Notulen van de jaarvergadering 2005


Verslag van de (12e-) jaarvergadering 2005

Aanwezig: 37 leden
Afgemeld: 19 leden

De algemene ledenvergadering werd gehouden op donderdag 14 april 2005 in de Holle Eik om 19.30 uur:

1.
De voorzitter opende de vergadering met een woord van welkom. Voorts memoreerde hij de diverse activiteiten waarmee een aantal vrijwilligers voortdurend bezig zijn, zoals o.a. het verenigingsblad, de website en het toegankelijk maken van het verenigingsarchief. Daarnaast zullen tevens enkele nieuwe activiteiten ondernomen worden, zoals de aanschaf van een eigen scanner en beamer en het plaatsen van naambordjes op de Geulbruggen in Natuurontwikkelingsgebied Ingendael. Ook staat binnenkort een bezoek van een Engelse oorlogsveteraan op het programma. Hierover zal t.z.t. in Sjtegelke-nr. 23 beslist meer te lezen zijn.
Aansluitend memoreerde de voorzitter de in het verenigingsjaar 2004 overledenen middels ťťn minuut stilte, t.w. Aloys Ackermans, Willy Dautzenberg, Jeu Jacobs en Guus Dirix.
Er werden door de leden geen nieuwe agendapunten aangedragen.

2.
De notulen van de jaarvergadering 2004 werden zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

3.
Het jaarverslag (verenigingskroniek) 2004 werd ook zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

4.
Het financieel jaarverslag 2003 was door de kascontrolecommissie geaccordeerd. Helaas was er geen afgevaardigde aanwezig wegens ziekte van dhr. R. Hamers en afmelding van dhr. P. Frissen. Het financieel jaarverslag 2003 werd aldus door de vergadering vastgesteld.
Het financieel jaarverslag 2004 was echter nog niet klaar. De zittende kascontrolecommissie heeft haar controle nog niet kunnen uitvoeren. De benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie zal dan ook pas in werking treden nadat het financieel jaarverslag 2004 gecontroleerd is. De nieuwe commissie zal daarna bestaan uit dhr. R. Bastings en dhr. R. Hamers (zittend).

5.
Het aftredende, maar herkiesbare bestuurslid Fons Heijnens, werd door de vergadering middels een instemmend applaus, opnieuw voor de duur van 3 jaren herkozen. De aftredende, maar niet herkiesbare penningmeester Ludie Thijssen, wordt opgevolgd d.m.v. de benoeming van mw. Jacqueline Hendrix-Limpens. De voorzitter bedankte de scheidende penningmeester middels de overhandiging van een presentje.

6.
De activiteitenagenda 2005 werd conform voorstel door de vergadering vastgesteld.

7.
Bij de rondvraag deelde dhr. Suijkerbuijk mee dat mw. Van Gemert-Ceelen op zoek is naar het bidprentje van mej. Neijs; ook wordt gezocht naar een luchtfoto uit de jaren ’50 waarop de buurt rondom Villa Vroenhof en boerderij Engelbert staat afgebeeld; tevens deed hij een oproep voor vrijwilligers die willen meewerken aan het tot stand brengen van een kwartierstatenboek van Houthemenaren, m.a.w. er worden “stamboom-schrijvers” gezocht voor dit nieuwe, nog te starten project.
Dhr. G. Sleijpen deed vervolgens een oproep om met een groep oudere mensen bij elkaar te komen om zodoende oud film- en videomateriaal van commentaar te voorzien.

8.
De voorzitter sluit de vergadering rond 20.30 uur, waarna eenieder tijdens de pauze zijn contributie kon betalen.


Na de pauze gaf Fons Heijnens een visuele presentatie over de inhoud en de zoekmogelijkheden van de verenigingswebsite www.houthem.info. Voor menigeen, zelfs voor enkele bestuursleden, was deze presentatie een openbaring van wat er intussen reeds allemaal aan digitale informatie over Houthem en zijn bewoners op onze eigen website te vinden is.
De avond werd beŽindigd rond 22.00 uur.

J. Odekerken (secr.)
 

naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!