Banck Houttem
Beleijdinge gedaen bijnnen den dorp Houtem
10.06.1650 - 13.09.1653


Gerichtel[icke] beleijdinge gedaen bijnnen den dorp Houtem opden 10 Junij 1650

Ten overstaen van Gerardt Ghijsen
inden naem vanden L[ieutenant] Voeght, Walthouwers ende Jan Meessen schepenen,
Inden iersten beleijt ende gevisiteert den wegh van Valckenborgh opcomende naer Velt

Jan Swennen  - 2 b[oeten]
Goesen Linssen     - 1 b[oete]
This Swinnen   - 1 b[oete]
Reiner Swinnen    - 1 b[oete]


Beleijt den Cornett van Strabach genaempt Haeren, ende die Conixwinckel brugge gevisiteert ende niet met allen bevonden staet tot laste te maecken, van d'erffgenaemen Joncker Strabach, ende Willem Keijarts; wordt aende voors[eijde] falianten geord[onneer]t de selve brugge te repareren naer ouder coustuijme binne[n] den tijt van 8 daegen mits condemnerende deselve in 25 b[oeten].

Beleijt inde Drijsse off Vloetgraeff van meers weijde opcomende naer Broeckem [ende] aldaer bevonden               

Jan Schepers - 5 b[oeten]
Meester Henrick Franssen - 3 b[oeten]
Keijarts   - 2 b[oeten]

 


Beleijdinge ende visitatie gedaen opden 12 Junij 1650

Ten overstaen van Gerardt Ghijsen
inden naem vanden H[ee]r Lieut[enant] Voeght, Walthouwers ende Jan Meessen schepene[n]

Beleijt [ende] gevisiteert die Minderbeeck affloopende naer de Guel ende aldaer ongeopent bevonden die beeck tusschen den grooten beem ende den meulenbeem van Meerssen; wordt aen Willem Peeters geordoneert die selve beeck [ende] graeff te openen op den alden voet waer bij dat niemant meer soo grooten schade en magh woedervaeren ende sulx binnen den tijt van acht daeghen alias naerder recht ende daerenboven gecondemneert in vijff ende twintig boeten.


Gerichtelicke beleijdinge ende visitatie gedaen van wegen ende stegen metten aencleven vandijen, opden 20 Junij 1652

Ten overstaen van den H[ee]r Lieut[enant] Voeght, Walthouwers
ende Jan Meessen schepenen:
Inden iersten beleijt ende gevisiteert de Beecke vanden Cloester affcomende naer de straet ende aldaer de selve ongeopent gevonden tegens d'erffve van d'erffgenaemen van Nelis Winten ende de selve belast te openen mit condemnatie van vier boeten ende sulx binnen den tijt van sees dagen op poene van naerders gevisiteert te worden ende als dan geordonneert te worden soe ende gelijck etc.

Voorders beleijt ende gevisiteert tegens het caijen landt oock ongeopent bevonden ende den selven belast vangelijcken te doen.
Gelijck oock ongeopent bevonden tegens d'erffven van 't Convent van St. Geerlach; van gelijcken belast te oepenen binnen den voors[eijde] tijt [ende] gecondemneert in twee boeten.

Voorders in 4 beleijden gevisiteert tegens d'erffven van Cloesterbroeck ende aldaer de straete bevonden haer behoirl[icke] breijde ende wijde niet te hebben; de selve belast den graeff ende plantingh[en] te ruijmen met condemnatie van thien boeten op poene alsvoer.

Beleijt de brugge gaende over de Guel ende de selve bevonden niet gerepareert naer aldaer costuijme; wordt het Convent van St. Geerlach gelast de selve te repareren naer behoeren daerenboven gecondemneert in twintig boeten op poene als voer.
Voorders beleijt tegens d'erffven vande Custorie van Bergh ende aldaer den wegh ongerepareert bevonden; wordt den selven gelast te repareren ende gecondemneert in twee boeten off des selffs gebruijcker.
Tegens d'erffven van Peter van Aubel
oock ongerepareert bevonden den selve belast reparatie te doen met condemnatie van 2 b[oeten].
Beleijt ende gevisiteert de tweede brugge; deselve ongerepareert bevonden tot last van 't Convent van St. Gerlach; den selve belast reparatie te doen met condemnatie van vier boeten.

Tegens d'erffven van Teunis Bonen bevonden dat den selven den wegh sijne behoirlicke ruijmte niet en heefft; den selven belast te ruijmen met condemnatie van vier boeten.

