Geschiedenis van de jeugdverenigingen in Houthem


Jeugdverenigingen in Houthem
 
Fons Heijnens

 

Het jeugdwerk in Houthem heeft vooral in de jaren ’30, ’50, ’60 en ‘70 van de vorige eeuw een bloeiend bestaan gekend. Het kent echter niet zo’n lange geschiedenis als in enkele van de ons omringende plaatsen. In Valkenburg bijvoorbeeld was er al in een jongenspatronaat in 1923, geïnitieerd door kapelaan J. Wolf en in 1926 ontstond er het meisjesjeugdwerk.
 

Toch loopt Houthem niet ver achter. Hier komt een en ander in de jaren ‘30 van de grond. De geestelijkheid - en dan vooral pastoor Ribbergh - speelde in die tijd hierbij natuurlijk een grote rol en deze was dan ook betrokken bij de oprichting van diverse verenigingen.

Zo werd in 1932 hier de vereniging Jonge Boeren opgericht, die tot in het midden van de jaren ‘60 heeft bestaan.

Van de eveneens in dat jaar opgerichte studentenvereniging “St. Martinus” is - buiten een foto en enkele krantenknipsels - slechts weinig bekend.

Voor meisjes vanaf 11 jaar werd in 1934 de K.J.M. (Katholieke Jeugdvereniging voor meisjes, in de volksmond: Katholieke Jonge Meisjes) opgericht, naar aanleiding van een oproep van de Roermondse bisschop Mgr. Lemmens en in 1937 zag hier een afdeling van de Jonge Wacht het levenslicht.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag het hele jeugdwerk plat. In 1941 werd namelijk alle verenigingswerk en georganiseerd jeugdwerk in opdracht van de Duitse bezetter officieel verboden en opgeheven.

Direct na de bevrijding van Houthem werd de Jonge Wacht hier weer actief en ontstonden daaruit al vrij snel de verkenners en de voortrekkers. Hoelang die verkennersbeweging van vlak na de oorlog hier nog bestaan heeft is niet exact aan te geven, waarschijnlijk heeft het tot begin jaren ‘50 geduurd.

Uit de in 1944 heropgerichte voetbalvereniging IASON ontstond op enig moment een jeugdafdeling, waar de Houthemse voetballertjes in teamverband hun balletje konden trappen.

Vanuit de Gerlachusschool werden al eind jaren ’40 activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Uiteraard vallen daaronder de schoolreisjes die jaarlijks plaatsvonden, de bezoeken aan o.a. Klant’s Zoo en de wandelingen naar o.m. het Ravensbos. Door de oudervereniging en het schoolhoofd werden in 1974 voor het eerst schoolverlaters­dagen georganiseerd.

De in 1954 opgerichte carnavalsvereniging “De Boschraeven” bracht de jeugdcarnavalsvereniging “De Boschraefkes “ voort, die nog steeds bestaat.

Op sportief gebied ontstond in 1954 de handbalvereniging “IASON”, een vereniging die anno 2008 nog steeds van de partij is en sinds 1968 naam maakt met de door haar groots georganiseerde internationale handbaltoernooien.

Enkele enthousiaste tafeltennissers richtten, eveneens in 1954, de tafeltennisclub “St. Geerling” op. Deze club fuseerde in 1959 met de tafeltennisvereniging “Pabro” (Patronaat Broekhem), waardoor “Ready” ontstond, die haar thuisbasis nog steeds in Broekhem heeft.

In 1956 werd in het parochiehuis een vergadering belegd over het jeugdwerk in Houthem. Dit gebeurde op initiatief van pastoor Pie Castermans en kapelaan Guus Janssen.

Er werd besloten om te starten met de verkennerij voor de jongens van 11 tot 14 jaar en een voorlopig patronaat voor de 14 tot 17-jarige jongens.

