Notulen van de jaarvergadering 2011


Verslag van de 18e jaarvergadering d.d. 17 maart 2011


De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 17 maart 2011 om 19.30 uur in dorpscentrum De Holle Eik te Houthem-St. Gerlach.

1.
Voorzitter Jos lodewick opent de vergadering met het gebruikelijke welkomstwoord en vraagt een ogenblijk stilte om de in het verenigingsjaar 2010 overleden leden te herdenken, te weten mevrouw José Koopman-Bergsteijn, mevrouw An Krutzer-Groen, de heer Wim Suijkerbuijk, mevrouw Anjes Goessens-Ackermans en mevrouw Janneke van den Berge-Naninck.
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.
De voorzitter memoreert daarna in grote lijnen de activiteiten van het jaar 2010, uiteraard zijn deze allemaal in de verenigings-kroniek opgenomen.

2.
Uit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen op het verslag van de algemene ledenvergadering van het jaar 2010, deze wordt dan ook conform vastgesteld.

3.
Ook zijn er geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag (verenigingskroniek) 2010 en ook dit wordt met een instemmend applaus van de vergadering vastgesteld.
De voorzitter memoreert daarnaast nog de kroniek van Houthem, die maandelijks op de website wordt geplaatst en spreekt hiervoor een woord van dank uit richting chroniqueur (en tevens secretaris en penningmeester) Harry Becker.

4.
Penningmeester Harry Becker geeft uitgebreid toelichting op de gepresenteerde cijfers in het financieel jaarverslag. Uit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen op het financieel verslag, behoudens van de heer Rob van den Akker, lid van de kascontrolecommissie. Hij was tijdens de kascontrole een bedrag van € 139,00 tegengekomen voor een buitengewone bestuursvergadering. De penningmeester geeft als toelichting, dat dit de kosten zijn van een jaarlijks samenzijn van de bestuursleden met hun partners. De bestuursleden betalen net als ieder ander lid gewoon contributie en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding van de vereniging en dat deze buitengewone bestuursvergadering gezien moet worden als de ‘vergoeding’. De heer van den Akker vindt dit een gênant bedrag en vindt dat de bestuursleden een normale vergoeding moeten krijgen. Het bestuur ziet om hun moverende redenen echter niets in dit voorstel.
De heer van den Akker doet namens de kascontrolecommissie verslag. De boeken worden in orde bevonden en hij verzoekt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt met een instemmend applaus verleend.
De nieuwe kascontrolecommissie wordt gevormd door de heer Rob van de Akker en mevrouw Kitty Huntjens-Theunissen. Reserve is de heer J.H.H. Machiels.

5.
De heren Jos Lodewick en Fons Heijnens hebben zich weer voor een periode van drie jaren herkiesbaar gesteld. Beiden worden met een instemmend applaus van de vergadering herkozen. Het bestuur stelde de heer John Boreas voor als kandidaat-bestuurslid. Met een instemmend applaus van de vergadering kon John meteen achter de bestuurstafel plaatsnemen.

6.
De voorzitter geeft een toelichting op de geplande activiteiten voor het lopende jaar 2011. Daarbij wordt ook gevraagd of er interesse is voor een dialectcursus. Els Diederen van Veldeke is bereid hier aan mee te werken.

7.
Els Diederen merkt op dat het stationsgebouw van Houthem (het enige houten stationsgebouw van Nederland) op de nominatie staat om gesloopt te worden. Zij is hier faliekant tegen en vraagt of de heemkundevereniging in deze van plan is om actie te ondernemen.
De voorzitter antwoordt, dat hij is gaan kijken en concludeert dat het gebouw in een deplorabele staat verkeert. Hij heeft contact gehad met NS en NS denkt dat circa € 120.000 nodig is om het gebouw verhuurbaar te maken.
De voorzitter heeft een afspraak gemaakt met de eigenaar en dan hoort hij wel wat de condities zijn.

Paul Quaedvlieg heeft als suggestie voor de komende zomerexcursie het museum van Horn. Hij zal Fons Heijnens een link van de website doorsturen.

Bestuurslid Ger Sleijpen geeft een toelichting op de Goudenroodsweg ofwel op de verdwijning van deze weg en op de rol die de gemeente Valkenburg aan de Geul, Provincie Limburg en de landinrichtingscommissie daarin hebben gespeeld.

De voorzitter sluit rond 20.15 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.

Na het officiële gedeelte en een korte pauze presenteert mevrouw Els Diederen een diashow met als titel ’t Vakwerkhoes in Limburg. Een verslag van deze presentatie is opgenomen in de verenigingskroniek.

Harry Becker
Secretaris/penningmeester Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!