Notulen van de jaarvergadering 2009


Verslag van de 16e jaarvergadering d.d. 14 april 2009

Aanwezig: 60 leden
Afgemeld: 13 leden

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 14 april 2009 om 19.30 uur in dorpscentrum De Holle Eik te Houthem-St. Gerlach.

 
1.
Voorzitter Jos Lodewick opent de vergadering met een welkomstwoord en vraagt een moment van stilte om onze overleden leden van het verenigingsjaar 2008, te weten pater Jos Keulers, Jef Soons, Peter Kockelkorn, Pierre Lataster en Paul Frijns, te herdenken.
Aan de agenda worden geen nieuwe punten toegevoegd.
De voorzitter memoreert daarna de activiteiten van afgelopen jaar, waarbij hij in gaat op onder meer de uitgave van het boek Van Jonkheid tot Young Generation plus de bijbehorende festiviteiten, verder heeft hij nog aandacht voor de restauratie van de Calvariekapel en de uitgifte van de certificaten (waar hij later in de vergadering nog op terug komt).
In verband met tijd- als kostenbesparing vraagt hij om zoveel e-mailadressen door te geven.

2.

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de ledenvergadering van 2008 en dit wordt dus conform vastgesteld.

3.
Er zijn eveneens geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag (verenigingskroniek) en ook dit wordt dus conform vastgesteld.

4.
De penningmeester Jacqueline Hendrix-Limpens heeft haar functie met ingang van 1 januari 2009 ter beschikking gesteld. Zij is met afmelding niet aanwezig op deze algemene ledenvergadering, maar zij heeft wel voor het financiŽle verslag gezorgd.
Door omstandigheden heeft er geen kascontrole over 2008 kunnen plaats vinden, dit zal bij een volgende gelegenheid gebeuren. De huidige kascommissie, bestaande uit de dames A. Boersma en T. Frissen blijft in stand.
De voorzitter stelt met redenen omkleed voor ( verhuizing verenigingslokaal naar Holle Eik, hogere portokosten, hogere kosten archivering, etc.) de contributie met ingang van 1 januari 2010 te verhogen van € 10,00 naar € 12,00 per jaar. De vergadering gaat akkoord met het voorstel.

De mededeling van verhuizing van het verenigingslokaal naar de bovenzaal in de Holle Eik brengt de voorzitter tot een oproep aan de leden, tenminste voor degene die daar interesse in heeft, om op iedere 1e en 3e donderdag van de maand vanaf 20.00 uur de helpende hand te komen bieden bij het verrichten van archiefwerkzaamheden.

Bestuurslid Ger Sleijpen haakt daarop in en vertelt dat hij van plan is om, samen met oudere inwoners, Houthem te bekijken via Google Earth, omdat een aantal bronnen niet opgetekend zijn c.q. verloren zijn gegaan en zo misschien weer achter een aantal oude benamingen of achtergrond van benamingen kan komen.

5.
De bestuursleden Jos Lodewick en Harry Becker worden met een instemmend applaus herkozen. Jacqueline Hendrix-Limpens zal voorlopig op de achtergrond nog actief blijven als penningmeester. De voorzitter doet nogmaals een oproep aan de leden om zich te melden als bestuurslid of zelfs als penningmeester.

6.
- De zomerexcursie wordt niet gehouden op de 3e zaterdag van augustus, maar op de voorlaatste zaterdag van augustus, dat wordt dit jaar dus 22 augustus 2009.
- De voorzitter geeft een toelichting op de voorgenomen restauratie van de Calvariekapel c.q. op de werkzaamheden die moeten gebeuren. De totale kosten zijn begroot op circa € 10.000. Aangezien de heemkundevereniging deze kosten niet alleen wil en kan dragen, dienen er fondsen aangeboord te worden. Een van de acties van de heemkundevereniging is de uitgifte van certificaten, maar in principe zijn alle giften meer dan welkom.
Vraag van dhr. Mathieu Braeken: Komt er een omheining om de kapel?
Antwoord voorzitter: Nee, maar het is de bedoeling dat de voorkant van de kapel wordt afgesloten met een hekwerk.
Uit de vergadering komen de vragen of er nog interesse is in vloertegeltjes en ook of de kapel, waar vroeger toch de processie naar toe trok, op passende manier ingezegend kan worden.
Vraag van mw. Huntjes: Doen jullie nog iets aan public relations met betrekking tot de certificaten?
Antwoord voorzitter: Ja vanaf vanavond en verder via ’t Sjtegelke, media, TvValkenburg enz., zodanig dat ook een en ander gaat leven in de Houthemse gemeenschap.
Bestuurslid Rinus Suijkerbuijk deelt mede dat vanuit Frankrijk zich een sponsor voor een corpus heeft gemeld en wel voor een substantieel bedrag.
De voorzitter deelt daarop mede, dat de “Montfortanen”in Vroenhof ook al een corpus voorhanden hebben.
Bestuurslid Wim Boersma deelt mede de onze vereniging een Algemeen Nut Beogende Instelling is en dat giften aan de vereniging in principe aftrekbaar voor de belastingen zijn.

7.

Rondvraag
Hein Mevissen: Heeft de vereniging ook nog een archeologische afdeling?
Antwoord voorzitter: Nee, er is geen actieve werkgroep. Jim Pepels, lid van onze vereniging, is op eigen initiatief actief op dit gebied.
Bestuurslid Ger Sleijpen: Ik heb Jim Pepels en de heer Pisters gevraagd om een wandeling langs archeologische vindplaatsen in Houthem te houden c.q te organiseren.
Gir Jongen: Vertelt hoe de processie vroeger in zijn werk ging en hoe de route naar de Calvariekapel was.

De voorzitter sluit rond 20.20 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.
 
Na een korte pauze houdt schrijver Ton van Reen een lezing over de waar- en onwaarheden over de Bokkenrijders. Voor aanvang van de lezing heeft van Reen het Houthemse kerkhof bezocht en geconstateerd dat op grafstenen namen van mensen voor komen, die verwant zijn aan de Bokkenrijders. Van Reen heeft daartoe de namenlijst in het boek van Melchior geconsulteerd. Maar eerst heeft hij de bestuursleden doorgelicht en geconstateerd dat zij in het verleden allemaal hun kerkhofrechten hebben betaald (wat een opluchting).
Van Reen laat ter verduidelijking van zijn verhaal een 30-tal prenten circuleren.
 

Harry Becker
Secretaris/penningmeester Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!