Rolle  van de Bank Houthem 1685 - 1692
LvO 6535


Transcriptie van het rolregister van de schepenbank Houthem
onder toevoeging van een lijst van moeilijke woorden en persoonsnamenindex
.

M.W.Suijkerbuijk

Toelichting.
De Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach poogt om zoveel mogelijk (Houthems) historisch materiaal toegankelijk te maken voor belangstellenden. Omdat door het ontbreken van indices en het soms moeilijk leesbare handschrift de kennisname van oudere documenten moeizaam verloopt wordt geprobeerd de oudere registers, middels transcriptie en indexering, beter raadpleegbaar te maken.
Van oudere archivalia is een (foto)scan vervaardigd. Daarbij is een in de originalia ontbrekende paginanummering gebruikt. Dezelfde paginering is tussen [ ] in de transcriptie weergegeven. Vergelijking met, en controle van, de transcriptie is zo goed mogelijk.
Dat bij het transcriberen er, ondanks alle zorgvuldigheid, nog enkele (type)foutjes en vraagtekentjes overblijven, is onvermijdelijk. De secretaris van de bank bezigt overigens ook velerlei schrijfwijzen voor bijvoorbeeld het aanduiden van dezelfde persoon, terwijl het hoofdlettergebruik zeer afwijkt van het huidige.
Rolregisters zijn op zich slechts inhoudsopgaven van het op de zittingdagen verhandelde. Door de aard van de langdurige procedure, komen bij de opeenvolgende zittingen veel dezelfde personen voor, hetgeen dus in de achter de transcriptie opgenomen index ook blijkt.
 

Klik hier voor het volledige rolregister 1685-1692De laatste pagina (origineel)


Den gerichtsbode Gerard Otto de Ruiter verclaert ter instantie
van s[ieu]r Huberti op den 23 deser arrest gedaen te hebben op de
bestialen en andere moboliaire effecten toebehoorende Peter
van Aubel.
[in marge: s[olvi]t 6 Schel[lingen] aen den bode]

Genachtinge gehouden den 25 junij 1692
Coram lieu[tenan]t Voogt
De heer Bock impetrant tegens panden Reyner Paulus, als
besitter derselven repeteert U.E. leste decreet van
videantur acta, versoeckt als nu insgevolge derselven
en[de] syn vorige geproponeerde rechtsdispositie
bedaegt per Otto de Ruiter gerichtsbode.
Visis actis schepenen ter manisse van[de] heer lieu[tenan]t
Voogt renoveren die 21 febr[uari] 1685 versochde en geac-
cordeerde pandbetredinge met deputatie op de schepenen
in turno om deselve behoorl[yk] te effectueren en dagement.

Wynand Habets cleger tegens Geurt Driessens, en desselven
huysvrouw beclaegden, by faute van voldoeninge
versoeckt nochmaels, dat dese sake voor besloten
sal op en aengenomen worden, en ten diffinitive ex
actis recht, cum expensis.
Die beclaegdens exhiberen in plaetse van salvatien
motyff contenderende als bij deselve, waermede in sake
sluytende versoeken recht ex actis met ordonnantie opten s[e]c[retar]is
de acten te fourneren, ende formeel behoorl[yk] inventarisatie
derselven, quo facto, by de procureurs resped[?] onderteekent
te worden, om dien volgens by U.E. dag etc gestelt ad sententiandem
Extrahant[ur] verbalia et fiat justitia.

S[ieu]r Huberti onder protestatie van speciale comparitie, synde U.E. decreten
van[den] 11 deses behoorly[k] geinsinueert aan Peter van Aubel
en[de] geemploicteert versoekt voldoeninge int punct van
replycqh op poene van versteeck, partije present wesende
Den bode relateert d’insinuatie.

