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden het negat[ieve] certificaat wegens de ontdekkingen; Mem[oriaal] Nº 152 [van] 1834.

585. Houthem le 8 janvier 1835
à M[onsieu]r le Com[mandan]t du dépot du 3me Reg[imen]t d'infanterie en garnison à Ath.
En réponse de sur l'etat de signalement concern me parvenu de votre part daté du 3 courant concernant le nommé Emonts Jean Mathieu Emonts fusilier et milicien de cette commune de 1830, incorporé comme fusilier dans la 1re compagnie du susdit Reg[imen]t Bat. depot sous le Nº 2968 Mat. qui serait comme en etant resté en arrière de permission le 29 decembre 1834.
M[onsieu]r j'ai l'honneur de vous informer que le dit Emonts fut parti le 23 decembre dernier avec sa cartouche de cette commune pour réjoindre son regiment, mais il est en se présentant le dit jour à l'hopital militaire de Liège, comme cequ'il est obligé defaire suivant la permission pour être visité, le medicin de la garnison de Liège l'a trouvé incapable pour la cause d'ophthalmie de pouvoir réjoindre son reg[imen]t, lui a accordé le 23 decembre dernier encore un mois pour son retablissement comme cequi il se trouve marqué sur sa permission déposée dans entre mes mains et, sur quoi le commandant militaire de la place province de Liège à porlongé son congé pour un mois et signé par lui en lui disant qu'ils vous feraient rapport de cela, mais sans doute ils ont manqué de vous en informer.
M[onsieu]r sur quoi le dit Emonts est retourné s'est rendu dans ses foijer, en pensant dans la pensée qu'il avait d'avoir satisfait à ses devoirs autrement il aurait réjoint son regiment à son temps.
M[onsieu]r en casque le dit Emonts doive réjoindre déja directement son regiment, je vous prie de me vouloir donc m'informer donc au reçu de la presente concernant sa position afin que je puisse lui donner l'ordre de partir.

586. den 10 January gepubliceert alsdat de H[ee]t Arrond[issemen]ts inspecteur te Tongeren audientie geeft van 9 tot 12 uren en van 2 tot 5 uren namiddag de zon- en feestdagen uitgezondert.

587. den 9 Januarij aan de H[ee]r mil[itaire] commiss[aris] te Tongeren opgezonden een staat van aanvraag met het afschrift van den congé van Herman Leunissen tot bekoming van het certificaat Lit. LL.

588. Houthem le 10 janvier 1835
à M[onsieu]r le Com[man]dant militaire de la province de Limbourg à Hasselt.
M[onsieu]r, certain Jean Mathieu Emonts milicien de cette commune de 1830 se trouvant incorporé comme fusilier dans la premiere compagnie du 3me reg[imen]t d'infanterie Bataillon dépot en garnison à Ath sous le Nº 2968 M aijant été renvoijé dans ses foijers pour trois mois avec permission datée du 28 7bre dernier par le com[man]dant du dépot à Ath pour cause d'ophthalmie, sur quelle permission se trouve indiquée qu'il se doit presenter le 28 de chaque mois à l'hopital militaire le plus voisin et c'est l'hopital de Liège où il s'est présenté chaque mois.
M[onsieu]r, sa permission expirait le 28 decembre dernier, jour auquel il devait réjoindre son regiment, il partit le 23 decembre de cette commune et se transporta le meme jour à l'hopital militaire de Liège, le medecin de l'hopital lui accorde encore un mois pour son rétablissement, M[onsieu]r le com[man]dant militaire de la province de Liège l'approuve et prolonge sa permission le dit jour pour un mois, en le renvoijant dans ses foijers, en arrivant en cette commune avec promesse d'y donner connaissance à M[onsieu]r le Com[man]dant du dépot de son régiment en arrivant dans cette commune il me dépose sa permission prolongée d'un mois.
Cette prolongation quelle suite à telle à présent 2?? aujourd'hui la gendarmerie de Heerlen vient l'arrêter comme étant resté arriêre de permission le 29 decembre 1834 J'ai sur quoi j'ai montré la permission à la gendarmerie, qui voijait bien qu'il est innocent, mais elle n'osait pas le lacher.
Le 7 courant, je recevait de la part de M[onsieu]r le com[man]dant du depot l'etat de signalement daté à Ath le 3 de ce mois concernant ce milicien, sur quoi j'ai informé de suite M[onsieu]r le com[man]dant du dépot de la situation de ce milicien et j'espere /s'il est possible/ qu'il vous donnera plaira de donner l'ordre nécessaire de le lacher, car il n'est pas par sa faute qu'il vient d' être arrêter, mais à cause qu'ils n'ont pas négligé de donner conniassance de la prolongation de sa permission.

589. Houthem le 15 janvier 1835
à M[onsieu]r le Com[mandan]t du dépot du 3me Reg[imen]t de ligne à Ath.
En réponse sur votre depêche du 12 courant Nº 1302 concernant le nommé Emonts Jean Mathieu reçue aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous informer que le dit Emonts a été arrêté par la gendarmerie de Heerlen le 10 courant, sur quoi j'ai montré la permission à la gendarmerie, qui voijait bien, qu'il était incapable innocent à cause que sa permission était prolongée d'un mois, mais elle n'osait pa le lacher.
M[onsieu]r il est donc parti avec la gendarmerie, pour être conduit à son corps. Je lui ai rémis sa permission à son départ, entre(?)

590. den 22 Januarij aan de H[ee]r commiss[aris] verzonden den hier tegenoverstaande staat wegens de verlatene kinderen; mem. van 1835 Nº 6.

591. den 26 January aan de H[ee]r vrederegter berigt alsdat Jan Willem Lousbergh alhier op den 24 dezer is overleden met nalating van minderjarigen.

592. den 26 Januarij aan de H[ee]r commiss[aris] verzonden den staat van overlijden Mem[oriaal] Nº 118 van 1831 aangaande de H[ee]r P.J. van Pelt met het extract van overlijden.

593. . den 28 Januarij aan de H[ee]r commiss[aris] verzonden den inschrijvingsregister met de alph[abetische] lijst over 1835.

594. den 2 feb[ruari] aan de H[ee]r ontvanger der regist[ratie] overgegeven den staat van overlijden der maand januarij en negat[ief] certif[icaat] van Perongs B. en Strengnaarts M.

595.Rapport
Houthem den 5 feb[ruari] 1835
Circulaire d.d. 23 jan[uari] 1835 Mem. Nº 17.
Aan de H[ee]r Commiss[aris]
De onderget[ekende] Burg[emees]ter van Houthem doet bij dezen het volgende berigt aangaande de maatregelen van politie welke binnen deze gemeente gedurende het winterseizoen zijn en zullen uitgeoeffend worden:
1o heeft men de nachtwachten alhier zederd den 1sten 9ber l.l. behoorlijk georganizeerd, welke van s'avonds 9 tot s'morgens 5 uren staande blijft en alle nachten door een lid uit deze gemeenteraad of plaatselijk bestuur word gevisiteert, en alsdan gelast zijn alwelke haare ronden door de gemeente zonder eenig geschrei of geraas verrigt;
2do is den toetap voor de herbergen dezer gemeente op negen uren des avonds in het algemeen bepaald, en die van tijd tot tijd door ons vergezeld van de nachtwachte worden gevisiteerd, ten einde ons te verzekeren of door de tappers de verpligtingen welke ten dien …….(?) op hen opgelegt berusten worden nagekomen;
3tio worden geene vremdelingen of verdachte personen binnen deze gemeente gedult, die men zoude vermoeden van onrust of slechte daden te kunnen stigten of plegen;
4o bevinden zich binnen deze gemeente geene logimenthouders.
En eindelijk betuig ik hier mede alsdat tot dato dezes noch geene slechte daden binnen deze gemeente zijn hebben plaats gehad.

