Notulen van de jaarvergadering 2012


Verslag van de 19e jaarvergadering d.d. 6 maart 2012


De algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 6 maart 2012 om 19.30 uur in dorpscentrum De Holle Eik te Houthem-St. Gerlach.

1.
Voorzitter Jos Lodewick opent de vergadering met het gebruikelijke welkomstwoord en deelt de vergadering meteen mee dat de vereniging in 2013 in welke vorm dan ook haar 20-jarig jubileum zal vieren. Daarna vraagt de voorzitter een ogenblik stilte om de in het verenigingsjaar 2011 overleden leden te herdenken, te weten de heer Gèr de Heus, de heer Jef Knols, mevrouw Phil van Wersch-Jennekens, de heer Jef Mans en de heer Wiel Quaedvlieg.
Aan de agenda wordt onder punt 7 de rondvraag en sluiting toegevoegd.
Ook memoreert de voorzitter in grote lijnen de activiteiten van het jaar 2011, uiteraard zijn deze in de verenigingskroniek opgenomen.

2.
Uit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen op het verslag van de algemene ledenvergadering van het jaar 2011 en eveneens niet op het jaarverslag (verenigingskroniek) 2011. Beide verslagen worden met een instemmend applaus van de vergadering vastgesteld en wordt het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.
De voorzitter spreekt nog een woord van dank uit richting secretaris Harry Becker.

3.
Penningmeester Harry Becker geeft uitgebreid toelichting op de gepresenteerde cijfers in het financieel jaarverslag 2011. Uit de vergadering komen géén vragen over of op- of aanmerkingen op het financieel verslag.
Namens de kascontrolecommisie doet mevrouw Kitty Huntjens-Theunissen verslag van de bevindingen tijdens de kascontrole. Zij deelt mede dat alles gemakkelijk was terug te vinden en dat alles goed gerubriceerd was. Kortom, de kascontrolecommissie had enkel lovende kritiek voor de penningmeester en zij vraagt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt met een instemmend applaus verleend.
Ook nu spreekt de voorzitter weer een woord van dank uit richting penningmeester Harry Becker.
De nieuwe kascontrolecommissie wordt gevormd door mevrouw Kitty Huntjens-Theunissen en de heer John Machiels. Reserve is de heer Jef Boosten.

4.
De heren Wim Boersma en Harry Becker hebben zich weer voor een nieuwe periode van drie jaren herkiesbaar gesteld. Beiden worden met een instemmend applaus van de vergadering herkozen.
Het bestuur heeft de heer Jos Bielders voorgedragen als nieuw bestuurslid. Ook de heer Bielders wordt met een instemmend applaus van de vergadering gekozen.


5.
Voorzitter Jos Lodewick geeft tekst en uitleg over het gepresenteerde huishoudelijke reglement. De heer Giel Franssen vraagt zich af of de vrijwilligersregeling in het huishoudelijke reglement opgenomen moet worden. Hij heeft er persoonlijk grote moeite mee en vindt dat een vrijwilliger niet betaald hoeft te worden voor zijn vrijwilligerswerkzaamheden. De heer Franssen vindt geen steun van de vergadering voor zijn standpunt.
Mevrouw Kitty Huntjens-Theunissen is van mening dat artikel 11 anders geformuleerd dient te worden en wel als volgt:

Artikel 11 Tarieven adverteerders en sponsors.

Het bestuur stelt de tarieven vast, deze kunnen jaarlijks aangepast worden middels indexering.
Het bestuur heeft de volgende tarieven vastgesteld:
a. Vermelding van naam als sponsor in ’t Sjtegelke: €  15,00 per jaar
b. Advertentie in ’t Sjtegelke, hele pagina A5:          € 100,00 per jaar
c. Advertentie in ’t Sjtegelke, halve pagina A5:         €  50,00 per jaar
d. Advertentie in ’t Sjtegelke, kwart pagina A5:        €  25,00 per jaar
e. Adverteerders op website (met logo/doorlinken):   €  25,00 per jaar

Verder dient volgens mevrouw Kitty Huntjens-Theunissen in artikel 16 onder a. in de vijfde regel het woord “om” gewijzigd te worden in “tot”.

De voorgestelde tekstwijzigingen worden door de vergadering aangenomen en aldus vastgesteld.

6.
De heer Jef Boosten geeft informatie over de wandeling die gepland staat op 15 april 2012 (of eventueel op een andere datum). Als extra aandachtspunt deelt hij mede, dat het géén gemakkelijke wandeling zal zijn.
De voorzitter geeft verder ook nog een toelichting op de andere activiteiten en vraagt extra aandacht voor de “opruimavonden”, waarbij ieders hulp uiteraard van harte welkom is.

7.
De heer Paul Wester is voorstander van het behouden van het houten stationsgebouw in Houthem. Hij vraagt of de heemkundevereniging daarin een taak heeft of actie onderneemt. De voorzitter geeft aan dat partijen in Houthem bezig zijn met dit behoud en dat de heemkundevereniging hierin geen directe rol meer heeft.
Voorzitter Jos Lodewick sluit rond 20.15 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng.

Na het officiële gedeelte en een korte pauze houdt de heer Jacquo Silvertant een uitermate boeiende lezing/diapresentatie over de Duitse onderaardse oorlogsfabrieken in Valkenburg aan de Geul. Een verslag van deze lezing is in de verenigingskroniek opgenomen.


Harry Becker
Secretaris/penningmeester Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!