Notulen van de jaarvergadering 2008


Verslag van de 15e jaarvergadering d.d. 3 april 2008

Aanwezig: 40 leden
Afgemeld: 18 leden

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 3 april 2008 om 19.30 uur in dorpscentrum De Holle Eik te Houthem-St. Gerlach.

 
1.
Voorzitter Jos Lodewick opent de jaarvergadering met een woord van welkom en vraagt aansluitend een moment van stilte om onze overleden leden van het verenigingsjaar 2007, te weten mevrouw Frijns-Hollanders en de heren Oscar Curfs, Sjeng Krutzer en Piet Smulders, te herdenken. De voorzitter vervolgt met de vraag of er nog agendapunten moeten worden toegevoegd, memoreert de zomerexcursie en andere activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar en vraagt de leden, net als voorgaand jaar, in verband met kostenbesparing hun e-mail-adressen door te geven. De agenda wordt overeenkomstig de uitnodiging vast-gesteld.

2.
De notulen van de jaarvergadering 2007 worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

3.
Het jaarverslag 2007 (verenigingskroniek) wordt eveneens zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

4.
Bij afwezigheid van de penningmeester geeft de voorzitter een toelichting op de jaarrekening, met name op de reserves/-voorzieningen, die vooral bestemd zijn voor de verhuizing en inrichting van het nieuwe verenigingslokaal in de bovenzaal van de Holle Eik, onderhoud c.q. restauratie van kapellen en kruisen, boekwerken, e.d. en uiteraard de lustrumviering. De jaarstukken liggen uiteraard ter inzage. De kascontrole wordt op 2 april 2008 uitgevoerd door de dames M. Slenter-Ackermans en A. Boersma. Mevrouw Boersma deelt mede dat de jaarrekening een getrouw beeld van de omstandigheden geeft en vraagt de penningmeester te déchargeren voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat hier mee akkoord. De nieuwe kascontrole-commissie wordt gevormd door mevrouw A. Boersma (zittend) en mevrouw T. Frissen

5.
De aftredende bestuursleden Fons Heijnens en Jacqueline Hendrix-Limpens stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn van 3 jaren, wat door de vergadering met een instemmend applaus wordt geaccordeerd. Het bestuur draagt de heer drs. M.Th.L.W. Boersma voor als bestuurslid. Ook dit voorstel wordt met een instemmend applaus geaccordeerd.

6.
Er wordt een toelichting gegeven op de geplande activiteiten in 2008. Er klinkt applaus op voor de makers van ons verenigings-blad. Fons Heijnens geeft een toelichting op de lustrumviering in juni 2008 en tevens achtergrondinformatie over het lustrumboek Van Jonkheid tot Young Generation en uiteraard over de trekking van loterij ten behoeve van de restauratie van de Gerlachus-kerk. Op de 3e zaterdag van augustus is wederom de zomerexcursie gepland. De bus was vorig jaar goed bevallen, dus dit jaar misschien weer met de bus. In het najaar zijn nog 1-2 lezingen gepland.

7.
Mevrouw Pieters-Sleijpen vraagt in naam van de heer Lataster hoe het zit met de Calvariekapel. De voorzitter geeft daarop een overzicht van de noodzakelijke werkzaamheden aan kapel en uiteraard aan de directe omgeving, die eveneens op orde moet worden gebracht en geeft hij aan dat wij bezig zijn met de financiering. Ten slotte geeft de secretaris nog een toelichting op de ANBI-verklaring.

De voorzitter sluit rond 20.40 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.
 
Na een korte pauze houdt ons lid Jef Boosten een heel interessante dialezing over de bijzondere flora en fauna van het gebied Bergse Heide en Ingendael, die respectievelijk in 1970 en in 1996 in bezit kwamen van stichting Het Limburgs Landschap. Uit de reacties is gebleken, dat deze presentatie bijzonder in de smaak is gevallen en dat de wandelaars deze gebieden met geheel andere ogen zullen gaan bekijken en dat is nou net ook de bedoeling van de heer Boosten.

Harry Becker
Secretaris Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!