Notulen van de jaarvergadering 2006


Verslag van de (13e-) jaarvergadering 2006

Aanwezig: 36 leden
Afgemeld: 23 leden

De algemene ledenvergadering werd gehouden op donderdag 23 maart 2006 in de Holle Eik om 19.30 uur.

1.
De voorzitter opende de vergadering met een woord van welkom. Voorts memoreerde hij de diverse activiteiten waarmee een aantal vrijwilligers voortdurend bezig zijn, zoals o.a. het zeer gewaardeerde verenigingsblad, de website en het toegankelijk maken van het verenigingsarchief. Daarnaast kan geconstateerd worden dat het ledenaantal nog steeds stijgende is.
Aansluitend memoreerde de voorzitter alle in het verenigingsjaar 2005 overleden leden middels één minuut stilte, t.w. Bert Jongen, Jan Notten, Anton Schweitzer, Math Jacobs en Gerlach Odekerken. In de verenigingskroniek 2005 stond het overlijden van Jacqueline Slangen d.d. 13 augustus 2005 abusievelijk niet vermeld.
Verder werden door de leden geen nieuwe agendapunten aangedragen.

2.
De notulen van de jaarvergadering 2005 werden zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

3.
Het jaarverslag (verenigingskroniek) 2005 werd ook zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

4.
Het financieel jaarverslag 2004 werd door de kascontrolecommissie geaccordeerd. Helaas was er geen afgevaardigde aanwezig wegens afmelding van zowel dhr. R. Hamers alsook dhr. P. Frissen. Het financieel jaarverslag 2004 werd als zodanig toch door de vergadering vastgesteld.
M.b.t. het financieel jaarverslag 2005 gaf onze penningmeester enige toelichting op de “Balans” en het “Exploitatietekort” in 2005, welk veroorzaakt werd door de aanschaf van een beamer, scanner en een contributieachterstand. Door de wisseling(en) van penningmeester was er geen precies overzicht meer op de contributie-inning, maar in de toekomst zal er met accept-giro’s gewerkt gaan worden, zodat alle betalingen zonder kans op vergissingen geregistreerd zullen worden.
Voorts liet de kascontrolecommissie, t.w. dhr. R. Bastings (afgemeld) en dhr. R. Hamers (afgemeld) weten, geen onregelmatigheden geconstateerd te hebben. Het financieel jaarverslag 2005 werd zodoende eveneens door de vergadering vastgesteld.
De penningmeester werd décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid, waarvan akte.
De nieuwe kascontrolecommissie zal gevormd worden door dhr. R. Bastings (zittend) en mw. M. Slenter-Ackermans.

5.
Aftredend bestuurslid, pastoor Keulers, stelde zich vanwege gezondheidsredenen niet meer herkiesbaar. Daarentegen stelde aftredende voorzitter, Jos Lodewick, zich wel herkiesbaar voor een nieuwe termijn van drie jaren, wat door de vergadering middels een instemmend applaus werd geaccordeerd.
Voorts maakte de voorzitter kenbaar dat het secretariaat op verzoek van John Odekerken (vanwege persoonlijke redenen) overgedragen zal worden aan Harry Becker. De voorzitter bedankte de scheidende secretaris voor zijn (in totaliteit 15 jaar) getoonde inzet, middels het overreiken van een kleine attentie. De aanstelling van de nieuwe secretaris (afwezig wegens het overlijden van zijn moeder) werd door de vergadering met een instemmend applaus bekrachtigd.

6.
Aan de activiteitenagenda 2006 kon nog toegevoegd worden dat Sjtegelke 25 in de vorm van een jubileumuitgave gepubliceerd zal worden. Tevens zal in 2006 een boekje verschijnen (92 pag.) over “Houthem tijdens het pastoraat van pastoor Ribbergh”, e.e.a. aan de hand van het teruggevonden plakboek van bovengenoemde pastoor uit de periode 1926-1940.

7.
Bij de rondvraag werd door het bestuur een oproep gedaan om informatie m.b.t. alle “jeugdwerk in Houthem” aan de heemkundevereniging ter beschikking te stellen.


De voorzitter sloot de vergadering rond 20.30 uur, waarna eenieder tijdens de pauze de mogelijkheid had om bij de penningmeester zijn/haar contributiebetaling te verrichten.


Na de pauze startte de heer Régis de la Haye rond 21.00 uur met zijn voordracht over “Genealogisch onderzoek en haar bronnen”. De heer de la Haye is werkzaam als archivaris bij het Rijksarchief te Maastricht, doceert kerkgeschiedenis, was hoofdredacteur van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (LTG) en is diaken aan de basiliek van Onze Lieve Vrouwe “Sterre der Zee” te Maastricht. In 2005 verscheen van zijn hand de derde, herziene en uitgebreide druk van het standaardwerk “Limburgse voorouders; Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg”.

“Om te beginnen aan een stamboom kan het beste gebruik gemaakt worden van het familiearchief d.w.z. mondelinge gegevens van vader, moeder, grootvader, grootmoeder, etc. Tevens geven oude trouwboekjes en bidprentjes uit het familiearchief vaak ook al een verrassende hoeveelheid aan informatie om mee te starten. Daarna kan in de Burgerlijke Stand tot begin 1800 vrij snel resultaat geboekt worden, maar vóór de Franse Tijd zullen toch de kerkelijke archieven geraadpleegd moeten worden en zal het steeds moeilijker worden om aansluiting te vinden. Maar als er eenmaal met stamboomonderzoek is begonnen, werkt dit bijna verslavend en speelt tijd een ondergeschikte rol.
Verder werd er aandacht besteed aan de schrijfwijzen en herkomst van familienamen, waarbij benadrukt dient te worden dat met name de schrijfwijze van een familienaam heel vaak zeer vele varianten te zien geeft. Ook m.b.t. het voorkomen van vondelingennamen, vadersnamen, moedersnamen, aliasnamen, herkomstnamen etc. werden de nodige voorbeelden gegeven.”

Al met al mag gezegd worden dat er voor alle aanwezigen wel wat bruikbare tips bij waren en voor sommigen zelfs juist die laatste twijfel weggenomen kon worden om uiteindelijk dan toch maar een keer met het stamboomonderzoek te beginnen.


De avond werd beëindigd rond 22.30 uur.


J. Odekerken (secr.)

naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!