Notulen van de jaarvergadering 2015


Verslag van de 22e jaarvergadering d.d. 7 april 2015


De algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 7 april 2015 om 19.30 uur in dorpscentrum De Holle Eik in Houthem.

1.
Voorzitter Jos Lodewick opent de vergadering met het gebruikelijke welkomstwoord. Daarna vraagt de voorzitter een ogenblik stilte om de in het verenigingsjaar 2014 overleden leden te herdenken, te weten mevrouw H.J. (Fien) van Bergen-Senden, de heer L.J.J. (Léon) Willems, mevrouw A.H. (Tiny) Sterken, mevrouw M.L.J. (Maria) Schoenmaekers-Bormans en mevrouw E.M.G. (Els) Sillen-Frijns,
Vervolgens memoreert de voorzitter in grote lijnen de activiteiten van het jaar 2014, deze zijn uiteraard in de verenigingskroniek opgenomen.
Ook stipt de voorzitter het 25-jarig jubileum aan. Dit vindt weliswaar pas in 2018 plaats, maar hij vraagt de vergadering nu al na te denken over eventueel te organiseren activiteiten in het jubileumjaar, bijvoorbeeld een reünie? Verder oppert de voorzitter het idee om een werkgroep / feestcommissie in het leven te roepen. Hij besluit dit onderwerp met de opmerking: Wij komen er nog op terug.
Ten slotte doet de voorzitter nog een oproep aan leden met een contributie-achterstand om de contributie op korte termijn te betalen.
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.

2.
Uit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen op het verslag van de algemene ledenvergadering van het jaar 2014 en eveneens niet op het jaarverslag (verenigingskroniek) 2014. Beide verslagen worden met een instemmend applaus van de vergadering vastgesteld en wordt het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.
De voorzitter spreekt nog een woord van dank uit richting secretaris Harry Becker.

3.
Penningmeester Harry Becker geeft toelichting op de gepresenteerde cijfers in het financieel jaarverslag 2014. Op verzoek van bestuurslid Wim Boersma geeft de penningmeester een toelichting op het *drukwerk in het financieel verslag 2014: In 2014 wordt het boek Rondom Heiligdom H. Gerlachus Houthem gratis aan de leden ter beschikking gesteld. In het totale bedrag voor drukwerk ad € 5.415,06 is een bedrag van € 4.399,56 opgenomen voor de drukkosten die door de heemkundevereniging werden betaald. Het kerkbestuur neemt 2/3 deel van deze kosten voor haar rekening en heeft aan de heemkundevereniging een bedrag van € 2.933,04 uitgekeerd.
Namens de kascontrolecommissie doet de heer Boosten verslag van de bevindingen van deze kascontrole. Hij deelt mede dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en vraagt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt met een instemmend applaus verleend.
Uit de vergadering komen géén vragen of opmerkingen over het financieel verslag.
Ook nu spreekt de voorzitter weer een woord van dank uit richting penningmeester Harry Becker.
De nieuwe kascontrolecommissie wordt gevormd door de heer Johan Ondrejka en mevrouw Kreusch-Caelen. Er heeft zich géén reserve lid gemeld voor de kascontrolecommissie.

4.
De heer Bielders heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn. Hij wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet en inbreng en overhandigt hem een attentie als blijk van dank en waardering. De heren Becker en Boersma hebben zich voor een nieuwe periode van drie jaren herkiesbaar gesteld. De heren worden met een instemmend applaus van de vergadering herkozen.
Het bestuur draagt de heer Mathieu Laheij voor als nieuw bestuurslid, hij zal de taak van penningmeester op zich nemen. Een stemming blijkt niet nodig te zijn, de benoeming van de heer Laheij wordt middels een instemmend applaus van de vergadering goedgekeurd.

5.
Naast de genoemde activiteiten in de agenda is de heer Jef Boosten van plan op zaterdag 9 mei 2015 een wandeling in de buurt van Epen te organiseren, afstand circa 7 kilometer. De heer Boosten zal als gids fungeren en onderweg regelmatig iets vertellen over de flora, fauna en geschiedenis, waarbij wij moeten denken aan bijvoorbeeld de Heimansgroeve, e.d.


6.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Voorzitter Jos Lodewick sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.

Na een korte pauze houdt de heer Funs Patelski een voordracht met PowerPoint-presentatie met als onderwerp "Limburgse (Houthemse) Verwantschappen", waarbij ook aandacht wordt besteed aan bekende personen met voorouders uit Houthem.
Op 2 maart 2012 werd op Château Sint Gerlach het boek "Limburgse Verwantschappen" gepresenteerd. Voor deze uitgave zijn de kwartierstaten van 150 bekende personen met Limburgse voorouders samengesteld, onder wie Gerlach Cerfontaine, Charles Eyck, Camille Oostwegel. Inmiddels is het kwartierstatendatabestand van prominenten met Limburgse voorouders uitgegroeid tot meer dan 500 personen. Dit leverde tal van verrassende verwantschappen op, onder meer door gemeenschappelijke afstammingen uit de Houthemse families Bemelmans, Van Caldenborgh, Duijckers, Frissen, Habets, Notten, Prevoo, Sleijpen, Stassen, Wijers, en andere.
Verder wordt aandacht gegeven aan het fenomeen dat wij afstammen van fameuze personen uit een ver verleden, zoals van Karel de Grote, Hugo Capet, Willem de Veroveraar, enz. Alleen, deze afstamming van generatie op generatie bewijzen blijkt heel wat moeilijker en is slechts een beperkt aantal mensen gegeven.
Zie ook:
http://gen-magazine.blogspot.nl/2012/02/verrassende-limburgse-verwachtschappen.html


Harry G.M. Becker
Secretaris Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!