De laatste pagina (transcriptie)


Samenstelling Schepenbank

Blijkens het voorblad van het rolregister (nr. 4) voor de periode van 25 mei 1685 tot 5 november 1692 bestond de schepenbank van Houthem uit volgende personen:
De Lieutenant Vooght J van Slijpe en de schepenen:
Gerard Boshouwers, Adolf Croon, Willem van der Roer, D. de Meijer, Hermannus Vrijthoff en Johannes Philippens Als secretaris wordt J. Valkenborgh vermeld.
Op 16 juni 1689 legt Hendrik Jacobs de eed als nieuwe schepen af, terwijl Christianus Mouwen (advocaat) zulks op 17 november 1690 doet.
Op 28 maart 1689 legde Johan Heldewier zijn eed als Lieutenant-stadhouder en Vooght van de Lande van Valkenburg af (als vervanger van de stadhouder-voogt Baron van Gent)


Woordenlijstje

Bij het transcriberen van rolregister 4 (LvO 6535) noodzaakten sommige woorden tot een greep naar het woordenboek. Omdat het menig ander wellicht ook zo zal vergaan wordt onderstaand woordenlijstje aan de transcriptie toegevoegd.

a tergo                       

als reserve

accommoderen          

in orde brengen

acquiesceren              

berusten, zich laten welgevallen

ad primam                 

bij de eerstvolgende (gerechtszitting)

advigleren                  

scherp waken

affgebieden               

niet toewijzen, niet gunnen

affgebot                     

afwijzing

allegeren                    

verwijzen naar, zich beroepen op

altercatie                    

onenigheid

appoinctement                       

schikking, regeling in rechte, overeenkomst

assumeren                  

toevoegen, gebruik maken van, te hulp nemen

astringeren                 

binden, verplichten

besoigneren               

beraadslagen, bewerken

coelen                        

vergoeden van kosten, schade herstellen

committimus              

gerechtelijke opdracht

conniventie                

begunstiging

contenderen               

betwisten

contumaceren            

bij verstek veroordelen

contumax                   

weigerachtig, weerspannig

defereren                   

opdagen, verlenen

dilaye                         

uitstel, vertraging

donec                         

zolang. totdat

erreur                         

fout, vergissing, dwaling

exhiberen                   

indienen van bescheiden, vertonen

gremium                    

schoot

hinc inde                    

van beide kanten

inept                          

ongeschikt, onbetamelijk

injungeeren                

gerechtelijk bevelen

institueren                  

invoeren, maatregelen nemen

interinement              

gerechtelijke goedkeuring, onderzoek

juratoir                                   

onder ede

libel                            

dagvaarding, geschrift

matteren                    

afmatten, kwellen, vernederen

menaceren                 

ontzien

meriteren                   

verdienen

objicieeren                 

tegenwerpen, voorhouden

oppressie                    

verzet, tegenstand

pretens                                   

aanmatigend

prolix                         

langdradig, wijdlopig

refereren                    

verwijzen

refusie                        

weigering                     

retardatie                   

vertraging, belemmering 

retro acta                   

bescheiden van vroegere datum

sisteren                      

verschijnen, in rechte zich stellen, tegenhouden

sisteringe                   

verschijnen, zich in rechte stellen

sportelen                    

opgevoerde [kosten]

succumbent               

veroordeelde, verliezende partij       

sumigh                                   

verzuimend, nalatig

supersederen              

bij voorbaat afstand doen van goederen

surcheantie                

opschorting, vertraging

tacite                          

stilzwijgend 

vexeren                      

kwellen, plagen

vilipendentie              

verachting, verguizing

wittigh                                   

wettig


Persoonsnamenindex

In de rolle voorkomende personen, behalve “schout” en schepenen (in functie).

