INDEX / REGISTER op 'Houthems Verleden' en 'Echo's uit Houthems Verleden'


Index op persoonsnamen

A B C D E F G H IJ K L M N O P Q R S T UV W XYZ

 

Index op plaatsnamen

Index op namen van hoeven/huizen/lenen/kastelen

Index op illustraties

N.B.
In ZWART zijn de pagina's vermeld in de publicatie 'Houthems Verleden', in ROOD de pagina's  in 'Echo's uit Houthems Verleden'TOELICHTING
 

Het in 1983 verschenen boek Houthems Verleden van de hand van de heer H.J.J. Philippens is een zeer gewaardeerd naslagwerk over de geschiedenis van Houthem St. Gerlach. Het staat dan ook bij vele (oud-)bewoners in de boekenkast en wordt regelmatig geraadpleegd, meestal om na te zoeken of er misschien passende genealogische informatie in te vinden is. Want soms is de genealogische onderzoeker op zoek naar kleine aanwijzingen die zijn onderzoek kunnen vergemakkelijken. 

Helaas ontbeert Houthems Verleden een eenvoudig te hanteren toegang, omdat indexen ontbreken. Om dat euvel te verhelpen werden indexen vervaardigd, die het vinden van gezochte personen mogelijk moeten maken. Naast de familienamen, dikwijls in diverse schrijfwijzen voorkomende, werden ook de voornamen vermeld. Het is derhalve mogelijk dat één en dezelfde persoon onder verschillende benamingen in het register voorkomt. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat onder één naamsvermelding verschillende personen schuil gaan. Onder Jan Limpens kunnen (groot)vader en (klein)zoon Jan Limpens gevonden worden; uit de tekst op de aangegeven pagina moet dan blijken om wie het precies gaat. En wellicht zijn op de aangegeven bladzijde wel, op meerdere plaatsen, meerdere personen met de naam Jan Limpens te vinden.

Om zo'n uitgebreid mogelijke zoekgelegenheid te verkrijgen werd soms achter de persoonsnaam ook nog het beroep of de plaats van herkomst vermeld. Daardoor komt vermelding van een en dezelfde persoon onder meerdere omschrijvingen voor, bijv. Jan Limpens naast Jan Limpens (wethouder). Niet de auteur van Houthems Verleden zijnde, is het de samensteller van deze indexen niet altijd duidelijk of de in de tekst vermelde M.A. Limpens identiek is aan Maria Antonia Limpens of Margareta Anna; wellicht dat nadere studie die duidelijkheid verschaft zou kunnen hebben, maar uit tijdsgebrek is daarvan afgezien. De raadpleger van deze index moet per slot van rekening ook nog enige onderzoekvreugde gelaten worden.

 

 

Indexen op Houthems Verleden

Bij de indexering van de plaatsnamen is er van afgezien om de vele vermeldingen van (delen van) Houthem op te nemen: Strabeek, Vroenhof, Sint Gerlach en Houthem zullen dan ook vergeefs gezocht worden. Voor Broekhem en Geulhem is een beperkte uitzondering gemaakt. 

In het boek wordt op vele plaatsen melding gemaakt van hoeven, lenen, kastelen en huizen. Een beperkt aantal vermeldingen werd in een korte index opgenomen. De belangstellende onderzoeker zal vanuit de aangegeven bladzijden eenvoudig de weg naar elders in het boek vermelde informatie kunnen vinden door de relatie met vermelde personen na te lopen. 

Van de vele illustraties wordt ook de vindplaats in Houthems Verleden in een index weergegeven.

Het afzonderlijk bij het boek gevoegde erratablad werd niet in deze indexen opgenomen.

In het in 1992 uitgegeven boek Echo's uit Houthems Verleden komen veel gegevens voor die ook reeds in Houthems Verleden waren opgenomen. De belangstellende wordt dan ook uitdrukkelijk op dat boek (eveneens echter zonder inhoudsopgaven en/of indexen) geattendeerd.

Vaak is het zo dat men wel weet dat in een boek ergens iets vermeld is over een bepaalde persoon, dat ergens een afbeelding is te vinden van een gebouw, persoon enz. Maar waar precies was dat ook alweer?? Om dat opzoeken te vergemakkelijken is deze inhoudsopgave alsnog samengesteld. Hopelijk zullen vele inwoners van Houthem St. Gerlach, en andere belangstellenden, hiervan gebruik weten te maken. 

Bemelen, september 1999

M.W.Suijkerbuijk

 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!