596. den 5 feb[ruari] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden den staat gevraagt bij zijne missive d.d. 2 feb[ruari] 1835 Nº 101 adm. mem. Nº 59 van 1831.

597. den 12 feb[ruari] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden den staat de ingeente koepokken over 1834 en opgegeven 34.

598. den 13 feb[ruari] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden den staat statistik wegens het onderwijs op den 31 decemb[er] 1834.

599. den 14 feb[ruari] aan de Kommiss[aris] berigt alsdat men ten aanzien van L.A. Houdier alhier niets heeft ontdekt; circul[aire] d.d. 26 jan[uarij] l.l. 1e div. ind. Nº 795/1.

600. Houthem le 17 fevrier 1835
Monsieur le ministre de la guerre
M[onsieu]r, certain Jean Michel Douven milicien de cette commune servant dans la 5me regiment de ligne 4e Bat. com[ag]nie grenadiers déja en garnizon à Oudenaerden, dont les père et mère demeurent en cette commune, le père aijant surpassé l'âge de soixante seize ans, la mère à moitié privée de ses esprits et qui n'ont qu'un fils à peine âgé de 10 ans avec eux, l'un et l'autre n'etant plus en état de pouvoir gagner sa vie par le travail de ses mains.
C'est par cette raison et par pitié que je prends la liberté de vous venir prier par la presente, d'agréer s'il vous plait d'accorder une permission par humanité pour quelques mois par humanité au milicien Jean Michel Douven susdit, enfin de pouvoir venir assister pour quelque temps ses malheureux parens.

601. den 22 feb[ruari] gepubliceert alsdat de alphab[etische] lijst over 1835 van den 23 dezer tot den 3 maart aanstaande ter visie ligt; en dat een kantoor van in en uitgaande regten te Meerssen en te Veldwezeld geplaats word.

602. den 22 feb[ruari] gepubliceert de uithaling der rupsennesten voor het einde dezer maand; mem. Nº 23.

603. den 27 feb[ruari] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden in duplo de borderellen van storting met 2 afzonderlijke kwitantien gevorderd bij de circulaire d.d. 28 Jan[uari] l.l. Mem. Nº 22.

604. den 1sten maart gepubliceert het snoeijen en opvegen der bomen en heggen langs de buurtwegen; Mem[oriaal] Nº 32.

605. den 2 maart aan de H[ee]r ontv[anger] de regist[ratie] den staat van overlijden der maand feb[ruari].

606. den 4 maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] overgegeven het negat[ief] certif[icaat] wegens de jurij, en negat[ief] certif[icaat] wegens de doofstommen; Mem[oriaal] Nº 55 van 1835.

607. den 4 maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] overgegeven de rol der buurtwegen over 1835.

608. den 6 maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden het attest Lit. N. met de inventaris Lit. L. voor Antoon Schroders.

609. den 10 maart aan de H[ee]r Kommiss[aris] berigt alsdat zich de dubbelden der kerkerekeningen van 1820 af tot en met 1833 inclus ter secretarije gedeponeert vinden; Mem[oriaal] Nº 40.

610. den 12 Mars aan de H[ee]r Commiss[aris] op zijne rondgaande circulaire d.d. 12 dezer Nº 201 berigt alsdat den fabriek-raad dezer gemeente zich alhi behoorlijk van zijne pligten kwijt; alsook den staat wegens het personneel van het armbestuur, Mem[oriaal] Nº 42 van 1835.

611. den 23 maart aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden den staat wegens de geestelijke tractementen gevraagt bij de circulaire d.d. 9 dezer; Mem[oriaal] Nº 47.

612. den 23 Maart aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de negat[ieve] verk[laring] alsdat zich hier geene personen bevinden alsdat zijnde slagtoffers geweest van de hollandsche aanvallingen; Mem[oriaal] Nº 49 van 1835.

613. den 24 Maart aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt alsdat het uithalen der rupsennesten alhier voltooijd is; Mem[oriaal] Nº 22 van 1835.

614. den 25 Maart aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden:
1o in duplo de rekening van de armen over 1834 met 5 bewijsstukken;
2o den staat van begrooting over dat jaar;
3 de bijlagen Nos 3 en 4;
4 in duplo den begrootingsstaat over 1835.

615. gepubliceert dat van den 29 Maart tot den 12 April de honden moeten gebonden blijven.

616. den 1sten April aan de H[ee]r Commiss[aris] overgegeven wegens gepleegde misdaden, koepokken, buurt en groote wegen en binnenlansche pasporten, alles negatief.

617. aan den ontv[anger] der registratie overgegeven den 1 April den staat van overlijden en negatief certif[icaat] van J.H.Frissen.

618. den 1 april aan de H[ee]r Commiss[aris] negat[ief] overgegeven den staat der blinden; Mem[oriaal] Nº 67 van 1835.

619. den 1sten April aan de H[ee]r Commiss[aris] aangevraagt van zich hier te willen begeven ten einde eenen weg te bezien, aan welken den conducteur van den grooten weg de communicatie met den grooten weg zoekt te beletten.

620. den 1sten April aan de H[ee]r inspecteur van het cadaster 40 extracten tot het doen van eigendomsveranderingen voor 1836 aangevraagt.

621. den 8 April aan de H[ee]r Commis[sari]s berigt alsdat een dubbeld der kerkenrekening over 1834 in de archiven is gedeponneert.

622. den 8 April aan de H[ee]r Commiss[aris] negatief gezonden den staat der sinnelosen; Mem[oriaal] Nº 71 van 1835.

623.Houthem le 9 avril 1835
M[onsieu]r le Commiss[aire]
En réponse sur votre missive du 8 courant Nº 2011 j'ai l'honneur de vous informer que Messieurs le curé et vicaire n'ont pas de collectes chez les habitans paroisiens ni dans l'église pour leur compte personnel /vous savez que le vicariat se trouve dans ce moment vacant/ mais celui qui si quelqu'un leur veut leur faire un présent de sa propre et bonne volonté, ils l'accepteront mais à quoi personne n'est obligé.

624. den 11 April overgegeven het certificaat wegens het snooijen der heggen en bomen langs de buurtwegen.

625. le 13 avril envoijé les états du personnel de la fabrique à Mess[ieurs] les Commiss[aire] et Evecque.

626. den 17 April de negatieve certificaten aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden voor het armbestuur en kerkfabriek wegens de schuld op het grootboek; Mem[oriaal] Nº 79.

627. den 17 April negat[ief] beantwoord wegens de schoone kunsten aan de H[ee]r Commiss[aris]; Mem[oriaal] Nº 81 [van] 1835.

628. den 21 April gevraagt het certif[icaat] lit. LL voor Jan Reijntjens aan de H[ee]r commiss[aris]

629. den 25 April aan den Kommiss[aris] verzonden het certificaat wegens het vegen der schoorstenen.

630. den 28 April verzonden negat[ief] aan de H[ee]r commiss[aris] wegens de studenten in de godsgeleerdheid; Mem[oriaal] Nº 89 [van] 1835.

631. den 1sten mei aan den ontv[anger] der regist[ratie] overgegeven den staat van overlijden en neg[atieve] certif[icaten] van M.J. Bosch en M.C. Coppée.