Beleijt vanden huijse van Willem Stassen de Crom Steege tot op den Pas tot Houtem; geene fouten bevonden.
Vande voors[eijde] Pas aff tot op de Guel die passagie mitsgaeders de beecke ofte reviere gevisiteert ende beleijt ende aldaer bevonden die gemeene passagie toegemackt ende daerenboven den wegh onder aen de Guel sijne behoirlijcke breeden niet en heefft gehadt; worden gelast aen Jan Crombach off sijnen schoonsoen den wegh t'openen ende sijne behoirlicke breiden te geeven, boven dijen gecondemneert in twee boeten.

Voorders beleijt vanden Pas opwaerts naer Houtem: het revier ende den gemeijnen wegh, ende aldaer bevonden enige plantingen van wijenbomen over den halven wegh tegens d'erffven van Andries Walthouwers; woirt gelast aenden gebruijcker der selver de selve te ruijmen dat den voors[eijde] Walthouwers de selve sal moegen gebruijcken als sijne eijgen gewas offte geplante; daerenboven gecondemnert in twee boeten.

Voorders int beleijden tegens d'erffven van Jan Block bevonden eenige planten den wegh te neer comende; belast de selve te ruijmen met condemnatie van twee boeten.

Vanden voors[eijde] Pas voerders door de Crom Stege beleijt tot onder aen die weijde van Dries Conincx ende aldaer die stege toegemackt ende gesloeten gevonden; wordt den selven gelast de gemeene stege te openen, ende gecondemneert in vijff boeten.

Beleijt den wegh gaende van Houtem van de kerck naer het Reutgen buijten de stege tegens d'erffven van S[ieur] Aert Wijnants, den wegh ongerepareert bevonden; wordt geordonneert reparatie te doen ende gecondemneert in een boet.
Van gelijcken Peter Pasmans
een weijde te naer comende in      -twee boete[n].

Opgaende inden selven wegh, ende aldaer bevonden ongerepareert tegens d'erffven van Lenardt Pouwels off nu den gebruijcker der selver; wordt den selven gelast reparatie te doen met condemnatie van een boet.

Beleijt alsoe vervolgens inden Bosch van Convent van St. Geerlach ende den selven duergaens den wegh ongerepareert bevonden; wort het voors[eijde] Convent gelast reparatie te doen, daerenbeneffens gecondemneert in vier boeten.


Gerichtelijcke beleijdinge gedaen van weghen ende stegen metten aencleven vandien opden 21 Junij 1652

Ten overstaen Gerart Ghijsen
inden naem vanden Heer L[ieuetenan]t Voegt, Andries Walthouwers [ende] Jan Meessen scheepenen.
Inden iersten beleijt de Drisse door de beeck neffens het huijs van Jan Pirong ende Dries Guesen affgaende - ende aldaer bevonden tegens d'erffven vanden voors[eijde] Jan Pirong enige stocken te naer staende, mede eenigen planten van wijen, ende die Drisse op diverse plaetsen te naer getuijnt; wordt gecond[emneert] tot ruijminge, ende daerenboven in acht boeten.
Tegens d'erffven van Willem Oensel bevonden te naer getuijnt, ende de Drisse haere breede benomen; wordt den selven gelast 't selve te repareren, bovendijen gecondemneert in vier boeten nu gebruijckersse de wed[uwe] Piron.

Beleijt tot Broeckem tegens 't Pannis aen[de] erffven van Renier Rumpen; bevonden den graeff langs de straet niet opgemackt; wordt belast den graeff op te maecken binnen den tijt van vier daegen ende gecondemneert in twelff boeten.

Beleijt den Sittarder wegh; is bevonden tegens d'erffven van Joff[er]se Soens den wegh sijne ruijmte niet te hebben; wordt gecondemneert in twee boeten.

Tegens d'erffven van Reijner Rumpen den wegh ongerepareert bevonden; wordt den selven gelast te repareren ende gecondemneert in vier boeten.

Beleijt onder Inden Sittarder wegh tegens d'erffven vande erffgen[aemen] Sijmonts nu gebruijcker Reiner Rumpen; bevonden eenen eijcken boom [ende] hulenter boom, bomen teseer ver vuijtcomende, ende den wegh op sijne ruijmte nijet gemackt; wordt geordonneert te ruijmen, ende gecond[emneer]t in twee boeten.

Beleijt tot Broeckem den Vloetgraeff bevonden den selven niet van deege vuijt geworpen, ende geopent, wordt eenen iegelijck belast die daer tegens reijnen dat deselve binnen den tijt van vier daegen den selven graeff sullen dieper ende wijder maecken, op poene dat den selve[n] naerders sal worden beleijt ende gevisiteert ende faliante[n] alsdan gecondemneert te worden in soo veel boeten als naer exegentie der saecken hem sal vinden te behooren.