Aussem, Jans (weduwe), 10.07.1685
Bekkers, Joris, 11.10.1687
Beltgens, Jean Jacques (procureur) [op meerder plaatsen vermeld], 26.11.1687, 10.12.1687, 07.07.1688, 26.05.1688, 22.09.1688, 19.10.1689, 04.05.1689, 21.09.1689,
Bock (van Boeck), Arnold (joncker), 05.03.1692, 19.03.1692, 14.05.1692, 25.06.1692,
Bon Stokx, sieur 04.07.1685, 10.07.1685,
Boon, Jan, (bediende), 29.01.1691,
Bormans, Andries (Mr. chirurgijn), 10.07.1685
Bormans, Laurens (procureur), 06.06.1685, 26.11.1687, 23.06.1688, 23.03.1689, 02.11.1689,
Caldenborgh, de Wed, 08.03.1690,
Caldenborgh, Matthijs, 29.10.1687,
Cappouns, Gerard, 13.07.1689, 28.06.1690, 11.10.1690, 25.10.1690, 06.12.1690,
Catharina N., dienstmaaght, 23.03.1689,
Claessen, Jan (den jongen), 14.04.1692,
Cleuter, Hendrik, 26.01.1689, 04.05.1689, 18.05.1689, 08.03.1690, 19.04.1690,
Coenegracht, Maria Catharina 04.07.1685,
Conjaarts, Hendryn, 18.06.1687,
Croon, Adolff, (boswachter), 29.01.1691,
Croon, collecteur 23.05.1685, 29.10.1687, 19.10.1689,
Crutser, Hubert (sieur), 30.01.1686,
Daams, Andries 04.07.1685,
Damas, Blais (bediende), 29.01.1691,
de Marchelle, Johan Baptista, 22.05.1686, 05.06.1686, 19.06.1686,
de Quade, mevrouw, 11.12.1686,
de Ruyter, Gerrit Otto (gerichtsboode), 10.07.1685, 27.02.1686, 18.06.1687, 02.07.1687, 04.08.1687, 29.10.1687, 18.02.1688, 17.03.1688, 09.06.1688, 07.07.1688, 22.09.1688,18.05.1689, 29.06.1689,14.06.1690, 21.03.1691, 09.05.1691, 11.06.1692, 25.06.1692,
Deckers, (procureur), 01.10.1687,
Dousenburgh, Jan, 30.01.1686,
Dr(i)essens, Hendrik 06.06.1685, 20.06.1685, 05.09.1685, 19.09.1685, 17.10.1685, 14.11.1685, 28.11.1685,
Dreesen, Gerardt = Driessens, Geurt 17.11.1688,
Driessens, Christina (dienstmaaght), 05.02.1687,
Driessens, erffg[ename]n Hendrik, 30.01.1686, 13.03.1686, 08.05.1686, 22.05.1686, 05.06.1686, 19.06.1686, 29.10.1687,
Driessens, Geurt, 19.09.1685, 17.10.1685, 14.11.1685, 22.05.1686, 19.06.1686, 18.06.1687, 11.11.1687, 26.11.1687, 10.12.1687, 18.02.1688, 03.03.1688, 31.03.1688, 12.05.1688, 26.05.1688, 09.06.1688, 23.06.1688, 07.07.1688, 01.12.1688, 23.03.1689, 15.06.1689, 02.11.1689, 03.05.1690, 31.05.1690,14.06.1690, 28.06.1690, 29.01.1691, 22.02.1691, 21.03.1691, 09.05.1691, 23.05.1691, 06.06.1691, 20.06.1691, 05.03.1692, 14.05.1692, 28.05.1692,11.06.1692, 25.06.1692,
Dronstorff, de heer (te Ceulen), 04.07.1691,
Duijsings, Claas (weduwe) = Catharina/Catryn Scheyen (Scheijen),
Duijsings, Claas, (weeskinderen) 21.01.1688,
Duijsings, Claas, 11.10.1687
Duijsings, Paulus, 04.07.1691,
Duysings, Claas (weduwe) 01.10.1687, 03.03.1688,
