Notulen van de jaarvergadering 2010


Verslag van de 17e jaarvergadering d.d. 18 maart 2010


De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 18 maart 2010 om 19.30 uur in dorpscentrum De Holle Eik te Houthem-St. Gerlach.

 
1.
Voorzitter Jos Lodewick opent de vergadering met een welkomstwoord en vraagt een moment van stilte om onze overleden leden van het verenigingsjaar 2009 te herdenken, te weten Anneke Brands-Senden, Harry Sillen, Piet Odekerken, Thera Hartmans-Geuskens en Wiel Notten.
Aan de agenda worden geen nieuwe punten toegevoegd.
De voorzitter memoreert daarna de activiteiten van afgelopen jaar, die uiteraard allemaal zijn opgenomen in de verenigings-kroniek. Ook doet hij wederom een oproep om, in het kader van tijd- en kostenbesparing, zoveel mogelijk zijn/haar e-mailadres door te geven.
Verder deelt de voorzitter mee, dat in het verenigingslokaal in de bovenzaal van de Holle Eik op de eerste en derde donderdag van de maand archiefwerkzaamheden worden verricht en dat uiteraard iedereen welkom is om daarbij een handje te helpen. Ook haalt de voorzitter weer onze website aan, die nauwgezet door Fons Heijnens wordt bijgehouden en die meer dan de moeite waard is om te bekijken.

2.
Aangezien er geen op- of aanmerkingen op het verslag van de algemene ledenvergadering van 2009 zijn, wordt dit conform vastgesteld.

3.
Er zijn eveneens geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag (verenigingskroniek) 2009 en ook dit wordt conform vastgesteld.
De voorzitter geeft nog een toelichting op de kroniek van Houthem, die met ingang van 1 januari 2010 door Harry Becker wordt samengesteld en die op onze website is te raadplegen.

4.
De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op het financiële verslag. Beide leden van de kascommissie, mevrouw A. Boersma-Vos en mevrouw B. Frissen-Backbier, zijn helaas verhinderd om op deze vergadering verslag van hun bevindingen te doen. In een door beide dames ondertekende verklaring geven zij te kennen dat zij op maandag 15 maart 2010 kascontrole hebben gehouden over de boekjaren 2008 en 2009, dat zij de boeken in orde hebben bevonden en dat zij de vergadering verzoeken de penningmeester décharge te verlenen. De vergadering begroet deze mededeling met applaus.
De nieuwe kascontrolecommisie wordt gevormd door mevrouw B. Frissen-Backbier en de heer R.M.P van den Akker. Reserve is mevrouw K. Huntjens-Theunissen.

5.
De heren Ger Sleijpen en Rinus Suijkerbuijk hebben zich voor een nieuwe periode van drie jaren beschikbaar gesteld en worden met een instemmend applaus herkozen.

6.
Ger Sleijpen geeft een toelichting op de Bloesemwandeltocht rondom Eijsden. Ook geeft hij een terugblik op de workshop Inventarisatie van straatnamen, locaties en streeknamen in (de voormalige gemeente) Houthem van 21 januari 2010. Ger wil hier op de Houtemse aovend in december 2010 op terugkomen en vertelt wat hij nog meer van plan is op die avond.
Ten slotte geeft Ger nog een toelichting op de brief die onze vereniging naar de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft gestuurd over het “wegploegen” van de Goudenroodsweg.

7.
Maurice Stevens: Er is niet expliciet aan de vergadering gevraagd het bestuur décharge te verlenen voor verslag algemene ledenvergadering, jaarverslag en financieel verslag. De voorzitter repliceert dat hij er van uit is gegaan dat het instemmende applaus van de vergadering bij genoemde verslagen voldoende was, maar dat dat bij nader inzien misschien toch iets te kort door de bocht was. De heer Stevens kan zich in het antwoord van de voorzitter vinden en uit de vergadering komt verder ook geen vraag voor een expliciete décharge-verlening.

Rinus Suijkerbuijk: Hij vraagt aandacht voor het vele werk dat Fons Heijnens heeft bij het beantwoorden van vragen en het verstrekken van informatie aan derden. Een luid applaus valt Fons ten deel.

Kitty Huntjens-Theunissen: wijst ons op vergeten groenten, en geeft als tip om bij oudere inwoners van Houthem eens te inventariseren wat zij van “oude groenten” weten en daarbij een eventuele kookmiddag te organiseren, waarbij de koks wel via internet zouden zijn te vinden. Simone Sillen weet wel iemand in Midden-Limburg, zij zal dit uitzoeken.

Jos Lodewick: vertelt hoe de stand van zaken rondom de Calvariekapel is vooral met betrekking tot de activiteiten van het IKL en de Monumentenwacht Limburg.

Giel Franssen: Welke garantie heb je dat de Calvariekapel over een jaar niet weer in de “oude” staat is, vandalisme heb je niet in de hand en werkt de eigenaar mee?
Rinus Suijkerbuijk merkt op dat de kapel een rijksmonument is, dus je hebt wel de zekerheid dat zij blijft bestaan.
Ger Sleijpen geeft nog een toelichting op de restauratie, waarbij de staat van de kapel voor de komende jaren is gegarandeerd. Het grote probleem is het dak en dat zal worden vernieuwd.

De voorzitter sluit rond 20.15 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.

Na een korte pauze houdt de heer Jacques Diederen uit Valkenburg aan de Geul met veel enthousiasme een zeer interessante diapresentatie waarin de grotten van Valkenburg en omgeving centraal staan. Ook gaat hij onder meer in op de geschiedenis van de mergelwinning, het ontstaan van de gangen en het onderaardse landschap en daarbij komen uiteraard ook het ontstaan en de toepassingen van de mergel uitvoerig aan de orde.

Harry Becker
Secretaris/penningmeester Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!