632. Houthem le 2 Mai 1835
M[onsieu]r le Commiss[aire]
En réponse de votre missive d'aujourd'hui Nº 1136 j'ai l'honneur de vous informer, que j'ai delivré dans le temps pour la milice l'extrait de naissance du nommé Jean Huveneers né en cette commune, mais parti d'ici dès sa tendre jeunesse et puisque chaque individu est obligè de se presenter lui même pour la milice et de se .. je n'ai plus d'information à cet égard .. lieu habite par de pere, mere ou tuteur. M[onsieu]r, quant à la milice du nommé Huveneers, il m'est inconnu s'il a été admis au tirage à Maastricht ou non; car il y a eu si long temps que je ne me souviens plus de cela et aussi s'il y habitait demeurait, car un individu peut vous dire, je demeure là et il peut être souvent autrement.
M[onsieu]r si j'avais connaissance de sa position je satisferais volontiers à votre désire de delivrer un au nommé Huveneers la certificat declaration en question.

633. den 4 mei aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de alph[abetische] lijst der kiezers voor de representanten.

634. den 4 mei gepubliceert en aangeplaakt de gemeenterekening over 1834.

635. Houthem le 4 Mai 1835
M[onsieu]r le Commis[ai]re
En réponse sur votre missive du 2 courant Nº 328 j'ai l'honneur de vous informer, que nous suivons ici la marche pour le recouvrement de la taxe municipale prescrite par la circulaire du 23 Juillet 1824 Mem. adm. Nº 41 par laquelle est tracé la mode de poursuites, quant aux contribuables qui veulent transferer leur domicile dans une autre localité ou les fait acquiter leur côte part dûe dans la taxe municipale avant leur départ, mais nous n'avons jamais eu de difficulté concernant le recouvrement.

636. den 10 Mei gepubliceert alsdat het verboden is zonder toestemming van de eigenaars meer in de tarwe te kruiden.

637. den 12 Mei aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt alsdat ik in dato den 1sten April l.l. 40 vellen voor het doen van eigendomsverandering aan de H[ee]r inspecteur heb aangevraagt en mij geene zijn geworden dus dat dien ambtenaar moge gelast worden daar aan te voldoen.

638. den 14 Mei aan de H[ee]r procureur op zijne missive d.d. 11 dezer verzonden op ongezegeld papier het geborte extract van Frans Duijzings.

639. den 23 Mei aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden in 4 dubbel de gemeenterekening van 1834 met de bescheiden den staat van begrooting en certificaat van afkondiging.

640. Houthem le 29 Mai 1835
Monsieur Bovi
J'ai l'honneur de vous informer, que M[onsieu]r le Commissaire de notre district à porter à ma m'a donné connaissance par sa missive du 25 courant Nº 387 que le gouvernement a résolu de rembourser les réténues qui ont été faites depuis le 1er 8bre 1833 qu'on a defalgué pendant quelque temps de traitement dont jouissait feu M[onsieu]r Van Pelt en sa qualité de desservant de l'eglise de notre commune, le montant de la pension qui lui était aacordée.
Le gouvernement a déja resolu de rembourser les rétenues, qui ont été faites depuis le 1er 8bre 1833 et qui s'elevent a 123 francs 80 centimes.
Me chargeant de porter cette disposition à votre connaissance.

641. den 1 Juny aan de H[ee]r ontv[anger] der regist[ratie] verzonden den staat van overl[ijden] van de maand mei en negat[ief] certif[icaat] van M. Linkens.

642. den 1sten Juny gepubliceert dat de rol van personeelen omslag over 1835 ter visie ligt.

642bis. den 2 Junij aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de staat wegens de recepisses .. convocatie brieven Mem[oriaal] Nº 102.

643. Houthem le 2 Juin 1835
M[onsieu]r le receveur Geuskens
En reponse sur votre missive Nº 87 du 1er courant Nº 87 j'ai l'honneur de vous informer:
1o qu'il n'y a ici qu'environ un bonnier de Bruijere
2o dont la situation est montagneuse
3o et finalement qu'elle est sableuse et d'une très mauvaise qualité.

644. den 4 Junij aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de negat[ieve] verklaring over het 2de kwartaal van dit jaar wegens de jurij.

645. den 5 Junij eene prolongatie van verlof voor Douven(?) J.M. bij de com[man]dant van zijn reg[imen]t aangevraagt.

646. den 5 Junij aan den ontvanger gestort frs 6-88 centimen voor de afgebranden van Jalhai; hetzelve aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt, Mem[oriaal] Nº 75.

647. den 8den Junij aan de H[eren] procureur en Commiss[aris] verzonden het proces verbal opgemaakt tegen Math Prevoo Christiaan te Valkenburg.

648. den 10 Junij aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden den staat wegens het getal der ondersteunde armen in 1833 en 1834; Mem. Nº 106.

649. den 12 Junij aan de H[ee]r Kommiss[aris] verzonden de negat[ieve] verkl[aring] wegens het overlijden van de behoeftige legioenairen; Mem. Nº 110.

650. den 15 Junij aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de rol van personeelen omslag over 1835.

651. den 16 Junij aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden het negat[ieve] certif[icaat] alsdat zich hier geene voorwerpen bevinden vermeld in het Mem. Nº 44 van 1835.

652. den 19 Junij aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden den staat gevraagd bij zijnen brief d.d. 16 dezer Nº 270 aangaande de armrekening over 1834.

653. het negatief certif[icaat] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden in dato 22 Junij alsdat hier geene godshuisen bestaan; Mem. Nº 106.

654. den 1sten Julij aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de neg[ative] certif[icaat] der buurt en groote wegen, den staat der koepokken en extract uit het register der gepleegde misdaden en negat[ief] der binnenlandsche pasporten.

655. den 1sten Julij den staat van verlijden aan de H[ee]r ontvanger der regist[ratie] over Junij; negat[ieve] certif[icaat] van jan Speessen.

656. den 8 Julij aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt alsdat de bedelarije zedert de jaren 1834 en 1835 heeft afgenomen en men weinig meer bedel…. bevind, en dat men orders heeft gegeven aan den veldwachter de bedel.. te arresteren; circulaire d.d. 23 Junij 1835, Mem. Nº 124.

657. den 10 Julij Jan Speessen uitgenoodigt van binnen drie dagen de nootbomen te ruimen.

658. den 14 Julij aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden:
1o de verdeelingsstaat wegens de logimenten, fournissementen en transporten over 10ber 1830;
2o dien over Januarij 1831 opzichtens hetzelve onderwerp;
3o dien over februarij 1831 wegens hetzelve voorwerp;
4o de rekening van ontvangst en uitgaf over 10ber 1830 January en februrary 1831;
5o de rekening met de bewijsstukken over 1832 wegen hetzelve gedaane fournitures aan de Corps-de-gardes, gevraagt bij circulaire d.d. 6 Junij 1835, Mem. Nº 119.

659. den 16 Julij verzonden aan de H[ee]r Commiss[aris] de negatieve verk[laring] wegens de ontdekking van goederen; Mem[oriaal] Nº 152 van 1834.

660. den 19 July gepubliceert alsdat de honden van heden af tot den 29 August aanstaande moeten gebonden blijven; Mem[oriaal] 126.

661. denzelven datum gepubliceert alsdat het verboden is aren te rapen zonder toestemming der eigenaars.

662. den 25 Julij negatief beantwoord de circulaire d.d. 11 dezer mem. Nº 137 alsdat deze gemeente geene publijke schuld op het grootboek te Amsterdam bezit.