Eenmaal, Jan (weduwe), 20.06.1685, 04.07.1685, 05.09.1685, 19.09.1685, 14.11.1685, 28.11.1685, 16.01.1686, 30.01.1686, 13.02.1686, 27.02.1686, 13.03.1686, 02.10.1686,
Eenmaal, Jan (weduwe), 11.12.1686, 18.06.1687, 02.07.1687,
Fabers, Willem, 28.06.1690,
Flooren, Jacob (veltbode), 28.05.1692,
Frissen, Matthijs, 18.06.1687,
gereformeerde weeshuijs binnen Maastricht 04.08.1687, 01.10.1687,
Gielen, Anna = weduwe van Matthijs Philips van der Poorten
Gielen, Anna, 13.07.1689, 28.06.1690, 09.05.1691, 23.05.1691, 30.04.1692,
Grouwels, Paulus (weduwe) 02.07.1687,
Guert Dresens, 04.05.1689,
Habets, Wijnand, (coopman van schapen), 23.06.1688, 07.07.1688, 21.03.1691,
Habets/Habits, Wijnant, 04.08.1687, 11.11.1687, 26.11.1687, 10.12.1687, 18.02.1688, 03.03.1688, 31.03.1688, 12.05.1688, 26.05.1688, 09.06.1688, 22.09.1688, 17.11.1688, 01.12.1688, 23.03.1689, 04.05.1689, 18.05.1689, 15.06.1689, 29.06.1689, 13.07.1689, 21.09.1689, 05.10.1689,19.10.1689, 02.11.1689, 19.04.1690, 03.05.1690, 18.05.1690, 31.05.1690, 14.06.1690, 28.06.1690, 29.01.1691, 22.02.1691, 07.03.1691, 21.03.1691, 09.05.1691, 23.05.1691, 06.06.1691, 20.06.1691, 04.07.1691, 26.09.1691, 10.10.1691, 07.11.1691, 05.03.1692, 14.05.1692, 28.05.1692, 11.06.1692, 25.06.1692,
Harst, Dirk, 17.03.1688,
Heldewier, Johan (Jan) 23.03.1689, 29.01.1691,
Hermes, (advocaat), 19.03.1692,
Heunen/Huijnen, Jan (te Velt), 10.07.1685, 04.06.1687, 07.07.1688, 23.03.1689,
Heuts, Anna, 10.07.1685
Heuts, Catharina, 21.03.1691,
Hillensbergh, (pastoor van), 21.03.1691,
Hoekeles, N. 01.10.1687,
Huberti, (procureur), 01.10.1687, 15.10.1687, 29.10.1687, 26.11.1687, 21.01.1688, 23.01.1692, 11.06.1692, 25.06.1692,
Huemakers, Gillis (van Jabeck), 28.05.1692,
Jacobs, Hendrik, 15.06.1689, 21.09.1689,
Janssen, Jan (wijlen) 10.07.1685
Janssen, Willem, (borger ende bakker), 29.06.1689, 13.07.1689,, 21.09.1689, 05.10.1689, 19.10.1689, 02.11.1689, 15.11.1689, 30.11.1689, 25.01.1690, 08.02.1690, 22.02.1690, 08.03.1690, 14.06.1690, 28.06.1690,
Keijarts, Willem, 05.10.1689,
Knoops, Claas (weduwe), 04.08.1687,
Knoops, Claas, 22.05.1686, 11.10.1687
Knubben, Matthys 23.05.1685, 20.06.1685,
Last, Claas, 11.11.1687,
Lenarts, Claas, 02.07.1687,
Martens/Mertens, Gerrit (Gerard), 26.11.1687, 21.01.1688, 18.02.1688, 22.09.1688, 04.05.1689, 18.05.1689, 01.06.1689, 15.06.1689, 29.06.1689, 13.07.1689, 21.09.1689, 02.11.1689, 15.11.1689, 30.11.1689, 13.12.1689,
Massingh, Jan, 10.07.1685
Matthij, Reijner, 13.07.1689,
Meessen, Jan (wijlen), 05.02.1687,
Meessen, Willem, (weeskind van wijlen), 27.11.1686, 11.12.1686, 22.01.1687, 05.02.1687, 01.10.1687, 04.08.1687, 22.09.1688, 13.07.1689
