Notulen van de jaarvergadering 2007


Verslag van de 14e jaarvergadering d.d. 5 april 2007

Aanwezig: 51 leden
Afgemeld: 15 leden

De algemene ledenvergadering werd gehouden op donderdag 5 april 2007 om 19.30 uur in de Holle Eik.
 
1.
Zoals gebruikelijk opent de voorzitter deze jaarvergadering met een woord van welkom en vraagt aansluitend een moment van stilte om onze overleden leden van het verenigingsjaar 2006, te weten de heren L. Mulders, N. Thirion, G. Soons en mevrouw Erens-Voncken, te herdenken. De voorzitter vervolgt met de vraag of er nog agendapunten moeten worden opgenomen, memoreert de zomerexcursie en andere activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar en vraagt de leden in verband met kostenbesparing hun e-mailadressen door te geven. De agenda wordt overeenkomstig de uitnodiging vastgesteld.

2.
De notulen van de jaarvergadering 2006 worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

3.
Het jaarverslag 2006 (verenigingskroniek) werd eveneens zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

4.
De penningmeester geeft een toelichting op de balans en de resultatenrekening 2006. Over het jaar 2006 werd een positief resultaat behaald van € 2.535,18, mede het gevolg van een gerichte actie om achterstallige contributie te innen. Ook worden enkele uitgaveposten besproken zoals “postzegels”, hier werd een bedrag van € 986,75 aan uitgegeven, op deze post kan flink worden bezuinigd, indien uitnodigingen voor vergaderingen, lezingen, excursies, e.d. via e-mail verzonden kunnen worden. De kascontrole werd uitgevoerd door de mevrouw M. Slenter-Ackermans en de heer R. Bastings. Mevrouw Slenter-Ackermans laat namens de kascontrolecommissie weten dat er geen onregelmatigheden werden aangetroffen. Het financiële jaarverslag 2006 wordt zodoende eveneens door de jaarvergadering vastgesteld. De penningmeester wordt décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid, waarvan akte. De nieuwe kascontrolecommissie zal worden gevormd door de dames M. Slenter-Ackermans (zittend) en mevrouw A. Boersma.

5.
De aftredende bestuursleden Ger Sleijpen en Rinus Suijkerbuijk stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn van 3 jaren, wat door de vergadering met een instemmend applaus wordt geaccordeerd. Er hebben zich géén nieuwe kandidaat-bestuursleden aangemeld. De voorzitter roept nogmaals leden op eens vrijblijvend een bestuursvergadering bij te wonen. Aangezien er slechts 1 vrouwelijk bestuurslid is, worden in het bijzonder dames opgeroepen zich kandidaat te stellen, maar met mannelijke aanwas zou het bestuur uiteraard ook zeer tevreden zijn.

6.
De geplande activiteiten voor het jaar 2007 bestonden uit de uitgaven van het verenigingsblad ’t Sjtegelke nr. 27 en uiteraard nr. 28, zomerexcursie op de 3e zaterdag in augustus en een lezing over de aanstaande restauratie van het gewelf van de Gerlachuskerk. Restauratoren uit het Antwerpse werden bereid gevonden de lezing/diapresentatie te verzorgen. Uit de vergadering komen géén suggesties voor de zomerexcursie.

7.
De voorzitter geeft in grote lijnen neer wat het bestuur van plan is bij de 3e lustrumviering in juni 2008. De plannen moeten verder uitgewerkt worden, maar het is de bedoeling dat er een jubileumboek verschijnt over het jeugdwerk in Houthem en dat er wederom een reünie zal worden georganiseerd. Het boek is al flink gevorderd en Fons Heijnens vraagt aan de vergadering nadere informatie over onder meer de Katholieke Jonge Meisjes, Jonkheid (van beide ligt bijna niets schriftelijk vast), Houthemse jeugd/Franciscusoord en schoolverlatersdagen. Ook vraagt hij de aanwezigen hun verhalen, anekdotes, herinneringen en dergelijke m.b.t. de Houthemse jeugdverenigingen op papier te zetten en ook is hij uiteraard op zoek naar foto’s. Er zal geen fototentoonstelling komen, maar het is de bedoeling dat er een doorlopende videopresentatie te zien zal zijn. Uit de vergadering komen verder geen suggesties.

8.
Bij de rondvraag vraagt de heer Lataster of de vereniging het “kapelke in de Kloasterbösj” is vergeten. De voorzitter geeft daarop nadere informatie over de gang van zaken en over de toestand van de kapel (dak, muren, fundering en omgeving). Tevens vraagt de voorzitter hulp bij het opknappen. De heer Boersma vraagt wie eigenaar is van de kapel (Jan Schaepkens). De voorzitter geeft aan dat er overleg is met de eigenaar, maar hij vraagt een bouwkundige. De heer Boersma antwoordt daarop: dan vind een bouwkundige. De voorzitter antwoordt dat de vereniging bezig was met een bouwkundige uit Sittard, maar deze is ziek geworden. Mevrouw Slenter-Ackermans adviseerde iemand uit eigen dorp te zoeken, bijvoorbeeld Bert Cordewener.
 
De voorzitter sloot rond 20.10 uur de vergadering.
 
Na een korte pauze begint rond 20.30 uur mevrouw Annie Schreuders-Derks uit Susteren met haar circa 2 uur durende volkskundige diapresentatie met als onderwerp “Van Vastelaovend tot Paosje”. Gebruiken rond Pasen zijn voor ons vanzelfsprekend, maar waarom eten wij paaseieren? Wat is vasten? Wie kent het passieverhaal? Deze en vele andere tradities, verhalen en gebruiken rond Pasen worden in volksverhalen al eeuwen verteld. Een ware stortvloed van verhalen, anekdotes en wetenswaardigheden, niet alleen over het genoemd thema, maar ook over haar eigen jeugd op de boerderij, worden op een humoristische manier en in hoog tempo over de aanwezigen uitgegoten. Uit de reacties na afloop is gebleken, dat de aanwezigen van deze presentatie hebben genoten en dat vooral voor de ouderen in het gezelschap heel veel herkenning is, wat tijdens de presentatie ook uit de interactie blijkt tussen de presentatrice en het publiek.

Harry Becker
Secretaris Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!