663. den 25 July aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de kwitantie der zom van frs. 24-78 mij bij zijne missive d.d. 20 dezer Nº 526 geworden voor onderhoudskosten van twee vondelingen over 1833; model in brieven van 1833.

664. Houthem le 28 Juillet 1835
M[onsieu]r le Commiss[aire]
En reponse sur votre missive du 23 courant Nº 538 par laquelle vous me demandez des renseignements confidentiels sur la conduite politique et privée du Sieur Buijters Arnold journalier en cette commune proposé pour un emploi dans la douane,
J'ai l'honneur de vous informer, que je n'ai jamais eu aucune plainte sur l concernant la conduite du S[ieu]r Buijters susdit car je ne sais rien dire contre lui aucun mal de lui depuis le temps qu'il a habité cette commune, ni concernant contre la conduite des ses père et mère , car se sont des gens qui tache gagner tachent de gagner leur pain d'une manière honnête par cette.
J'espere que les mes renseignemens ci-dessus seront satisfaisants.

665.den 1sten August verzonden aan de H[ee]r ontv[anger] der registr[atie] te Valkenburg den staat van overl[ijden] over de maand Julij.

666. den 1sten August aan de inspecteur van het kadaster te Hasselt verzonden 1o den legger 1ste en 2de boekdeelen, de alphab[etische] tafel en 28 extracten van eigendomsveranderingen, alsmede eene lijst wegens verkeerde namen op de rol gebragt.

667. den 12 August verzonden aan de H[ee]r Commiss[aris] de liste van onderschrijving voor het standbeeld van Charles Alexandre duc de Lorraine met het montant van fr. 1-00; Mem. Nº 139 van 1835.

668. den 17 Aug[ustus] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden het extract uit het patent register over1835.

669. den 20 August ingevolge circul[aire] d.d. 7 dezer Mem[oriaal] Nº 159 aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt, alsdat ik mij met de uitbetaling van de ontslagene veroordeelden indien het geval zich hier zoude opdoen belaste voor zoo lang ik burg[emees]ter ben, dewijl zich niemand daar mede alhier wilt belasten.

670. Houthem den 22 August 1835
aan de H[ee]r Commiss[aris]
op UEd[ele] rondgaande circulaire d.d. 20 dezer Nº 592 heb ik d'Eer UEd te berigten:
1o alsdat deze gemeente 7 bunder 91 r[oe]den 32 ellen vierk[ant] gemeentegronden bezit;
2o dat dezelve gedeeltelijk tot bebouwd land zijn gebragt als de overige tot het weiden van vee dienen
dewijl de laaste tot geen ander einde kunnen strekken dewijl ??? doch zijn dezelve bijna alle nadelaachtigen van eene aard zijn;
3o dat dezelve publijk verpacht zijn en jaarlijks aan de gemeente de zomme van frs. 176-32 cent[imes] opleveren;
4o dat daar geene middelen bestaan om er meer vrucht uit te kunnen trekken, dewijl reeds de beste middelen aangewend zijn geworden tot het meesten voordeel dergemeente te strekken.

671. den 1 Sept[ember] aan de H[ee]r ontv[anger] der regist[ratie] verzonden het negat[ief] cert[ificaat] van overlijden der maand Aug[ustus].

672. den 2 7ber opgegeven aan de H[ee]r Commiss[aris] het negat[ief] certif[icaat] voor de jurij over het 3de kwaart 1835.

673. den 6 7ber gepubliceert het vegen der schoorstenen voor den 20 dezer.

674. den 21 7ber het certif[icaat] wegens het vegen der schoorstenen aan de H[ee]r Commiss[aris] overgegeven.

675. den 21 7ber gepubliceert en rondgezonden de lijst van inteekening ter ondersteuning der kolonien van landbouw; Mem. van 1835 Nº 177; het negatief certif[icaat] verzonden den 28 dezer.

676. den 1sten october aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden:
1o negat[ieve] certificaten der buurt en groote wegen, gepleegde misdaden, koepokken en het talon eener binnenl[ands] paspoort.

677. den 1sten oct[ober] den staat van overlijden aan de H[ee]r ontv[anger] der regist[ratie] te Valk[enburg].

678. den 2 8ber gepubliceert de begrooting voor 1836.

679. Houthem le 3 8bre 1835
M[onsieu]r le Commiss[aire]
En reponse sur votre missive du 30 7bre dernier Nº 1016 j'ai l'honneur de vous informer qu'il m'est inconnu quelle décision a été prise par le conseil de milice à l'égard du milicien Weusten Pierre Joseph de notre commune, car les certificats exigés pour les hommes qui servent comme des volontaires doivent être sont adressés en vertu de la circulaire du 20 avril 1826 par les chefs de corps directement à Monsieur le gouverneur de la province et on ne nous donne pas jamais aucune connaissance de la décision prise par le conseil à l'égard de cela.
Ainsi je ne sais vous donner de renseignements à cet égard.

679bis. den 7 oct[ober] het certif[icaat] aan de Commiss[aris] verzonden wegens den verjaardag der revolutie.

680. Houthem le 9 oct[obre] 1835
M[onsieu]r le Commiss[aire]
En réponse sur votre missive du 8 courant Nº 1016 j'ai l'honneur de vous informer que la décision prise par le conseil de milice en 1835 à l'égard de Weusten Pierre Joseph milicien de cette commune, se trouve dans le sens suivant sur la liste alphabetique de 1835 /exempté pour une année comme étant au service/ et à l'égard de Lahaije Jean Leonard milicien de cette commune, aucune décision n'a pas été prise, à cause que son numéro était trop élevé et par cette raison, il n'a pas été porté à la fin de la liste alphabétique de 1835.

681. den 14 oct[ober] aangevraagt het certif[icaat] Lit. LL door de H[ee]r Commiss[aris] voor Jan Nicolaas Schorens.

682. den 14 oct[ober] aan de H[ee]r commiss[aris] berigt alsdat zich hier geene vremdelingen bevinden, Mem[oriaal] Nº '' d.d. 2 oct[ober] 1835.

683. den 17 october aan de H[ee]r commiss[aris] berigt alsdat het bulleten en mem. adm. over 1834 alhier zijn ingebonden.

684. den 25 oct[ober] gepubliceert alsdat de nachtwachte met 1o 9ber aanstaande haaren aanvang zal nemen.

685. den 27 oct[ober] aan de H[ee]r commiss[aris] verzonden in 4to den begrootingsstaat der gemeente over 1836 met het certificaat van afkondiging.

686. den 28 oct[ober] aan de H[ee]r commissaris verzonden den staat van voordragt der zetters voor 1836 en opgegeven M. Philippi 57 jaren, J.P. Boesten 55, G. Willems 65, Delahaije A. 41, J.H. Smeets 47, Frijns M. 28, Sleijpen T. 39, L. Thonart 71, Kleuters F. 43, Limpens S.(?) 58, Mem[oriaal] van 1835 Nº 202; denzelven datum noch verzonden den staat van voordragt van twee leden voor de personeele belasting voor 1836, Nº 201.

687. Houthem le 28 octobre 1835
au Com[man]dant de la gendarmerie à Fauquemont.
J'ai l'honneur de vous accuser la reception de votre missive du 21 courant Nº 11, en meme temps je vous informe pour-quoi les militaires, qui sont venus en congé ou permission en cette commune, ne se sont pas presentés devant nous pour a fin de faire viser les pièces dont ils étaient porteurs, cela a eu lieu par ignorance mais monsieur enfin d'épargner la peine le voyage aux miliciens et pour votre commodité.

