Notulen van de jaarvergadering 2013


Verslag van de 20e jaarvergadering d.d. 16 april 2013


De drukbezochte algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 16 april 2013 om 19.30 uur in dorpscentrum De Holle Eik te Houthem-St. Gerlach.

1.
Voorzitter Jos Lodewick opent de vergadering met het gebruikelijke welkomstwoord. Daarna vraagt de voorzitter een ogenblik van stilte om de in het verenigingsjaar 2012 overleden leden te herdenken, te weten de heren Jef Voncken, Gerlach Senden, Jan Haagmans, Pierre Jongen en mevrouw Trees Odekerken-Tilmans.
Vervolgens memoreert de voorzitter in grote lijnen de activiteiten van het jaar 2012. Deze zijn uiteraard uitgebreid in de verenigingskroniek opgenomen.
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.

2.
Uit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen op het verslag van de algemene ledenvergadering van het jaar 2012 en eveneens niet op het jaarverslag (verenigingskroniek) 2012. Beide verslagen worden met een instemmend applaus van de vergadering vastgesteld en wordt het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.
De voorzitter spreekt nog een woord van dank uit richting secretaris Harry Becker.

3.
Penningmeester Harry Becker geeft uitgebreid toelichting op de gepresenteerde cijfers in het financieel jaarverslag 2012. Uit de vergadering komen géén vragen of opmerkingen over het financieel verslag.
Namens de kascontrolecommisie doet mevrouw Kitty Huntjens-Theunissen verslag van de bevindingen tijdens de kascontrole. Zij deelt mede dat kascontrolecommissie steekproefsgewijze alle onderdelen van de boekhouding heeft gecontroleerd, dat alles perfect in orde is bevonden en vraagt daarom de penningmeester en bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dit wordt met een instemmend applaus van de vergadering verleend.
Ook nu spreekt de voorzitter weer een woord van dank uit richting penningmeester Harry Becker.
De nieuwe kascontrolecommissie wordt gevormd door de heren John Machiels en Jef Boosten. Er heeft zich géén reserve lid gemeld voor de kascontrolecommissie.

4.
De heren Rinus Suijkerbuijk en Ger Sleijpen hebben zich voor een nieuwe periode van drie jaren herkiesbaar gesteld. Beiden worden met een instemmend applaus van de vergadering herkozen.

5.
Ger Sleijpen geeft een toelichting op plaats, datum en inhoud van de “Rèngelaote-wandeling”.
De voorzitter deelt verder mede, dat de zomerexcursie plaatsvindt op de voorlaatste zaterdag van augustus. Dat is in 2013 dus zaterdag 24 augustus en niet zoals in de agenda van de algemene ledenvergadering staat vermeld op 17 augustus.
Verder is het de bedoeling, dat het “preuvenemint” half september zal plaatsvinden.

6.
Rondvraag:
Mevrouw Mariet Dexters: Waar is het bordje dat bij het kruis hoort, tegenover Coppes?
Harry Becker: De gemeente Valkenburg aan de Geul is eigenaar van het kruis. De heemkundevereniging is in het bezit een foto van het kruis en ook van de tekst op het bordje. De secretaris zal een e-mail naar de gemeente Valkenburg aan de Geul sturen om een en ander nog eens onder de aandacht te brengen.

Voorzitter Jos Lodewick sluit rond 20.10 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng.

Na het officiële gedeelte en een korte pauze houdt de heer Jacquo Silvertant een interessante lezing over “Volksdevotie in de mergelgroeven van het Geuldal”,
Fons Heijnens houdt een korte, interessante PowerPoint presentatie over de totstandkoming van het fotoboek "Houthem, Broekhem en Geulhem: vroeger en nu". Tenslotte wordt het eerste exemplaar van het fotoboek uitgereikt aan de heer drs. H.M.L. (Bert) Dauven, wethouder van de gemeente Valkenburg aan de Geul.


Harry G.M. Becker
Secretaris/penningmeester Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!