Meijssen, Catharina Wed[uwe] wylen Aussem Jans, 10.07.1685
Michiels, Jens, 15.06.1689,
Mombrison, mevrouw, 19.09.1685, 16.01.1686, 02.10.1686, 18.06.1687,
Mombrison, ritmeester 20.06.1685, 04.07.1685, 05.09.1685, 19.09.1685, 14.11.1685, 28.11.1685, 30.01.1686, 13.02.1686, 27.02.1686, 13.03.1686, 02.10.1686, 11.12.1686, 02.07.1687,
Mouwen, Christianus (advocaat) 25.10.1690, 19.03.1692,
Nijst Duijsings 04.08.1687, 01.10.1687, 15.10.1687, 29.10.1687, 11.11.1687, 26.11.1687, 21.01.1688, 03.03.1688,
Notten, Jan, 07.07.1688, 22.09.1688,
Nouwens (advocaat)
Odekerken, Jan, 31.05.1690,
Odekirken, Gerard/Gerrit, 17.09.1687, 01.10.1687, 29.10.1687,
Onsel, Petrus (pastoor) 23.05.1685
Onsel, Willem, 22.09.1688,
op den Leest, Goosen (Broekum) 21.01.1688,
Outshoorn, 22.09.1688,
Ovink, Jon[cke]r, 13.07.1689,
Ovink,mevrouw, 05.09.1685, 02.10.1686
Parcielis, Jan (weduwe) 23.05.1685, 20.06.1685,
Paulus(sen)/Pauwelsen, Reijner, 13.07.1689, 28.06.1690, 05.03.1692, 19.03.1692, 14.05.1692, 25.06.1692,
Philippens, den veltboode Cornelis 10.08.1691,
Philippens, Joannes, (schepen) 13.03.1686, 08.05.1686, 22.05.1686, 19.06.1686, 03.07.1686, 02.10.1686, 05.02.1687, 13.07.1689, 28.06.1690,
Philippens, Nelis schuttboode, 26.05.1688, 07.07.1688, 23.03.1689, 31.05.1690, 11.10.1690,
Philippens, Nelis, (schuttboode), 04.06.1687, 02.07.1687, 15.10.1687, 29.10.1687,
Philips van der Poorten, Matthys (erfgenamen), 29.01.1691, 23.05.1691, 04.07.1691, 30.04.1692, 28.05.1692,
Piron, Nelis, 21.03.1691,
Proost van St. Geerlagh, 04.08.1687, 01.10.1687, 22.09.1688, 17.11.1688, 13.07.1689, 29.01.1691
Puts, Anna, 15.06.1689,
Puts, Thomas, 26.05.1688, 23.03.1689,
Queysen, Lambert (boswachter), 29.01.1691,
Quintaen, heer, 27.02.1686,
Roebroek, Jan 23.05.1685, 27.11.1686, 10.10.1691, 24.10.1691,
Salden, Hubert, 26.01.1689, 04.05.1689, 18.05.1689,
Savelbergh, Claas, 19.06.1686, 04.08.1687,
Schepers, Jacob (bediende), 29.01.1691,
Schey(ij)en (Scheijns), Catharina/(Ca)tryn, 04.08.1687, 29.10.1687, 11.11.1687, 26.11.1687,
Schols, Jaspar, 15.11.1689,
Schoutetten, Aard (woonachtigh in de Heek), 29.01.1691,
Schroers, Jan, 17.09.1687, 01.10.1687, 29.10.1687,
Schroorders, Jacob, 15.11.1689,
Schuijl, J. (rentmeester), 02.07.1687, 29.01.1691,
Sleijpen, Andries, 19.04.1690, 31.05.1690, 14.06.1690, 13.07.1689, 21.09.1689, 05.10.1689,, 25.01.1690, 08.02.1690, 22.02.1690,
Sleijpen, Goosen, (halffwin), 13.07.1689, 28.06.1690,
Sleijpen, Jacob (scheper) 23.05.1685
