Verenigingskroniek 2006


1 januari 2006
De vereniging telt 340 (abonnee-)leden.

15 januari 2006
Op deze schitterende, winterse zondagmiddag namen 39 deelnemers deel aan een wandeling door het Ingendael onder leiding van de heer Gootzen, die op een aantal plaatsen een boeiende uitleg gaf over onder meer de ontstaansgeschiedenis van het Geuldal en zijn geologische kenmerken. Het eigenlijke doel van deze wandeling was de onthulling van de naambordjes op beide Geulbruggen. Het Ingendaelerbrökske werd onthuld door mevrouw Nicole Cordewener als vertegenwoordigster van de eigenaar van beide bruggen, de Stichting Limburgs Landschap, het Kloasterbrökske werd onthuld door de initiatiefnemer voor de naamgeving, Fons Heijnens, bestuurslid van onze heemkundevereniging.

11 februari 2006
Op initiatief van Rinus Suijkerbuijk werd door 18 leden een bezoek gebracht aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg, Sint Pieterstraat 7 te Maastricht. Na de ontvangst in de kantine, met koffie en vlaai, werd eerst een video vertoond over de verbouwing van het complex, daarna volgde een rondleiding door het gebouw, waarbij ook de depots en de archiefruimten werden bezocht.
Daarbij werden zeer zeldzame stukken getoond, onder meer het oudste geschreven stuk dat in Nederland voorhanden is (950 n.C) en een charter van circa 800 jaar oud dat op Houthem betrekking had. Verder werden eeuwenoude Bijbels, processtukken en andere voorwerpen getoond, waarbij onze begeleidster mevrouw Schouten op een heel enthousiaste manier tekst en uitleg gaf.
Tot slot werd nog een inleiding gehouden over genealogische bronnen en een introductie in de studiezaal, waarna nog de gelegenheid werd geboden om eventueel zelfstandig genealogisch onderzoek te verrichten.
Kortom, het was een uitermate interessant en leerzaam bezoek.

16 februari 2006
Overlijden van de heer L. Mulders, Putweg 1 te Houthem-St. Gerlach. De heer Mulders was lid sinds de oprichtingsvergadering van onze heemkundevereniging op 29 januari 1993.

10 maart 2006
Overlijden van de heer N. Thirion, St. Gerlach 45 te Houthem-St. Gerlach. De heer Thirion was sinds 29 maart 1998 lid van onze vereniging.

23 maart 2006
Om 19.30 uur begon in de Holle Eik de 13e algemene ledenvergadering, waarbij 36 leden aanwezig waren. Na een welkomstwoord memoreerde de voorzitter een aantal activiteiten van onze vereniging en werd een minuut stilte in acht genomen voor de in het jaar 2005 overleden leden van onze vereniging. Zowel de notulen van de jaarvergadering 2005, de verenigingskroniek 2005 als het financiële jaarverslag 2004/2005 werden door de vergadering goedgekeurd.
Aftreden bestuurslid pastoor Keulers stelde zich om gezondheidsredenen niet meer herkiesbaar, de aftredende voorzitter Jos Lodewick stelde weer herkiesbaar en werd uiteraard weer herkozen als bestuurslid/voorzitter. John Odekerken trad om persoonlijke redenen als secretaris terug en werd in deze functie opgevolgd door Harry Becker.
Na de pauze startte de heer Régis de la Haye rond 21.00 uur met zijn voordracht over “Genealogisch onderzoek en haar bronnen”. De heer de la Haye is werkzaam als archivaris bij het Rijksarchief te Maastricht, doceert kerkgeschiedenis, was hoofdredacteur van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (LTG) en is diaken aan de basiliek van Onze Lieve Vrouwe “Sterre der Zee” te Maastricht. In 2005 verscheen van zijn hand de derde, herziene en uitgebreide druk van het standaardwerk “Limburgse voorouders; Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg”.

6 april 2006
Overlijden van mevrouw Adri de Rond, bewoonster van Zorgcentrum Vroenhof te Houthem-St. Gerlach, echtgenote van ons lid Wim Suijkerbuijk en moeder van ons bestuurslid Rinus Suijkerbuijk. Zij bereikte de gezegende leeftijd van 92 jaar.