688. ……

689. …..

690. ……

691. …..

692. ……

693. den 13 9bre aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt alsdat de personen, welke alhier de vroedkunde gewoonelijk uitoeffenen zijn de volgende als Lekens J.N. docteur en accouchements et Vranken A.C. et Raijmaekers E. sagesfemmes; Mem[oriaal] 207 van 1833.

694. den 20 9bre aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt op zijne missive d.d. 17 dezer Nº 557 alsdat ik de ordonnantie van betaling ten profijte van den onderwijzer dezer gemeente afgegeven aan hem hebbe ter hand gesteld, groot frs. 100,--.

695. Houthem den 27 9ber 1835
aan de H[ee]r Commiss[aris]
bij deze heb ik d'Eer UEd te berigten, alsdat ik op heden ondervonden hebbe, dat de zoogenaamde smaale brugge welke zich over de revier de Geul vind uitmakende de communicatie over Geulem tusschen de gemeente Houthem en Berg reeds doorbroken is, nochtans niet zoo verre dat de communicatie belet is, maar in welkers herstelling doch moet worden voorzien opdat de communicatie later niet geheel word afgebroken, diensvolgens verzoek ik UEd van de H[ee]r Burgemeester der gemeente Berg gelieven aan te schrijven en denzelven te willen gelasten, om gezamentlijk van met ons over de herstelling derzelve te concerteren, aangezien de revier de Geul de lemijt tusschen de beide gemeenten uitmaakt, en de zoogenaamde brugge half voor de helfte het territoire van Houthem en Berg bereikt, diensvolgens dezelve door de beide gemeenten ook moet herstelt worden voor zoo verre zij het territoir van de eene en andere gemeente jeder betreft moet worden herstelt.

696. den 3ten november gepubliceert den afdanking van lotelingen krachtens art. 21 der wet van den 8 jun[i] 1817; Mem. Nº 225 van 1835.

697. den 4 december aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden het negat[ief bericht] wegens de jurij.

698. den 4 december aan de H[eren] Commiss[aris] en geneeskundige commissie verzonden de negat[ieve] certificaten wegens de verandering in de geneeskunstoeffenaars gedurende 1835.

698bis. den 4 december aan de H[ee]r ontvanger der regist[ratie] te Valkenburg verzonden den staat van overlijden der maand november.

699. den 11 dec[ember] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden in duplo de benoeming van een nieuw lid in het armbestuur voor 1836; den 2 Januarij de stukken opnieuw verzonden.

700. den 26 decemb[er] 1835 aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de resolutie der gemeenteraden van Berg en Houthem met den figuratieven plan en begrooting nopens het maken der smaale brugge over de Geul.

701. den 27 decemb[er] gepubliceert alsdat den toetap met de kermis in alle herbergen ten 9 uren moet plaats hebben en dat geene openbare vermaken gedurende den godsdienst mogen plaats hebben alsmede dat het verboden is nieuwe jaren te schieten.
1836

702. den 2 Januarij aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden het verzoekschrift van Joseph Emonts voor ontslag uit den dienst met het attest Lit. F en U en inventaris Lit. L.

703. den 2 Januarij aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de staten van geborte, overlijden, huwelijken en negat[ief] certif[icaat] der echtscheidingen, de statistieke tabel der sterfte, den staat wegens de plaatsgehad hebbende koepokinentingen gedurende het jaar 1835, het negat[ief] certif[icaat] wegens dezelve over het laatste kwartaal, dat der gepleegde misdaden, dat der pasporten, en den staat wegens de verandering der bevolking over 1835 daarbij opgegeven alsdat er 32 de gemeente hebben verlaten en slechts 28 ingekomen, eene vermindering van 4 en dat geene van hier naar andere provincien en ook geene uit uit andere hier zijn ingekomen.

704. den 2 january aan de H[ee]r ontv[anger] der registratie het negat[ief] certif[icaat] der sterfgevallen over december en repertoire ter visie.

705. Houthem le 2 Janvier 1836
Monsieur Bourgtre de Liège
En reponse sur votre missive du 21 decemb[re] dernier j'ai l'honneur de vous informer, que le Sieur Vrancken Jean Jacques dont vous faites mention dans votre missive ci-dessus mentionée, n'est pas connu en cette commune comme chapelain, ainsi il doit être une autre commune de cette nom et par cette raison ne peut être porté sur la liste de notre commune.

706. Houthem le 2 Janvier 1836
Mons[ieu]r le bregardier à Fauquemont
Puisque la fête s'approche en cette commune par cette raison, je viens de vous prier de me vouloir donner deux marechaussés pour deux jours savoir la 5 et 6 courant enfin de tenir la police, ils se peuvent rendre ici la 5 a dix heures avant midi, en vous priant s'il est possible de vouloir venir sans chevaux.

707.den 2den January aan de H[ee]r procureur verzonden een dubbeld der registers van den burgerlijken stand, met register der huwelijkspublijkatien en stukken betrekkelijk tot de huwelijkse akten over 1835.

708. den 2 january aan de H[ee]r ontvanger der regist[ratie] het negat[ief] certificaat van overlijden der maand december 1835.

709. den 5 Januarij aan de H[ee]r Comiissaris verzonden den staat gevraagt bij het Mem[oriaal] Nº 248 en eene beraadslaging voor dispensatie dat twee leden uit het gemeentebestuur bij het bureau van weldadigheid mogen dienen.

710. den 7 January aan de H[ee]r prokureur der Konings verzonden twee proces verbalen van H. Limpens en H. Maas met twee declaratien afgegeven door de heelmeesters Massen en Corriaux in behoeve van Limpens.

711. den 9 Januarij aan de H[ee]r Comiiss[aris] verzonden den negativen staat wegens de ontdekking der goederen Mem. van 1834 Nos 92 en 152.

712. den 11 Januarij 1836 aangevraagt:
1o bij het depot van het 3e reg[imen]t jagers te voet te Audenaarden het certif[icaat] Lit. T van Jan Leonard Lahaije corporal bij het 1ste bat[taljon] carabiniers;
2o alsmede bij het depot van het 4e linieregiment te Huy het certif[icaat] lit. T van Caspar Stassen ingelijfd bij bij de reserve van gezegd reg[imen]t onder No van het matricule 7192.

713. Houthem den 11 Januarij 1836
aan de H[ee]r Commiss[aris]
Bij mijnen brief d.d. den 9den 9ber l.l. No 691 Reg. 6 heb ik d'Eer gehad UEd toetezenden eene door den fabriekraad dezer gemeente genomene beraadslaging houdende aanvraag van autorisatie ten einde aan eene door wijlen de vrouw Beatrix Cremers gemaakte valsche testamentaire dispositie te kunnen renonceren.
En aangezien ons tot dato dezes de gevraagde autorisatie van wegen Heren ged[eputeerde] Staten noch niet is geworden, zoo verzoek ik UEd de goedheid gelieven te hebben, van bij Heren ged[eputeerde] Staten ten dien einde aan te dringen, dewijl opdat het tijdstip niet word overschreden, binnen hetwelk de renonctiatie moet plaats hebben.

714. den 17 Januarij 1836 gepubliceert de wet van den 31sten december 1835 bulletin officiëel No 71 betrekkelijk op het in en doorgaande regt op de beesten, alwelke slechts op den 15den loopende maand alhier is ontvangen geworden.