De verkennerij onderhield ook nauwe contacten met de andere onderdelen van het jeugdwerk. Begin 1970 werden de activiteiten gestaakt als gevolg van verminderde belangstelling.

 

De jongens- en meisjesjongerengemeenschap en de meisjesclub werden vervolgens opgericht en indirect ontstond enige tijd later uit de verkennerij en de meisjesclub de volksdansclub “Grand Square”.

Ook in 1956 ontfermden enige ouders zich over de schoolgaande jeugd en ontstond het kindervakantiewerk, dat tot op de dag van vandaag, door de inzet van enthousiaste leiders en ouders, nog steeds veel jongeren een prettige invulling van een deel van de zomervakantie biedt.

In november 1956 werd een speeltuincomité opgericht. Ouders en vrijwilligers pakten zich ook bij elkaar en realiseerden voor de jeugd een speeltuin aan de Onderstestraat. Later werd een clubje van vrijwilligers omgezet in een Speeltuin­stichting. Deze werd in 1985 opgeheven, vanwege vermin­derde belangstelling en omdat op het speeltuin­terrein seniorenwoningen gebouwd werden. (Nu: Baron de Selysstraat).

Door al die activiteiten voor de jeugd in de jaren ’50 was er behoefte aan een overkoepelend orgaan. In 1957 zag de Stichting Parochiële Jeugdraad, die de activiteiten van jeugdverenigingen coördineerde en subsidieerde, het levenslicht.

In 1959 werd vervolgens - op initiatief van de verkennerij - de kiem gelegd voor een succesvolle welpenbeweging. Aan deze welpenperiode kwam in 1984 een einde.

In hotel Geuldal - thans hoofdkantoor van bouwbedrijf Coppes - werd in 1963 de judoclub “Ko-Tani” opgericht. Door onenigheid binnen het bestuur werd door een aantal bestuursleden in december 1983 de judoclub “Kano” opgericht. Beide judoclubs bestaan nog steeds: “Ko-Tani” is “verkast” naar Berg en Terblijt en “Kano” traint in Franciscusoord.

Uit de meisjesjeugdvereniging kwam in 1964 de wandelsportvereniging “De Geulratten”, voorheen “Houthem Vooruit” genaamd, voort. Deze wandelclub, die vooral in de beginjaren actief was, en waar de oudere leeftijdsgroep van de meisjesclub omstreeks eind 1966 in opging, heeft nog tot het najaar van 1973 bestaan.

Midden jaren ’70 ontstond een initiatief bij enkele ouders van kinderen die de lagere school bezochten om deze kinderen in contact te brengen met pupillen van het kinderrevalidatiecentrum Franciscusoord. Elke week waren er gezamenlijke activiteiten. Dit zgn. “integratieproject” heeft slechts enkele jaren bestaan.

De jeugdafdeling van de tennisclub moet omstreeks 1979 zijn ontstaan, nadat LTC “IASON” in 1977 werd opgericht.

Op 1 november 1990 werd de ruitervereniging opgericht en enkele initiatiefnemers en paardenliefhebbers startten een “ponyclub”.

 

Door allerlei oorzaken hebben in de loop van de jaren verschillende verenigingen en clubs het loodje gelegd en is nog maar weinig over van activiteiten voor de jeugd in clubverband. Het is een landelijk verschijnsel en het zou te ver voeren om alle oorzaken van het verdwijnen van deze verenigingen aan te geven. Feit is dat het jeugdwerk in de jaren ‘80 vrijwel overal een moeilijke tijd doormaakte.

Er volgde een lange periode waarin er, buiten de sportverenigingen, het kindervakantiewerk en de schoolverlaters­dagen, nauwelijks iets te doen was voor de Houthemse jeugd. Er waren in die jaren ook geen initiatieven tot het oprichten van nieuwe clubs.

Vanaf 2001 probeert de in 2003 officieel opgerichte jeugdvereniging “The Young Generation”, opvolger van het Oranjecomité, met succes hier iets aan te doen.

 

naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!