11 april 2006
Overlijden van mevrouw Erens-Voncken, Bergstraat 6 te Sibbe, oud-inwoonster van Houthem. Zij was sinds 4 januari 2000 lid van onze vereniging.

14 mei 2006
Ondanks Moederdag was een excursie naar Geulhem gepland met als onderwerp “fabriek in de grotten”, onder leiding van Jacquo Silvertant, waarbij ook een bezoek aan de Bronsdaelgroeve op het programma stond. Deze excursie ging niet door omdat de vereiste vergunning voor het bezoek aan de Bronsdaelgroeve niet c.q. niet tijdig werd verleend.

27 en 28 mei 2006
Jo Steijns, bestuurslid van onze vereniging, verzamelt voorwerpen van Valkenburg aan de Geul en Gulpen: ansichtkaarten over de periode 1880-1980, foto’s, briefhoofden tot 1900, boeken, rekeningen van 1800 tot circa 1950, medailles, en souvenirs. Hij heeft een collectie van 15.000 voorwerpen. Tijdens het weekend van 27 en 28 mei 2006 liet Jo iedereen van zijn collectie meegenieten tijdens een expositie in jeugdhuis De Beemde in Broekhem.

6 juni 2006
In het kader van de activiteiten rondom “Houthem bruist” verzorgde de heemkundevereniging in de Holle Eik een foto- en filmpresentatie. Tijdens de fotopresentatie werden oude foto’s gepresenteerd, na de pauze volgden vier korte films: beelden uit 1954, de ommegang 1990, bezoek van de familie Kaelen-Schoenmaeckers aan landgoed St. Gerlach 1997 en een impressie van de geologische wandeling door het Ingendael en onthulling van de naambordjes op de Geulbruggen op 15 januari 2006.
De getoonde foto’s waren ook ter inzage aanwezig en zowel de foto’s als de filmbeelden riepen nogal wat reacties van herkenning, nostalgie en soms ook van emotie op bij de in totaal 52 aanwezige personen.
  6 juni 2006
Tijdens en na de foto- en filmpresentatie sijpelde in de Holle Eik langzaam het bericht door dat ons lid Gerlach Soons eerder die dag in de leeftijd van 74 jaar was overleden. De heer Soons was sinds 1995 lid van onze vereniging en een trouwe deelnemer aan al onze activiteiten.

15 juni 2006
De 25e editie van ’t Sjtegelke komt uit. In deze editie zijn onder meer artikelen opgenomen over het boerenleven in Houthem rond de Tweede Wereldoorlog, Frans Erens en de gebroeders Bielders, het pand “Brabantia Nostra” en een sensationele voetbalmatch op 11 september 1949 in Houthem.
Samen met ’t Sjtegelke verschijnt ook het nieuwste boek van ons bestuurslid Fons Heijnens “Houthem 1926-1940”, Houthem tijdens het pastoraat van pastoor Ribbergh. Overzicht van de periode 1926-1940 met namen en feiten opgediept uit “De Geulbode”.
Alle leden kregen dit boekwerk ter gelegenheid van de jubileumeditie van ’t Sjtegelke gratis aangeboden door de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.

13 augustus 2006
Onze vereniging is met een stand aanwezig op de Sint Gerlachusmarkt te Houthem-St. Gerlach en biedt (historische) boeken, periodieken, verenigingsbladen, e.d. te koop aan. Ook wordt het boek van Fons Heijnens “Houthem 1926-1940” te koop aangeboden. De opbrengst van deze verkopen, € 200, komt volledig ten goede aan de restauratie van St. Gerlachuskerk. Een bijkomend voordeel was dat deze actie ook nog 4 nieuwe leden heeft opgeleverd.
Vermeld dient nog te worden dat de volledige kosten van de kraam met toebehoren werden gesponsord door Organisatieburo Angi en door Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.