715. den 23 January aan de H[eer] Commissaris berigt alsdat de bepalingen vervat in het mem[oriaal] van 1835 No 241 aangaande de muntwet alhier bij publijkatie en mondelings aan de ingezetenen zijn bekendgemaakt geworden, en dat geene fransche koperen munten alhier in omloop zijn en wat de centen en halve centen betreft dezelve van zeer weinig beduiding meer zijn.

716. Houthem le 25 Janvier 1836
Monsieur le Commissaire
En réponse sur votre missive du 21 courant No 387 j'ai l'honneur de vous informer que les héritiers de feu M[onsieu]r van Pelt demeurant à Ruremonde, et mais que je leur ai dèja écrit en leur faisant connaitre le contenu de votre missive susdite et en les aijant invités de me faire connaitre dans le plus bref délai le mode qu'ils préferent pour les reténus qui concernent leur defunt parent.

717. Houthem le 15 Janvier 1836
Monsieur Bovi
Comme suite à ma lettre du 29 Mai dernier No 640 Reg. 6 j'ai l'honneur de vous informer que M[onsieu]r le Commissaire de notre district vient me donner à connaître par sa missive du 21 courant No 387 que M[onsieu]r le gouverneur lui adresse une dépêche au sujet de la réduction operée dans le temps sur le traitement de feu M[onsieu]r Pierre Jean van Pelt dont vous recevez la copie ci-jointe et qu'il m'invite de lui faire connaître le plutôt possible le mode que les héritiers du feu M[onsieu]r van Pelt préferent pour les rétenues, qui concernent leur défunt parent.
Ainsi je vous prie de me faire connaître dans le plus bref délai le mode que vous préferez pour les rétenues susdites enfin de me mettre en état de pouvoir répondre aux veux du gouvernement qui concernent leur defunt parent.

718. den 28 Januarij 1836 aan de H[ee]r Commissairis verzonden den inschrijvingsregister met de alphab[etische] lijst over 1836.

719. den 30 Januarij gepubliceert alsdat voor den 20 feb[ruari] aanstaande de heggen en bomen langs de buurtwegen moeten gesnooijt zijn en niemand jonge bomen in de heggen langs de buurtwegen mag planten dan op eenen afstand van 2 metres binnen de heggen op hunne eigendommen en dat een jeder gehouden is de jonge bomen, welke zich reeds in de heggen bevinden uit [te] planten of aftekappen; Mem. No 16 van 1836, alsmede dat de rupsen nesten ook voor den 20 feb[ruari] moeten uitgehaalt zijn.

720. den 1sten feb[ruari] aan de H[ee]r ontvanger der regist[ratie] overgegeven den staat van overlijden over Januarij 1836 alsmede de negative certificaten van 1o C.G. Stassen 2o M.B. Duijckers, 3o van M.E. Schrooders, 4o van J. S. Honee, 5o van A.M.C. Geraarts.

721. den 2 feb[ruari] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden het certificaat Lit. N. voor A. Schrders en het attest Lit. T. voor Pieter Joseph Weusten met den inventaris lit. LL.

722. den 11 feb[ruari] aan de H[ee]r Commissaris verzonden het reglement nopens het muilbanden der honden welke voor de kruiwagens gaan ingevolge zijne rondgaande circulaire d.d. 9den Januarij l.l. No 31.

723. Houthem le 12 fevrier 1835
Monsieur le greffier!
En consequence de votre missive du 18 Sept[embre] dernier j'ai fait paijer par le receveur communal de notre commune à M[onsieu]r le juge de paix de notre canton les frais dûs pour la table décimale des registres de l'état civil, enfin de recevoir la table en question.
Monsieur ne prenez pas en mauvaise part que je vous prie de me la vouloir faire parvenir par la voie de correspondence le plutôt possible enfin de m'en servir en cas de besoin d'ij pouvoir prendre recours en cas de besoin.

724. Houthem le 15 fevrier 1836
M[onsieu]r le procureur à Tongres.
J'ai l'honneur de vous renvoijer la lettre ci-jointe en vous informant que le prevenu Jean Dormans n'appartient pas à cette commune mais à celle de Schimmert.

725. le 16 fevrier demandé à M[onsieu]r le commiss[aire] le certif[icat] Lit. LL pour Limpens Martin.

726. den 16 feb[ruari] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de kwitantien wegens de zom van frs. 13-89 cent[imes] ontvangen bij zijne missive d.d. 9 dezer No 98 voor de verlatene kinderen.

727. den 16 feb[ruari] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden 1o de aanvraag wegens het certificaat Lit. LL. voor Limpens Martijn en met certif[icaat] van behoeftigheid ter goedkeuring voor denzelven.

728. Houthem le 16 fevrier
à M[onsieu]r l'inspecteur du cadastre à Hasselt
aijant reçu de votre part le 12 courant le cadastre de cette commune accompagné du livre des mutations pour l'an 1836. Et après avoir verifié ce dernier, j'ai trouvé qu'on y a fait a la direction ij commis les abus suivants /savoir/:
1o dans l'art. 658 se trouve Quaedvlieg Marguerite et doit être Maximilien;
2o dans l'art. 675 se trouve Duijsings Richard et doit être Chrétien à Berg;
3o dans l'art. 683 se trouve Numero 508 de la section A et doit être un idem de No 507.;
4o et finalement il se trouve dans l'art. 687 Linssen veuve Henri et doit être Limpens veuve Henri.
M[onsieu]r j'ai rectifié ces abus sur le livre des mutations que j'ai reçu et en cas que vous en aijez tenu un double de ce livre je vous prie de vouloir faire rectifier aussi les abus ci-dessus indiqués.
S'ils ij existent et vous pouviez faire la verification envoijés dans le des …. que je vous ai …..
Voir la suite au No 730 ci-après.

729. Houthem le 17 fevrier 1836
M[onsieu]r le Commiss[aire]
M[onsieu]r j'ai l'honneur de vous envoijer ci-joint une copie de la lettre me parvenue le 16 courant de la part des héritiers de feu M[onsieu]r Van Pelt curé de cette commune en réponse sur ma lettre du 25 janvier dernier que je leur ai ecrite sur votre missive du 21 Janvier dernier No 387 concernant la réduction operée dans le temps sur le traitement de feu M[onsieu]r Pierre Jean van Pelt par vous verrez par la lettre ci-jointe les moifs qu'ils viennent donner à cet égard.

730. Cette observation appartient au No 728.
Vu qu'on n'a pas fait aucun changement dans les propriétés baties concernant les maisons, qui ont été acquises /savoir/
1o dans l'art. 665 section A No de la section 611 quelle maison devait être portée dans les propriétés baties sur le nom de Lousbergs Guillaume comme l'avoir acquise;
2o dans l'art. 673 section B No de la section 261bis quelle maison devait être portée dans les propriétés baties sur le nom de Rosenboom Theodore comme l'avoir acquise;
3o dans l'art. 672 section B No de la section 261bis quelle maison doit être portée dans les propriétés baties sur le nom de Rosenboom Guillaume comme l'avoir acquise;
4o dans l'art. 683 section A No de la section 363 quelle maison doit être portée dans les propriétés baties sur le nom de Munix Marie Josephine;
5o dans l'art. 682 section A No de la section 331 quelle maison doit être portée dans les propriétés baties sur le nom de Nijsten Hubert et Marie Hubertine orphelins.
Monsieur quant aux abus ci-dessus je n'ai rien fait, mais j'attends votre réponse à cet égard.