Sleijpen, Reijner, 29.06.1689,13.07.1689, 21.09.1689, 05.10.1689, 19.10.1689, 02.11.1689, 15.11.1689, 30.11.1689, 25.01.1690, 08.02.1690, 22.02.1690, 08.03.1690, 14.06.1690, 28.06.1690,
Smeets, Dirk (weduwe), 14.11.1685,
Smitsmans, Paulus 28.05.1692,
Soons, de heer (advocaat) 04.07.1685, 10.07.1685,
Spiessen, Aart. 08.03.1690, 19.04.1690,
St. Servaas gasthuys, rent[meeste]rs van, 08.05.1686, 05.06.1686, 19.06.1686, 22.05.1686, 29.10.1687,
Stassen, Ant(h)oon, 07.07.1688,15.06.1689, 29.06.1689, 13.07.1689, 21.09.1689, 05.10.1689, 19.10.1689, 02.11.1689, 25.01.1690, 08.02.1690, 22.02.1690, 19.04.1690, 31.05.1690, 14.06.1690,
Stassen, Willem 23.05.1685, 27.02.1686,
Thoma, Jan, 29.01.1691,
van Aubel, Peter, 23.04.1687, 07.05.1687, 04.06.1687, 18.06.1687, 02.07.1687, .08.1687, 01.10.1687, 15.10.1687, 29.10.1687, 11.11.1687, 26.11.1687, 10.12.1687, 21.01.1688, 18.02.1688, 03.03.1688, 17.11.1688, 01.12.1688, 15.06.1689, 29.06.1689, 13.07.1689, 02.11.1689, 25.10.1690, 29.01.1691, 23.01.1692, 11.06.1692, 25.06.1692,
van Bueren, den notaris en procureur, 11.10.1690,
van Bueren, deurw[aerde]r, 20.06.1691,
van Can, Mees, (gewesen halfwin), 07.11.1691,
van Daelhem, Matthijs (sieur), 19.06.1686,
van der Poorten, Philips Matthjs (weduwe en erfgenamen), 29.01.1691, 23.05.1691, 04.07.1691, 30.04.1692, 28.05.1692,
van der Roer, heer, 04.08.1687,
van Haaren, Bartholomeus, 19.06.1686,
van Hukkelhoven, Angelina (juffrouw) 23.05.1685
van Kan, Jan (peertsknecht), 31.05.1690,
van Meer, juffrouw, 04.06.1687, 17.03.1688, 23.03.1689,
van Meer, kanonik, 10.07.1685
van Ophoven, Matthys, d’erffgenamen s[ieu]r, 29.01.1691, 09.05.1691, 23.05.1691, 04.07.1691, 30.04.1692, 28.05.1692,
van(den/der) Steen, Petrus Matthias 23.05.1685, 04.07.1685, 10.07.1685, 22.01.1687,
vander Hagen, Lens, 02.07.1687,
Vinken, Pieter, 02.07.1687,
Vlekken, Simon/Sijmen (mr), 11.12.1686, 02.07.1687,
Vreen, Anna, 21.01.1688, 04.05.1689, 18.05.1689, 01.06.1689, 15.06.1689, 29.06.1689, 13.07.1689, 21.09.1689, 19.10.1689, 02.11.1689, 15.11.1689,
Vreen, Nyst, 02.07.1687,
Wijers, Arnold (Aard) 16.01.1686, 30.01.1686,13.02.1686, 13.03.1686, 27.11.1686, 18.06.1687, 29.10.1687, 11.10.1690, 25.10.1690, 06.12.1690, 06.06.1691, 20.06.1691, 04.07.1691, 19.03.1692, 28.05.1692, 11.06.1692,
Wijers, Loduwijk, 13.03.1686, 08.05.1686, 22.05.1686, 19.06.1686, 03.07.1686, 02.10.1686,
Wijngarts, Anna, 26.11.1687, 18.02.1688,
Wijngarts, Lijsbeth, 04.05.1689,
Willems, Pieter (Haasdal), 11.10.1687
Wynands, Arnold, 01.12.1688,
Wyngarts, Anna, 22.09.1688, 04.05.1689, 13.07.1689,


naar boven

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!