19 augustus 2006
Op deze zonnige zaterdag vond onze zomeractiviteit plaats. Rond 09.00 uur vertrokken 101 (!) personen richting wijnkasteel Genoels-Elderen in de Belgische gemeente Riemst, waar een drietal gidsen, waaronder eigenaar Jaap van Rennes zelf, klaar stonden om ons een uiterst interessante en leerzame rondleiding te geven, niet alleen door de wijngaarden en het park, maar ook door de wijnkelders. Het wijnkasteel heeft op een oppervlakte van 15 ha 63.490 planten staan. Verder is er nog een proeftuin met 20 verschillende druivenvariëteiten.
De lunch werd genuttigd in grand café de Casque en in café Central, beide gelegen op de Grote Markt in Tongeren. Om 14.00 uur werd door wederom drie gidsen een stadswandeling door Tongeren verzorgd. Deze gidsen leidden ons vanaf de Grote Markt langs Ambiorix, basiliek, kloostergang, opgravingen, archeologische site, Begijnhof, Moerenpoort en de middeleeuwse omwalling.
Rond 16.30 uur waren de meesten weer terug op de Grote Markt en werd onder het genot van onder meer een lekkere pint of een wijntje nog een poosje nagepraat over deze bijzonder geslaagde dag, tenminste afgaande op de reacties van de deelnemers.

26 september 2006
Circa 135 personen hebben zich in de Holle Eik prima vermaakt bij de vertoning van een film van dorpsgenoot Pierre Lataster. Deze film over de jaren 1967 tot en met 1988 werd in de media zeer terecht aangekondigd als een “feest van herkenning”. Pierre Lataster heeft in de loop der jaren veel gebeurtenissen, activiteiten, personen, e.d. in Houthem vastgelegd op film. Veel aanwezigen herkenden familieleden, oud-dorpsgenoten, gebouwen en dat was te merken tijdens de film, de opmerkingen waren niet van de lucht bij het zien van beelden van onder meer het 50-jarig jubileum van het kerkelijke zangkoor, de jubilea van de paters Wakkers en Geuskens, het koningsvogelschieten, uitroepen van prins carnaval, carnavalsoptochten, seniorenmiddagen- en uitstapjes, het uitreiken van het nieuwe vaandel van de brassband, het feest van de buurtvereniging Hand in Hand, de opening van de Wethouder Heijnensstraat, het 40-jarig jubileum van meester Wiel Curfs, het kindervakantiewerk en vele andere gebeurtenissen en folkloristische feesten.

30 november 2006
Op deze dag ziet ons verenigingsblad ’t Sjtegelke, nummer 26, het daglicht. In deze uitgave zijn de volgende artikelen opgenomen: Voortplanting des Geloofs en H. Kindsheid, Houthem en het NS-station en Gevelstenen in Houthem en Geulhem. Daarnaast werden nog de nieuwe leden van onze vereniging, de ontvangen schenkingen en de sponsors vermeld.

14 december 2006
55 personen hebben de presentatie van ons lid Wiel Gelissen in de Holle Eik bijgewoond over zijn pelgrimsfietstocht naar Santiago de Compostela. In de periode 14 mei tot en met 15 juni 2006 heeft Wiel circa 2.500 km fietsend doorgebracht en onderweg uiteraard de nodige foto’s gemaakt, waarvan een geselecteerd aantal op een groot scherm werden getoond en door Wiel van commentaar werden voorzien. Uiteraard had hij ook zijn fiets meegenomen. Onder de belangstellenden waren enkele personen die volop met de voorbereiding bezig waren om ook die fietspelgrimage te maken en grote interesse toonden in onder meer de technische gegevens van de fiets. Deze pelgrimage had een sponsordoel, namelijk de restauratie van de Houthemse St. Gerlachuskerk. Medio december was de opbrengst € 5.645.
De presentatie was voor iedereen vrij toegankelijk, er werd een vrije gave gevraagd en dat had als resultaat dat er wederom een bedrag van € 200,00 naar de bankrekening van de Gerlachuskerk kon worden overgemaakt.

31 december 2006
De vereniging telt 348 (abonnee-)leden.
 

naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!