731. den 20 februarij aan de H[ee]r Commissaris verzonden den statistiek van het lager onderwijs over 1835.

732. den 21 februarij gepubliceert dat de alphabetische lijst der militie van 1836 van den 22 dezer tot met den 29 dezer ter visie ligt.

733. den 21 februarij gepubliceert alsdat de honden van heden af zonder uitzondering alle moeten worden aan den band gehouden tot en met den 3den Maart aanstaande dewijl op den 19 dezer eenen rasende hond zich hier heeft vertoond, ……… ….. zullen dood geschoten worden.

734. den 24 februarij aan de H[ee]r president bij de regtbank te Tongeren opgezonden ter legalizatie 1o het geborte extract van Ma[r]tijn Limpens, 2o het doodextract van zijne moeder en 3o het certificaat van niet ingeschreven op den burgerlijken stand.

735. den 24 feb[ruarij] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden in duplo de armrekening met de bewijsstukken, den begrootingsstaat avec en de bijlagen Nos 3 en 4 en de algemeenen staat der inkomsten over 1835 alsmede den begrootingsstaat in duplo over 1836.

736. den 26 feb[ruarij] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden het negatief certificaat alsdat geene zelfsmoorden alhier hebben plaatsgehad; mem. No 38 van 1836.

737. den 26 feb[ruarij] aan de H[ee]r Commiss[aris] gevraagt het certificaat Lit. LL voor Willem Akkermans.

738. den 26 feb[ruarij] aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden drie stukken ten einde ter legalizatie van de H[ee]r gouverneur optezenden.

739. den 28 feb[ruarij] gepubliceert alsdat de rol der directe en indirecte belastingen invorderbaar is verklaart; model No 1 van het Mem. No 22 van dit jaar.

740. den 1sten Maart aan de H[ee]r ontvanger der registratie verzonden den staat van overlijden over de maand feb[rauarij] en negatieve certificaten van M.L. Geraarts, M.E. Janssen en M.C. Tonnen.

741. den 4 Maart aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden het negat[ief] certificaat wegens de jurij.

742. Houthem den 4 Maart 1836
Mijn H[ee]r de Commiss[aris]
Gebleeken uit UEd rondgaande circulaire dat de rollen van persooneelen omslag over 1836 voor den 15 loopende maand zoude moeten opgemaakt worden, zoo heb ik d'Eer UEd bij dezen te berigten en te opmerken, dat het onmoegelijk is die rollen voor dat tijdstip in behoorlijken vorm te kunnen opmaken aangezien door de verwisselingen ons onbekend zijn, welke met half maart en 1o April aanstaande in de gemeenten hetzij door inkomen en vertrekken plaats hebben, men uit dien hoofde de personen niet op de rol zoude kunnen brengen, welke daar op zouden moeten gebragt worden, en hetgeen alsdan tot verscheide reklamen welke zoo wel tot last van ons als tot last van UED zouden zijn strekken aanleiding kunnen geven. Ik beken wel dat dat tijdstip tot dat einde is bepaald, maar welk, om bovenaangehaalde reden noopt in aanmerking is genomen geworden, indien de H[ee]r gouverneur zulks zoude verlangen gelieft hem daar mede opmerkzaam te maken, dan het is UEd wel bekend, dat hetzelve niet en tot misslagen en onaangenaamheden strekt aanleiding kunnen geven ten plattelande strekt.

742. Houthem den 11 Maart 1836
Aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt alsdat de storting voor de registers van den burgerlijken en overige voorwerpen over 1836 door den gemeente ontvanger is geeffectueert en dat de kwitantien en borderellen dier storting alsdaar het vertrek behoorlijk zijn geteekend en ter zijner bestemming gedestineert.

743. den 13 maart gepubliceert alsdat de rol der personeele belasting over 1836 door de H[ee]r gouverneur in dato den 20 feb[ruari] l.l. invorderbaar is verklaart; de publicatie hiervan gedaan volgens het model en voorschrift No 2 van het Mem[oriaal] No 42 van dit jaar.

744. Houthem le 12 Mars 1836
à M[onsieu]r Jailliet souslieutenant des douanes
En reponse sur votre missive du 11 courant No 132 2me div[ision] j'ai l'honneur de vous informer que la loi du 31 decembre dernier bulletin officieel No 71 concernant sur les bestiaux a été publiée ici le 17 janvier dernier.

745. Houthem den 12 Maart 1836
Mijn Heer de vrederegter!
Op UEd rondgaande circulaire d.d. 16 feb[ruari] l.l. heb ik d'Eer UEd te berigten, alsdat ik alle nasporingen heb gedaan, en zekeren Felix Baratte zich alhier niet bevind, en dat ik ook geene circulatie van valsche stukken van 25 cents alhier hebbe kunnen bespeuren.

746. Houthem le 14 Mars 1836
M[onsieu]r le receveur Geuskens
Comme suite à votre missive du 8 courant No 43 1er div. j'ai l'honneur de vous informer que j'ai fait publier et afficher la 13 de ce mois que le rôle préfixitif(?) de la contribution persônelle pour l'exercice courant de cette commune est rendu executoir par M[onsieu]r le gouverneur au 29 fevrier dernier à l'effet de prompt recouvrement.

747. den 24 Maart aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de rol der buurtwegen over 1836.

748. den 24 Maart gepubliceert alsdat de rol van personeelen omslag dezer gemeente voor 1836 ter visie ligt.

749. den 27 Maart gepubliceert alsdat de patentrol over 1836 door de H[ee]r gouverneurt in dato 11 dezer invorderbaar is verklaart.

750. den 27 Maart gepubliceert alsdat jeder patentpligtigen zijn patent over 1836 kan komen afhalen.

751. den 1sten April aan de H[ee]r Commiss[aris] gezonden den staat der koepokken en gepleegde misdaden.

752. den 1sten April aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden het staat certificaat wegens de rupsennesten, en snoeijen der bomen.

753. den 1sten April aan de H[ee]r ontv[anger] der registratie verzonden den staat van overlijden over maart.

754. den 2den April aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden den staat bij zijne rondgaande circulaire gezonden en gevraagt wegens de bevolking van jeder gehucht voor het benoemen ingevolge de nieuwe wet der leden van den gemeenteraad.

755. den 2den April aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de lijst der jurés mij bij circulaire van de H[ee]r gouv[er]neur d.d. 22 Maart l.l. geworden; daar bij opgegeven Boesten J.P. betalende eene belasting van frs. 85-60 cents; Delahaij P. geene maar deszelfs vader frs. 219-10, en Willems G. frs. 60-13.

756. den 2 April aan Jan Swelsen ter handgesteld den staat van het 19de reserveregiment wegens eene door hem verschulde zomme voor reparatien aan de patroontassche en anders van frs. 2-72.

757. den 8 April aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de rol van personeelen omslag over 1836.

758. den 10 April gepubliceert alsdat niemand zal vermogen meer voetpaden te maken door het veld alwaar niet gebruikelijk is, en dat het ook verboden is hout aan de heggen uit te breken op peene van gestraft te worden.

759. den 11April aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden den staat van het personeel van den fabriekraad, alsmede eenen aan de Hoogw. H[ee]r Bisschop.