Noch beleijt tot Broeckem seecker Drisse affgaende van Thonis op den Camp naer de Guel, ende aldaer bevonden dat Willem Keijarts heeff eene drijfft verandeert tot achtersdeel van diverse nabuijren; wordt aen den selven geordonneert die drijfft te stellen op den alden voet ende belast vangelijcken te permitteren dat de naebueren sullen moegen gebruijcken den put daer inne staende genaempt Canenput, alles op den alden voet; boven dijen gecondemneert in vijffthien boeten. Wort expresselijcken belast te doen reparatie bijnnen den tijt van vierthien daegen op poene van dubbel boeten, et intimetur.


Gerichtelijcke beleijdinge ende visitatie gedaen tot Houtem van wegen [ende] stegen metten aencleven vandien opden 13 7bris 1653.

Ten overstaen van Gerardt Ghijsen inden naem vanden H[ee]r Lieut[enant] Voeght, Jan Finniger, Andries Walthouwers ende Jan Meessen schepenen,
Inden iersten beleijde ende gevisiteert die smael brugge ende de selve bevonden naer behoiren niet gerepareert te sijn; wordt het Convent van St. Geerlach gelast de selve te maecken naer aldaer gewoente op poene van gecondemneert te worden naer exigentie van dijen.//.

Voorders beleijt den wegh tusschen die smael brugge, ende die achterste brugge aldaer bevonden den wegh ongerepareert datter niemant nauwels can passeren; het Convent van St. Geerlach als gebruijcker, wordt aen het selve gelast reparatie te doen op poene etc.

Int beleijden als voorders comende  tegens d'erffven van d'erffgenaemen van Peter van Aubel groote fouten bevonden; wordt belast reparatie te doen, ende gecondemneert in drij bo[eten].
Ende alsoo vervolgens beleijt ende gevisiteert die achterste brugge; de selve bevonden ongerepareert waer over clachten vallen; wordt 't Convent van St. Geerlach belast reparatie te doen op poene datter naerders sal worden in versien.

Beleijt tot Houtem op den Pas [ende] aldaer gevisiteert die beecke loopende aff tot inde Guel ende aldaer bevonden tusschen d'erffven van den pastoer ende Aert Jaspers de selve beecke niet geopent ende die passagie bijnaest gesloeten datter niemant meer kan passeren; wordt aende selve belast openinge te doen ende gecondemneert in 7 b[oeten].

Vervolgens beleijt ende gevisiteert die Stege gaende naer Raijer bevonden, ende aldaer tegens d'erffven van Aert Jaspers, ende Rosegaerts weijde groote fouten bevonden datter niemandt met beesten conde passeren waer over geclacht was; wort belast reparatie te doen ende Aert Jaspers gecondemneert in vijff boeten, ende Peter Pasmans als gebruijcker van Rosegaerts weijde in thien boeten.

Voorders int beleijden inde selve Steege tegens d'erffven vanden H[ee]r Pastoer ende Peter Pasmans groote fouten bevonden; wordt aende selve belast reparatie te doen, ende den H[ee]r Pastoer wordt gecondmneert in drij boeten ende Peter Pasmans in vijff boeten.

Passerende int beleijden alle voorders inde selve Stege, ende bevinden aldaer tegens d'erffven van Andries Conincx de selve Stege toegemackt ; wordt den voors[eijde] Conincx geordonneert openinge te doen ende gecondemneert in twee boeten.

Int beleijden opcomende vande weijde van Jan Cangen ende aldaer gevisiteert die beecke tusschen die grooten bempt ende den molenbeempt van Meerssen de selve geopent bevonden tot merckelicken  intrest vande gemeene ingesetenen wordt den molenaer van Meerssen gelast openinge te doen ende gecondemneert in thien boeten.

Beleijt tot Houtem het Valderen ende Stege tusschen Andries Walthouwers ende Lenardt Vaenssen het selve ongerepareert bevonden, tot merckelicken schaede der gemeenten; worden aen Goesen Wijnants, Peter Pasmans, Jan Vaenssen, Lenart Vaensen ende Willem Stassen reparatie gelast te doen ende gecondemneert in vijff boeten; worden die voergemelten geordonneert reparatie te doen binnen den tijt van acht daegen naer insinuatie deses ende die boeten voldoen op poene van executie.

Ter Extractum

A. Walthouwers schabinus

voer secretariijs.


naar boven

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier