Notulen van de jaarvergadering 2014


Verslag van de 21e jaarvergadering d.d. 8 april 2014


De algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 8 april 2014 om 19.30 uur in dorpscentrum De Holle Eik in Houthem-St. Gerlach.

1.
Voorzitter Jos Lodewick opent de vergadering met het gebruikelijke welkomstwoord. Daarna vraagt de voorzitter een ogenblik stilte om de in het verenigingsjaar 2013 overleden leden te herdenken, te weten de heer J.A. (Jean) Blezer, mevrouw M.H.F. (Florentine) Laeven-Dols, mevrouw A.M.A. (Annie) Ackermans-Herben, de heer J.G.J. (Jan) Heijnens, pater Johan Jozef Gerlach (Jo) Geuskens, de heer J.M.L. (Jo) Pluijmaekers en mevrouw M.C.L. (Nie) Knols-Bosch.
Vervolgens memoreert de voorzitter in grote lijnen de activiteiten van het jaar 2013, deze zijn uiteraard in de verenigingskroniek opgenomen.
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.

2.
Uit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen op het verslag van de algemene ledenvergadering van het jaar 2013 en eveneens niet op het jaarverslag (verenigingskroniek) 2013. Beide verslagen worden met een instemmend applaus van de vergadering vastgesteld en wordt het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.
De voorzitter spreekt nog een woord van dank uit richting secretaris Harry Becker.

3.
Penningmeester Harry Becker geeft toelichting op de gepresenteerde cijfers in het financieel jaarverslag 2013. Uit de vergadering komen géén vragen of opmerkingen over het financieel verslag.
Namens de kascontrolecommissie doet de heer John Machiels verslag van de bevindingen tijdens de kascontrole. Hij deelt mede dat kascontrolecommissie steekproefsgewijze alle onderdelen van de boekhouding heeft gecontroleerd, dat geen onregelmatigheden zijn geconstateerd, dat de boekhouding goed controleerbaar is en in orde is bevonden. Hij vraagt daarom de penningmeester en bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dit wordt met een instemmend applaus van de vergadering verleend.
Ook nu spreekt de voorzitter weer een woord van dank uit richting penningmeester Harry Becker.
De nieuwe kascontrolecommissie wordt gevormd door de heren Jef Boosten en Johan Ondrejka. Er heeft zich géén reserve lid gemeld voor de kascontrolecommissie.

4.
De heren Fons Heijnens, Jos Lodewick en John Boreas hebben zich voor een nieuwe periode van drie jaren herkiesbaar gesteld. De heren worden met een instemmend applaus van de vergadering herkozen.

5.
Jef Boosten is van plan een wandeling te organiseren op een nog nader te prikken datum.
Ger Sleijpen gaat samen met Raymond Oostwegel een historische wandeling organiseren en tevens samen een film maken over vroegere Houthemse bedrijven. Het streven is deze film in januari 2015 te tonen.

6.
Rondvraag:
Wim Boersma vraagt aan secretaris Harry Becker waarom in de verenigingskroniek wel het aantal leden per 1 januari wordt vermeld en niet per 31 december? De secretaris geeft als antwoord dat het aantal leden op 31 december meestal gelijk is aan het aantal per 1 januari. Maar gezien de vraag zal in de toekomst het aantal leden op beide data in de verenigingskroniek worden opgenomen.
Harry Becker vraagt aan voorzitter Jos Lodewick een toelichting te geven op het verdwenen bordje bij het kruis in St. Gerlach, tegenover Coppes. Het bordje is weer terecht en zal worden hersteld en teruggeplaatst.
Voorzitter Jos Lodewick geeft een toelichting op het door de heemkundevereniging gezochte samenwerkingsverband met de Werkgroep Kruisen en Kapellen Valkenburg. Het is de bedoeling dat de Werkgroep gaat zorgen voor het onderhoud van de kruisen en kapellen in en rondom Houthem en daar zal een vergoeding door de vereniging aan de werkgroep voor worden betaald.
Op verzoek van bestuurslid Fons Heijnens geeft voorzitter Jos Lodewick nadere informatie over de beeltenis van Maria in de Calvariekapel. Maria was naar beneden gevallen en wordt na enige reparatie weer op haar plek teruggeplaatst in de kapel.
Els Diederen merkt op dat zij graag een verklarende tekst in het Houthemse dialect zou willen zien bij de Calvariekapel.

Voorzitter Jos Lodewick sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.

Na een korte pauze wordt rond 20.30 uur een demonstratie gegeven over het zogenaamde AEZEL-project. De heer Martin Pfeifer geeft aan de hand van het in Sittard gestarte "Kadaster"-project een spectaculaire indruk van de mogelijkheden van het al bij meerdere heem- en historische verenigingen in Limburg gestarte inventarisatieprogramma. Een dergelijk (voormalige) gemeentegrenzen overschrijdende samenwerking betekent ook dat meer inzicht van het voormalige Houthem in de regio verkregen kan worden.
In het huidige digitale tijdperk is het eenvoudiger om kennis te nemen van al door anderen gedaan onderzoek. Het kan echter nog efficiënter en gemakkelijker als onderzoekers van één standaard systeem gebruik maken en hun onderzoeksresultaten bundelen.


Harry G.M. Becker
Secretaris/penningmeester Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!