760. Houthem den 12 April 1836
Mijn de Kommiss[aris]
Daar mij uit de vierde conditie der instructie gehegt aan de circulaire aanschrijving van den 5 dezer Mem[oriaal] No 68 is gebleken dat de hoeveelheid der directe belastingen voor de kiezers geregeld is bij de wet volgens klassen in de welke de gemeente naar evenredigheid harer bevolking geplaats is;
daar het bedrag van de kiescijns bij de instructie niet is uitgedrukt zoo verzoek ik UEd mij gelieven te berigten, of den kiescijns, volgens zoo als denzelven bij de wet van den 3 Maart 1831 is bepaald, moet genomen worden, en of denzelven bij de nieuwe comunale wet is vastgesteld, indien denzelven bij de comunale wet is vastgesteld, alsdan gelieft mij het bedrag daar van /indien het UEd bekend is/ te doen kennen, ten einde te weten wien door zijnen kiescijns tot kiezer kan toegelaten worden.

761. den 17 April gepubliceert den circulaire d.d. 31 Maart l.l. mem. No 66 wegens de schuldvorderingen ten laste van den staat.

762. den 17 April gepubliceert het vegen der schoorstenen.

763. den 17 April gepubliceert het uitgeven der smaale brugge.

764. Houthem le 19 Avril 1836
à Monsieur le Commandant militaire de la province de Limbourg à Hasselt.
M[onsieu]r j'ai déja ecrit plusieurs fois à M[onsieu]r le comm[an]dant du dépot de l'artillerie de milice 6 à 10 concernant certain Steijns Jean Charles milicien de cette commune de la levée de 1832 incorporé pour son propre compte le 4 Mai même année qui se trouve ici avec un congé jusqu' à nouvel ordre lui delivré à Hasselt le 4 mai 1832 par vous M[onsieu]r le commandant pour M[onsieu]r le com[man]dant du dépot de l'artillerie de milice 6 à 10.
M[onsieu]r je ne trouve plus indiquée au memorial contenant l'état d'emplacement la susdite artillerie.
Ainsi je vous prie M[onsieu]r d'avoir la bonté de me vouloir faire connaître dans quelle artillerie il sert et dans quelle compagnie de l'artillerie il est passé il se trouve déja incorporé enfin que je sache m'adresser à M[onsieu]r le com[man]dant de sa compagnie, car il est sur que la susdite artillerie de milice a été changée, sans quoi on la devait trouver indiquée dans l'état d'emplacement.

765. Houthem den 20 April 1836
Mijn de Commissaris
Hier nevens heb ik d'Eer UEd te doen toekomen het proces verbaal van aanbesteding der brugge over de Geulle alsmede het devis estimatif en plan ten einde aan goedkeuring van Heren gedep[uteerde] Staten dezer provincie te onderwerpen welke een en ander wij ik hoop op het spoedigste terug te ontvangen.

766. den 20 April aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden het negat[ief] certificaat alsdat zich hier geene personen bevinden woonachtig die den kiesrol van 500 frs. betalen als verkiesbaren voor den Senaat.

767. den 11 April gepubliceert en aangeplaakt de kiezerslijst met uitnoodiging van voor den 3 mei hunne reclamen in te geven.

768. den 25 April aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden het devis estimatief en plan der brugge volgens zijne missive d.d. 22 dezer No 870.

769. Houthem le 26 avril 1836
à Monsieur le Com[man]dant du 2me Bat. artillerie de milice en garnison à Anvers.
M[onsieu]r certain Jean Charles Steijns milicien de cette commune de la classe de 1832 se trouvant ici avec un congé jusqu' à nouvel ordre servant pour son propre compte ayant été incorporé dans l'artillerie de milice 6 à 10, mais quelle artillerie à subi une nouvelle organisation en 1832, se trouve dèja incorporé sous votre commandement dans le Bat. susdit.
M[onsieu]r le susdit Jean Charles Steijns voulant contracter mariage et puisque je ne puis proceder à la célébration de son mariage sans avoir obtenu votre consentement, ainsi je vous prie M[onsieu]r de lui vouloir accorder le consentement réquis, enfin de pouvoir contracter mariage avec certaine Marie Ide Busert demeurant en cette commune, qui ne lui suivra jamais, s'il devait jamais venir un jour sous les drapaeaux et ses parens veulent entretenir sa future et ses enfans, si le dit Steijns serait appellé en activité;
dans cette attente j'espere de recevo qu'il vous plaira de m'envoijer le consentement réquis pour l'interessé.

770. den 28 April aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden het certificaat wegens het vegen der schoorstenen.

771. Houthem den 29 April 1836
Aan de H[ee]r Commiss[aris]
Ten gevolge der circulaire aanschrijving d.d. 19 dezer mem[oriaal] adm[inistratief] Nº 82 heb ik d'Eer UEd te berigten, alsdat zich geenen der schepenen alhier belast vind met het houden der akten der burgerlijken stand, maar dat ik de fonctie van ambtenaar van den burgerlijken stand in persoon verrigte en blijve uitoeffenen voorzoolang ik burg[emees]ter ben.

772. den 1sten Mei nochmaals gerappeleert het vegen der schoorstenen voor den 17 dezer en dat de visitatie zal zijn op den 18 en 19 zelve maand.

773. den 1sten Mei gepubliceert de lijst der kiezers voor den gemeenteraad en dat degeene welke reklamen daar tegen hebben te doen zich voor den 15 dezer bij het plaatselijk bestuur moeten melden.

774. den 2den Mei aan de H[ee]r Commiss[aris] berigt alsdat een dubbeld der kerkerekening over 1835 in de archieven der gemeente gedeponneert is.

775. den 2den Mei aan de H[ee]r ontv[anger] verzonden den staat van overlijden over de maand April.

776. den 4 mei aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden de alphab[etische] lijst der kiezers voor de vertegenwoordigers; aan denzelven den 17 mei geretourneert.

777. Houthem den 5 Mei 1836
Aan de H[ee]r Commiss[aris]
In voldoening aan UEd rondgaande circulaire d.d. 2den dezer Nº 250 heb ik d'Eer UEd te berigten:
1o dat Houthem heeft 123 huizen
en Houthemerberg 11 huizen [samen] 134;
2o dat Houthem heeft 24 kiezers
en Houthemerberg 1 kiezer [samen] 25; bovendien kan dien van Houthemerberg niet lezen noch schrijven en heeft zijn gezigt bijna geheel verloren;
3o dat de Houthemerberg ½ uur is afgelegen van Houthem;
4o Houthem heeft tot heden 6 leden in den raad en de burg[emees]ter tezamen 7 leden.

778. den 6 mei aan de H[ee]r Commiss[aris] verzonden ingevolge rondgaande circulaire d.d. 2 mei Nº 345 twee lijsten de eene houdende voordragt van drie kandidaten ten eind als voorzitter bij de kiezing van den gemeenteraad te dienen en de andere van twaalf candidaten als stemopnemers voor hetzelve einde.

779. Houthem le 16 Mei 1836
M[onsieu]r le Bregadier à Fauquemont
Puisque nous avons la fête en cette commune avac la Pentecôte, ainsi je viens vous prier de me vouloir envoijer deux marechaussées /s'il est possible sans chevaux/ pour lundi 23 et mardi 24 courant enfin de tenir avec nous la police ces jours; ils peuvent se rendre ici lundi à dix ou onze heures avant midi; j'espere que vous satisferez à ma demande.

780. Houthem den 16 Mei 1836
aan de H[ee]r Commiss[aris]

squ' à
à M[onsieu]r le Commiss[aire] être Nº è é décès père mère comparaître écrire même à cet égard été démandé état président déja décédé être après l'état réponse dâte concernant réponse réquête août reçu dépêche délivré proceder à la célébration où pièces aussitôt connaître
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier